Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Právnické výpočty

Obrací se na nás, opakovaně a s rostoucí vehemencí, jistý Tomáš B. s požadavkem, abychom odstranili jeho osobní údaje z našeho systému právnických výpočtů. Nevyhověli jsme a nevyhovíme, opírajíce se o stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (pocházející arci ještě z doby před účinností GDPR), ale je zde skutečně aktuální risiko, že budeme muset server i s daty odstěhovat mimo jurisdikci českých úřadů a tam jej provozovat na anonymně vlastněné domeně.

Tak to v této zemi dopadá se vším: nařízení, které je zaměřeno proti zneužívání osobních údajů státem a velkými korporacemi proti občanovi, se v českém provedení mění na prostředek, jak dále omezit práva občana vůči veřejné moci a jejím orgánům.

V dávných dobách, kdy bylo obyvatelstvo požehnaně negramotné, existoval institut člověka s bubnem nebo trubkou, který, kdykoli veřejná moc (dobově zvaná vrchnost) pocítila potřebu cokoli právně relevantního poddanému lidu intimovat, vyšel na prominentní místo v obci, tam svým nástrojem vzbudil pozornost davu a přečetl, co mělo být sděleno. Pro ty, kteří sdělení nemohli být přítomni, se písemná podoba zvěsti vyvěsila na vhodné místo, a tak vznikla úřední deska, právní zařízení, jež v prakticky nezměněné formě existuje dodnes.

Existuje, a funguje čím dál hůř. Jednak je nemyslitelné, aby si každý přečetl, co je tam umístěno, už jen kvůli mnohosti těchto desek, jednak se vrchnost prakticky přestala starat o to, aby se zpráva dostala k adresátům, a v mnoha případech, např. u vyhlašovaných dražeb, je to přímo nežádoucí: mezi kamarády se draží laciněji a hladčeji. Z úřední desky, zařízení kdysi užitečného, se stalo alibi.

To se mohlo změnit v době elektronické, jenže elektronické úřední desky jsou stejně nepřehledné jako ty dřevěné a nikdo je nečte a ani číst nemůže.

Sledování úředních desek soudů a státních zastupitelství jsme zařadili do našeho systému legal.pecina.cz: oficiální aplikace ministerstva spravedlnosti infoDeska je k ničemu, protože se v ní nedá vyhledávat ani podle jména osoby, ani podle jiných kriterií. My všechny dokumenty ukládáme na server a zároveň předvádíme do textové podoby, v cca 3 % případů, kdy jsou vystavovány skeny, pomocí OCR, takže se dá vyhledávat fulltextově a bez potíží.

Problémem je, že zatím zřejmě nebudeme schopni uložit celou historii, kterou infoDeska nabízí, neboť server, na němž náš systém běží, nám poskytuje sponsorsky společnost NETHOST, a jeho kapacita je pro daný účel nedostatečná. Protože je legal.pecina.cz bez reklam, nemáme ani žádné příjmy, ze kterých bychom případný nákup nebo pronájem hardwaru/prostředků v cloudu hradili.

Kdo mne zná, ví, jaký mám odpor ke každé změně; mým velkým, doposud žel nerealisovaným, projektem je založení Strany českých zpátečníků, s mottem Kupředu ni krok!, jež by v Parlamentu důstojně representovala konservativně-retrográdní směr politického myšlení, momentálně tam zastoupený toliko KSČM, a dala tak nový impuls tradičnímu českému regresivismu a zpátečnické politice. Prozatím se nepodařilo, leč naděje trvá.

Přes zmíněný odpor jsem se rozhodl přepracovat svou webovou aplikaci právnických výpočtů, budovanou již sedmým rokem, https://legal.pecina.cz/, přičemž jsem přistoupil k přepracování její grafické podoby, čehož nejviditelnějším znakem je, že jsem ikonu vzhůru namířeného trojúhelníku, po jejíž aktivaci se zobrazí hlavní stránka aplikace, změnil na méně matoucím dojmem působící čtverec. Novou grafickou podobu můžete vyzkoušet sami.

Jestliže jsem se během října proti svým zvyklostem poněkud odmlčel, bylo to způsobeno tím, že jsem dokončoval aplikace svých právnických výpočtů https://legal.pecina.cz pracující s insolvenčním rejstříkem ministerstva spravedlnosti. Že nejde o dílo softwarově nijak zdařilé, jsem byl arci varován předem, proto jsem nechoval přehnaná očekávání. Realita mne přesto zaskočila způsobem, který mám, přestože jsem stykem s informačními systémy veřejné správy, troufám si říci, dostatečně ošlehán a zocelen, za šokující.

Insolvenční rejstřík (neboli ISIR) umožňuje, na rozdíl od infoSoudu, přístup přes webovou službu ve formátu SOAP. Samotný SOAP je dávno za zenithem, byv v mnoha aplikacích nahrazen přístupem přes REST rozhraní, ale budiž, nechtějme od ministerských informatiků zázraky. Podivné ovšem je, že k databasi ISIRu nelze přistupovat jedinou službou, ale v provozu jsou dvě, zvané Web Service 1 a Web Service 2 (WS1, resp. WS2). WS1 poskytuje cosi jako binární log, informace o změnách v rejstříku od jeho spuštění v lednu 2008. Tyto informace nejsou však úplné: chybí např. číslo senátu a link na detail, který ministerští informatici s genialitou sobě vlastní zašifrovali pomocí jakéhosi UUID nebo hashe (za co, soudruzi, za co?), a hlavně je v tomto logu neuvěřitelné množství chyb; neváhal bych hovořit spíš než o vnitřně konsistentní databasi o informační mrvě.

Podstatně kvalitnější je přístup pomocí WS2; jeho omezením je arci to, že neposkytuje žádné informace pro insolvence, který byly z rejstříku vyškrtnuty podle § 425 insolvenčního zákona. Abych získal skutečný obsah rejstříku, musel jsem proto kombinovat WS1 s WS2 a u některých insolvencí navíc využít kreativním způsobem infoSoud, protože jinak bych nezískal senátní číslo: WS1 ani WS2 ho v těchto případech neposkytují. Vyřešil jsem to tak, že jsem pro tyto insolvence (kterých je asi 25 tisíc, tedy o něco víc než desetina celé database) vzal všechny senáty, které se u insolvencí na daném soudu vyskytují, a jeden po druhém, v pořadí klesající frekvence, je v infoSoudu vyzkoušel, dokud jsem nenašel správné číslo. Nyní tak mám ve své databasi všechna senátní čísla, s výjimkou několika posledních informačně pathologických případů.

Zároveň jsem se pokusil navázat kontakt s nepřítelem: informatickému oddělení ministerstva jsem zaslal zdvořilý dotaz, jak postupovat, pokud chci získat informace o duplicitních spisových značkách – jde o zjevný nedostatek jejich systému. Na ministerstvu se ovšem se sprostým občanským plebem nezdržují, tedy jsem, nepřekvapen, na dotaz nedostal žádnou odpověď, a URL pro duplicitní insolvence tudíž dosud neznám.

Výsledek mé snahy si můžete prohlédnout na mém webu.

Aplikace PIR umožňuje prohlížet insolvenční rejstřík podobně jako původní ISIR. Neduplikuji všechny jeho funkce, bylo by to nadbytečné, avšak některé důležité mám navíc. Můj formulář dokáže vyhledávat i ve vyškrtnutých řízeních a pracuje i s insolvenčními správci a věřiteli. Lze tak např. vyhledat, zda určitý senát neupřednostňoval jednoho správce před ostatními.

Aplikací SIR můžete sledovat nové události v insolvenčních řízeních, která vás zajímají; na rozdíl od aplikace SZR, která využívá infoSoud a je proto poměrně omezená z hlediska počtu sledovatelných řízení, neboť ta se cyklicky čtyřikrát denně kontrolují, což zatěžuje můj i ministerský server, lze klidně zadat i tisíc insolvencí. Podobně se dá aplikací DIR ohlídat, zda se určitá osoba neobjevuje jako dlužník v nové insolvenci.

Doplňkem je KOS, kalkulátor splátek při oddlužení. To ovšem není nic převratného, stejnou funkčnost nabízí celá řada webů.

Můj postoj k exekutorsko-insolvenčnímu průmyslu jest arci a limine odmítavý: už s ohledem na to, že vymáhány jsou z velké části nikoli částky jistiny, ale příslušenství, a to buď lichvářské úroky, a/nebo nadhodnocené odměny (jak víme, Ústavní soud slavným sdělením vyložil, že ani neústavnost předpisu určujícího výši odměny za zastoupení neznamená, že by se snad neměla do budoucna v této protiústavní výši vymáhat), není to nic, co by si zasluhovalo státní podporu.

Je věcí výsostně politickou, že stát propůjčuje svou autoritu jednání, jež je jako nemravné vnímáno nejen samotnými dlužníky, ale oprávněně i ostatní veřejností, a to vůbec nemluvím o excesech typu účelového zabavování věcí, o nichž ani exekutor nemůže mít pochybnost, že patří jiné osobě než povinnému. Důsledky, jak se obávám, pociťují elity už nyní v podobě poklesu podpory demokratických stran a nárůstu podpory těch, kteří lidem nabízejí něco lepšího.

Ale o tom jsem vlastně vůbec psát nechtěl…

Akutalisováno aneb Poučení pro osoby vstupující do mého systému.
Jsem potěšen uživatelským zájmem o mé aplikace. K jejich efektivnímu využívání dovolím si arciť přičinit několik užitečných rad.

  • Každý datový agregátor je jen tak kvalitní, jak kvalitní jsou jeho vstupní data. Kvalita těch v insolvenčním rejstříku je extremně nízká a infoSoud je na tom jen marginálně lépe. Doporučuji proto hledat podle kriterií, o nichž lze předpokládat, že budou fungovat i s úvahou píle a pečlivosti průměrné soudní úřednice, která data z formuláře kdysi přepisovala do počítačového formuláře, jenž – pílí neméně snaživého informatika – neobsahuje téměř žádné kontroly, takže dovoluje mj. zadat devítimístné IČO nebo stát Svitavy; protože kouzlo listboxu nebo comboboxu dosud na ministerstvu neobjevili, Českou republiku najdeme v databasi zapsánu (zatím) osmi různými způsoby, přitom správně je vůbec ji neuvádět, ana je implicitní.
  • Typicky, pokud známe IČO nebo rodné číslo dlužníka, je vhodné zadat jen ono, a jméno/firmu uvést ad informandum do popisu. Rozhodně nepočítejme s tím, že lze vyhledávat podle celé firmy, protože nikdy nevíme, kterou mezeru za tečkou úřednice udělala a kterou vynechala (odstrašující příklad). Rozhodně nedoporučuji zadávat cokoli přesnějšího než praha do obce pro dlužníky obývající metropoli: nikdy nevíte, co vše dokáže úřednictvo do formuláře zadat.
  • Je-li v databasi požadováno příjmení, neznamená to, že by přičinlivý personál nedokázal do kolonky vyplnit nic dalšího; totéž platí pro jméno.
  • V případě, že kombinujeme více vyhledávacích kriterií, musejí být splněna všechna. To se nezdá problémem, ale jen do chvíle, než zadáme o dlužníku vše, co víme, a budeme překvapeni, že nám uteklo zahájení insolvenčního řízení u našeho společníka v eseróčku. Za splněné kriterion se totiž nepovažuje, pokud insolvenční rejstřík příslušnou informací nedisponuje a my ji zadáme; technicky možný by byl i opačný přístup, avšak ten by se nám asi nelíbil, protože by na nás server v mnoha situacích vychrlil stovky irelevantních výsledků. Proto: zadávejme jen to, o čem jsme přesvědčeni, že v rejstříku skutečně je.
  • Je chvályhodné, chcete-li zjistit, kdy má soud Ing. Jiří Fiala. K tomu se arci nehodí zadat do formuláře fiala, protože takových jednání se koná příliš mnoho, ale ani Ing. Jiří Fiala, jelikož nevíme, zda mu někde titul neupřeli. Nejvhodnější je hledat řetězec Jiří Fiala, se zadáním posice kdekoliv, případně na konci. Výskyt false positives bude snesitelný.
  • S výjimkou sledování změn v řízení si můžeme nechat e-mailem posílat velký počet informací, klidně i přehled všech nově zahajovaných insolvenčních řízení (toho dosáhneme, pokud nevyplníme žádná kriteria). Pro server to představuje jen minimální zátěž, je jen na nás, jak si s informacemi poradíme.

Aktualisováno.
Komunikace navázána, nepřítel, patrně čta můj blog, odpověděl.

A je jasno!

Poněkud jsem rozšířil možnosti svého serveru https://legal.pecina.cz: nově je možné sledovat účastníky řízení. Na rozdíl od funkce Sledování změn v řízení, která periodicky čtyřikrát denně prochází infoSoud a hledá, zda v řízení nedošlo ke změně, tato funkce, jakmile se dostane ke jménu účastníka řízení, buď u nařízeného jednání nebo na úřední desce NSS, toto jméno porovná se všemi vyhledávacími řetězci, a v případě shody na to uživatele v příštím notifikačním e-mailu upozorní.

Může se hodit leckomu, např. bulvárním novinářům. Těm stačí zadat do systému jména všech celebrit a kdykoli se bude chystat soudní jednání, kde je některá celebrita účastníkem, budou včas upozorněni. Např. Helena Vondráčková se soudí téměř neustále a její jméno je vděčným vyhledávacím řetězcem.

Nyní se chystám na insolvenční rejstřík. Ačkoli se SOAPem mám zkušenosti a pracovat s ním mi nečiní potíže, přehlednost dokumentace, ministerstvem spravedlnosti poskytované, mi lehce vyrazila dech: ne, to není komiks z xkcd.com, to je skutečně ústředním správním úřadem aprobovaná dokumentace k počítačovému systému!