Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naše případy

Rozsudek byl dnes doručen.
Krajský soud v Brně dnes soudcem Michalem Ryškou zamítl žalobu o ochranu osobnosti, jíž se žalobce Jan Šinágl domáhá po žalovaném Miroslavu Grebeníčkovi omluvy za tvrzení, které M. Grebeníček ocitoval ve své knize Hradba vzdoru a podle něhož J. Šinágl napadl v r. 2007 na tzv. muklovské pouti na Sv. Hostýně jednoho z pořadatelů a způsobil mu zranění, jež si vyžádalo lékařské ošetření.

Řízení bylo vedeno způsobem, jemuž nelze po odborné stránce nic vytknout; i díky tomu, že se jednání nahrávalo, odpadlo dotud obvyklé úmorné dictando a celou přípravu i vlastní jednání se tak podařilo zvládnout za méně než tři hodiny, a to včetně dvou přestávek. Soudce Ryška velmi dobře rozuměl podstatě sporu i textu žaloby, s nímž se, na rozdíl od některých svých nejmenovaných kolegů z jiných soudů, zjevně nezačal seznamovat deset minut před jednáním, a dokázal zaměřit procesní diskurs i dokazování na skutečnosti rozhodné pro posouzení důvodnosti nároku.

Přiměřeně podrobné a srozumitelné bylo i ústní odůvodnění rozsudku. Zamítavý výrok soud opřel o závěr, že naříkané difamační tvrzení není zjevně nepravdivé, ale v podstatě odpovídá tomu, co se na Hostýně odehrálo, tzn. že došlo k fysickému kontaktu mezi stranami a žalovaný ještě ten samý den večer vyhledal lékařské ošetření; případnou nižší míru nesouladu mezi za difamaci vydávaným tvrzením a realitou žalobce jako veřejně činná osoba musí strpět. Na tomto závěru podle soudce nic nemění ani fakt, že přestupková komise řízení o přestupku zastavila s tím, že jeho spáchání žalobcem nebylo prokázáno.

Rozsudek však podle mého názoru správný není.

Žalobce je rozhodnut podat odvolání, proto uvedu důvody, jež by posléze měly stát odvolacími body, pouze stručně, aniž bych odkazoval na konkrétní judikáty, které budou detailně specifikovány v textu odvolání.

Soud v civilním řízení se může odchýlit od závěru zprošťujícího trestního rozsudku o tom, že se trestný čin nestal, resp. že nebyl prokázán, nebo že nebylo prokázáno, že daný skutek spáchala určitá osoba. To je konstantní judikatorní závěr formulovaný ještě před válkou a přeživší, možná poněkud překvapivě, bez úhony i období totality. Důvody jsou nasnadě: V trestním řízení musí být odsouzení podloženo zjištěním skutkového stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti (§ 2 odst. 6 TrŘ – neboli z amerických filmů známá klausule beyond reasonable doubt). Kromě toho jsou velmi vysoké nároky kladeny i na procesní čistotu dokazování: cokoli nebylo získáno přísně v souladu se zákonem, nesmí být v trestním řízení použito jako důkaz a soud k tomu nesmí při svém rozhodování přihlížet. V civilním řízení jsou jak procesní garance, tak stupeň potřebné jistoty méně striktní, dokazuje se pouze tak, aby byly sporné skutečnosti spolehlivě zjištěny (§ 6 OSŘ).

Přestože civilní soud tedy má možnost neztotožnit se se zprošťujícím trestním rozsudkem, je tu ještě druhá věta ustanovení § 135 odst. 2 OSŘ, přikazující soudu z rozhodnutí vydaného jiným orgánem vycházet. Relativně hojná judikatura k tomuto ustanovení dovodila, že tato povinnost znamená nutnost jakékoli odchylky skutkových zjištění opřít o řádně odůvodněné závěry dokazování: nelze proto skutková zjištění, k nimž došel jiný státní orgán v jiném řízení, prostě ignorovat s tím, že soud má na věc jiný pohled.

V daném případě to znamená, že není možné vyjít z pouhé rekapitulace důkazů provedených přestupkovou komisí v jejím rozhodnutí a na tyto naroubovat odlišná skutková zjištění, aniž by k tomu měl soud oporu v jím samým provedeném dokazování. Opak protiřečí zásadě přímosti (soud hodnotí důkazy, které sám neprovedl) a zbavuje strany možnosti vyvíjet jakoukoli procesní iniciativu (jen pro úplnost doplním, že jiné právní posouzení věci soudem naopak přípustné je, byť by tento záměr měl být stranám v souladu s nejnovější judikaturou Ústavního soudu ještě před rozhodnutím přiměřeně intimován).

Klíčovou rozhodnou skutečností, kolem níž se celý spor točí, je, zda J. Šinágl způsobil pořadateli na Hostýně jeho zranění. Pokud ne, je M. Grebeníčkem publikované tvrzení difamační, a to měrou, již nemůže absorbovat ani nesporně vyšší práh tolerance k zásahům do osobnostních práv u veřejně činné osoby. Zda tato povinná tolerance postačuje k tomu, aby mohl být drobný fysický kontakt popisovaný žalobcem jako snaha pořadatele odstrčit označen jako napadení, by mohlo být předmětem polemiky, vzhledem k existenci podstatně silnějšího tvrzení ohledně způsobeného zranění však tato polemika nemůže mít na závěr o důvodnosti žaloby vliv.

Jak bylo vysvětleno, ona klíčová rozhodná skutečnost nemůže být prokázána jinak než v řízení před soudem, a důkazní břemeno v tomto smyslu tíží žalovaného. Je to on, kdo tvrdí, že přestupková komise ve svých skutkových zjištěních chybila, a on musí toto tvrzení prokázat: v kontradiktorním řízení tuto jeho roli nemůže přebírat soud.

Žalovaný žádné takové důkazy nenavrhl a žalobě proto mělo být vyhověno. Kdyby tak byl učinil, posunul by se procesní diskurs k poněkud jinému okruhu otázek, a nelze mít rozumných pochybností o tom, že by se do něj svou iniciativou zapojil i žalobce, který měl v zásobě relativně velmi silné argumenty: příkladmo bod IV závěrečného návrhu z přestupkového řízení, který – na rozdíl od ostatních, víceméně jen účelových nebo atričních, k vysílení soupeře směřujících argumentů – má značnou váhu.

Lze plně souhlasit se závěrem rozsudku ohledně nevelké přesvědčivosti přestupkového rozhodnutí; tato nepřesvědčivost však nezakládá automaticky podklad pro opačná skutková zjištění, stejně jako fakt, že obžalovaný byl zproštěn nekvalitním rozsudkem, nedává jistotu, že je naopak vinen (a vice versa).

V těchto mantinelech se tedy patrně bude řízení o Šináglově žalobě odehrávat u vyšších soudů; šanci, že nejpozději u Ústavního soudu bude shora nastíněná argumentace slavit úspěch, hodnotím – možná s nezřízeným optimismem – jako slušnou.

S takovým slibem nastoupil Jiří Pernes do funkce a zdá se, že svým slovům dostojí: rozhodně Ústav pro studium totalitních režimů, resp. jeho Archiv bezpečnostních složek, změnil praxi a poprvé mi odepřel přístup ke svazku vedenému StB na veřejně známou osobu, bývalou političku ČSSD Petru Buzkovou.

Zničená koupelna v bytě KolečkovýchPřípad manželů Kolečkových z Karlových Varů, kterým jejich pronajimatel ve snaze vystěhovat je z nájemního bytu tento byt včetně bytového zařízení prakticky zcela zdemoloval, dospěl k prvnímu nepravomocnému rozsudku. Krajský soud v Plzni dnes samosoudcem Martinem Šebkem částečně vyhověl žalobě na ochranu osobnosti a přiznal Oldřichu Kolečkovi – jeho manželka Květa se rozhodnutí nedožila – relutární satisfakci ve výši 75 tisíc korun. Další, souběžné řízení o náhradu škody ve výši cca 450 tisíc korun s příslušenstvím probíhá u Okresního soudu v Karlových Varech; v něm dosud nebylo rozhodnuto ani nepravomocně.

Ačkoli přiznaná částka není nijak závratná, verdikt představuje pro Oldřicha Kolečka velké osobní zadostiučinění a důkaz, že i postkomunistická justice vynese občas spravedlivý rozsudek a postihne po zásluze toho, kdo jednal protiprávně, a zastane se jeho zdánlivě bezbranné oběti.

Sám si nevzpomínám, kdy jsem naposledy slyšel u českého soudu tak podrobné a přesvědčivé ústní odůvodnění rozsudku.

Aktualisováno.
Článek Miroslavy Vejvodové v Plzeňském deníku.

Dopady nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1849/08 hodnotím jako velmi široké; mám dokonce za to, že jde o nejvýznamnější nález v oblasti správního práva procesního za posledních 10 let, přičemž některé jeho důsledky mají rovněž nikoli nepodstatné aspekty hmotněprávní.

Ústavní soud zřejmě již definitivně překonal závěry vousatého usnesení sp. zn. I. ÚS 263/97, podle něhož jsou občané povinni se podrobit výkonu pravomoci veřejného činitele bez ohledu na vlastní soukromý názor. Jsou-li přesvědčeni, že tímto jednáním bylo porušeno jejich právo či jim byla způsobena škoda, mohou se proti takovému postupu veřejného činitele bránit jiným zákonným způsobem. Není divu, že takový právní názor každému úředníkovi či policistovi imponoval a usnesení I. ÚS 263/97 soudce zpravodaje Vladimíra Klokočky patřilo proto mezi ta vůbec nejcitovanější a nejodkazovanější.

Nový nález s odkazem na čl. 4 odst. 4 Listiny dovozuje, že výzva, jíž veřejná moc překročí svá oprávnění, nemůže být mocensky vynucována a občan nesmí být trestán, jestliže jí neuposlechne. Ústavní soud tedy nepřisvědčil závěrům Nejvyššího správního soudu, který ve svém rozsudku, jejž Ústavní soud podrobil zdrcující kritice, oddělil povinnost uposlechnout formálně zákonné výzvy od otázky její zákonnosti v materiálním smyslu.

Další novum je způsob, jak Ústavní soud nahlíží na samotnou povinnost podezřelého dostavit se k podání vysvětlení. Dosavadní úřední výklad vyžadoval, aby se podezřelý k podání vysvětlení dostavil bez ohledu na to, že má v úmyslu odmítnout výpověď – což by ovšem v judikované věci znamenalo cestu ze Zlína do Prahy a zpět, jejímž jediným účelem by bylo podepsat protokol s tímto kusým prohlášením. Ústavní soud nyní jasně uvedl, že uložení pořádkového opatření (pořádkové pokuty) jen z důvodu nedostavení se k podání vysvětlení (tj. k podání informací) je v oblasti správního trestání vyloučeno, neboť je zapotřebí přísně respektovat i princip zákazu sebeobviňování či sebeusvědčování, který plyne z interpretace čl. 6 odst. 1 Úmluvy o lidských právech a základních svobodách.

Je tedy zřejmé, že nález Ústavního soudu značně mění pohled na oprávnění veřejné moci vynucovat součinnost ze strany fysických a právnických osob, a lze předpokládat, že bude mít svůj dopad i do oblasti (soudního) trestního práva, neboť shora zmiňované Klokočkovo usnesení s oblibou a často uplatňovaly i orgány činné v trestním řízení.

K nálezu vydala tiskovou zprávu rovněž Liga lidských práv.

Podkategorie