Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jiné případy

Dorazilo usnesení, o kterém jsme se DSKJSZDN dozvěděli a které jsme si vyžádali. Mnoho toho z něj nevyčteme, jen to, že Junior byl v tamější léčebně víc než dva měsíce a propuštěn byl poté, co podepsal souhlas s hospitalisací v Klecanech. Vyčkejme, co nám poví usnesení o detenci, o něž jsme si napsali nyní.

Aktualisováno.
Usnesení poslal soud okamžitě a poskytuje nám podstatně víc informací, např. že Junior byl převezen do Prahy již po čtyřech dnech a nikoli za dva a půl měsíce, jak jsme se mylně domnívali. To mj. znamená, že ve věci rozhodoval nepříslušný soud. Obsah usnesení komentovat nebudeme, nechť si každý udělá obrázek sám.

Motto:
—Já mám koně, bílý koně, to jsou děti mý!
(z novodobé lidové slovesnosti)

Po Babišově sobotní cestě do Ženevy se začíná diskutovat o otázce, zda je pro trestní orgány únosné, aby byl předseda vlády Andrej Babiš v kause Čapí hnízdo dále stíhán na svobodě, jelikož v takovém případě začínají být jmenované orgány pro legraci nejen králíkům a jiným hlodavcům, ale veškeré zvířeně, a možná i rostlinstvu, ne-li nerostům a dalším přírodninám. Princip rovnosti před zákonem je tu porušován tak flagrantním způsobem, že vyvstávají pochybnosti o legitimitě státní moci, která se bojí zasáhnout proti zjevnému porušování práva jen proto, že se tohoto jednání dopouští jeden z jejích představitelů, evidentně v obavě z nejisté budoucnosti každého, kdo by tak učinil. Taková státní moc je arci hodna výsměchu a pohrdání; žel, vidina odchodu do pense v klidu a s výsluhami je v žebříčku hodnot u mnoha OČTŘ proklatě vysoko.

Bez ohledu na to, že Babišův syn zřejmě trpí duševní nemocí, na niž nemá, jak říkávají psychiatři, náhled – tedy neuvědomuje si ani své onemocnění, ani jeho projevy – celkem jednoznačně se vyjádřil v tom smyslu, že jeho otec činí na jeho matku blíže nespecifikovaný nátlak a tento nátlak je přenášen na něj samotného. Jakým směrem tento nátlak směřoval, je pak evidentní z nedělního čteného vystoupení Beatrice Babišové na TV Nova.

Podle § 67 písm. b) TrŘ platí, že obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením, zejména uložením některého z předběžných opatření. Přesně ten případ nyní u Andreje Babiše nastal a kolusní vazba je jediným logickým vyústěním jeho ženevské instruktážní cesty.

Poněkud netypické je toliko to, že Babišovi svědčí poslanecká imunita a v jejím důsledku je vyloučeno, aby byl policií zadržen a předán soudu k rozhodnutí o vazbě. Vydán k trestnímu stíhání již byl, a žádný další souhlas Ústava nepředjímá, proto je správný postup takový, že soud poté, co od státního zástupce obdrží návrh na vzetí do vazby, obviněného premiera k vazebnímu zasedání předvolá. Až pokud by Babiš obsílku oslyšel, je na místě přikročit k dalším krokům.

Pokud to trestní orgány neudělají, dají tím najevo, že se Babiše bojí, a ten bude bezesporu reagovat dalším stupňováním obstrukcí a útoků na vyšetřovatele. Jak však opakovaně upozorňujeme, kausa dotačního podvodu kolem Čapího hnízda nemá jasné pachatele. Zdaleka ne každý, kdo o převodu akcií Babišovým dětem věděl, jednal nutně v úmyslu dopustit se dotačního podvodu, protože se mohl oprávněně domnívat, že jde o převod skutečný, nikoli účelový, resp. fiktivní, a že resort ve skutečnosti nezůstává uvnitř koncernu.

Díky informačnímu systému, který jsme se zavázali dočasně nejmenovat (já vím, už bych si na to mohl vytvořit zkratku, abych se pořád neopakoval, ale když on je ten systém fakt mimořádně užitečný…), jsme se dozvěděli, že Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti Jany Nečasové (dříve Nagyové) ve věci její kabelkové daně a vrátil věc soudu I. stupně; jeho rozsudek je zde.

Aktualisováno.
A další kousek, se stejným výsledkem.

Aktualisováno.
Zveřejněno bylo i plné (anonymisované) znění rozsudku. Důvodem kasace bylo, že usnesení VSZ v Praze nebylo vůbec do spisu založeno, takže darování kabelek a dalších pozorností není ničím doloženo. Zřejmě stačí, když si to finanční úřad a po něm soud přečetl v novinách, nač se zatěžovat nějakým dokazováním.

Je-li ve hře trestný čin spáchaný předsedou vlády, musí jít zákon stranou. To víme z četných prohlášení politiků ANO, notabilně usvědčené plagiátorky a ministryně na skok Taťány Malé. Dnes jsme se dozvěděli, že stranou jdou i stavovské předpisy: advokát Michael Bartončík totiž obhajuje jak Andreje Babiše staršího, tak jeho syna, přestože ten o svém otci prohlašuje, že lže.

Není vůbec podstatné, že prohlášení pronesl člověk s diagnosou schizofrenie a nemusí být nutně pravdivé, protože § 37a odst. 2 TrŘ hovoří jasně: O vyloučení advokáta jako zvoleného obhájce předseda senátu a v přípravném řízení soudce rozhodne též tehdy, jestliže obhájce vykonává obhajobu dvou nebo více spoluobviněných, jejichž zájmy si v trestním řízení odporují. Obhájce, který byl z tohoto důvodu vyloučen, nemůže v téže věci dále vykonávat obhajobu žádného z obviněných. Obdobně pak čl. 7 odst. 3 ethického kodexu ČAK: Advokát odmítne poskytnout právní službu v téže věci více osobám také tehdy, jestliže zjevně hrozí, že v průběhu vyřizování věci vznikne rozpor v jejich zájmech. Zájmem Juniora přitom je být zproštěn obžaloby, protože dotační podvod nezorganisoval a patrně o něm vůbec nevěděl, zájmem Seniora je, aby se orgány činné v trestním řízení o skutečném stavu věci a o tom, jak příprava dotačního podvodu vypadala, dozvěděly co nejméně.

Podobnou situaci jsme, mimochodem, v srpnu řešili u Michala Šnajdra v našem kroměřížském případě: bývalý Šnajdrův obhájce Petr Novák převzal obhajobu jeho spoluodsouzeného Ladislava Faltýnka, přestože byl opakovaně upozorněn, že je ve flagrantním střetu zájmů. Nedal si říct, a soud nyní bude rozhodovat o návrhu na jeho vyloučení.

Na Internetu i mimo něj právě probíhá další z pokusů o státní převrat; předchozí díly tohoto seriálu, známé jako televisní krise a Kubiceho zpráva, byly neúspěšné, naopak sarajevský atentát a Nagyovágate ke kýženému pádu vlády vedly.

Velmi pravděpodobně neúspěšný bude i tento pokus, moc Andreje Babiše nad státními orgány je už příliš silná a jinak než porážkou ve volbách ji oslabit nelze. Právně je věc zajímavá hned z několika aspektů.

Na prvním místě je tu zveřejnění videa natočeného skrytou kamerou v Ženevě. To je postup, který umožňuje občanský zákoník v § 89: jde o známou zpravodajskou licenci. Ovšem v § 90 zákon výslovně stanoví, že zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho podobizny, písemnosti osobní povahy nebo zvukového či obrazového záznamu nesmí být využit nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka. Což je podmínka, jejímž splněním si rozhodně nejsme jisti.

Ze všech okolností je zřejmé, že Babiš junior je osobou, které hrozí nebezpečí ze strany organisovaného zločinu navázaného na jeho otce, a zveřejnění záznamu může toto nebezpečí zvýšit. Nemusí se jednat přímo o fysickou likvidaci, ale např. o trvalé ovlivnění psychiky silnými psychofarmaky – chemickou lobotomii.

Dalším aspektem je údajný únos juniora do Ruska a poté na Krym. Ten, jakkoli se jeví divokou konspirační theorií – v čemž souhlasíme s Milošem Zemanem – není prima facie prost logiky. V klecanském psychiatrickém zařízení bylo sice možné Babiše držet po neomezenou dobu, ale nebyl tam v bezpečí před policií a jeho výpověď je bezpochyby něčím, čeho se Babiš senior děsí. Stejně tak nepřicházelo v úvahu umístění v Evropské unii, odkud si vyšetřovatelé mohli Babiše vyžádat na základě eurozatykače, a ani ve Švýcarsku, protože tam by nebylo snadné vyloučit možnost, že se junior obrátí na policii; nezapomínejme, že jde o švýcarského občana. Rusko je tak jednou z mála možností, kde šlo Babiše věznit bez risika. Z těchto důvodů se kloníme k názoru, že k únosu skutečně došlo, a že do Švýcarska k matce junior před svým otcem uprchl.

Za třetí, nejpozoruhodnější událostí a evidentní chybou v Matrixu je odstoupení psychiatričky Dity Protopopové ze zastupitelstva Prahy 8. Tento akt, který je v přímém rozporu s premierovou versí (syn je nemocný, všude jezdil dobrovolně), by mohl vést k dalšímu vývoji: Protopopovová může být v tuto chvíli dalším člověkem, který má panický strach o život, a třeba se rozhodne s orgány činnými v trestním řízení spolupracovat. Uvidíme: že Andrej Babiš senior je gauner, který se neštítí ničeho, víme roky, a kausa Únos rozhodně není v rozporu s jeho předchozími akcemi.

A abychom přispěli svým pětníkem, díky systému, který jsme se zavázali dočasně nejmenovat, máme dokument související s hospitalisací Andreje Babiše ml. v havlíčkobrodské psychiatrické léčebně. Rejstřík L znamená, že pravděpodobně půjde o návrh na souhlas s nedobrovolným držením ve zdravotnickém zařízení, a § 50 odst. 2 OSŘ je náhradní doručení. Více zjistit neumíme, detence se v infoSoudu neevidují. O dokumenty z tohoto spisu si arci můžeme napsat, i když nepochybujeme, že Babišův ministr Kněžínek se u postará o jejich utajení – k tomu tam přece byl jmenován.

Podkategorie