Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naše případy

Podmíněně, zatím, ale vzhledem k celkově závadové osobnosti obžalované není pochyb, že nepřátelé svobody slova si nakonec budou moci vyrýt další zářez do pažby: Lucie Šlégrová ve vězení bez nejmenších pochyb skončí.

Na případu je – vedle prozřevší státní zástupkyně Fidlerové, o níž jsme psali – pozoruhodné i to, že zatímco v usnesení o zahájení trestního stíhání ještě byly společensky škodlivé výroky uvedeny, obžaloba a trestní příkaz se omezily na to, že za přečin označily projev en bloc; to je zdravá tendence, propříště možná postačí odsoudit obviněného jen za to, že někde řečnil – obsah projevu je nepodstatný, je přece známo, že závadoví řečníci pronášejí závadové projevy, ve kterých se přihlašují k závadovým hnutím a vyslovují závadové myšlenky. Proč ztrácet čas rozebírám takových minuciosních detailů, jako je specifikace konkrétního společensky nebezpečného výroku!

Kuriosní případ, o němž jsme zde referovali, dospěl k vydání rozhodnutí, kterým bylo řízení zastaveno.

Přestupková komise dospěla k závěru, že zpěvačka se fakticky domáhala určení, že má nějakou občanskou čest, a v tomto ohledu jí odmítla vyhovět. Nedivím se: pokud jde o čest této s bývalým režimem otevřeně kolaborující výkonné umělkyně, ta byla naposledy pozorována kolem r. 1969; od té doby je běžnými přístroji nezjistitelná.

Ministerstvo vnitra, nikoli zcela překvapivě, nerespektuje rozsudek Městského soudu v Praze a znovu odmítlo zaregistrovat Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s tím, že ve lhůtě 30 dnů vydá nové rozhodnutí. Podle zákona je však den právní moci zrušujícího rozsudku datem registrace a nové rozhodnutí o odmítnutí registrace by bylo nicotné.

Náš spolek na rozdíl od ministerstva zákon respektuje a pokládá se za existující právnickou osobu: tak bude vystupovat i před soudy, k nimž se případ nyní znovu vrátí.

Ministerstvu jsem odpověděl:

Váš právní názor, že právní mocí rozsudku, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o odmítnutí regis­trace občanského sdružení, nedojde k registraci, ale ministerstvo má prostor vydat nové odmí­tavé rozhodnutí, není v souladu se zákonem; proti dalším obstrukcím z Vaší strany podnikne proto naše občanské sdružení, jež je nyní již existující právnickou osobou, rázné kroky.

Pokládám za pikantní (a zároveň symptomatické), že ministerstvo na jedné straně tvrdí, že naše občanské sdružení má v úmyslu porušovat ústavu a zákony této země, a přitom samo zákon nerespektuje a počíná si s frapantní svévolí.

O tom, jak nebezpečná věc je ozubené kolo, se mohli přesvědčit další tři extremisté, jimž Okresní soud v Mostě uložil trestním příkazem trest obecně prospěšných prací za to, že na veřejnosti drželi vlajku rozpuštěné Dělnické strany, přičemž ve skutečnosti, nevědouce, čeho činí, propagovali nacistické odbory Deutsche Arbeitsfront, hnutí Hammerskinheads a Národní odpor; na posledně uváděném je nejzajímavější, že užívá symbol kola neozubeného, a je tedy otázkou, zda přítomnost zubů na kole v emblemu DS hodnotit jako přitěžující nebo polehčující okolnost.

Ve zkratce, české soudy se opět jednou vyznamenaly.

Nejen Internetem živo je občanské sdružení, a tak jsme stanuli před nutností vhodně označit své žebrácké sídlo; třeba takto:

Podkategorie