Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jiné případy

Krajský soud v Praze dnes zamítl odvolání kurdského podvodníka Ergüna Yekty Uzunoğlu proti rozsudku Okresního soudu Praha-východ, jímž byl tento výtečník spolu s recidivistou Václavem Faktorem odsouzen k podmíněnému trestu za intriky proti Uzunoğlově bývalé manželce Monice. Blahopřejeme, zdá se, že se voda nakonec dovařila.

Jistý vývoj zaznamenal i volně související případ syna a bývalé snachy JUDr. Zdeňka Hraby z Říčan, ve kterém jsme dekorovali Oslem měsíce října policistu Adama Kunce. Protože jsme o sporu psali, JUDr. Hraba usoudil, že jsem autorem exsnašiných podání, a toto strašlivé zjištění neopomněl ihned intimovat soudu. Že jsem velmi podivná existence, s Hrabou souhlasím, leč žádné podání protistrany jsem nejen nepsal, ale ani neviděl. To se ovšem nyní bude muset změnit: jsem-li z autorství podezřelý, budu muset průběžně dohlížet, aby tyto texty měly dostatečnou odbornou a stylistickou úroveň!
Naší žádosti o informace nevyhovělo ani ministerstvo financí, s odůvodněním, že nám musejí stačit tři již zveřejněné odstavce. Nemyslíme si to a v rozkladu si nebereme servítky.

Aktualisováno.
To samé ministerstvo pro místní rozvoj: rozhodnutí, vyrozumění, rozklad.
Píše nám soudruh bývalý vojenský prokurátor Igor Stříž z NSZ ve smyslu, že na zprávu OLAFu nemáme nárok. Samozřejmě se odvoláváme.
Pokud jde o poslední vývoj kolem Čapího hnízda, otázka zda se postupně mění v otázku komu kolik (tedy jestli vůbec). Kompletní zpráva, zveřejněná dnes ráno v českém překladu několika medii (např. zde), nám k tomu konečně poskytuje přesnější vodítko.

Propojení mezi příjemcem dotace a Babišovým holdingem se zdá být prokazatelné mnoha přímými i nepřímými důkazy: rodinnými vazbami mezi domnělými akcionáři a Andrejem Babišem, Babišem vlastnoručně podepsanými garancemi za úvěr od HSBC, faktem, že majetek vybudovaného Hnízda byl dvojnásobně vyšší, než kolik by mohl být bez skyté podpory – a nikdo jiný podezřelý ze sponsorství se v blízkém ani vzdálenějším okolí nevyskytuje –, a celou řadou maličkostí, jako angažmánem advokátů, auditorů a notáře Agrofertu, registrací a hrazením domény (skutečně nezávislý podnikatel si zkrátka nemůže dovolit, aby jeho doménu držel někdo jiný než on sám nebo s ním propojená osoba, k podnikání užívaná doména má v dnešní době nemalou cenu), místem konání valných hromad v sídle Agrofertu atd. atp.

Dalším, arci poněkud paradoxním, důkazem je to, že dotace byla projektu přidělena takřka bezprostředně poté, co dva auditoři, Ivana Havlíková a Karel Mojžišík, vyjádřili značné pochybnosti nad rentabilitou v žádosti předvídaného – tedy Agrofertem nepodporovaného – projektu. Důvodem mohl být buď úplatek, nebo vědomí, že kategorisace žadatele jako SME (malého nebo středního podniku) je jen naoko a ve skutečnosti vše zaplatí Babiš.

Poněkud jasněji je i nad odpovědností jednotlivých akterů za dotační podvod. Ta je evidentní u osob, které podepsaly žádost, o níž věděly, že obsahuje nepravdivé a neúplné údaje, i u členů obou rad Čapího hnízda, protože ani oni nemohli nevědět, o co ve skutečnosti jde a k čemu jejich akciovka slouží.

Pokud jsou pravé kupní smlouvy týkající se akcií, resp. pokud jejich pravost bude u soudu prokázána, trestně odpovědní by mohli být i Babišovi příbuzní, protože nelze mít za plausibilní představu, že nevěděli, jaké akcie a k jakému účelu kupují. Zajímavou otázkou je možnost trestní odpovědnosti advokátů, kteří akcie na valných hromadách předkládali. Ta by nastoupila v případě, že by neprokázali plnou moc k zastupování – tedy tu, která dle tvrzení IMOBy nebyla na valných hromadách předkládána. Podle ObchZ vykonával práva spojená s akciemi na majitele ten, kdo je na valné hromadě předložil, a nelze dost dobře akceptovat, aby zákonné privilegium advokátní mlčenlivosti pokrývalo i informaci o identitě osoby, na základě jejíhož pověření advokát jedná: to by se, s trochou nadsázky, mohlo stát, že by se vyvinil advokát, který vykradl večerku a poté tvrdil, že jednal na základě plné moci svého klienta, jehož identitu arci nemůže s ohledem na povinnost mlčenlivosti policii prozradit.

Co se týká trestní odpovědnosti Andreje Babiše a vykonavatele jeho příkazů Jaroslava Faltýnka, tam se dá říci, že Babiš se svými předchozími výroky vmanevroval do neudržitelné posice: svá v čase proměnná prohlášení do tisku a ve Sněmovně může jen stěží věrohodně popírat a jestliže tu není nikdo jiný, kdo by dotační podvod zosnoval – a kdo z něj efektivně těžil! – nelze než uzavřít, že, jak praví příhodné anglické rčení, the buck stops here. Poukázka na pěti- až sedmiletý ozdravný pobyt v některém k tomu vhodném ústavu je tu více než pravděpodobná.

Aktualisováno.
Lidové noviny namísto zprávy zveřejnily vyjádření IMOBy, z něhož, abychom vážené čtenáře ušetřili nutnosti nadbytečné četby, postačí citovat závěrečný bod: S ohledem na shora uvedené společnost IMOBA musí konstatovat, že vzhledem ke způsobu provádění vyšetřování i zpracování závěrečné zprávy ztratila vůči úřadu OLAF veškerou důvěru. Nezbývá než doufat, že po OLAFu ztratí Babišovu důvěru postupně policie, státní zastupitelství, soud a Vězeňská služba.

Aktualisováno.
Zprávou se zabývá na Neviditelném psu rovněž Jan Vučka, který upozorňuje, že důkazní situace nemusí být pro veřejnou žalobu právě růžová. S tím souhlasíme, arci dodáváme, že není úkolem OLAFu zjišťovat trestní odpovědnost konkrétních osob, takže existence důkazů typu zvukový záznam ze schůzky obsahující zmínku o připravovaném podvodu není vyloučena. Na straně druhé, pokud jde o vinu A. Babiše, ta se nám jeví jako prokazatelná poměrně snadno, protože ze svých úmyslů se Babiš sám veřejně usvědčil, když hovořil nejprve o tom, že Čapí hnízdo byl jeho vlastní (míněno geniální – s tím bychom arci raději počkali) nápad, a pak dodal, že podle analys nebyl projekt bez dotace rentabilní. Jako soudce bych v této chvíli považoval za prokázané, že Babiš jednal s úmyslem získat pro svůj projekt dotaci, o které věděl, že na ni nemá nárok. Klíčové pro jeho odsouzení bude prokázat existenci pokynu akci spustit: zatím víme jen to, že akcie svým příbuzným koupil, resp. ze svého účtu zaplatil jejich cenu, ale to samo o sobě stačit nemusí.
Orgány činné v trestním řízení
chtějí stíhat nevinné poslance.
Zdroj: Wikimedia
Po včerejším vystoupení Piráta Jakuba Michálka, který naznačil, že se počíná vytvářet sněmovní většina potřebná pro zamítnutí žádosti o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v kause Čapí hnízdo, se ukazuje potřebným probrat možnosti dalšího postupu trestních orgánů za situace, že Sněmovna své dva přední údy nevydá.

Podle toho, co je známo z minulé žádosti, jíž bylo vyhověno, se jeví nesporným, že stíháno je celkem jedenáct osob, a to za jediný skutek: dotační podvod. Máme za krajně nepravděpodobné, že by nevydání vedlo k pozastavení úkonů trestního řízení i u spolupachatelů; k tomu není důvod, nemožnost dočasně stíhat některého z podezřelých – příkladmo proto, že zatím nebyl dopaden – se obecně nepokládá za překážku stíhání ostatních, a je poněkud překvapivé, že státní zástupce – aspoň podle informací z medií – dosud nerozhodl o stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání u neimunisovaných obviněných, byť je zřejmé, že těm takové zdržení nebylo proti mysli.

Posuzováno v rovině ústavněprávní, existují-li důvody pro nevydání poslanců, představuje to důkaz o tak závažném pochybení orgánů činných v trestním řízení (na obrázku), že je nemyslitelné, aby ve svém zločinném jednání pokračovaly a je na místě zjednat pořádek: policistu Nevtípila pensionovat, dozorujícího státního zástupce poslat před kárný senát a zajistit, aby šikanosní trestní stíhání bylo neprodleně zastaveno, případně aby nový SZ rozhodl o stížnostech obviněných v souladu s vyřčeným názorem. A přirozeně se postarat, aby potrestáni byli i inspektoři OLAFu, kteří se do protibabišovského spiknutí aktivně zapojili a vydali o dotačním podvodu lživou zprávu.

Není-li tomu tak a nevydání je toliko prostředkem, jak vítězi voleb zajistit klid k vládnutí – což je, podotkněme, výrazně jiný než Ústavou předvídaný důvod – může trestní stíhání jejich spolupachatelů pokračovat.

To bude pro hnutí ANO, resp. Agrofert, který hnutí ovládá zhruba stejnou měrou, jako ovládal Farmu Čapí hnízdo, představovat problém, jehož magnitudo může s časem narůstat nad všechny myslitelné meze. Jestliže by byla podána obžaloba, padla by obrana Agrofertu neveřejností přípravného řízení a za stavu, že nejsou projednávány ani nemravné, ani tajné skutečnosti, bychom byli zásobováni podrobnostmi z jednací síně, včetně záběrů na manželku a dospělé děti premiera na lavici obžalovaných, přičemž fakt, že dva z podezřelých zatím stíháni být nemohou, by pikantnost soudního příběhu zvyšoval prakticky ve stejném stupni, jako kdyby souzena byla celá povedená jedenáctka.

Babiš proto nemá žádná dobrá řešení, nevydání je pro něj stejným politickým problémem jako vydání, a alternativy další, jako např. presidentská milost ve formě abolice, by jeho vládu delegitimisovaly způsobem, jaký nemá v polistopadové historii obdoby.

Jak by na tomto místě asi řekl Bohumil Doležal, protikorupční revoluce právě začala požírat své děti.

Podkategorie