Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jeví se nám dosti zvláštním, že zatímco u jiných mimořádných událostí, jako například dopravních nebo průmyslových nehod, rozkolů a sporů mezi obchodními partnery, případně rozpadu manželství, jsou právníci mezi prvními, na jejichž pomoc spoléháme a na něž se obracíme, v případě současného koronavirového ohrožení vznikl dojem, že právo vypuknutím pandemie zaniklo, že je to něco, co zde máme pro klidné doby, kdežto nyní je třeba jednat. Čím rychleji a rozhodněji, tím lépe.

Opak je arci pravdou: vyhlášením nouzového stavu nepozbyl platnosti jeden jediný právní předpis a nepřestala fungovat ani jediná instituce, povolaná k tomu, aby našim právům poskytla ochranu. Nouzový stav byl vyhlášen v rozporu s výslovným zněním zákona, který vyžaduje, aby bylo vymezeno území, na němž platí, a zejména, aby tento stav vyhlašující akt obsahoval taxativní výčet, která práva budou omezena a které zvláštní povinnosti uloženy. To je podstatnou náležitostí takového usnesení a absence onoho vymezení činí usnesení vlády nezákonným; každý, kdo je jím dotčen, je tak aktivně legitimován podat buď správní žalobu, anebo přímo ústavní stížnost; nevyčerpání opravných prostředků je zde dostatečně odůvodněno obecností ohrožených základních práv, která jsou ve hře [§ 75 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Takové žaloby a ústavní stížnosti již byly podány např. Davidem Zahumenským, budiž však poznamenáno, že i kdyby některý ze soudů vyhověl, vláda druhý dne přijme nové, opravené usnesení, a jen si tak usnadní cestu k prodloužení nouzového stavu, které by jí jinak musela schválit Poslanecká sněmovna. Význam bude takové rozhodnutí mít jen pro ty, kteří se během nouzového stavu dopustili deliktního jednání: řízení o něm bude muset být buď zastaveno zcela, anebo vedeno s přihlédnutím k tomu, že se tak nestalo v době nouzového stavu.

Poněkud nadějnějším se jeví napadnout některá dílčí opatření, která buď a limine nedovoleně anebo disproporčně zasahují do práv obyvatel této země, ať občanů nebo cizinců, kteří zde legálně pobývají. To se týká zejména opatření, jímž byl zakázán volný pohyb. Svobodu pohybu, včetně svobody opustit Českou republiku, lze pouze omezit, nikoli zakázat, a toto opatření, ač jeho cíl je legitimní, nemůže před soudem obstát. Mezi opatření, která jsou zjevně disproporční, patří příkaz zakrývat si kdekoli mimo své bydliště nos a ústa: následky takového paušálního nařízení jsou horší než nepatrné snížení risika šíření nákazy – povede to k oslabení imunity a k dalším nepříznivým zdravotním následkům, nehledě na to, že platí-li příkaz všude mimo bydliště, takto omezená osoba se nemůže kupř. v práci legálně ani najíst a napít.

Paradoxně nejhorší ze všeho je však vládní iniciativa směřující k tomu, aby se podnikatelé postižení nouzovým stavem nemohli domoci práva na náhradu ušlého zisku. Morální či pseudomorální argumenty typu, že jde o jakési černé pasážery, neobstojí, protože opatření proti pandemii směřují k ochraně celé společnosti, nikoli jen omezovaných jedinců, a celá společnost je proto povinna nést následky solidárně. Lze to připodobnit k situaci města, jehož obyvatelé se rozhodli čelit záplavám tím, že nad městem postaví přehradu. Ta bude chránit všechny a všichni se proto z místních daní musejí podílet na vykoupení pozemků pod ní: nelze spravedlivě argumentovat tak, že se jejich vlastníci musejí obětovat pro blaho celku.

Proč se domníváme, že právě tento aspekt je ze všeho nejhorší? To je prosté: odmítne-li stát odškodňovat tyto podnikatele dobrovolně, zahltí se po uplynutí šestiměsíční lhůty pro předběžné projednání soudy lavinou žalob v rozsahu, který místní justice nepamatuje, a soudy, které budou i tak čelit náporu nově napadlých žalob pro neplacení a následných exekucí a insolvencí, nebudou s to projednávat nic jiného. Vzpomeňme na restituční spory, z nichž některé nejsou uzavřeny ani po třiceti letech – a toto bude ještě mnohem horší.

Vše se tudíž zdá směřovat k jedinému možnému řešení krise, ke státnímu převratu: buď budou tyto nároky anulovány mocensky, což způsobí zánik právního státu v podobě, jak jej známe, anebo bude fakticky zabráněno je vznášet stejným mechanismem, který funguje v případě povinného zahalování, tedy přímým donucením ze strany státem organisované lusy; ano, přesně takové, která v květnu 1945 počala okrádat, vraždit a vyhánět sudetské Němce, a kterou se pokusili v listopadu 1989 zmobilisovat komunisté, domnívajíce se, že se takto podaří zastavit masové protesty.

To jsou důvody, proč se domníváme, že nejhorší důsledky koronavirové krise nebudou ani zdravotní, ani ekonomické, ale právní a politické, a že jedinými dvěma možnými vyústěními této krise je buď Výmarskou republiku připomínající chaos, anebo nová diktatura, po které ostatně podle průzkumů již stejně většina populace volá.

Komentáře   

-11 # Tomáš Krystlík 2020-03-29 10:58
Kdyby gros Čechů uvažovalo alespoň trochu racionálně, tak byste mohl k odvrácení Vámi výše zjeveným následkům zavedených opatření v ČR a po doplnění pár témat založit politickou stranu a vyhrát s ní parlamentní volby. Jenže cz-elektorát je tak nekvalitní, viz první prezidentské volby a výsledky parlamentních voleb, že to zůstane jen nesplněným přáním. Cz-ostré dupnutí na brzdu opatřeními proti šíření coronaviru - mimochodem nejostřejší v Evropě i ve světě mimo Čínu - může ekonomicky zničit cz-stát. Cz-opatření možná podle přání cz-vlády zploští více křivku počtu nakažených v čase než v Německu. Jenže Německo překoná pak epidemii dříve než ČR, vrátí ekonomiku jakž takž do normálu, kdežto ČR se bude ještě potýkat s epidemií a nebude moci exportovat do Německa a eurozóny v potřebném rozsahu jako před epidemií. Nebo průběh epidemie bude stejný jako v Německu, ale cz-ekonomika mnohem ostřejšími opatřeními než v Německu bude více poškozena než tam. V obou případech si zákazníci v eurozóně i jinde najdou jiné dodavatele. Co to bude znamenat pro Česko, je nasnadě.
+3 # Filip Šudák 2020-03-29 12:18
Já se obávám, že ani to moc ne.

Pokud je situace taková, jak předpokládám podle dostupných informací, že je, tak už je stejně promořeno nějakých minimálně 40% populace. Protektorátní vláda, sice, přijala velmi přísná opatření, toť pravda, ale pozdě a z části zcela redundantně, zčásti nedostatečně na to, aby na tom mohla něco změnit.

Takže výsledkem bude akorát větší devastace ekonomiky, která má, samozřejmě, významný vliv i na kvalitu zdravotní péče, ergo délku života.

Pročež náhubky mrzké lůzy jsou pouhým placebem.
-6 # Tomáš Krystlík 2020-03-29 16:53
Může na tom změnit a vypadá to, že lampasák Prymula byl alespoň trochu osvícen - chystá se po Velikonocích hlídat lidi v karanténě pomocí pohybu jejich mobilních telefonů a placení jimi nebo kartami. Podle mne to bude už pozdě. Navíc stále chybí oněch 26 000 testovaných osob denně! Vyšší devastace ekonomiky než v Německu a Rakousku nesmyslnými (v závodních jídelnách se nešíří coronavirus, kdežto v restauracích ano?) a přehnanými opatřeními (roušky, zavření hranic, zrušení přechodů) byla již zahájena. Týden po zveřejnění německých epidemiologických studií (22. 3.) se vláda na nic podstatného nezmohla.
+1 # Tomáš Pecina 2020-03-29 18:37
Roušky nejsou placebem, protože to může účinkovat, pokud je pacient přesvědčen, že dostává skutečný lék. Nošení roušky nákaze tímto mechanismem nezabrání, není to než amulet.
+1 # Filip Šudák 2020-03-30 01:04
V tom máte pravdu.

Amulet je, alespoň co do hlediska epidemiologického, absolutně neškodný. U roušek v tom provedení, a při způsobu užívání, se obávám, že tomu tak není, že napáchají více škody, než užitku.
+2 # Filip Šudák 2020-03-29 12:10
Ve "válečném stavu", ve kterém se nacházíme, se prohlubují desetiletí neřešené problémy. To, co v "normálním stavu" způsobí, že je pravidelně pár jedinců poškozeno na zdraví, pár jedinců zemře, nedovolá se ochrany svého objektivně daného práva, se stává, najednou, záležitostí nikoli několika jedinců, ale několika stovek, až tisíců jedinců. No, a to už začíná být problém.

U nás je naprosto běžné, že nařízení vlády je platné, ale neoučinné. Proč? No, protože nařízení vlády, jako subzákonný právní předpis, je, podle zasady secundum et intra legem, přímo vázáno na konkrétní zmocňovací ustanovením zákona, na základě kterého je toto nařízení vlády vydáno. Pokud pozbude platnosti buďto celý zákon, nebo ten konkrétní paragraf, na základě kterého bylo nařízení vlády vydáno, automaticky by mělo dojít k novelisaci nařízení vlády, či přijetí nového nařízení vlády. V drtivě většině případů se fakticky nic nemění, a ono nařízení vlády by mělo být, anžto to předpokládá zákon, nový, či novelisovaný. Nelze zdravým rozumem pochopit, jak může mít vláda, majíce k disposici bohatý aparát v podobě legislativního odboru, tolik nařízení vlády, která jsou neoučinná, v příčinách výše popsaných.

Rovněž se u nás stává, že zákon sice vyjde ve Sbírce zákonů, všichni se jím řídí, ale není platný, protože nebyl dodržen Ústavou subsumovaný pořád práva, potřebný k jeho přijetí. Třeba proto, že byl jiný text předložen ke čtení poslanecké sněmovně, a jiný text senátu.

Máme naprosto disfunkční státní správu. Jak jinak si vysvětlit reálnou situaci, ve které drtivá většina hospodských, a spousta hoteliérů, zaměstnává většinu zaměstnanců papírově legálně, ale platí jim velkou část mzdy na ruku. Příklad z praxe: malá restaurace, zaměstnávající dva kuchaře a číšníka a servírku, plus, tedy, OSVČ majitel. Kuchaři mají smlouvu jako pomocní kuchaři, číšník a servírka jako pomocný číšník a pomocná servírka.

Do hospody přijde kontrola Státního úřadu inspekce práce. Pomocná servírka kasíruje hosty, přijímá objednávky, točí pivo, míchá drinky. Pomocný kuchař má rozjeté čtyři pánve, velký hrnec vývaru, konvektomat plný masa.

Hospoda měla otevřeno od 10.30 am do 10.00 pm, v pátek do půlnoci, v sobotu do jedenácti večer. Ani jeden, z těch čtyřech zaměstnanců, neměl za rok ani minutu přesčasu, papírově, a, to se podívejme!, nikdy nebyl nemocný!

V každém normálním státě by následovala hloubková kontrola, výslechy zaměstnanců, bývalých zaměstnanců, protože pomocná servírka nesmí kasírovat a pomocný kuchař může maximálně tak míchat guláš. Hodinově to taky nesedí, když nikdo nemá ani minutu přesčasu. A že by čtyři lidé byli několik let naprosto zdraví, ano nikdy nepotřebovali k lékaři? Zázraky se dějí, ale v tomto určitě ne.

Výsledek u nás? Jednomu "pomocnému kuchaři" chybělo doplatit Kč 12.00 do minimální mzdy. Takže zaměstnavatel dostal pokutu, v řádu set korun, a musel doložit, že těch Kč 12.00 doplatil. Jinak všecko v naprostém pořádku.

A tak by šlo pokračovat do nekonečna.

Pak se není čemu divit, že když se objeví nová, relativně dosti závazná, hrozba epidemie, o které už minimálně na začátku února byl dostatek informací, že se nepřijímají opatření buďto žádná, nebo absolutně neoučinná.

Kontroly na hranicích stylu: "Jedeš z Itálie?" "Ne." "Tak jeď." "Jedeš z Itálie?" "Jo." "Tak ti změříme teplotu.", mi připomínají "zážitek" z ukrajinské "celní" prohlídky, který jsem kdysi četl: "Máš nůž?" "Mám." "Velký?" "Malý." "Ukaž!" "To velký, dáš $20.00, nebo ti ho seberu!" Jejich sensus je naprosto shodný s tou "celní prohlídkou".

Arciť je nemilé, a hrubě nezodpovědné, chování jedinců, kteří hnali domů z Vlašska, aby to stihli alespoň minutu před půlnocí, a tak nemuseli do karantény, mnohem nemilejší, a naproti pochopitelnému a očekávanému chování lůzy, je nepochopitelné chování některých pracovníků krajských hygienických stanic, kteří byli s to pomalu vynadat poctivci, který se vrátil z Vlašska, a jak měl, jim to telefonicky nahlásil, že pomalu otravuje, a když přeci nemá horečku, tak do žádné karantény nemusí. A tak podobně.

Stejně tak je nepochopitelné, že i když těm lidem tu karanténu někdo nařídil, lhostejno, zda hygienická stanice, či praktický lékař, naivně očekával, že ti lidi budou sedět doma. Samozřejmě, že neseděli. Nikdo nejsme na to zůstat 14 dnů doma připraveni, ti lidi si šli minimálně jedenkrát pořádně nakoupit. A, co si budeme říkat, to jsou ti poctiví, ti ostatní vnímali karanténu jako dva týdny dovolené.

Vláda čas, kdy pandemii šlo zabránit, prakticky úplně zaspala. Samozřejmě, mohu se mýlit, vše ukáže až čas, nicméně s ohledem na skutečnosti je vysoce pravděpodobné, že naše společnost je už koronavirem úplně promořená. Proč?

Ten mikroorganism je velmi malý, cca 5x menší, než nejmenší virus influensy. Má neskutečnou vitalitu, na hladkém povrchu, za ideálních podmínek, vydrží až 17 dnů, ale běžně kolem 3 dnů. Pokud nepřijde do styku s teplem, či sluncem, které by jej vysušilo, i na kartonu, nebo látce, vydrží jeden až dva dny.

Zatímco influensa má typické období bez příznaků jeden den, respektive 12 - 72 hodin, koronavirus až 27 dnů, běžně 5 - 14 dnů. Minimálně 1-2 dny před příznaky je pacient plně infekční, ovšem to je minimálně, může být i déle. Samozřejmě, jako u každého infektu, budou existovat i pacienti assymptomatičtí, tj. lidé, kteří nebudou mít žádné příznaky, příznaky tak bagatelní, že je ani nenapadne je spojovat s koronavirem, nebo budou mít příznaky, které neodpovídají dosud poznaným příznakům dané choroby.

Jest vysoce pravděpodobné, že mezi asymptomatickými pacienty bude nějaké procento tzv. superpřenašečů. Jejich kapénky budou obsahovat virus silně virulentní, sami nebudou mít absolutně žádné příznaky, infekční mohou být klidně i několik měsíců. Nebo i déle, to je o záchytu, a až čas ukáže, jak to vlastně je.

Jestliže se uvádí, že v naší populaci je, nyní, cca 2,900 nakažených, tak reálně je jich minimálně 29,000, ale spíše se to bude pohybová někde kolem 75,000. Protože tomu zbytku, buďto, ještě nezačaly symptomy, jsou asymptomatičtí, či mají příznaky specifické, no a nebo dodržují doporučení, že když jsou mladí, zdraví, tak nemají s nemocí obtěžovat lékaře a mají jí doma vyležet.

Statisticky každý pacient nakazí zhruba tři další. Ano, sociální distancí by se to dalo snížit, ovšem žádné oučinné opatření, v tomto směru, jsme zatím nepřijali.

Jakkoli se může zdát rozumné zavřít všecka kina, divadla, lázně etc., etc., generalissimo generalissime to i rozumným je, tak pakliže nebudou nějakým způsobem uzavřena, nebo alespoň vhodně usměrněna, nádraží, supermarkety, hypermarkety, ambulatoria nemocnic a poliklinik, ouřady, tak ta opatření k ničemu moc nejsou.

Je sice milé, že protektorátní vláda, nařízením protektorátní vlády, vymezila ve velkých obchodech speciální čas pro partyzány, hrdiny Velké vlastenecké války a zasloužilé členy VKP(b), stejně, jako nařídila obchodům dát ke vchodu rukavice, či sáčky, na ruce, ovšem pokud se obchody otevřou v sedm, do osmi je v nich hlava na hlavě, a v osm tam naběhnou partyzáni, tak je to opatření k tomu, aby to měli partyzáni taky kde chytit, když nechodí do práce.

Když byla epidemie španělské chřipky, byly přijímány desinfekční vyhlášky. Nic takového ale nemáme. Ono je hezké, že si lůza šije náhubky, ze všeho možného a nemožného, vhodného i nevhodného. Ale pokud ta osoba vyrazí, v tom náhubku, o půl sedmé ráno, kdy je venku kolem bodu mrazu, tak za půl hodiny je náhubek mokrý. A ve chvíli, kdy s ním vleze do obchodu, tak už nikoho kolem ní dávno nechrání.

Šance, že chytím infekt tak, že se s někým budu bavit, se náhubky sníží, to ano, ne moc, rozhodně ne o 100%, jak tvrdí propaganda protektorátní vlády, ale sníží. Ovšem, pokud dotyčná osoba nemá brýle, a pokud dojde do obchodu, kde pakliže tam někdo s koronsvirem byl, je to na plochách, a možná i ve vzduchu, tak dříve, nebo později, si na ten ksicht sáhne. Statisticky si na ksicht stáhneme) sáhneme 34x za hodinu.

A tím se všecky ty virosy přenáší, nejčastěji. Kdyby žádný náhubek venku neměla, a před vstupem do obchodu si nasadila normální ústenku, buďto se bude v tom ksichtě hrabat normálně, nebo o něco méně, než normálně. Takhle, protože ty náhubky nesedí a jsou ušité bůhví z čeho (na aukru jsou i z celtoviny po Wehrmachtu), si je různě postrkují, upravují, škrábají se přes ně, pod nimi, to chytí ještě dříve než bez nich.

Neexistuje žádný legitimní důvod, proč by mi měl někdo zakazovat opustit území tohoto státu. Jistě, druhá věc je, že když se vrátím, třeba i za hodinu, že by mi byla nařízena karanténa, ale tím, že opustím území České republiky, rozhodně nemohu nikoho nakazit. A jak ochráním své zdraví a život já, to je má soukromá věc a protektorátní vládě do toho nic není.

Přesto se nedomnívám, že rozhodnutí vlády o nouzovém stavu lze žalovat žalobou, podle soudního řádu správního, jako opatření obecné povahy. Opatřením obecné povahy je, bezpochyby, například rozhodnutí krajské hygienické stanice o uvalení karantény na obec. Ale vláda, v tomto právním konání, nevystupuje jako správní úřad.

Jde o rozhodnutí podle ústavního zákona, které má, de facto, postavení zákona. Do zákona rovněž nemohu podat správní žalobu.

Žalovat lze však jakýkoli úkon, kterým správní orgán zasáhne do práv, například pokud mi zabrání opustit hranice tohoto státu. Mimochodem, krisový zákon vůbec neumožňuje zakázat opuštění území státu, pouze zakázat vstup na území státu cizím státním příslušníkům; takové opatření je tedy zjevně ultra vires.

Buď jak buď, odpovědnosti se stát nevyhne, tedy, samozřejmě, legální cestou. Byť se, intelektuálně indisponovaná, ministrině snaží veřejnost přesvědčit, že o nároku na náhradu škody bude rozhodovat ona (oni), není tomu tak. Soudy budou rozhodovat.

A nyní se dostáváme k poněkud zajímavé, a komplikované, otázce:

Jedna věc jsou opatření vlády, např. zavření hospody. Jistě, za to nese vláda odpovědnost podle krisového zákona, tedy za škodu, jež z toho povstává.

Stejně tak nese, překvapivě i ve stavu nouze, stát odpovědnost za to, že nečinil a nečiní přiměřená opatření k zabránění šíření epidemie.

Na druhé straně, virus je živel. A i kdyby stát učinil přiměřená opatření, ten živel by se nám nevyhnul tak, jako tak. A i kdyby stát hospody nezavřel, tržby by značně klesly, já bych presumoval, že v průměru o 2/3, a u náleven ještě více. Tomu odpovídá tržba podniků, které prodávají jídlo skrze hladové okno. Dobře, střízlivý odhad vidím nejméně o 60%. A za to stát odpovědnost nenese, stejně, jako nenese odpovědnost za výbuch sopky.
+2 # ... 2020-03-29 17:08
Musím říci, že si nejsem jist, zda považuji za horší současnou státní správu se všemi jejími nectnostmi nebo státní správu, kterou chcete vy, rýpající v míře prakticky extrémní do soukromoprávních dohod a ovládající tedy naše životy ještě v daleko více aspektech, než ta současná. Dost možná, že považuji za horší variantu to, po čem toužíte vy.

Je třeba si uvědomit, že stát umí dobře jen jedinou věc. Aplikovat resp. organizovat násilí. Na tom vznikl, to je jeho podstatou. V čemkoli jiném selhává a selhávat i do budoucna bude. Nepovažuji za rozumné takovou instituci nechat rozhodovat o tak důležitých oborech, jako je třeba zdravotní péče.
-4 # Tomáš Krystlík 2020-03-29 18:54
Stát musí zasáhnout, zejména má-li se uskutečnit druhý (německý) model regulování šíření coronaviru. Stát musí určit organizaci, která bude shromažďovat data od mobilních tf. operátorů (případně i placení kartami) a jako jediná ve státě bude kontrolovat pohyb lidí v karanténě. V Německu to bylo svěřeno epidemiologickému ústavu Robert Koch Institutu (RKI) v Berlíně. Je naprosto jasné, že po epidemii mu bude pravomoc neprodleně odňata. V pátek byly v Německu povolány k testování osob na coronavirus i všechny veterinární pracoviště. Mimořádná doba žádá mimořádná opatření, nějaké hádání se o certifikaci nyní nepřichází v úvahu - musí se najít co nejvíce nakažených a ty strčit do karantény. Němci těch 1 400 000 lidí za týden nakonec dokáží ztestovat. Byť německá vláda objednala hned na začátku února u výrobce Dräger dodatečných 10 000 dýchacích přístrojů, nemusí to podle šéfa RKI stačit, až přijde hlavní nápor. Srovnejte s nynější nečinností cz-vlády, která ani za týden po znalosti obou německých modelů nic nepodnikla v kýženém směru.
+1 # Behemot 2020-03-30 12:16
Objednávat můžou co chtějí, dráger to vyrobí tak za dva roky, pokud má dodavatele komponent, jako že aktuálně nemá absolutně nic, takže to je hezký gesto, ale tam to skončilo.

Vy prostě nechápete, že tendle vir tady už zůstane na věky, spolu s tisícema dalších, takže todle nemá pražádnej význam, stejně to nakonec dostanou všichni, a slabší prostě zemřou. To co se děje venku ovšem bude stát v konečným důsledku mnohem víc, a to včetně právě životů, dožití a zhoršené kvality života. Stád se v podstatě napůl vypnul, nic pořádně nefunguje, ai to zdravotnictví už přestává fungovat, protože všichni jsou pobóchaní z mexickýhopííva: dfens-cz.com/.../
0 # Filip Šudák 2020-03-30 13:21
Já jsem, hned na začátku, říkal, že měli dát velení chorobinců Lékařům bez hranic.

Poněvadž jejich přístup je asi takový: pěkný chorobinec, bez krys, dokonce okna tu mají! Richard, wow, tu je i topení! Ty jo, tu je i elektřina, to jsme nemuseli kupovat další baterky do čelovky. Co už...

Že jim pacoši umírají? To je normální ne? Jo, že jich je víc? Je, no.. Že se u toho občas taky sami nakazí a umřou? A? Vojáci z války taky jezdí v tuhém futrálu.

Že je málo plicních ventilátorů? Na dvoře najdou babettu, ždímačku, gramofon a rýnu, vyrobí si vlastní pro pět lidí. "Ty, Richard, když tu mají tu elektřinu, já tam dám ten motor z gramofonu, mě už nebaví druhý den pumpovat!"

Naši lékaři jsou rozmazlení, ale to je taky "vina dráhy"!, měli je poslat na stáž na Madagaskar a Habeše. Aby si zvykli, kdyby bylo třeba.
+1 # Behemot 2020-03-30 12:13
Vyjádřil jste se poměrně obsáhle, tak se pokusím jen stručně, zbytek můžeme rozpitvat na atomy v následných podvláknech.

Co se týče průběhu, ukazuje se, z těch pár zemí, kde je protestovanost vysoká, že kolem poloviny, dle mého názoru až 60 % (záleží na mnoha faktorech samozřejmě) infikovaných má bezpříznakový průběh. A značná část jenom lehký. Místní protestovanost je spíš tak že občas náááhodou natrefí na někoho bezpřiznakového, ale přes 90 % jich zcela uniká. Už jen tady je naprosto marný si hrát na cokoli, pokud nedošlo nejpozději kolem 1. 1. k uzavření hranic a rozmístění samopalníků po 50 metrech, není třeba se nějak moc namáhat, krom zaměření na rizikové (věkově a predispozičně) skupiny a přípravy lůžek pro ně. Což se neděje vůbec, aktuálně hrozí akutní vymření obyvatel LDN a penzionů/domovů důchodců.

Podle mého odhadu máme teď už tak 150 000 infikovaných, pokud zemřelo zatím do pěti lidí, je to laláč a nic, kvůli čemu bychom se měli jakkoli znepokojovat, natož provádět tu pakárnu a paniku, co je venku. Ono i čísla z Itálie je nutno nasadit do kontextu nejen toho, že ten stád reálně zbankrotoval před asi čtvrt stoletím, zdravotnictví je v prdeli, lidi vůbec vláda nezajímá a navíc mají tendence obrazit aspoň jednou týdně celou velice širokou rodinu, ale taky toho, že tam běžně zemře 10000-25000 lidí na chřipku co rok. A o tom se ani nemluví, to nikoho nezajímá. Zatím jsou s bídou za polovinou, přičemž řada starších by s velkou pravděpodobností právě na chřipu nebo jinačí patogeny zemřela ještě letos tak jako tak. K tomu je tu indikovaný efekt toho, že lidi vakcinovaní na chřipku mají horší reakci mj. právě na koronaviry obecně. No a mladí zase mají ve zvyku s rýmičkou nazobat hrst prášků co obsahují ibuprofenum apod. a to podle všeho taky velice výrazně zhoršuje průběh (to má zase na svědomí řadu těch těžkých průběhů a mrtvých mladých).

Dle starší studie můžeme velice zhruba kvalifikovaně odhadnout, že průměrnej mokrej hadr přes hubu sice zachytí většinu velkých částic a prskanců při kašlání nebo kýchání, ale takřka vše pod 20 um projde, páčto tam je účinnost kolem 5 % dovnitř a 2 % ven. Za sucha. Za mokra to sice zachytí víc, jenže, vono to tam zůstane a jakmile to uschne, tak to turbulentní proudění vzduchu vyvrhává přímo kvanta virionů. Čili hadry jsou úplně k hovnu, na jedné straně je jasný, proč stád nařídil todle - dodnes nemá účinný opatření ani pro dochtory v první linii, takže plebsu předhodil ohlodanou kost. Smutný spíš je, že plebs se toho tak chytil a trochu rozumu má jeden člověk ze sta. Já osobně nenosím nějakej šmejd vůbec nikde, a jdu-li někam, kde je hodně lidí, tak volím adekvátní opatření (armádní maska M-10M, příp. k tomu jednorázové rukavice). Starý plynový masky jsou totiž asi to jediný, co se pořád ještě nechá koupit (i když jeden ze sta je furt 100 000 lidí, takže se zásoby rychle tenčí).

Co se týče životnosti virionů, při intenzivnějším slunečním záření to má venku životnost v jednotkách minut, pak to zlikviduje UV záření. Čili nařizovat nesmysl venku je naprosto, ale naprosto dementní kokotina. Smutný je, že zmagořený stádo ovcí volá po zastřelení každýho, kdo zasyflenej hadr nemá, a když to nejde, tak aspoň po odvlečení v železech, a buzeranti rádi vyhoví.

No a vedle toho za minimálního mediálního zájmu bureš implementuje všechny možný svinstva, od plošnýho šmírování přes další velice značný zhoršení podmínek provozu vozidel.
-1 # Francis Bacon 2020-03-29 12:20
Ta nová opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví mi přijdou ještě horší.

Může někdo potvrdit, že je povinnost zveřejňovat toto OOP na úředních deskách obcí? Páč na naší úřední desce není nic.

Obecně mi přijde, že žádný zákon nepředpokládal uložení tak plošných a omezujících zákazů. Hlavně protože je evidentně nesmysl nařizovat všem roušky na celém území či quarantainu.
0 # Filip Šudák 2020-03-29 12:29
Opatření obecné povahy zveřejňuje na ouřední desce ten ouřad, který ho vydal. Zde ministerium zdravotnictví.
-1 # Francis Bacon 2020-03-29 13:45
Na čem zakládáte tento názor?
-1 # Filip Šudák 2020-03-29 13:51
Správní řád. Opatření obecné povahy ústředního správního úřadu stěží bude někdo dávat na úřední desky všech obcí, vyvěsí to na své, a maximálně tak krajů.
+1 # Francis Bacon 2020-03-29 15:03
§ 173

(1) Opatření obecné povahy, které musí obsahovat odůvodnění, správní orgán oznámí veřejnou vyhláškou; opatření obecné povahy zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

Takže z čeho vycházíte?
0 # Josef Novák 2020-03-29 15:32
Obecní úřady Vojtech-Befehl masově zveřejňují na svých stránkách.
-5 # Tomáš Krystlík 2020-03-29 13:28
Německo pracuje se dvěma modely šíření spolkového ministra vnitra z 22. 3. tohoto roku. První model předvídá po zákazu shromažďování se, zavření pohostinství, škol, že se v Německu nakazí až 70 % obyvatelstva (58 milionů lidí) a následkem toho zemře přes milion lidí. Protože plošná povinnost nosit roušky, zavedená v Evropě pouze v ČR, nic nepřináší, může být podle tohoto modelu nakaženo až 7,5 milionu obyvatel ČR a zemřít až 135 000 lidí. Druhý model počítá se oproti prvnímu navíc se zvýšením počtu testů na coronavirus na úroveň 200 000 denně, což odpovídá v Česku 26 000 testů za den, a s karanténou nakažených. Pak by nakažených bylo jen kolem jednoho milionu a zemřelo by asi 12 000 lidí, což přepočteno na Česko by znamenalo kolem 130 000 nakažených a kolem 1500 mrtvých. Jenže Německo stíhá testovat 600 000 lidí za týden, Česko od samého počátku testování dodnes zmohlo na necelých 40 000 testů! Tímto srovnáním vynikne trestuhodnost počínání české vlády.
0 # Filip Šudák 2020-03-29 13:37
To je tou Ne efektivní, nebo spíše absolutně disfunkční, státní správou: žádné zásoby testů, samozřejmě, nebyly, to je jasné, my nemáme zásoby ničeho, například zásoby jídla máme na 1.3 dne.

Potom, jak se postavil český mainstream ke koronaviru? Uzavřel se do ulity, nejen uzavřením hranic, ale hlavně mentálně, jako bychom byli nějaký primitivní kmen.

Naše vláda má problém kdekoli cokoli vyjednat, prostě to neumí, všecko neskutečně trvá.

I když testy jsou, dokonce jsou i laboratoria, která by mohla testy vyhodnocovat, tak k tomu potřebují ouřední povolení - a, ano, to trvá. Zase musíme korrektně přiznat, že jim to teďka trvá týdny až měsíce, nikoli roky až desítky let

To je naprostá klasika: blb má funkci, z funkce vyplývající pravomoc, tak musí být vidět, že jí má.
-8 # Tomáš Krystlík 2020-03-29 14:24
Cožpak o to, ČR navzdory idiotům ve vládě a v krizovém štábu testuje relativně hodně. Pro srovnání USA: v určitý okamžik měly necelých 2500 nakažených zjištěných ale z necelých 13 000 testů. Jinou otázkou je množství testovacích sad v ČR a, jak je v Česku obligatorní, organizační překážky. Německo si bylo nedostatečného obsazení lidmi vědomo a požádalo záložníky, pokud mají zdravotní výcvik a v civilu nepracují přímo ve zdravotnictví, aby narukovali a pomohli v nemocnicích civilních i vojenských, a hlavně: testovat lidi na coronavirus mají povoleno i všechna zařízení veterinární medicíny v zemi.
+3 # Filip Šudák 2020-03-29 15:08
No, to je ono!, testují všecka laboratoria, včetně veterinárních. To u nás, skutečně, nehrozí.

Mne spíše děsí ta hysterie ze strachu: burani si šijí roušky, někteří až 20 hodin denně, věříce, že tím pomáhají lidi ochránit před tím italským morem. Obávám se, co bude, až zjistí, že jim ty roušky, tak, jak je používají, spíše škodí, a že proti viru o velikosti 0.012 um jsou pouze placebem. To nadšení jim věčně nevydrží!
-7 # Tomáš Krystlík 2020-03-29 15:25
Seznání, že roušky byly jen placebem, nevyvolá běs proti vládě. Aby tomu tak bylo, museli by si Češi přiznat, že nedovedou ani zbla racionálně uvažovat. To neudělají, oni jsou přece nejlepší národ na světě nebo alespoň v Evropě! Nepřímo oponovat se mi pokoušejí i moji známí, velmi vzdělaní lidé, když mi líčí, jak si sami doma šili roušky, nebo že tak činí i pro jiné. Jsou opilí rohlíkem šikovnosti a soudržnosti národa. Horší jsou jiné úkazy. Jedna ze sester Elefteriadu (73 let) byla vyhozena z obchodu v hodinách vyhrazených pro seniory, že tam nemá co dělat! V Semilech byl 67 letý muž ochrankou a opicajty stlučen a byl odvezen do nemocnice, ačkoliv před sebou držel OP. Prodavačka v supermarketu seřvala seniora, že v 16 hodin nemá právo nakupovat s ostatními. Venkovští burani, obávající se nákazy od lufťáků, jim slibují, že jim rozpoltí lebky, budou-li jezdit na chaty a chalupy v jejich blízkosti.
0 # Filip Šudák 2020-03-29 15:40
Ano, to jsem pochytil.

Já si nemyslím, že by to svalovali na vládu, popravdě řečeno, nějak mi uniká, jestli jsou vůbec s to vládu podrobit vůbec někdy objektivnímu soudu. Ale, proboha, to uvědomění si reality s placebo efektem musí znamenat velkou ztrátu ilusí.

Solidarita začíná, a končí, šitím roušek a vařením kafe pro příslušníky IZS. Samozřejmě, jistě v tom bude kus dobré vůle, ale u osob, které se pózují za šicím strojem, případně na krabicích s kávou, a následně tyto pózy dávají na sociální sítě, bude motiv arciť trochu jiný.
-5 # Tomáš Krystlík 2020-03-29 16:41
Nebude to znamenat ztrátu iluzí o báječnosti rozhodování vlády, protože již vstoupil do hry národní pud: sjednoceni rouškovou povinností, improvizovanou jejich výrobou ukazují světu, jak jsou Češi schopný národ! Ke ztrátěi iluzí o správnosti rozhodování vlády by museli se vzdát onoho sladkého pocitu národní soudržnosti vzniklého povinným nošením roušek a vzájemným hlídáním jejich nošení (= udáváním), jejich výrobou podomácku, prostě odvracením germánské nákazy pocházející zpoza Šumavy a Krušných hor (proto jsme zavřeli hranice proti Rakousku a Německu a až na výjimky jsme to zatrhli pendlerům - co mají vydělávat takové hříšné peníze, když národ bojuje o přežití!), vařením obědů a podáváním nápojů IZS zdarma. Národní pud je vždy silnější než jakékoli ratio! Vyvolat to byl jeden z cílů povinnosti nosit roušky. Bureš zcela vážně tvrdil Trumpovi, že povinnost nosit roušky zabraňuje z 80 % přenosu infekce coronavirem, což je blábol a chucpe.
+6 # Libor 2020-03-30 11:14
TK:
zrovna z pozice Němce bych schopností racionálně uvažovat moc neargumentoval.

Jestli má nějaký národ vysloveně ovčí mentalitu, tak jsou to právě Němci. Vždycky jim nějaký jejich vůdce přikáže nějakou totální kravinu a oni za ním běží jak lumíci. A to je jedno, jestli je to Energiewende, Willkommenskultur nebo Endlösung. Vzor je vždycky stejný.

PV
-3 # Tomáš Krystlík 2020-03-30 11:42
Němci jsou velmi racionální národ. Co by se asi stalo, kdyby v 1. polovině 20. století bylo Čechů přes 80 milionů a Němců jen 8? Češi by je i s židy vybili a vyhnali ze země.
+5 # Libor 2020-03-30 12:53
Není přeci třeba si nic představovat: podíl židů byl v populaci více méně stejný všude v Evropě. Negativní sentimenty vůči nim byly také všude stejné. jejich průmyslové vyvražďování provedli ale jenom Němci.

Pokud jde o Váš druhý argument: Čechů přeci bylo v ČSR víc než Němců. A vyhnat by je silou klidně mohli - jak ostatně ukázali po válce. No a před válkou se to stalo? Nestalo. Tolik k Vašim spekulacím.

Jinak: co je kupř. na Energiewende racionálního? Vždyť to odporuje přírodním zákonům. Považujete za racionální rozhodnutí uzavřít v Německu všechny jaderné elektrárny kvůli nehodě, kterou způsobila vlna tsunami vyvolaná zemětřesením v Japonsku? Kolik zemětřesení je asi v Německu?

Nic racionálního na tom není. Kancléřka jim prostě řekla, že je to "alternativlos" a Němci zlikvidovali celou svoji energetiku aniž nad tím přemýšleli nebo řekli půl slova. Mimochodem - kdyby Němce nezachránili mj. Češi vybudováním PST transformátorů, šla by do kopru celá německá přenosová soustava a Německo by se vrátilo někam do 19. století.

PV
-2 # Tomáš Krystlík 2020-03-30 13:06
Liborovi: Zřejmě Vám ušlo, jak Češi, nikým nenuceni, vystupovali proti židům za 2. republiky. Za protektorátu byla židovská otázka svěřena českým úřadům a ty byly přísnější a aktivnější než říšské. Říše zasahovala pouze ve dvou případech: nahradiula cz-definici žida říšskou a učinila opatření, aby arizovaný majetek nebyl z velké části rozkraden, tak jak se stalo předtím ve Vídni a v Rakousku. K nalezení například ve Grüner, Wolf Pronásledování Židů v protektorátu Čechy a Morava. Academia, Praha 2019. Mezi válkami Češi Němce vyhnat nemohli. Za prvé by to nedovolily F a GB a nakonec ani Německo, zadruhé Německo převahou 80 milionů proti osmi nešlo neopomenout. Na Energiewende není nic racionálního, je politicky Kuhhandel, aby se CDU udržela u moci, když vypukla v Německu lidová hysterie kolem havárie Fukušimy řízená z Moskvy. Merkel to dobře ví.
+1 # Behemot 2020-03-30 12:21
Nakazí se nakonec 100 % populace. Někdo včera, někdo az několik let, ale tendle vir už tady zůstane nafurt, protože má malou smrtnost, velkou virulentnost a v některejch podmínkách je schopen přežívat dlouho. Samozřejmě vznikne hodně kmenů a udrží se spíš ty slabší. To jsou všechno vlastnosti vysoce úspěšnýho viru.

Chřipka a různý rýmičky jsou tady taky furt, odkud myslíte, že se to dycky od podzimu do jara vyrojí? No protože to je v prostředí furt.
+1 # Filip Šudák 2020-03-30 12:46
100% se nenakazí ničím, ani pravými neštovicemi, ani morem. Vždycky je v populaci určité procento, které má nějakou přirozenou imunitu. Těch 80% se spíše jeví, jako reálné číslo.

Ale to bude teď, první vlna. V druhé, třetí, a další vlně, se to už bude ke 100% blížit.

Já měl influensu, laboratorně potvrzenou, něco po 20, to už je skoro patnáct let, a anžto byla silně virulentní, od té doby nic. Spousta otorhinolaryngithis, o kterých jsou burani přesvědčeni, že mají "chřipku" a lékaři, že mají virovou otorhinolaryngithis, je způsobena streptokoky, které běžně způsobují tonsillithis (streptococus pyogenes), ale poněvadž nikdo nedělá odběry, jsou přesvědčeni, že mají "chřipku".

Podobné to bude i teď. Symptomy covidu jsou silně individuální, u někoho představují pouze střevní potíže, u někoho pouze dušnost, velmi individuální. Ale dokud bude přístup a la "nejsi z risikové skupiny, nedusíš se, vylež to!", tak nebudeme mít o skutečné nakažených ani ponětí.
+1 # Behemot 2020-03-30 13:30
Nakazí se. Imunita to může jenom zvládnout dřív, než se infekce rozbují, ale rozhodně to neznamená, že se jim vir nějak zázračně obloukem vyhne.

Propuknutí nemoci je totiž až důsledek nakažení, víme? Ale nakažení je, to že vstoupí do organismu a maličko se někde pomnoží.

Esli vám to přijde víc po chuti, tak si místo nakažení dosaďte, že se s tím každej někdy za život potká.
+8 # Libor 2020-03-30 11:10
Důvody tohoto stavu jsou podle mého názoru dva.

V prvé řadě je krizový zákon jednou z těch norem, kterou prakticky nikdo nikdy nečetl. Panuje pak obecné přesvědčení (v zásadě celkem logické), že vyhlášení nouzového stavu dává vládě prakticky diktátorské pravomoci a může svými "dekrety" řídit všechno. Že tomu tak není nikoho (v prvních dnech) nenapadlo, resp. trvalo nějakou dobu, než si právnická veřejnost ten předpis ze zvědavosti přečetla a začala klást nepříjemné otázky.

V řadě druhé je to neuvěřitelný diletantismus vlády, který se projevuje ve všech sférách jejího konání ve stávající krizi. Tedy i v rovině právního zajištění celé akce. To se prima vista projevuje tím, že státní aparát zřejmě sám sdílí přesvědčení uvedené ad jedna výše. Mají tedy představu, že teď můžou nařizovat a přikazovat cokoliv. Což je fatální kombinace zejm. s tím, že do toho ještě pustili ze řetězu šíleného lampasáka Prymulu, který si asi myslí, že je teď nějaká totální válka a on je vrchní velitel, který může nařizovat všechno vč. stávající taktiky spálené země.

Vychází pak na povrch, že jednotlivá ministerstva jsou totálně neschopná a neumí aplikovat ani zákony, které si sama napsala (MV, MZ). Příkladů tohoto neumětelství je bezpočet. Počínaje protiústavním vyhlášením nouzového stavu, které nemá ani základní zákonné náležitosti (!). Dále vydávání krizových opatření vlády formou usnesení vlády namísto nařízení. Dalším příkladem je pak to, že řada vydaných opatření nemá žádnou oporu v právních předpisech a jsou zřetelně protiústavní (např. nikde v § 6 krizového zákona nečtu, že by mohla vláda lidem nařídit nosit nějaké roušky).

Pomyslným vrcholem celého toho tragikomického představení je pak otázka náhrad škody. Jsem hluboce přesvědčen, že vláda o takové povinnosti původně ani nevěděla. Neřekl bych, že by to bylo tím, že ten zákon nikdo nedočetl až do konce. Úředníci MV spíše fakt, že celou tu jejich eskapádu bude muset stát zaplatit, nepovažovali za nijak podstatnou a zřejmě to prostě vládě neřekli. Tyhle věci jsou totiž pod jejich rozlišovací schopnost - jsou to státní úředníci.

Charakteristické pro Babišovu vládu je pak to, že když se o tom dočetli z novin, začali hned dumat, jak se ze své zákonné povinnosti vykroutit. Že by to fakt platili je zřejmě nenapadlo ani na sekundu.

Nápad přehodit ta opatření pod zákon o ochraně veřejného zdraví byl pak vpravdě ďábelský, nicméně provedení "dopadlo jako vždycky". Nechalo se to v rukou matláků z MZ, kteří na celé čáře právně selhali. Doporučuji si ta OOPčka přečíst. Je to učiněný horor. Odůvodnění je na dva odstavce, které jsou vždy stejné. O nějaké přiměřenosti nemůže být ani řeči, což je patrné jak ze samotného výroku, tak asi nejlépe i z toho, že OOP o uzavření obchodů a další OOP, které z něj zavádí výjimky, mají zcela identické odůvodnění. Skutečnou perlou je pak pravděpodobná absence zákonného zmocnění k vydání OOP podle § 69 zákona.

Za této situace je zásadní, jak se k tomu celému postaví česká justice. Jak pokud jde o náhradu škody, tak pokud jde o zrušení těch OOPček (což bude zřejmě prerekvizitou pro náhradu škody), která budou nepochybně napadena řadou žalob. Rád bych se mýlil, nicméně se obávám, že se rozhodne ve státním zájmu. OOPčka budou aprobována, konstatuje se, že podle zákona o ochraně veř. zdraví nárok na náhradu škody není a přiznání škody za dobu, kdy se jelo podle krizového zákona je v rozporu s dobrými mravy. Nebo tak něco.

PV
+3 # Tomáš Pecina 2020-03-30 11:40
Česká justice zvládla okrást emigranty a Kinského, proč by to nevyšlo s podnikateli. Rozdíl je v tom, že je jich víc a systém by jejich žaloby zcela zahltily. Aspoň část proto bude nutné kanalisovat nějakým novým odškodňovacím zákonem nebo minimálně opatřením.
+1 # Filip Šudák 2020-03-30 12:18
Napadne je to, vůbec? A bude pro to, vůbec, prostor?

Ten italský mor neskončí v květnu, jak se protektorátní vláda domnívá. To je virus podobný influense, a i odborníci předpokládají, že zde s námi už zůstane. Pak má britský, nebo německý, přístup vybudování kolektivní imunity hluboký smysl (materie, nikoli provedení. I když, vláda Jejího Veličenstva nakoupila hroby, což je od ní velmi milé, že nikdo, kdo bude hrob skutečně potřeboval, nebude trpět nedostatkem).

Jistě, může být immunomodulancium (vakcína), ovšem nejdřív příští rok, jestli vůbec. Může, a pravděpodobně i bude, nějaké antivirotikum, asi jich bude i více, ale ta nejsou všespasná. Na influensu nám ročně umře cca 250,000 - 650,000 lidí na světě, i když máme vakcínu i antivirotika.

Tahle vláda zde nebude do nekonečna. A pokud je burani znovu nezvolí, což je arciť možné, bude se stavit budoucí vláda k chybám této vlády čelem? To z nás nebývá moc zvykem.
+3 # Libor 2020-03-30 12:25
TP:
oproti emigrantům je tady myslím drobný rozdíl.

Postižení nejsou nějaká marginalizovaná (marginalizovatelná) skupina. Mezi postiženými nejsou jenom ty příslovečné kadeřnice, ale i poměrně velké množství relativně velkých podniků s ročními obraty v jednotkách miliard a výše. Ti mají svoje možnosti jak tlačit na vládu, mají zdroje na to, aby se soudili do nekonečna a rozhodně se jen tak okrást nenechají. Proto si myslím, že nejsou úplně bez šance.

PV
+1 # Filip Šudák 2020-03-30 11:51
Podle toho, co jsem četl že samotného počátku, Babiš vůbec neřešil nějakou, budoucí, finanční stránku věci, nemohu to citovat zcela doslova, an si to již doslova nepamatuji, leč vyjádřil se něco v tom směru, že teď jsou prioritou životy, peníze budeme řešit potom.

To je, myslím, naprosto příznačné, znám podobných blbů více: ten člověk není s to myslet nějak dopředu, a už vůbec není s to ohlédnout se do minulosti. Jedná teď, zkratovitě, na základě aktuální situace. Takže, po úvodním nedělání ničeho, protože, podle jeho debilního názoru, se nic nedělo, přišel wow effect a on najednou zjistil, že se děje, a hodně, lhostejno z čeho to zjistil. Takže přišla záplata: nouzový stav.

Blb může se obklopit pouze blby, anžto nikoho jiného ve svém okolí nesnese. Takže teď, rychle, dneska - zítra, vyhlásit nouzový stav. Stalo se.

Já bych ma Primulu nenasazoval, neboť mám důvodné podezření, že to je jedna z mála osob v Babišově okolí, která není blbem. Ovšem, je to lékař a guma, což má, obojí, své výhody i nevýhody. Není to anděl spásy, ani mesiáš, a zdá se mi, že na jeho bedrech minimálně leželo, ne-li leží, větší břímě odpovědnosti, než je jeho kvalifikaci, v dané situaci, přiléhavé.

On nebyl ten krisový štáb. V tom by, ideálně, měl být nejen lékař a guma, ale i ekonom, psycholog, sociolog, etc. etc. Ovšem zastupující Říšský protektor Babiš chce naprosto všecko řídit sám, a jsa komplexním blbem, podle toho to vypadá.

OK, takže, vznikl nouzový stav, fajn, máme nouzový stav. A co teď s ním?

Tak se začalo přijímat jedno opatření vedle druhého. Samo o sobě mají téměř všecka nějaký smysl, ale v komplexu nesledují základní cíl, to jest, s co nejmenšími následky co možná nejvíce zabránit šíření pandemie.

Tak máme, namísto uzavření hranic dovnitř, hranice uzavřené i ven, ačkoli to vůbec krisový zákon nepředpokládá, a rozumně k tomu ani není žádný racionální důvod. Máme zavřené hospody, kadeřnictví a zbytné obchody, což rozumné je, ale máme otevřená květinářství a supermarkety a hypermarkety plné lidí. Ti lidé sice mají roušku, ale nějaké dva metry odstupu prostě nejsou technicky proveditelné, to by se musely přestavět regály a pouštět do obchodu omezený počet osob.

Partyzáni, hrdinové Velké vlastenecké války a zasloužilí členové VKS(b) mají vyhrazený čas v obchodech nad 500.00 m2 plochy, aby v klidu a míru mohli rovněž chytit ten italský mor, ale už nikdo neřeší, že až nějakou cca hodinu po otevření, a že tu hodinu před je v tom obchodě hlava na hlavě, aby si mohli burani koupit svačinu do práce. Takže je tam všecko dopluvané a dopatlané, no, byl-li tam v tu hodinu někdo, kdo ten italský mor má, partyzáni mají jeho záchyt téměř jistý.

Je sice doporučeno pravidelně desinfikovat vozíky i prostory, ale poněvadž jsou uzavřené školy, většinou i školky, spousta zaměstnanců je doma s fakanama. Přes tu skutečnost, že vrcholí pandemie italského moru, vrcholí rovněž chřipkové období a někteří zaměstnanci jsou takové hyeny, že si dovolí marodit i s něčím jiným, než s italským morem!

Do toho burani tři týdny nakupovali válečné zásoby, rýži, partyzáni se porvali berlemi o konservy s masem, Hauselpapír, takže zbyvší zaměstnanci jsou dosti unaveni a rozhodně nic nebudou desinfikovat dobrovolně. Jistě, pokud jim to nařídí vedení firmy, udělají to, ale to se bude lišit podnik od podniku. Ve většině obchodů vůbec neřeší, jestli jsou tam, v předepsané době, partyzáni a spol. Cedule u dveří je, ale to je tak asi všecko.

Nemyslím, že v konečném důsledku budou mít soudy možnost ten stát úplně "zachránit". Nouzový stav nemáme poprvé, nějaká judikatura k němu už je a vládě rozhodně nepomůže to, že vydává nouzová opatření skrze jiný právní předpis. Soudy několikrát aplikovaly krisový zákon i na opatření formálně podle jiného právního předpisu, sledovala-li krisovým zákonem presumovaný cíl v době nouzového stavu.

Jistě, pomyslného černého Petra drží Ústavní soud, který bude, možná, nucen opakovaně "umravnit" Nejvyšší soud, ale nemyslím, že by se státu podařilo se placení náhrad hromadně vyhnout. To by opravdu musel být nějaký puč, který by zcela odstranil alespoň nějak fungující právní stát.
0 # Behemot 2020-03-30 13:26
Docela kredibilní je taky hypothesa, že lampasák někomu něco dost dlužil, protože ty jeho podvody když ještě řediteloval mohly taky být na kriminál, takhle byl jenom odejit. Takže ze sebe nechal udělat fackovacího panáka, protože značná část shitstormu pude i proti němu. Ostatně je to naprosto klasickej vzor burešova chování, pro vohnouty dělá image jak se o všechno stará (v reálu to právě ukazuje, že absolutně nic nefunguje, protože 99 % těch věcí, co „zařizuje“, by měl dělat automaticky někdo, kdo to má v gesci; jak psal D-F), aby v reálu vždycky někam dosadil panáka, po kterým se potom sveze odpovědnost za průser, a bureš nejvyšší si zase jen umyje ruce.
+1 # Filip Šudák 2020-03-30 13:37
To tak asi bude.. Dává to, vcelku, sensus, zapadá to.
0 # Filip Šudák 2020-03-31 08:08
+1 # Libor Petříček 2020-03-31 20:20
Tak jsem si to přečetl, pravda, nepříliš pečlivě, protože u některých postů jsem až fyzicky trpěl. Uff. Řečeno slovy zvěčnělého prof. Cepla, jak jsem mnohokrát od něj slyšel, někdy i adresně přímo já: "Z těch Vašich blbostí, pane kolego, mi teče studený pot po zádech."...
Pominu módu pokoušet se na (nejen) na tomto webu o jakousi "novou" češtinu. Kromě záliby "domácího pána" o jakousi "novořeč" vzniklou kombinací všeho možného, rádoby napodobující - koho vlastně - ... no to je jedno, jde o jeho web, je tu pak řada epigonů, Ti už to přehánějí až ke snížené srozumitelnosti.
K věci /nikoli zcela/ samé - K právním otázkám se neodvažuji vyjadřovat. A proč tedy píši na tento web, který se právě právem zabývá? No, je to v reakci na řadu shora uvedených názorů a stanovisek. Přijdou mi až neuvěřitelně pitomá, některá ta stanoviska. Podstata věci je prostá - samozřejmě, že se do budoucna promoří celá populace. To je snad jasné, ne?
A teď jde o to, aby akutně ohroženými nebyl zahlcen zdravotní systém. Jde o to, aby každý, kdo potřebuje ventilátor, na něj mohl být připojen.
Je tedy nutné zpomalit infekci.
Kapišto?
Jsou jistě i jiné možnosti - nechat promořit populaci co nejdříve. To bude asi ekonomicky výhodnější (?), snad, nevím. Ale zemře u toho podstatně více lidí. Jasně, hlavně staří a jinak nemocní, ale co, čau dědo a babi, je čas, že...
Kromě toho ale zemře i dost "mladých", tedy 50+ a sem tam i někdo 20+, ale když se kácí les, tak samozřejmě třísky létají, že.
To štěkání na prof. Prymulu už vůbec nechápu. Je to voják, zaplaťpánbůh za to. Vojenský přístup je teď zapotřebí - analýza, řešení, provedení.
Z těch Keců shora prezentovaných se mi dělalo až nevolno... Analýza žádná, návrhy řešení pitomé, provedení nehodnotím... Jistě, jsou to diskutující, nikoli odpovědné osoby, chápu.
Výhrady ke státní správě lze ovšem přijmout zcela, bohužel. Snad proto by to chtělo více "vojenského přístupu". Něco jako - PROVEĎTE, a bez keců. Jasně, právo při tom utrpí.
Římani na to měli Diktátory, na 6 měsíců , pokud se nepletu.
Roušky - mám v příbuzenstvu řadu lékařů... Pravda, ani jeden epidemiolog či infekcionista. Konkrétně, primář ARO ve střední nemocnici, další je čelním neurochirgem u nás (s 20 letou praxí v GB, Austrálii a USA), dalším je chirurg "od Pafka", atd. a dále praktičtí lékaři. Všichni, opakuji VŠICHNI se shodují na to, že roušky smysl mají. No, nevím jak Vy, já radši poslechnu bratrance neurochirurga, či druhého bratrance standardně provádějícího mj. transplantace plic a roušku si vezmu, než abych se spolehl na žvásty shora prezentované "místním odborníkem".
Podle mne tedy - jak už jsem zmínil nejen já, ale i někdo shora - promořit se bude muset celá populace. teď jde o to, aby k "promoření" nedošlo náhle, "šokově", protože pak zkolabuje zdravotní sytém". Za postupné "promořování" se ovšem zaplatí delším zmrazením ekonomiky.
So simply, dear Watson.
Rozhodnutí o tom, zda "promoření" proběhne rychleji s mnoha mrtvými (nejen s těmi co zemřeli "s koronavirem", ale především s těmi co "zemřeli na koronavirus" ) je na vládě.
To rozhodování jim nezávidím.
0 # Behemot 2020-04-01 00:27
Víme, pokaváď stád funguje tak, jako funguje, tak k tomu zahlcení stejně dojde. Ostatně, už se to děje, onehdá začalo hromadný infikování domovů a LDNek, takže budou během chvíle stovky těžkejch případů a stejně to pomře. Hlavně že tu máme měsíc a půl koncentrák, aby se to nestalo…oh, wait!

Optimální by bylo, kdyby režim nabídl, že kdo podepíše reverz, že se ho ty píčoviny nebudou týkat a může si žít normálně bez omezení, výměnou za to, že v případě těžkýho průběhu půjde až na konec fronty, to bych byl první, kdo to pude podepsat. Jenže to by udělaly miliony lidí a stád by byl k smíchu, tak zavře do koncentráku všechny, ať se jim to líbí, nebo ne.

To zas bude ta vaša bolševická solidarita, žejo? Že budem dobrovolně solidární, zatímco se budem koukat do hlavně pušek ze špatné strany, co? Checht.
0 # Filip Šudák 2020-04-01 02:03
Je to srab. Bojí se o svůj bídný život, podvědomě ví, že stát pro něj neudělá nic, ani hrob mu nedá. Vědomě se tomu snaží bránit, aby, alespoň nějak fungoval.

Normální zbabělost před nepřítelem.
0 # Josef Novák 2020-04-01 13:01
Tím reverzem ovšem velmi výrazně ovlivňujete i své okolí. Na Vaši úvaze něco je, ale takhle jednoduše to nevidím.
0 # Filip Šudák 2020-04-01 13:13
Čím ovlivňuje své okolí?

Ústenka Covid nezastaví. Ano, v uzavřené prostoře, při blízkém kontaktu, sníží množství kapének, čímž může potenciálně snížit risiko nákazy, ale toť vše.

"Všeobecná karanténa", jak je nastavena, žádnou karanténou vlastně není. Ano, jsou zavřeny některé obchody a potenciálně risikové služby, jako hospody, kadeřnictví, lázně, toť pravda, ale pořád se lidé, docela blízce, setkávají v práci, v supermarketech, i jinde. Pokud se bude chtít více lidí sejít, může, u někoho doma. Žádný problém v tom není a děje se to.

Krom uzavření hospod, kadeřnictví, hotelů, lázní, fitness etc., není dosud žádné opatření, které by prokazatelně oučinně snižovalo risiko nakažení. Takže, čím by mohl ovlivnit své okolí?
+1 # Behemot 2020-04-01 13:19
Jste ovlivněn bolševickou ideou, že něco všem plošně rozkážete a je vyřešeno. Nesmysl. Pokud někdo chce, a je to jediný funkční a správný princip, může chránit sám sebe, protože individuální téměř 100% funkční pomůcky se stále dají sehnat. Pak se vedle něj může postavit sto miliard vysoce infekčních, a nestane se mu nic, protože ON bude chránit SEBE.

Naproti tomu hovadský a z principu stupidní a minimálně funkční stádní nařízení očekává, že těch sto miliard poslechne, nasadí si náhubek a všichni budou happy. Což jaksi nemůže a nebude nikdy fungovat (pomíjím nefunkčnost náhubku, pro příklad počítejme, že náhubek je OK), protože se najde i jeden ze sta, co mít náhubek nebude, natož jeden ze sta miliard, jako v příkladu, a náš jeden nechráněný chudák je v kelu.

Jenže to je právě ten zásadní filosofický rozdíl, vyplývající z pravicového pohledu na svět a osobní odpovědnosti, oproti stádní levičácké mocenské představě, že stád se postará (a přičemž stádní monopol sestává z násilí, kdy umí jenom vydat befehl a pak zaklekávat). Chápete to? Ten rozdíl - chráním sebe, a ostatní mi můžou být ukradení, vs., spolíhám se na stád, VŠICHNI MUSÍ do jednoho poslechnout jak stádo a kdo ne, tak buď kvůli němu všichni chcípneme, nebo ho musíme zlikvidovat. Jako WTF, to nikdo nechápe ne že stádní přístup nemůže a nebude nikdy fungovat, ale že to je dokonale hovadský a věcně i morálně naprosto strašný zlo? A že z tohohle vznikly všechny ty svinský totality, co mají na rukách desítky milionů mrtvol?
0 # Filip Šudák 2020-04-01 13:36
Já to, samozřejmě, chápu, ale ochrana jednotlivce vedle jednotlivce je, sama o sobě, stěží proveditelná.

Čistě theoreticky může každý zaměstnanec ve službách říct: nebudu pracovat, dokud nenafasuju na každou směnu FFP3 respirátor, nitrilové rukavice, Tyvek kombinesu a návleky na boty. Až to budete mít, zavolejte, do té doby mám nárok na 100% náhradu pro překážku v práci na straně zaměstnavatele. Pokud by to každý udělal, nebude jediná otevřená lékárna, potraviny, bensinová pumpa. Zdravotní péči by musela převzít armáda, vojáci ve služebním poměru nemohou odmítnout makat bez respirátorů, navíc mají OM-90/95.

Ano, starší ročníky měly civilní obranu, takže si pamatují, že mají zakehnout hnátama ku epicentru, toť, ovšem, všecko. S dlouhodobým biologickým nebezpečím nikdo nepočítal, drtivá většina lidí na něj není absolutně připravena, což je vidět z jejich počínání.

Jako má člověk osobní a kolektivní identitu, tedy pokud je zdravou osobností, ma osobní i kolektivní odpovědnost.

Ano, spoléhat se na to, že mé zdravím ochrání ti vedle mne, je stupidní. Ale stejně stupidní je nedělat vůbec nic a nechat všecko na každém jednotlivci. Za chvíli bychom neměli ani co jíst.
0 # Behemot 2020-04-01 14:32
Ochrana jednotlivce je právě proveditelná dobře. Naštěstí to není VX, kde pár set molekul způsobí smrt, ale podle všeh ostačí minimalizovat styk s viriony na minimum. Ono naštěstí se zdá, že sice k průniku přes další vektory mimo dýchací cesty může dojít, ale s každým transferem to klesá řádově. Takže i kdyby si lidi občas osahali masku apod. a nemyli ji pravidelně, sníží to počet virionů co proniknou do organismu natolik, že to - nejspíš - pomůže rozvoji imunity aniž by došlo k horší infekci.

No rozhodně je to řádově účinnější než teď, kdy lidi mají dojem, že s náhubkem jsou z nich Terminátoři, a jelikož jim ta ponorka začíná lézt na mozek a teď už ani nesmí na chaty a chalupy (do de facto ideální samokarantény), tak od pátku vídám denně trajdat tolik lidí po ulicích, až to pěkný není. A ai pracovníci venku, třeba silničáře co sem měl možnost vidět, už na to začínají pěkně srát, protože kdo by v tom kór dyž je kolem nuly a fouká vítr, vydržel celej den.
-1 # Filip Šudák 2020-04-01 14:50
To, právě, u covidu není jisté. U influensy to tak je, že, lidově řečeno, čím víc je poplutý, tím virulentnější průběh, ale u covidu, údajně, stačí málo a závažnost symptomů s tím vůbec nekorreluje. Uvidíme, na co se ještě přijde.

Tak jistěže. Ono po prvotním nadšení, a asi i úlevě, že konečně je něco, co nám na 100% pomůže, a ještě si to můžeme vyrobit sami, wow!, přijde, alespoň tedy u té části populace s IQ 81 a vyšším, k určitému vystřízlivění. Pokud ta osoba rovněž umí číst, a dokonce si i nějaké informace najít, snadno zjistí, že samo-domo náhubkem mu protektorátní vláda pomáhá asi tak, jako povinnou zadní mlhovkou, nebo denním svícením v létě. Nebo obdobnými, často ryze českými, nesmysly.
-2 # Filip Šudák 2020-04-01 01:49
No jo, to je nejlepší hodit post na blog o právu a právní stránce se zcela vyhnout. To jsou frajer, a odvážný, vážně.

Já se neptám lékařů, za svůj život a své zdraví jsem odpovědný já sám. Pokud ta možnost je, to jest, funguje civilisace na té úrovni, že to zvládne, počítám, že mi lékaři pomohou, pokud to bude potřeba, to ano, ale nečekám, že můj život bude řídit někdo jiný, než já sám.

Tohle jsou fakta, fakta jsou fakta, na to nepotřebujou třicet sedm názoru odborníka: mikrob influensy má velikost 0.5 - 5.0 um, mikrob eboly 0.8 um, covidu 0.12 um. Chirurgické ústenky jsou určeny, primárně, k ochraně ošetřovaného pacoše, přičemž by měly odfiltrovat 90% částic o velikosti větší, než 50.0 um. To stačí bohatě, on mu v té ústence nebude líbat ránu, většina bakterií je větších 100.0 um a máme atb.

Na stránkách Lékařů bez hranic kdysi psali, że proti ebole budou, pravděpodobně, nuceni používat ochranné obleky třídy 4 (zcela uzavřené, s vlastní cirkulací vzduchu), poněvadž při použití obleků třídy 3 došlo k nákaze ošetřujícího personálu.

Problém je, že pakliže vláda mrzké lůzy nezajistila ochranu ani pro ty lékaře, instrumentáře a další pomocný personál, který přicházel s potencionálně kontaminovanými pacoši do styku, tak tito už jsou promořeni. Covid je velmi milá nemoc, inkubační období se pohybuje mezi 2 - 27 dny, a to víme, zatím, anžto jest to nová choroba.

Vždy budou pacoši s asymptomatickým průběhem nemoci, nikdo neví kolik jich bude, to jsou odhady, że 10%. Mezi nimi budou tzv. superpřenašeči, někdo, kdo nebude mít žádné problémy, leč sám bude silně a dlouho virulentní (Prepsl). Těch moc nebude, zato kam přijde, tam budou nemocní.

Pokud má někdo na ulici ústenku, ušitou z tepláků, trička, stejnokroje polního 60, celty pro Waffen-SS, což vše se prodává na aukru, k čemu jí má? Koho může na ulici kontaminovat, prach, strom, kaktusa pochodowego, stromokocúra?

Ano, pokud by si každá osoba nasadila vydesinfikovanou ústenku (ale ústenku, ne kus hadru z celtoviny), a pakliže by ta ochrana byla ručně ušita, pak leda z kuchyňské utěrky, dětské pleny, anžto tyto materiály měly, v testech, alespoň nějaké filtrační vlastnosti, např. při vstupu do supermarketu, veřejného dopravního prostředku, na ouřad, a po opuštění prostory ústenku zahodila do uzavřeného odpadového koše, pak se zmenší počet kapének uvnitř a mírně to pomoct může. Jenže ono je to jinak:

Všichni šijí roušky, ze všeho, z čeho se dá. Někteří se chlubí, že je šijí i 20 hodin denně. Takže každý buran už nějaký náhubek má.

Buran vyrazí ráno do práce. Nasadí si vkusný náhubek, dojde na autobusovou zastávku, nikde nikdo, čas, stáhne náhubek na bradu a zapálí si. Típne cigáro, opět si nasadí náhubek, sedne do autobusu, dojede k práci. Dojde do fabryky samochodów osobowych, maje ještě čas, zajde do automatu pro kafe a zajde na cigáro. S náhubkem se pít kafe a kouřit nedá, takže si opět náhubek sundá. Nasadí náhubek, dojde ke stroji, maká tři hodiny, zařve siréna, jak při náletu, má oběd. Oběd se konsumovat s náhubkem nedá, takže se opět dotkne náhubku, sundá si ho pak nasadí, dojde do kuřárny, opět sundá náhubek atd. atd.

Silně pochybuji, že na to mají doma speciální koš, uzavřený. Ne, normálně to hodí do prádla, jihočeská matka vypere, pak vyvaří, jak když byl Pepík malý a měl pleny, přežehlí aby byl Pepík zítra v práci opět fešák!

No, tak pokud Pepík Covid neměl, tak skrze manipulaci s ústenkou jej dostane. Pokud má, skrze manipulaci s ústenkou ho obdrží všichni kolem něj.

Ještě lepší situace nastane, když takový Pepík nepracuje u mašiny v FSO, ale v FSO kanceláriu. Více než jeden si mokrý náhubek sundá a hodí usušit na topení. Lhostejno, kam ho dá, mokrá ústenka filtruje lépe, minimálně, ale lépe. Starší studie zjistily záchyt, u chirurgické ústenky, něčeho menšího 5.0 um mezi 2-5%, pokud byla mokrá, o cosi se to zlepšilo. Ano, ale jak to uschne, tak je z toho kontaminační konserva, to je dar, který bych nedal ani nepříteli.

Někteří burani, krom ústní kontaminační konservy, nosí vyšetřovací rukavice. Což o to, samy o sobě stačí, ale pokud jde do obchodu, v těch rukavicích, 8x si přitom sáhne na ústní kontaminační konservu, pak jde čekat do fronty před lékárnu, a jsa znuděn, vytáhne placatici, v těch, z obchodu a náhubku dávno kontaminovaných, rukavicích a začne do ní klepat. Ta placatice není vodě odporná, pročež dekontaminovat nelze. Zajímalo by mne, kolik z nich jí alespoň nějak čistí.

Průměrný člověk se dotkne obličeje 34x za hodinu. Na tom obličeji má tu kontaminační konservu, na hnátách rukavice, v kapse placatici a chatem, v druhé kapse cigára a zapalovač.., musím pokračovat? Copak to není jasné?
+1 # Tomáš Krystlík 2020-03-31 22:42
Pro hloupou českou vládu (viz poslední nesmysl šířený ministrem zdravotnictví, že řidič v osobním voze musí mít roušku, byl inovován tvrzením, že nikoliv, ale když s ním sedí v autě družka nebo manželka, tak ano) je zřejmě ze strachu, že je dav bude lynčovat, přijatelný jen jeden scénář a to co nejvíce nejradikálnějšími kroky zpomalit šíření coronaviru v populaci. To se jí nakonec může zdařit, ovšem za cenu hospodářského poškození, ba zničení státu, protože státy eurozóny, do kterých ČR dosud exportovala, překonají epidemii dříve a jejich ekonomika začne znovu fungovat v celé síle, kdežto ČR bude ještě v zajetí svých přísných opatření, která nebude moci ještě odvolat, tedy i vyrábět a exportovat jako předtím. Prymula je už podle svých nesmyslných výroků zlosyn. Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích: "Rouška chrání okolí před přenosem infekce. Není určena pro ochranu nositele, nepatří mezi osobní ochranné prostředky... Problém roušek spočívá v nedostatečné těsnicí linii, vzduch vniká pod masku kolem nosu a tváří." Cz-luza se radikalizuje: "Kdo nemá roušku, není Čech", venkované se chystají rozpoltit lbi lufťákům jedoucím na chalupy a chaty, za chvíli se bude střílet na hranici po těch, kteří budou chtít opustit republiku.
+1 # Filip Šudák 2020-04-01 01:59
Starobincům a chorobincům nedali vůbec nic, a až tam začali chovanci mít ten mor italský, a zmírat bídnou smrtí, anžto je tam 80% ležáků, a z nich 90% má něco se srdcem, plícemi, či obojí, začali chovance takticky přesouvat a personálu dali respirátory proti azbestu.

Teďka schválili, že i když nějaký opečovatel přijde do kontaktu z nakaženým, nepůjde do karantény, leč sám si bude měřit teplotu ráno a večer, a sám bude pozorovat, zda-li u něj ten mor italský propukne, či-li nic.

Udělali by lépe, kdyby každému koupili rovnou hrob, jako vláda Jejího Veličenstva, protože je otázkou času, kdy ho bude potřebovat. A zajistili poslední pomazání dopředu, než budou infekční, anžto se jim rozhodně bude hodit.
0 # Filip Šudák 2020-04-01 04:31
Navíc, obávám se, tedy, přirozeně, vycházeje z dostupných informací, že tím italským morem už je hrubě promořen i zdravotnický personál.

Je to logické, poněvadž na samemu počátku, kdy byl ještě čas a prostor přijmout sice relativně tvrdá (uzavření hranic dovnitř, povinná karanténa v chorobinci pro všecky, co překračuje hranice dovnitř, rychlá distribuce ochranných pomůcek zdravotníkům a opečovatelům, pravidelná dekontaminace zdravotnických zařízení, starobinců, chorobinců a chudovinců atp.) opatření, leč proti situaci, jež je nyní, by to skoro nic nebylo, absolutně selhala státní správa, zejména hygienické stanice, a protektorátní vláda, neboť nepřijali žádná opatření.

Pokud tím je zdravotnický personál promořen, začne marodit. Samozřejmě, nemáme patrnost, nakolik začnou marodovat, ovšem lze předpokládat, že o něco více, než většinová společnost.

Je velmi chvályhodné, že se shánějí plicní ventilátory, kde se dá, o tom žádná, stejně tak, že už je vyvíjí každý kutil že ždímačky, babetty a mixéru, nicméně pakliže nebudeme dost kvalifikovaného personálu, nebude mít kdo pacoše odborně intubovat a opečovávat. Potom nastane klasický scénář selekce na příjmu etc. etc.

Bohužel, lidé budou nadále velmi neukáznění a neohleduplní, a dovolí si marodovat s takovými banalitami, jako je infarkt myokardu, nebo třeba tonsillithis. Spoustě z nich se nedostane kvalifikované lékařské péče a budou umírat.
+2 # Behemot 2020-04-01 10:49
Noticka, podle ověřitelných fakt se počet bezpříznakových pohybuje kolem poloviny, já soudím 60 % (už jen proto, že k nám už dorazily slabší kmeny, než do Zadní Asie).

Co se týče opatření a pomůcek, no, jaksi, vláda mohla udělat piču, když tady nebylo nic. Zatím jsem úplně nevysledoval a nepochopil, co se kde stalo, že z předvoje lynčování vlády, že nejsou vůbec žádný respirátory N95 a lepší, kór když to pak burešovláda protiústavně zakázala (i ty poslední zbytky) všem prodávat a špitálům nakupovat, protože nic horšího než tyt respirátory není ani byť jen k ničemu (což veřejně chodilo v médiích eště někdy začátkem února!) se najednou všichni posrali z těch hader, úplně zapomněli na respirátory a podobný a začli div ne lynčovat každýho, kdo to nemá. A eště toho posílají tuny do špitálů a mají dojem, jací nejsou zachránci planety, přitom ve špitálu to můžou použít tak jako hadry na podlahu. V nouzi největší, když už ani ty lékařský roušky nejsou, si to i zdravotnickej personál teda vezme jako amulet.

Mimochodem, prej už to buršzmrdstvo utratilo přes deset miliard. Za to bychom za pár tejdnů tak ztisícinásobili produkci skutečně funkčních náhubkůch od domácích firem, ne-li postavili zcela novou fabriku. Jenže to ne, to by jednak nemělo všechny papíry a povolenky, a hlavně by z toho věrchuška neměla svoje desátky, tak, jako když lezou do řiti žluťákovi výměnou za jeho náhuby z lisovanýho toaleťáku. Takže dokud nebudou uzvařený hranice směrem ven, naše firmy jedou plnou produkci a dílem to darují, dílem za těžký hrachy vyváží do zahraničí, kde jim za to trhají ruce. Mezitím burešova kriminální skvadra dělá, že naše firmi neexistují a tahá vod číňana odpadky na úrovni těch samodomo hader na podlahu.
0 # Behemot 2020-04-01 11:10
Ale fuj ty překlepy, náhubKy a firmY samozřejmě.
0 # Filip Šudák 2020-04-01 11:58
Covid už byl docela známý v lednu a spousta lidí se začala zásobit nejen nudlemi, rýží a konservami, ale i toilletním papírem, či právě respirátory. Takže v únoru už je nebylo prakticky možné sehnat.

Takto se nechovali jenom Češi, nebo obecně Evropa, ale i Asie a Amerika. Informace byly, a pořád jsou, ke Covidu nedostatečné, je to nový druh coronavidæ. Vůbec se, třeba, nevědělo, že infekční může být i pacient v inkubační době, byť to šlo důvodně presumovat, anžto tomu tak jest prakticky u všech viros. U influensy záleží na množství zásahu, u Covidu rozhodně ne, a velikost (šířka) viru, oproti influense, je cca 5x menší, což se taky nevědělo. O ebole ví naši hygienici nic, lékaři, až na pár výjimek, dvakrát nic; tu nikdo nic takového, tak virulentního, dlouho nezažil.

Proto k tomu hygienické stanice přistupovaly s až nepochopitelnou benevolencí. Lidem, kteří se např. vrátili z Italských hor z lyží, jedna stanice nařídila karanténu, druhá pomalu vynadala, co otravují, když nemají horečku a kašel.

Když protektorátní vláda zjistila, že to asi fakt bude problém, zjistila, že nejsou prakticky žádné ochranné prostředky pro lékaře, lapiduchy, opečovatele a spol., ne tak pro širokou veřejnost. Tak začali šaškovat, protektor kolem toho musel být vidět a slyšet, a slibovali, že všecko bude, máslo bude, mléko, v Moskvě viděli i maso a výstava je putovní. Ano, ale to už byl Covid v celé Evropě, krom Černé Hory, i v Americe, takže globální poptávka po respirátorech převyšovala nabídku a výrobu. Nás je tady cca 10.8 milionů, jistěže, něco z toho jsou fakani, kteří respirátor nepotřebují, takže aby zajistili respirátor pro každého, potřebovali by na týden tak 10,000,000 (počítám s větší spotřebou pro lékaře, lapiduchy a spol., pro lůzu 1 ks na 24 hodin). To je za měsíc 300,000,000 respirátorů, to je absolutně nereálné.

Tak alespoň ústenky. No, 50 ks ústenek stávalo něco kolem Kč 150.00 pro konečného spotřebitele, ovšem ty cenu už jsou dávno minulostí. Dneska stojí ústenka minimálně Kč 30.00, balení 50 ks se prodává za Kč 1,200.00 - Kč 1,500.00, o respirátorech ani nemluvě. Proto ty částky.

Jenže, ony ty miliony ústenek prostě nejsou. Goebelsova tlama Babiš pořád sliboval, sliboval, i když bylo zjevně nereálné ty sliby splnit.

Zároveň ministerium propagandy začalo šířit propagandu, że "má rouška chránit tebe, tvá rouška chrání mne" a tvrdit, že když mají všichni lidé ústenku, chrání je to na 100%. Na 100% nechrání ani ochranný oděv třídy 4, ani ochranná maska, ale těchto, a podrobných, tvrzení byla plna všecka propaganda - novinky, seznam atp.

Tak se jihočeské matky chopily šicích strojů, ty nezodpovědné, které dosud šicí stroj neměly, si jej objednaly na alze, a začaly šít pokrývky nosu a úst že všeho, co zrovna bylo po ruce. Když to přece chrání na 100%, viď?

Pak jim došlo, že když by náhodou ten italský mor dostal jejich dědek, nebo zrovna je kleplo z obesity, budou potřebovat lékaře. Tak začali lidé vozit ty hadry do nemocnic, opicajtům všude. Navíc, je to způsob, jak se zviditelnit, takže sociální sítě jsou plné fotografií lůzy v ušitých rouškách a lidí šijících roušky až 20 hodin každý den! Pro nás!

Narod tchórzów i szczurów. Mají obavu o svůj bídný život, protektorátní vláda akorát vymýšlí jedno bisardnější nařízení vedle druhého, ale jinak neudělá absolutně nic, no, poněkud dětinské je pak věřit jejich propagandě, že je nějaký náhubek z celtoviny ochrání před mikroby o velikosti 0.12 um.

Když zmřela ta markytánka, někde z chorobince v Praze, co měla positivní test na Covid, tak i když se neví, na co zmřela, anžto dosud nejsou výsledky ouřední sekce, propaganda otiskla její post na nějakém fuckbooku, nebo tak něco, že fasovala jednu ústenku a leintuchy na celou směnu.

Do toho, samozřejmě, není vůbec možné dodat FFP3 respirátory ani pro zdravotnický personál (ten je potřebuje bez výdechového ventilu a potřebuje jich hodně, neboť na každého pacienta by měl mít nový a nový by měl mít, jakmile se ho dotkne), v čemž nejsme sami, ony prostě nejsou. Tak protektorátní vláda vydala doporučení (což pro lůzu se rovná nařízení), že FFP3 respirátory mají nosit stomatologové a lékaři, kteří přijdou do kontaktu s pacientovými sekrety (intubace, otorhinolaryngolog...), ostatní mají nosit respirátory FFP2 a pro všecky ostatní že stačí FFP1. Zajímavý přístup, když i FFP3 jsou na hraně dostatečné ochrany.

No, a protože se začali houfně nakazovat i chovanci starobinců, opečovatelé, aby proboha ty tisíce mrtvých důchodců nebyly na nich, začali také "křičet", že nic na hubu nemají, teda mají, ústenky.

Prostě a jednoduše, ochranné pomůcky nejsou a nebudou. Lůze jsou FFP3 respiratory stejně k ničemu. Velmi těžce se přes ně dýchá, musí být skutečně pevně upnuty k hlavě, aby vůbec těsnily, což je zase hrubě nepohodlné, jsou z toho i hematomy. Navíc takový filtr stojí dneska minimálně pětistovku, vydrží maximálně 8 hodin a po sundání se musí vyhodit. A všecko ostatní je prakticky k ničemu.

Ale to se propaganda bojí říct.
0 # Behemot 2020-04-01 13:37
No právě. Jenže, docela rychle přišly firmy i univerzity s tím, že by zvládly zanedlouho produkovat desítky tisíc kusů denně a dokonce umíme už vyrábět desítky tisíc desinfekčních masek, co virus rovnou ničí. Takže bychom byly furt o vesmír jinde, než dneska, kdy ani ty účinný respirátory nemá furt ani personál nemocnic, natož soukromý praxe. Posádku záchranky sem viděl na vlastní bulvy a nechtějte popisovat, co mají.

Jo, nebude pro každýho, ale to ani být nemá, protože většina populace krom starších a (jak se postupně na to přichází) i mladých, ale predisponovaných na těžší průběhy, to vůbec nepotřebuje a není důvod tam přijímat nějaký větší opatření. Hlavní je, aby bylo pro lidi v první (zdravotní personál) a v druhé (řidiči MHD, obsluha cojávim v jídelnách apod., kde se stýkají s hromadou lidí) linii. Taky hasiči. Opicajti potřebují jenom minimum na řešení urgentních věcí, měšťáci vůbec nic, tendle póvl má být zalezlej v kanále a neobtěžovat.

Dál tady máme např. Gumárny Zubří, který vyrábí armádní i civilní celoobličejový plynový masky, který jsou s NBC filtrama na úrovni nebo překonávající FFP3 a filtry v tomdle nasazení budou účinný dny až měsíce podle úrovně zamoření. Jedna maska ušetří desítky až stovky respirátorů. Armáda toho má, možná, 50k skladem, esli to stihli do konce loňskýho roku obměnit (pže to akorát zrovna expirovalo, proto je toho hromada v bazarech). Ale to je podle kavárny fujky fuj, takže to nikoho ani nenapadne.

Mimochodem, řada informací jako např. právě to, že člověk je infekční dlouho před tím, než u něj vypuknou příznaky (esli vůbec) už byly k dispozici na konci ledna. Já sem to věděl, a to jsem vůbec nijak zvlášť po ničem nepátral a nic nestudoval.

Mě je jasný, že ty lži rozšiřuje režim, aby zakryl svou donebevolající neschopnost, nevybavenost, nepřipravenost, ale žasnu nad tím, že tomu někdo věří a to i poté, co v lednu a eště únoru byly k dostání zprávy, který jasně uvádí, že ta propaganda jsou jenom smradlavý lži!
0 # Filip Šudák 2020-04-01 13:52
Reálně si nedokážu moc představit fungování průměrných občanů s ochrannými maskami, výměnu filtrů, rozborku a desinfekci masky atp. To je utopie.

Om-90 ještě všecky armáda za om-95 nevyměnila, tuším, že jsem o tom nedávno četl. Ale to je jedno, proti virům a bakteriím chrání ta maska neomezeně, v praxi se malé šroubovací filtry doporučuje vyměnit po 30-ti dnech, anžto sorpují všecko v okolí. Jo, a podniková prodejna gumáren je zavřená, po nařízení protektorátní vlády.

Já to četl taky, že je pacoš virulentní i v době, kdy nemá příznaky, ale nebylo to potvrzené. Jistě, raději jsem s tím počítal, ale teď už to opravdu víme.

Zatím se docela potvrzuje, co jsem očekával. Že superpřenašeči budou zejména fakani, protože to na ně zázrakem nejde. Že, oproti španělské influense, nebude tolik pacošů s cytokinovou bouří, ergo, tito pacoši se silnou immunitou budou superpřenašeči podobně, jako fakani. Že reálný počet virulentních osob bude 10 - 30x vyšší, než zjištěný počet nakažených, tj. U nás to může teďka roznášet kolem 100,000 lidí. A że jediným řešením bude kolektivní immunita + léky / vakcína + než to bude, isolace ohrožených a desinfekční plán.

Primula chce plošně testovat vzorek populace, což je velmi dobrý nápad, pak budeme vědět víc. Pokud ministerium propagandy zveřejní pravdivé výsledky, samozřejmě. Nebo pokud se jinak dostanou na světlo Boží.

Poněvadž jak hygienici ve Zlíně zveřejnili ty výsledky nakažených podle jednotlivých vesnic, s officiální mapou se to neshodovalo, podle těch informací hygieniků bylo, už tehdy, nakažených více, než se officiálně uvádělo. As proto už to tam ráno nebylo.
+1 # Petr Jarolímek 2020-04-01 10:06
Ba ba. Proto naši čačtí hrdinové - pardubičtí strážníci vyrazili zakročit proti nudistům na písníku Hrádek, protože slunit a koupat nahý je možné, protože je to v přírodě, leč bez roušku je to opovrženíhodné. Drobná zajímavost je ze to bylo na udání. Pravděpodobně pak team pardubických hrdinů bude tento zásah opakovat, aby tento nešvar zcela vymítil.
Ve shodném městě pak personál krajské nemocnice nechal rozšířit virus na cele oddělení kardiologie, takže lze očekávat nakažení personálu a pacientstva celé nemocnice. Infarkt bych nudistovi z tohoto města opravdu nyní nedoporučoval.
+1 # Filip Šudák 2020-04-01 10:29
Ale ovšemže.

Příslušníkům jedné rodiny, zejména manželům, je dovoleno na sobě vykonat soulož, ovšem pakliže to bude mimo místa bydlištěm, například na chatě, musí mít na sobě, 24/7, "pokrývku nosu a úst", jak to było, přiléhavě, nazváno na polucejním webu.

Předat si vzájemně mor italský lze, přeci, legálně jen doma. Proto i manželé v autě musí mít nasazenu, a řádně připevněnu k hlavě, pokrývku úst a nosu, kdy hrozí nákaza.

Pokrývku úst a nosu by měl mít i umrlec starší dvou let, i v zavřené rakvi. To by měli gerojové rovněž kontrolovat na funusech, kdy hrozí nákaza!
+1 # Petr Jarolímek 2020-04-01 13:42
Tedy cunnilingus a fellatio jsou nyní mimo bydliště nelegální aktivity. V místě bydliště pak "ve dvojici" zřejmě zatím ještě provozovat jdou, ve větší skupině již jsme opět "na hraně zákona". Nehledě na určité riziko, že při provozování legální soulože v přírodě, tedy s rouškou či plynovou maskou, mohu v určitém okamžiku zjistit, že souložím, leč nikoliv se svým partnerem či členem svojí domácnosti....To je tedy karneval...
+1 # Filip Šudák 2020-04-01 13:56
Trojice i skupina je legální, vlastně, jenom v rámci té domácnosti, nebo příbuznými, lze-li ukojení sexuální potřeby považovat za důvod k "nezbytné návštěvě".. :-)
+1 # Filip Šudák 2020-04-02 12:45
Konečně někdo: Ísland testuje všeckny. A, prozatím, je to cca 1:1, tedy na Íslandu, kde je velmi malé osídlení na čtvereční plochu. U nás to rozhodně bude více, hlavně v městech.

eurozpravy.cz/.../...

I na tom Íslandu, kde je Reykjavík, Keflavík z cca 8,000 obyvateli, a tím "velkoměsta" končí, není tam železnice, většina lidí má auto, takže veřejná doprava minimální, je to 1:1 assymptomatičtí : mírné symptomy.

Přístup protektorátní vlády je, že kdo to "udýchá" má ležet doma, vzít si paracetamol (který ovšem apothékáři nemají) a neobtěžovat lékaře a lapiduchy, na testování může rozhodně zapomenout, pokud není partyzán, zasloužily člen VKS(b), nebo hrdina Velké vlastenecké války.

To je přístup podobný vládě Jejího Veličenstva, která ovšem, navíc, nakoupila hroby, aby nikdo, kdo bude hrob poněkud potřebovat, rozhodně netrpěl nedostatkem. Poslední opatření, které jsem chytil, bylo, že v Londýně nebudou partyzány a spol. obtěžovat napojováním na plicní ventilaci, neboť usoudili, že by to bylo zbytečné obtěžování, a rovnou jim přidělí hrob. Velmi ohleduplné.

Když uvážíme, že máme mnohem větší aglomerace, než Ísland, že máme železnice, MHD a příměstské autobusy (na Íslandu jezdí autobus, občas, dokola, törönbus, poněvadž ani highway no. 1 není zcela zpevněna, MHD v "městě" s 2,000 obyvateli je contra dictio in adiecto), mnohem méně lidí má vlastní auto, etc., etc., a, ano, że mnohem méně testujeme, bude-li poměr assymptomatických ku symptomatickým 5:1, budeme jenom rádi.

Pak nám běhá po ulicích cca 15,000 kazisvětů, kteří ovšem o ničem neví. A každým dnem, jako každým dnem přibude několik set symptomatických (spíš několik tisíc, neboť ne všem protektorátní vláda umožní testování, jak bylo zmíněno), tak každým dnem přibude několik tisíc assymptomatických (možná i desítka tisíc).

A Prymula se domnívá, že to, u nás, bude něco kolem 0.3:1!
0 # Behemot 2020-04-02 13:51
Nezapomněl jste na řád? To by se pak shodovalo s mým odhadem, přičemž na přelomu týdne už to věštím kolem 200k infikovaných.
0 # Filip Šudák 2020-04-02 13:56
Nezapomněl, ale i když je islanďanů málo, pořád nejsou otestování všickni, to rozhodně ne. Oni otestují kohokoli, kdo si řekne, bez ohledu na symptomy.

Já si rovněž myslím, že to bude XX krát víc, ale toto jsou, zatím dostupná, fakta.
+1 # Filip Šudák 2020-04-03 10:42
Zpět k normálnímu životu hned teď. Aktivisté u Ústavního soudu napadli nouzový stav

cz.sputniknews.com/.../...

Zajímavý článek, respektive, velmi zajímavý je komentář Jany Zwyrtek Hamplové, který si pravděpodobné redaktoři vyžádali.

Myslím, že každému jinému, než právnici roku (to že má takový pitomý titul, a ještě se tím chlubí, o něčem vypovídá), je naprosto jasné, že nejde o boj pro boj sám.

Přes tu skutečnost, že protektorátní vláda může klidně i ten den, co se stane vykonatelným rozhodnutí, kterým se bude zrušovat nouzový stav, vydat nové nařízení protektorátní vlády (samozřejmě opět neústavní, oni ústavně komformně neumí myslet, ergo, ani vydat nařízení), tak toto nové nařízení protektorátní vlády nebude mít retroaktivní oučinnost, pročež všeckny oukony protektorátní vlády, kterými zasáhla do konstitučně chráněných základních práv a svobod osob, per exemplum, do práva na práci, práva podnikat, práva na svobodu pohybu etc. etc., podle zrušeného nařízení, bude lze sanovat postupem podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Tento zákon, navíc, oproti zákonu krisovému, umožňuje rovněž sanovat nemajetkovou újmu.

No, my jsme měli různě blbou vládu a různou vybranou společnost v ní. Ale tak blbou vládu, která ani nechápe, že zakázat opustit všem republiku prostě náš právní řád vůbec neumožňuje (jednoduše, protože k tomu není žádný důvod - jestliže, například, budu chtít přejít granicą państwa Rzeczpospolitej, těžko tím mohu jakkoli ohrozit zdraví a životy obyvatel České republiky, a když se zase vrátím, třeba i po pěti minutách, mohou mě strčit na dva týdny do karantény, ergo, takové opatření není ani nezbytně nutné), jsme ještě neměli!
+1 # Tomáš Pecina 2020-04-03 11:26
Okamžité zrušení většiny opatření by ještě mnohé zachránilo, byť je jasné, že za stavu, kdy např. stojí automobilky, to na velké výskání nebude. To se ovšem nestane, protože národ se podrobil a nyní vzhlíží s nadějí ke svým zachráncům a ochráncům. Jako k mnohým před nimi (napadá mě Beneš nebo Dubček).
0 # Filip Šudák 2020-04-03 11:46
Okamžité zrušení nařízení protektorátní vlády by vedlo k tomu, že protektorátní vláda by, promptně, vydala nová nařízení vlády, anžto jest to vůle lůzy. Nová nařízení protektorátní vlády by byla, opět, zrušena, anžto protektorátní vláda nedisponuje schopností vydat ústavně konformní nařízení. Oni to ani nechápou, žijí v představě, že účel světí prostředky, že na prostředcích nezáleží, jen na výsledku.

Ovšem poškození by se alespoň dočkali náhrady škody a nemajetkové újmy, v tom by byl rozdíl.

Ochránci a zachránci je dovedou leda tak k bankrotu. Je to velmi podobné, jako když obžalovaný jde do tepláku a jeho advokát jde na oběd. Advokát se jde dobře najíst, bez ohledu na to, jak dopadl jeho klient. Zastupující Říšský protektor, a jednotliví ministři, si jednoho dne zabalí raneček toho, co "ušetřili", a pojedou na Bahamy.

Možná je načase ústavním soudům vysvětlit, že když protektorátní vláda přivede tento stát ke krachu, i platy ústavních soudců budou nižší.
0 # Filip Šudák 2020-04-03 18:49
novinky.cz/.../...

Proste immunita několik let, jako o influensy. Obecně platí, že čím virulentnější průběh, tím delší immunita.
0 # Filip Šudák 2020-04-04 22:24
Už je to skoro týden, historie teď utíkat poněkud až příliš rychle.

I. Máme skoro 5,000 nakažených. Officiálně nakažených.

Propaganda donekonečna omílá, jak jsme ve válce proti moru italskému úspěšní, jak nám křivka růstu počtu nakažených klesá, a jak nám pomáhá, k ochraně před italským morem, dekl na ksychtu, zpívání písničky Není nutno, povinná zadní mlhovka a denní svícení v létě. A každý den se otestuje rekordní počet pacošů!

Jistě, z úst Dr. Goebbelse by było lze tomuto komfornímu a intelektuálně indisponovanému stádu s to uvěřit, že noha bolševického vojáka nevstoupí na posvátnou půdu Berlína, i když za jeho hlasem było slyšet "ruky vyer!".

Musíme se ale podívat na to, komu naše dysfunkční státní správa milostivě umožní podstoupit martyrium v podobě testu na přítomnost moru italského.

Zastupující Říšský protektor i protektorátní vláda svorně tvrdí, že zmírnili podmínky pro testování, že už není potřeba horečka, ale stačí buďto teplota, dušnost nebo kašel. To je, ovšem, propaganda.

Jistě, pokud se nebožák dostaví do chorobince, který disponuje stanem se sněhuláky k odebírání tělesných tekutin za příčinou jejich následného odeslání v laboratorium, vyčká v oumorné frontě, a k tomu bude mít to štěstí, že se na něj dostane řada a konvolut přidělených testerů nedojde dříve, anžto nebožáků jest hodně a stříbrňáků k jejich obdarování málo, může být, že se za 5 - ¿ dnů dozví, jestli měl rovněž to štěstí, pochytil ten italský mor, či-li nic.

Ne každý, ovšem, bydlí v kraji Praha, kde se dá dojít k chorobinci se stanem i po svých. Když už má to štěstí, má auto a je ve stavu, že to je s to odřídit to tam i zpět, není řečeno, že ho nevyhodí bez poukazu od lékaře či hygienika.

A obdržet takový poukaz, jak se občas skrze officiální propagandu vydere napovrch, není snadné. Nebožák musí disponovat rozumným praktikem, protože v opačném případě, nespadá-li do tzv. ohrožené skupiny, mu ouřad hygienický sdělí, že na test může zrovna zapomenout.

Uvážíme-li, že nejméně 1/2 nakažených nemá absolutně žádné příznaky, ze zbyvších 50% má 95% příznaky velmi mírné, a zbyvších 5% má takové příznaky, že pravděpodobně někam pojede, nebo bude někam volat, snadno se dostaneme k minimálnímu reálnému číslu nakažených. Pro ouplnost poznamenati se sluší, že protektorátní vláda nezveřejňuje počet otestovaných jednotlivců, ale počet provedených testů. U lapiduchů, lékařů a opečovatelů se provádí více testů, pokud je podezření z nákazy a každý nakažený a hospitalisovaný podstoupí nejméně testy tři, jeden při příjmu, dva při propuštění, většina však více, neboť první testy po odeznění příznaků nebývají negativní.

V současné době by mělo být hospitalisováno cca 800 nebožáků, přičemž vyléčených je 78 a umrlců 59, suma 137. Jedna zdravotní sestra byla tak ohleduplná, že neobtěžovala pány doktory svým stavem a zmřela doma. Propagandě už dochází dech (matláci i tu propagandu zmatlají), takže už nezveřejňuje baladu o pluku Igorově o každém umrlci, či uzdraveném, pročež předpokládejme, že 130, z té sumy, bylo před vyléčením, či bídnou smrtí, hospitalisováno. Pak nám vychází něco před 900 případů s těžším průběhem.

Kdyby 930 případů tvořilo 2% že všech nakažených, máme celkově positivních 46,500 nakažených. A to je velmi, velmi nepravděpodobné, že by u nás byl poměr 1:1 symptomatických k assymptomatickým. To je na Íslandu, u nás už bude mezi námi pochodovat tak 150,000 - 250,000 nakažených a każdym dnem to bude exponenciálně narůstat.

Hlavně, že máme povinné náhubky, Není nutno a zpěvačky šijí ústenky. A zavřené skoro všecko a ekonomiku v místech, o kterých se neslušno vyjadřovat.

II. Chytrá karanténa.

Nebude. Tedy bude, ale bude stejně oučinná, jako náhubky.

Samo o sobě je to geniální nápad, ale realisovat jej bude státní správa. Sám spasitel Prymula v rozhovoru vyjádřil obavy z toho, jak bude projekt realisován v kraji Praha a jiných větších městech.

Naše skvělá státní správa má problém zkonvertovat dokument do podoby elektronické a poslat ho datovou schránkou, nebo kontaktovat nakaženého dříve, než tento na italský mor zmře. Opravdu někdo věří tomu, že bude s to pracovat s elektronickými informacemi od operátorů, s něčím tak nadpozemským, jako je poloha GPS?

III. Žaloby.

Vlna žalob a ústavních stížností proti nařízením protektorátní vlády se zvedá. Nařízení protektorátní vlády už žaluje u Ústavního soudu i obecní ouřad pro Prahu 7 (nevím, které jsou to vesnice, ani jak je to "Praha 7" velké, já to dělím stylem "Stodůlky, Hejtmanství okresní Smíchov, Království České, co to je za" Praha XX "opravdu nevím), nějaký ten advokát přidal zásahovou žalobu na zavřenou hospodu, pan Záhumenský přidal další ústavní stížnosti.

Velmi se těším na narrativní část, až budu číst zdůvodnění, proč např. protektorátní vláda zavřela hranice směrem ven, ačkoli to ústavní zákon vůbec nepředpokládá, ergo neumožňuje, nebo až bude vysvětlovat, proč taxativně nevymezila základní práva a svobody, které hodlala v nouzovém stavu obmezit.

Do toho se zastupující Říšský protektor dal slyšet, že po Velikonocích hodlá milostivě tolerovat otevření obuví a obchodů se zbožím papírnickým. Proč zrovna tyto? Přejí si to jihočeské matky, anžto fakani se už budou chystat do školy!
0 # Behemot 2020-04-04 22:43
No jasné, že papírnictví až po svátkách, aby měly největší tržby zase hytlermarkety (kterýžto se sice maskují za potraviny, ale řada z nich má plochu srovnatelnou s potravinovou částí, kde není k snědku nic, leda by se někdo pustil do okrasných cibulí a jinačích kytek), kam se nahrne eště o to víc lidí na jeden plac*. Tak to otevřem až po nákupní horečce, aby tam pak stejnak nikdo nechodil, přesně v duchu likvidace malých živností, co sou k ničemu. To dá přece rozum!

* Ale šak mají náhubky, tak jsou z nich nezničitelní terminátoři, já zapomněl, hlupák stará.
0 # Filip Šudák 2020-04-04 23:03
To už musí být ty ovce komplexně vypnuté: pro toto přijměme premisu, že je to v pořádku.

Zavřeme všeckny obchody, aby ovce co nejméně trajdaly, a tak se eliminovaly sociální kontakty, při kterých by se mohly nakazit. Fajn, dobře, máme zavřeno.

Ano, ale musíme nechat otevřené potraviny, jinak by museli jídlo obecenstvu vozit hasiči. Fajn, tak necháme otevřené potraviny.

Taková byla, zhruba, jejich původní logika. Ale jedna věc jsou potraviny, druhá večer jsou super a hypermarkety. Když už jsme na tom tak bědně, že musíme závora všecko, tak bych alespoň přikázal zvětšit uličky, určitý sortiment bych úplně zakázal, a omezil počet lidí najednou v obchodě, příklad, třeba 5x tolik, co je otevřeno pokladen.

Takhle otevře v 7.00 am svorně Lidl, Billa, Tesco, Albert, Jednota (každý si tam doplní, co má v okolí a otevírá, plus mínus, v sedm ráno). Od osmi je to pro partyzány, tak honem do marketu pro svačinu do práce!

Tak je tam hlava na hlavě. Pravda, opomněl jsem zázračný závoj na ksychtě, který chrání na 1,000% proti všem bakteriím, virům, svědkům Jehovovým a realitním makléřům, ale jinak jdou všecka opatření, nařízená protektorátní vládou, stranou: dva metry? Ani metr. O nějaké desinfekci rukou, nebo rukavicích, nemůže být ani řeč, na to není čas. A, jistěže, fakany s sebou, a hoonem, dokud můžeme a pak tradá na výlet.

Jezte dietně, jezte děti, dítě 100x jinak. Buď patriot a nech fakana doma! Do obchodů s potravinami nesmí psi. Proč asi? Protože pes všecko ňufá a líže. Dítě je horší, pes má méně bakterií a viry se na ně prakticky nechytají. Děcka mají všecko, streptokoky, hæmophily, virama mají prolezlé sliznice. Až na 3 ks dětí na světě jim mor italský neublížil. Oni ho mají, jsou silně virulentní, ale nic jim není. Nebo mají rýmu, či průjem, což obojí je u nich poměrně normální. Všecko omakají, olížou, a úplně ideální je, pokud vezme babka / dědek vnoučka na nákup ve vyhrazených hodinách!
+1 # Behemot 2020-04-04 23:27
Tak na druhé straně díky aspoň za to, že hytlermarkety to nějak pytlíkují a ai velkoobchody jsou otevřený, takže firma dělá dobrou propustku. Ochráním se sám pořádně, takže za mě cajk, jinak by člověk nekupil vůbec nic.

Jináč jsem zahlíd totok, nemám ověřeno, tak jen dávám do placu, ale i kdyby na šprochu byla jen pravdy trocha…

V IT maji uz pomerne velkej vzorek nakazenych a podle oficialnich udaju bylo pozitivnich 0,191% obyvatelstva, z toho zemrelo necelych 14% a z tech zemrelych bylo 92% starsich 60 let. Podle vyjadreni hlavniho lekare civilni obrany melo 85% zemrelych dve a vice dalsich diagnoz, takze by stejne dlouho neprezili, tohle jim jen dalo posledni pomazani. Takze proc celej tento cirkus s likvidaci ekonomiky?
0 # Filip Šudák 2020-04-06 09:28
V tom Mexiku III zemře ročně na nemocniční infekce kolem 11,000 lidí. Pro illustraci, v Německu je to cca 2,600 lidí. Jestliže my máme velmi špatně fungující státní správu, Italové mají dysfunkční státní správu.

Přišlo jim to tam jako prvním, nemohli se moc připravit, a podle toho, co píšou Lékaři bezieht hranic, i média, organisačně to absolutně nezvládli.

Oni začali jezdit pro pacienty s covidem a vozit je do těch svých chorobinců. Samozřejmě, že se proti tomu nikdo oučinně nechránil, takže za chvíli se nakazil i nemocniční personál. Mexiko III má jednu z nejstarších populací v Evropě, tomu odpovídá i výrazně větší procento pacientů se závažnými syndromy. Výsledkem byl absolutní chaos, ve kterém poddimensované zdravotnictví nestíhalo opečovat potřebné, všickni byli vystresovaní, unavení, za hranicí svých možností. Spousta obětí nezemřela na Covid, ale zemřela buďto s covidem, poněvadž se jim včas nedostalo adekvátní péče, nebo zemřeli na něco úplně jiného, anžto přetížené a neorganisované zdravotnictví jim nebylo s to jakkoli pomoci.

To, zatím, snad u nás nehrozí, proto i ta lethalita bude někde úplně jinde.
0 # Tomáš Krystlík 2020-04-06 10:22
Nízká smrtnost na coronavisus v ČR i nízký počet nakažených. Objevena korelace s povinným očkováním na TBC v bolševických zemích (v ČR s přesahem až do roku 2010). Jak se přišlo na to, že s tím zrovna koreluje očkování proti TBC a ne jiná očkování? Pomohla tomu náhoda. V západní Evropě bylo povinné očkování jen v Portugalsku a jen proti TBC. V sousedním Španělsku jako jinde na Západě nikoliv. A dnes je v Portugalsku výrazně méně mrtvých a nakažených na milion obyvatel než ve Španělsku, taktéž v bývalé DDR oproti původní BRD. Získaná imunita očkováním proti TBC není zdaleka 100%, odhaduje se, že je asi 60%.
0 # Behemot 2020-04-06 11:05
To sou paradoxy, že protilátky na turbelkolózní bakterii a chininový přípravky proti malarickejm prvokům působí takovým způsobem, že to omezuje šíření nějakýho viru.

To řikám furt, že se znalostma o lidským těle z mikrobiologickýho hlediska zatím jen škrábeme po povrchu a vůbec nemáme ponětí, proč to tak funguje a jak moc na to působí psyché…
0 # Filip Šudák 2020-04-06 11:13
Immunomodulace proti TBC nějak podporuje plíce, zaočkovaní mají méně respiračních nemocí a u respiračních nemocí mírnější symptomy.

U počtu nakažených bych byl velmi, velmi opatrný, anžto stát od státu se liší postup, kdo bude na mor italský testován. Konungarikat Sverige, Horní Uhry, Koninkrijk der Nederlanden, nebo my, testují, více či méně, jenom buďto nemocné s vážnějšími symptomy, nebo VIP, lékaře, opečovatele, lapiduchy, atp. Takovým přístupem se, ovšem, většina nakažených do statistiky vůbec nedostane.
+1 # Filip Šudák 2020-04-06 11:22
Spasitel Prymula řekl, že je čas pustit virus do lidí, aby se národ promořil, ale že je třeba ochránit nejzranitelnější. Zastupující Říšský protektor, zároveň, řekl, že starobincům nebude protektorátní vláda zajišťovat ochranné pomůcky, anžto je neprovozuje protektorátní vláda, ale kraje, obce a soukromé firmy.

No, Herr Protektor ovšem zcela pominul fakt, že protektorátní vláda zakázala vývoz i prodej ochranných pomůcek nařízením protektorátní vlády, a že neuposlechnutí se trestá káznicí nebo i smrtí. Buď jak buď, říká se tomu Hlava 22.
0 # Behemot 2020-04-06 11:43
Doufám, že todle někdo důkladně dokumentuje, za pár let tomu nebudeme věřit ani my sami, natož příští generace.

Na druhou stranu, většina obyvatel starobinců už je mrtvá, nebo je to čeká ve velice brzké době, takže úkol splněn (oh, wait) a teď už je to docela jedno, ne?
0 # Filip Šudák 2020-04-06 11:48
Teďka článek na seznamu: "budou se plošně testovat pracovníci v domovech seniorů". Hurá efekt je pryč, když si to člověk rozklikne a zjistí, že je budou testovat těmi rychlotesty s přesností 20%. Jisté, ty rychlotesty jsou jinak k ničemu.

Bude kolem toho officiální propaganda, podle toho, jak to dopadne. Spasitel Prymula buďto obdrží od protektorátního presidenta Svatováclavskou orlici, nebo od předsedy senátu poukaz na rekreaci v Lágru, podle výsledku. Napadá mne ještě bývalá chiefka hygieniků, obětní beránci se najdou.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)