Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Karlovy Vary

Tak to nakonec nedopadlo tak špatně, jak se zdálo: ministerstvo spravedlnosti mi bez odporu zaplatilo necelých osm tisíc korun, které jsem byl nucen uhradit – jako pokutu za zpupnost – soudnímu exekutorovi, který úspěšně vymohl z karlovarského magistrátu informace ke kause manželů Kolečkových.

A to se, prosím, vyskytli i takoví pochybovači, kteří mému nároku věštili dlouhý život v podobě nového soudního sporu. Vlastně jsem se na něj téměř těšil, a ministerstvo mě svým nekompetentním rozhodnutím připravilo o možnost rozvinout komplexní právní argumentaci…

Velký den zažívají všichni mí nepřátelé a nepříznivci: včera v pozdních odpoledních hodinách jsem, vyčerpav všechny dostupné opravné prostředky, zaplatil náklady exekuce, v níž jsem se před čtyřmi lety domohl, aby mi karlovarský magistrát poskytl informace z tamějšího stavebního úřadu ve věci manželů Kolečkových. Bankovky jsem na poště předal ve stylové smuteční obálce.

Ztráta je to vskutku bolestná, protože jsem od počátku až do konce sporu neučinil nic, co by bylo v rozporu s právem, naopak karlovarští úředníci si počínali jako zpupné panstvo, pro které zákony této země neplatí (takto informační šestikolí sumarisoval Oldřich Kužílek). Nakonec jsem ale já tím, kterého soudy odsoudily jako viníka a který musel náklady úspěšné exekuce uhradit.

Proti úkoří se arci budu dále bránit, během několika dnů požádám o náhradu nákladů ministerstvo spravedlnosti a poté, nebude-li mi vyhověno, podám na stát žalobu.

Dopadlo to, jak to ve správné postkomunistické zemi dopadnout mělo: usnesením Okresního soudu v Karlových Varech mi byl vyměřen trest za občanskou neposlušnost, resp. uložena povinnost zaplatit náklady úspěšné a v aktivistických kruzích bezmála již zlidovělé exekuce na informace, do které jsem před třemi lety uvrhl město Karlovy Vary.

Na jednu stranu si říkám, že za tu legraci to stálo, na druhou se ve mně přece jen probouzí spořivý typ, který by si dal pro korunu koleno vrtat, a proto se budu bránit, seč mi budou procesní síly a opravné prostředky stačit; selže-li tato možnost, okamžitě požádám o náhradu ministerstvo spravedlnosti, neboť nebýt později zrušeného a bez ohledu na právní moc vykonatelného usnesení okresního soudu o nařízení exekuce, tyto náklady by mi nikdy nevznikly.

Ve skvělém tempu, pouze dva a půl roku od podání, projednal Nejvyšší soud moje dovolání ve věci karlovarské informační exekuce (naposledy jsem o ní psal zde). Ve svém zamítavém usnesení tento soud zašel ještě dál než Krajský soud v Plzni a judikoval, že rozhodnutí nadřízeného orgánu podle § 16a odst. 6 InfZ je pouhým pokynem povinnému subjektu, a nepředstavuje vykonatelný exekuční titul ani v případě, že jsou informace, které tvoří předmět žádosti, označeny individuálně a nikoli jen identifikací žádosti. Zda argumentaci mého dovolání soudci NS pominuli záměrně nebo ji jen nepochopili, není z rozhodnutí zcela zřejmé, v každém případě nepokládali za potřebné jakkoli se s ní vypořádat.

Je to výborná zpráva pro české úředníky, protože kdyby se tento právní názor prosadil do praxe, mohli by všechny žádosti o informace prostě házet do koše. Žadatel by po uplynutí patnáctidenní lhůty podal stížnost, na jejímž základě by nadřízený orgán přikázal povinnému subjektu žádost vyřídit, avšak žadatel by si stejně nepomohl, protože ztratil možnost, jak splnění této povinnosti na povinném subjektu vynutit. Rozhodnutí nadřízeného orgánu by tak mohl využít nejvýš při výzdobě vhodných prostor svého obydlí.

Exekuci na informace jsme přitom s úspěchem vedli již několikrát, dvakrát u obce Hajany, jednou v Karlových Varech, ve Ždáru u Mnichova Hradiště a v jednom případě jsme poslali do exekuce hlavní město Prahu. Ve všech případech se tento prostředek osvědčil jako efektivní cesta, jak úřednictvo přimět k činnosti: aby ne, když na obec nařízením exekuce dopadne inhibitorium a po dobu exekuce nelze převádět obecní majetek.

Usnesení NS nemohu napadnout ústavní stížností, protože informace jsem exekučně vymohl a o nákladech, které bych měl zaplatit, zatím rozhodnuto nebylo, takže není újmy, jejíž reparaci bych mohl požadovat. Bude proto třeba hledat jiné cesty, jak tento judikát zvrátit.

Za účinnou propagaci těchto stránek děkuji náměstkovi karlovarského primátora Petru Keřkovi (ODS), který na úterní tiskovce na mou adresu řekl:

Je to individuum, které se snaží jen zviditelnit tím, že městům dělá problémy. Jeho internetové stránky mluví za vše.