Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Strašlivý protipandemický přestupek, o němž jsme, třesouce se státotvornou hrůzou, stručně referovali, dospěl k překvapujícímu vyústění: nenasazenec Jan Šinágl sice znaky skutkové podstaty přestupku po stránce formální naplnil, mínil správní úřad, leč po stránce materiální šlo o věc tak banální, že se o přestupek nejednalo. Proč tedy byl přestupkový příkaz vydán, in the first place, jak praví Angličané, zůstává nám-plebu arci nevysvětleným a nevysvětlitelným.

Komentáře   

-1 # Behemot 2021-06-25 02:19
Není to tadleta autoremedůra, co sem o ní zatím jenom četl, nikdá to ovšem na vlastní bulvy nespatřil?
-1 # Filip_ 2021-06-25 05:15
Ano i ne.

Autoremedura je, když podáte odvolání a správní orgán mu sám v plném rozsahu vyhoví. On by, tedy, měl, de lege lata, zkoumat, zda-li je místa k uplatnění autoremedury vždy, ovšem reálně je to lex imperfecta. Ale jednou už jsem to viděl.

Odporem se příkaz zrušuje, tj. příkaz je zrušen okamžikem doručení odporu (lhostejno, zda trestní, civilní, nebo správní) a věc je navrácena v předešlý stav, jako by příkaz vůbec nebyl, ovšem s jednou výjimkou - činci nelze uložit přísnější sankci. Proto o autoremedu, stricto sensu, nejde - dominus rei není správní orgán, ale obviněný.
0 # Tomáš Pecina 2021-06-25 08:20
Cituji Behemot:
Není to tadleta autoremedůra, co sem o ní zatím jenom četl, nikdá to ovšem na vlastní bulvy nespatřil?
Materiálně ano. Úřad sám seznal, že pochybil, a napravil to. Formálně o ni arci nešlo, protože autoremedura znamená vyhovění návrhu obsaženému v opravném prostředku bez devoluce, tedy rozhodnutím toho, proti jehož rozhodnutí opravný prostředek směřuje. Stalo se mi to v praxi několikrát, není to zřejmě úplně výjimečné (hlavně je to, myslím, prostředek, jak zvýšit úplatečný potenciál prvoinstančních úředních osob).
0 # Filip_ 2021-06-25 05:21
Z výrokové části rozhodnutí ovšem není patrné, proč správní orgán řízení zastavil, totiž, zda proto, že se skutek nestal, nebo proto, že skutek není přestupkem. To není, samo o sobě, natolik závažná vada, aby bylo nutno kvůli ní rozhodnutí zrušovat, je-li toto seznatelné z důvodů (což je), ale děl bych, že by pro ní, na 99%, ministerium pro chorobu rozhodnutí zrušilo.

Leč odvolání bych do něj, v této příčině, stejně opověděl a navrhl bych, aby appellační orgán enunciát, v tomto směru, změnil.

Serou si na vlastní hlavu. Minimálně měli provést oustní jednání, anžto staví enunciát rozhodnutí o věci samé na záznamech o podaném vysvětlení, což ovšem nejsou důkazy. Asi si to tady přečetli, se lekli, kdo že asi tento činec je (bude), a tak to raději rychle nechají být. Chápu, krvelačných, válkychtivých, imperialistických hyen, zavilých reakcionářů, kteří nechtějí dodržovat ministeriální opatření "v boji" proti chorobě je i bez jednoho dost.
0 # Behemot 2021-06-25 09:27
Když se rozhlídnu po kšeftě, kolik onáhubkovanejch ovcí tam je při 30-35 ve stínu venku - dokonce se občas najdou i venku nebo v autě - tak to dost je nový synonymum pro žádný?
0 # Filip_ 2021-07-02 07:55
Budou volby a - co si budeme říkat - opatření proti (nebo spíše pro) covid(u) jsou téměř pro každého thema No I., ať už tak nebo tak.

Buď jak buď, každá ta politická strana, nebo spolek společně kandidujících stran, by měli přijít s jasnou visí, jak budou k tomuto "problému" přistupovat. A, v zásadě, není možné nic jiného, než 1. dělat to jako Kuní Gesicht s Červeným svetrem: choroba se rozjede = nic, všecko se zavře a se bude bourat!, tlamokryty, testování, choroba se sklidní = všecko zrušit, rozvolnit, oslavujeme konec tyranie opatření, 2. připustíme factum, že covid není ebola, černá smrt, pravé neštovice ani nic podobného, že je spíše podoben influense nebo planým neštovicím, pročež se k němu začneme chovat podobně, jako k influense nebo planým neštovicím.

Když máme lidský stát, mající dobré zákony, například zákon o kremaci, a máme tu tu onu reálnou demokracii, tak musí o tom, jestli budeme opakovat stávající přístup, nebo nebudeme, rozhodnout pracující masy. A zatím se zdá, že jediný, kdo se k thematu vyjádřil "radikálně" (tj. ano ano, ne ne) je 岡村 富夫, tedy SPD. To o něčem vypovídá, ne?
-3 # Jan Šinágl 2021-06-28 14:04
Dle stávající judikatury pozbývá odvolání, za nastálé situace, smyslu. Budu trvat na sdělení termínu pro prostudování přestupkového spisu, jako účastník řízení. Opakovaně o ně žádám.
0 # Filip_ 2021-07-02 07:43
Nežádejte o termín, dostavte se v ouředních hodinách na ouřad, žádejte o nahlížení do spisu, tečka. Správní řád, ani jiný zákon, nevyžaduje, abyponížený oučastník řízení žádal vysoce vážený a lidský správní orgán o termín. Když jste projevil dobrou vůli, anžto choroba, ouřad na ní z vysoka, tak tam prostě zajděte a hotovo.

To, má-li či nemá smysl se odvolávat, poznáte v případném řízení o náhradu škody / nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci nesprávným ouředním postupem či nezákonným rozhodnutím.
-1 # Jan Šinágl 2021-07-12 16:03
Dobrý den,

Podávám tímto stížnost k rukám nadřízeného, t.j. ředitele KHS Pardubice, na ředitele odboru správního Mgr. Lukáše Kristla, jeho prostřednictvím.

Dvakrát nereagoval na moji písemnou žádost o sdělení termínu k prostudování mého přestupkového spisu. Po telefonické výzvě a vysvětlení co si přeji, mi požadovaný dokument nezaslal.

Dne 7.7.2021 jsem bez ohlášení navštívil KHS Pardubice za účelem prostudování mého přestupkového spisu, jako účastník řízení. Pan ředitel Kristl mi přinesl pouze jeho část, navíc s neočíslovanými listy, mně známé dokumenty z dřívější korespondence. Informaci kdo a jakým způsobem mne udal či oznámil, jsem se opět nedozvěděl.

Zprvu mi pan ředitel při rozhovoru tvrdil, že ve spise nic není, později tvrdil: „Já jsem to z toho vytáh, ale je to kompletní spis“, nemám právo znát oznamovatele, není to součástí spisu a nemám nárok vědět kdo a jakým způsobem oznámení, resp. udání podal. Ví kdo to podal, ale nemusí to dát do spisu.

Argumentoval zákonem o kontrole a kontrolním řádem, který chrání oznamovatele, proto nemusí být součástí spisu. Není proto povinnen mi informaci sdělit a svěřit mi kdo podnět podal.

O zákonné ochraně anonyma jsem nikdy neslyšel. Chránit konkrétní osobu chápu při velkých zločinech. Zákon o whistleblowerech ale ČR stále neschválila, přes opakované výzvy EU.

Domnívám se, že zde došlo k porušení mých zákonných práv. Pokud tomu tak není, žádám o zaslání odkazů na patřičné zákony.

Za předpokladu porušení zákona státním úředníkem, žádám o zaslání požadovaných informací: kdo, kdy a jakým způsobem oznámil můj přestupek v Krematoriu Pardubice na PK Hořovice?

Pokud ze zákonných důvodů nelze zaslat, budu nucen opětovně navštívit KHK Pardubice, abych si prostudoval celý spis. Pokud už bude řádně očíslován, kompletní a uložen ve svazku.

S pozdravem
Jan Šinágl

12.7.2021
+1 # Filip_ 2021-07-13 23:44
Podle správního řádu, odepře-li správní orgán komukoli (tedy nejen účastníku řízení) nahlédnout v spis, je povinen o tom vydat usnesení, a toto usnesení oznámit tomu, komu odepřel v spis nahlédnout.

Usnesení je správní orgán povinen vydat i v případě, že odepře nahlédnout i jen do části spisu, tj. např. i jen do jedné strany spisu tím, že jí prostě nepředloží. Podle správního řádu musí spis obsahovat všecko k projednávané věci, není tedy možné, ve správním řízení o přestupku, to, co je standardem (někdy právem, někdy bohužel) v tr.řízení, že pol.orgán vede jakýsi operativní spis, a do spisu vyšetřovacího zařazuje vlastně jen to, co uzná za vhodné.

Opravným prostředkem je žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti, následně žaloba o ochranu před nečinností, nevydá-li správní orgán usnesení, ačkoli ho vydat měl.

Není-li spis kompletní, je to zmateční vada celého řízení, důvodem k odvolání a kassaci rozhodnutí, ať už bylo jakékoli.

Stížnost podle spr.řádu není opravným prostředkem, nestaví lhůty, nelze její prošetření přezkoumat soudně etc. K tomu je bohatá praejudikatura.
+1 # Behemot 2021-07-14 00:23
Neváhám napsat, že drtivá většina úřadů nemá ani nejmenší ponětí o tom, jak vést spisovou dokumentaci a jaký jsou v této věci jejich povinnosti. Kdokoli, kdo mimo úřady, kde vysloveně vedou plnotučný správní řízení, kdy něčím takovým zkusil operovat, narazil na naprosto hrůznou úroveň právního povědomí. I taková celní správa si mým pokusem o nahlídnutí do spisu vytřela prdel, ale jinak to s nima nijak nehnulo stran toho, že tímto mi upřeli spravedlivej proces a celá ta habaďůra je nezákonná a zralá na zastavení. Šmejdi nebyli s to si pak ve stížnosti na exekuci (protože to byli velice akční si pak nezákonnou pokutu vymoct) ani spočítat dny v kalendářu, ale co mi zbývalo, správní žaloba? Dneska bych do ní asi šel, už jsem si teď jednu psal sám, protože té bandě sviní už nehodlám dát ani halíř bez boje.

Abych to uvedl stručně - na drtivé většině úřadů ví naprosto hovno a nikomu nic nedají a nic dělat nebudou. Zákony tam nikoho nezajímají, nemáte jak je na nich vymoct, nikdo nemá za svou činnost žádnou odpovědnost. Můžete si tak leda podat stížnost, možná po pár letech tahanic, který zaručeně rozsekne až soud, vám napíšou, že ste měl pravdu. Možná dokonce někdo naznačí omluvu.

Vymoct jako obviněnej nějakou náhradu škody je v tédle zemi sci-fi, i za opakovaný vykonstruovaný trestní stíhání si tady orgány s drbanem vytírají všechny otvory, jak ostatně nedávno bylo vidět, když stád žaloval pan Hlásenský (s tím, že mu samozřejmě přišili k tíži to, že skutečně ale neměl pravdu, když se na začátku dožadovala přístupu do vazebního zasedání, čímž ta kauza snad začala). Takže chtít něco v přestupkovejch věcech je nepředstavitelný, v zásadě tady každej musí strpět, že nějaká babizna z Dolní Horní, co neví vo právu ani hovno, ho začne obepisovat a von se musí aktivně bránit (protože voni si napíšou do příkazů a rozhodnutí kdejaký kraviny a tím byla věc dokázáno a plať, drbane) a trávit tím čas i prostředky vynaložený na obhajobu a podle zákona nemá nárok na úhradu těchto účelně vynaloženejch prostředků, pokud se pamatuju na ustanovení správního neřádu dobře.

V tom teda tkví na jedné straně výhoda, když se takovej úřad, kterej to skoro nikdy nedělal, najednou má začít starat o velkou represi, t. č. to je třeba hygeina, takže se do té věci pustí a rozhodne-li se sprostej obviněnej bránit, má pole otevřený dokořán, protože ten úřad zkoní naprosto všechno. Na druhé straně je to ale běh na dlouhou trať, pže bude tendence si klasicky se vším vytírat prdel i u ovolačky, stále víc i u správního soudu no a pokud vlastně prej došlo ke schválení hrubýho omezení přístupu k NSS skrz kasačky, tak malá část toho skončí u ÚS jakožto porušení práva na spravedlivej proces (kdy si zákonama i judikaturou vytře řiť krajskej soud a jinam už nebude možno jít) a větší část skončí tak, že se sprostej obviněnej zákonnosti nedomůže a po vynaložení značnýho množství prostředků tyto padnou vniveč, kdy obviněnýho utřou jak chcanky na dlažbě veřejnejch záchodů.
+2 # Filip_ 2021-07-14 20:49
Ouřady, které jednají s účastníky řízení, a kde o něco jde (= prachy), tj. hlavně odbory dopravy, spisy vést umí (výjimky pravidlo potvrzují). Na vidě je assertivní (ale i agresivní, ale to není podstatné) obhajoba různými pojišťovnami na pokuty, to za prvé, no a poněvadž dneska řídí téměř každý, tak občas přistane oznam, ve kterém je obviněn vysoce vážený kamarád Blbec z Xeenemünde, a když zrovna Blbec z Xeenemünde nemá na konkrétním ouřadu patřičné konexe, dokonce i advokát začne bránit sprostého viselce assertivně, ba až agresivně, anžto Blbec z Xeenemünde přeci není sprostý viselec!

Jenže, my máme, tradičně, velmi propracovaný byrokratický systém; ministerium vnitra sice již v roce 2012 varovalo, že do pěti let všecky ty byrokraty finančně z rozpočtu neutáhneme, ale jak vidno, spojené kde vládnou síly, vše se snadno vykoná. Různé ty ouřady pro kontrolu chovu ďáblů medvědovitých, to ani nikdo neví, že existují.

Například Česká plemenářská inspekce: plemenářská inspekce dohlíží pouze a jen na dodržování plemenářského zákona u soukromých zemědělců, takže - v podstatě - dohlíží na dojivost, pročež by se ten ouřad mohl nazvat Státní inspektoriát dojivosti, a celou jeho agendu by mohla převzít veterinární správa.

Když je podezření na týrání zvířete, šetří to policie. Pokud je však podezření, že zvíře (ať už je podezření, že je týrané, či-li nic) žije v nevyhovujících hygienických podmínkách, že kvůli tomu např. bude závadné maso, tak hygiena a veterinární správa. A když je předojované, plemenářská inspekce.

Podobným nesmyslem je, že policista může příkazem na místě popravit viselce, který si dovolil přejít na přejezdu na červenou, ale nemůže příkazem popravit viselce, který přešel dva metry vedle blikajícího přejezdu těsně před projíždějícím vlakem. To je přestupek podle zákona o drahách, jde o nedovolený vstup do ochranného pásma dráhy, a k projednání je příslušen Drážní ouřad. To znamená, že "kluci" to musí sepsat a oznámit zde. Drážní ouřad není zbytečný orgán, leč ve vztahu k fysickým osobám nepodnikajícím téměř zbytečným je. On ty přestupky skutečně projednává, ale jsou jich jednotky ročně, taky díky právnímu nihilismu, poněvadž většina "kluků", ani příslušníků tajné městské policie MěStaPo, ani netuší, že to projednat příkazem na místě nemohou a většina viselců rovněž nemá sebemenší ponětí o tom, že ta pokuta je nicotná.

Hygienický ouřad je na tom ještě hůře. Ano, ryze theoreticky je docela hodně správních deliktů, jež projednává on, nicméně, pomineme-li tuto chorobu, příliš velké množství fysických osob nepodnikajících se s ním takto nikdy nesetkalo. Poněvadž u nás nemají lidé běžně pravé neštovice, mor, či ebolu. No, tak podle toho to vypadá, ne?

P. S. Pan minister dává, pan minister rovněž béře, jak pravil klasik.

Občas se škatule přerozdělí, a tak např. určité přestupky projednávala (a opravdu nevím, řeší-li ještě, ale myslím, že ano) správa CHKO. To jsou kříženci fořta s myslivcem, Horyna skřížený s Mařkou dojičkou, a asi budou skvělí stran té činnosti správy CHKO, leč projednat přestupek prostě neumí. Zažil jsem případ, že dostali oznámení, tak si podezřelého, telefonicky, pozvali, se ho zeptali, jestli by se jako k tomu přiznal, podezřelý řekl, že nepřiznal, a tím to bylo vyřízení. Co taky s tím měli dělat, že? Když se nechce přiznat?

Velmi podobně to fungovalo (a asi i funguje) ve Státní rostlinolékařské správě (která se teďka jmenuje nějak jinak, ale lidé stejní, činnost stejná, rozpočet vyšší). Ta provádí inspekční činnost u prodejců křovin.

Inspektoři (dva, jeden umí číst, druhý psát) dojdou k prodejci křovin a zkontrolují mu křoviny, nemá-li některá plíseň, není-li některou zakázáno prodávat atp. Jak to u nás chodí, křoviny mají plíseň a je zakázáno je prodávat. Pokud prodejce křovin inspektory nezmorduje, či nezmrzačí, tak o výsledku šetření spíší protokol. Protokol pak předají "právnímu oddělení", respektive čistě theoreticky by měli "v jednoduchých věcech" vypracovat rozhodnutí sami, ale jednoduchá věc prostě neexistuje, poněvadž zemědělci jsou very special, a tak předají protokol právnímu oddělení. A právní oddělení uloží protokol ad acta, poněvadž i tento právní sezná, že jsou v tom takové processní seky, že to vůbec nemá sensus zkoušet.

Vím bezpečně o případu, kdy dvojice inspektorů, která týdně vykonala cca 3 - 5 kontrol (taky uznejte ten výkon!, se to musí řádně všecko sepsat, každý má dvě strany a to dá náramného myšlení!), neměla jediný výsledek za celý rok, tj. ani jeden z činců nebyl pravomocně uznán vinným ze správního deliktu. Ale to nikomu nevadí: stát platí za přenesený výkon státní správy, oni přenesenou působnost vykonávají, a to velmi dobře - mají hodně inspekčních kontrol. Výsledek ve státní správě!? To by byla revoluce!
0 # Jan Šinágl 2021-07-18 10:08
Jak bude argumentovat KHS Pardubice, pokud vůbec bude?
sinagl.cz/.../...
+1 # Filip_ 2021-07-19 16:51
Dopoledne mi nešel ten odkaz otevřít, no konečně se povedlo.

Divné to rozhodně je, to není "standard" ani u nás. Leč obávám se, že s tím prakticky nic nezmůžete.

Ano, kdyby vás buzerouřad uznal vinným, vy jste opověděl odvolání, kde byste nekompletnost spisu, ergo nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů skutkových, a pro zmatečnost řízení, namítal, s největší pravděpodobností by appellační orgán buzerouřad pojebal a buzerouřad - chtě nechtě - by musel to udání vrazit v spis. Pakliže by appellační orgán nenaznal (není dáno, a/nebo je zaplaceno, a/nebo něco podobného), tak by naznal krajský soud, pojebal appellační orgán, a pak systém padajícího lejna, takže papír by v spisu byl.

Ovšem buzerouřad, pravděpodobně seznav, že je větší problém vrazit v spis udání, než to, že vy nebudete pověšen podle práva, s cedulkou, co jste provedl, to celé, prostě a jednoduše, odložil ad acta. Vy můžete stěží buzerouřad odvolávat / žalovat, když to celé odložil ad acta.

A pak ovšem může být problém namítat - processně - nekompletnost spisu. Zbývá "toliko" institut práva na informace, i nahlížení v spis podle správního řádu může být aplikací práva na svobodný přístup k informacím, to není vyloučeno. Právo na informace je právo prvního řádu, absolutní, naproti třeba právům hospodářským, která jsou závislá na kolektivním snažení a, alespoň nějaké, libovůli zákonodárce.

Šlo-li by o informaci podle inf.zákona, kterou subjekt informací musí povinně disponovat, tak by soud uložil subjektu údajů údaje prostě vytvořit. Tudy, snad, povede cesta.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)