Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Není chyba jako chyba. Některé jsou, řekli bychom, nakažlivé a rády se šíří z dokumentu na dokument. Dojde-li k takové chybě v přestupkovém řízení a nadto v místě, kde je to správnímu úřadu nejméně příjemné, tedy v datu projednávaného skutku, začnou se dít nepříjemné věci.

Komentáře   

0 # gogo 2018-04-11 15:50
Říkám si, co by se tak asi dělo, kdyby napsali 2019.
Představuji si to tak, že policie vyšle ony dva strážníky znovu na plac, komando si přijde pro sprostého podezřelého (dále SP), přivleče ho na scénu a tam sehrají scénu. Aby se holoubek nemohl vymlouvat, že tam nebyl nebo jiné finty...
0 # Anonymní 2018-04-11 21:29
citace: "v příkazu ze dne 8. února 2017 a v protokolu o ústním jednání, které se konalo dne 27. března 2018.."

Nemáte zde také chybu v roce "8. února 2017" ?
0 # Tomáš Pecina 2018-04-11 22:44
Mám; ale já můžu, oni nesmějí :-)
0 # Jan K. 2018-04-12 12:56
Není to právě z Vaší strany spíše pochybná snaha o komplikace, která však a priori nemůže být úspěšná? K vytýkanému jednání anebo chcete-li přestupku zcela prokazatelně došlo dne 12.1. 2018, přičemž v tomto kontextu je postup daného správního orgánu akceptovatelný.
0 # Tomáš Pecina 2018-04-12 13:18
Přestupkový příkaz i první dvě předvolání k ústnímu jednání uvádějí datum 2017, a totéž datum je uvedeno v protokolu z ústního jednání. Z čeho je tedy podle vás zjevné, že je rok špatně?
0 # Jan K. 2018-04-12 13:35
Jestliže byl příkaz vydán skutečně dne 8.2. 2017, pak jen stěží můžete s úspěchem namítat "uplynutí" oné "roční promlčecí doby", protože "občan je obviněným z přestupku jakmile vůči němu správní orgán učinil první procesní úkon", pokud si tedy dobře vzpomínám na znění § 73 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, přičemž „Opravným prostředkem proti příkazu je odpor, který může obviněný z přestupku podat do 15 dnů ode dne doručení příkazu. Včasným podáním odporu se příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení. Případ se zde na rozdíl od odvolání nepřesouvá na nadřízený správní orgán“ (viz Jemelka, L., Vetešník, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 426). Jen pro zajímavost, kdy byl obviněnému daný příkaz/předvolání skutečně doručen(y); ostatně Vámi popisované chyby nejsou v činnosti veřejné správy nikterak ojedinělé (viz dále).

[1] Dne 28.12. 2017, byla žadateli doručena – prostřednictvím legitimního držitele poštovní licence – inter alia, písemnost správního orgánu 1. stupně ze dne 19.12. 2017, č. j. XXX, sp. zn. XXX, explicite označená jako „Vyrozumění osoby přímo postižené spácháním přestupku, k jehož zahájení dala souhlas, jenž je nezbytný pro zahájení řízení, o jejích právech“, a dle které „Dne 19.12. 2017, s Vaším souhlasem, jakožto osoby přímo postižené spácháním přestupku, bylo podle ust. § 79 ZOPŘ zahájeno z moci úřední řízení o přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1, písm. a) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích [...] Na den 12.01. 2017 v 9:00 hod. v budově Městského úřadu […] bylo nařízeno konání ústního jednání v předmětné věci, jehož máte právo se dle ust. § 71 ZOPŘ účastnit“ (srov. per exemplum usnesení Ústavního soudu ze dne 26.6. 2001, sp. zn. II. ÚS 345/2001 aj.).

[2] Vzhledem k tomu, že správní orgán 1. stupně při projednávání výše citované právní věci z oblasti „správního trestání“ a nutno dodat zahájené ex officio, bohužel poněkud bezprecedentně zůstává, de facto nečinný, jelikož opětovné „konání ústního jednání“ tento odročil, přičemž doposud nerealizoval očekávané procesní úkony ani meritorně nerozhodl, pak žadateli nezbývá než požádat Krajský úřad XXX kraje, odbor kancelář ředitele (dále jen „krajský úřad“) – jakožto nadřízený správní orgán identifikovaný podle ustanovení § 178 odst. 1 správního řádu, ve spojení s ustanovením § 67 et seq. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů – o ochranu před nečinností zainteresovaného subjektu veřejné správy, neboli správního orgánu 1. stupně a to v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 správního řádu (viz Sládeček, V. Obecné správní právo. 3. aktualizované a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, str. 198; srov. Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 413 až 423).
0 # Tomáš Pecina 2018-04-12 13:45
Ne, to byl omyl, příkaz byl vydán v r. 2018.
0 # Jan K. 2018-04-12 15:46
Myslím, že není příliš efektivním využívat, de facto bagatelního pochybení Policie České republiky, ve kterém rutinně pokračoval místně/věcně příslušný správní orgán, již s přihlédnutím k Vaší rozporuplné argumentaci v předmětném sdělení k němuž také přistupuji s legitimní nedůvěrou. Ostatně z doposud prezentovaných skutečností celkem jednoznačně vyplývá, že k vytýkanému (deliktnímu) jednání mělo dojít dne 12.1. 2018, ačkoliv v oznámení přestupku Policie České republiky ze dne 20.1. 2017, je uvedeno datum 12.1. 2017 (!), a jak jste právě potvrdil, tak onen příkaz byl vydán dne 8.2. 2018 a nikoliv 2017, přestože tento rok je v něm uvedený. Navíc časově plausibilně na sebe navazuje postup Policie České republiky a správního orgánu: oznámení přestupku - příkaz - předvolání k ústnímu jednání, u kterých je opět uveden rok 2017, přestože proběhly letos; Vaše právně irelevantní teze o tom, že vytýkaný delikt byl spáchán v minulém roce působí ve vztahu k ostatním relevantním skutečnostem poněkud bizarně.
0 # Tomáš Pecina 2018-04-12 15:50
Nejsem doma, ale až se vrátím, vypíšu vám přesnou chronologii, ze které seznáte, že moje podání není nesmyslné. I když vzhledem z povaze obvinění bych zastavení z procesních důvodů pokládal za prohru :-)
0 # Tomáš Pecina 2018-04-12 19:37
Oznámení o přestupku z 20.01.2018: jednou 12.01.2017, ani jednou 12.01.2018.

Příkaz z 08.02.2018: dvakrát 12.01.2017, jednou 12.01.2018.

Předvolání ze 13.03.2018: jednou 12.01.2017, ani jednou 12.01.2018.

Předvolání z 15.03.2018 (úřad změnil motu proprio datum nařízeného jednání): jednou 12.01.2017, ani jednou 12.01.2018.

Protokol o jednání ze 27.03.2018: jednou 12.01.2017, ani jednou 12.01.2018.

Z čehož plyne, že policie i úřad až na jednu výjimku konsistentně trvaly na tom, že se skutek stal v r. 2017. O tomto a jen o tomto skutku je proto řízení vedeno.
0 # Anonymní 2018-04-13 09:05
A co brani uradu zahajit nove rizeni o "novem prestupku" ? Tam budete namitat, ze o nem jiz bylo rozhodnuto ? :) Vzdyt' jim to muze byt jedno, udelaji kolecko znovu a je vymalovano. Pokud tedy bude mit urednik obdobne formalisticky pohled.

MH
0 # Tomáš Pecina 2018-04-13 09:52
Správným postupem by bylo řízení zastavit a zahájit nové. Překážka litispendence ani věci rozhodnuté by zde nebyla, jde o dva různé skutky. Ale toho nebude úředník sua sponte nikdy schopen, bude hájit svůj názor, že šlo o zjevnou písařskou chybu.
0 # Anonymní 2018-04-13 10:17
No ale ono přece evidentně o zjevnou písařskou chybu jde. Byť neuvěřitelně kumulovanou. To přece sám jistě víte. Zase jde jen o Vaše hrátky. Tentokrát ovšem asi relativně neškodné, resp. i užitečné. Úředník po dobu vyřizování hrátek nebude moci škodit jinde.
0 # Tomáš Pecina 2018-04-13 10:22
Z čeho vyvěrá ta "evidentnost"? To je podobné, jako když se policista ptá: "Pane řidiči, víte, jakého přestupku jste se dopustil?" Sprostý obviněný není povinen si domýšlet, úřad je povinen mu přesně napsat, co, kdy a kde spáchal, a pokud toho není schopen, Smolík Pacholík.
0 # Anonymní 2018-04-13 10:45
MH: Teoreticky mu v tom IMHO nic nebrání a pragmaticky uvažující úředník by asi řízení zastavil a neprodleně zahájil nové. Za pravděpodobnější arci považuji vývoj, kdy se správní orgán bude snažit dotáhnout běžící řízení a dočkáme se ještě perliček jako "výkon procesních práv v rozporu s dobrými mravy nepožívá právní ochrany" (myšleno samozřejmě pouze procesních práv přestupkově obviněného) apod. Pokud jim to soudy nakonec smetou, bude už možná na nové přestupkové řízení pozdě.
0 # Anonymní 2018-04-13 13:30
Z čeho vyvěrá ta "evidentnost"?
Ze známých faktů za pomoci mozkového myšlení?

Tak jistěže mu v tom nic nebrání. Já proti tomu tentokrát ani nic nemám, jak je z mého příspěvku zjevné.
0 # Anonymní 2018-04-13 14:26
Nj, a až s těmi hloupostmi pošlou milého pokoutníka dopryč, bude nespokojenému klientovi a čtenářům blogu zase jednou vysvětlovat, jak je tu hnusný totalitní stát, co nechce přijmout jeho právní kličky na úrovni MikeJePána. :D

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2018-04-13 14:28
Bylo vám řečeno, milý Yossi, že jste pitomec, a já se po zralé úvaze k tomuto závěru kloním rovněž.
0 # Anonymní 2018-04-14 09:38
Od minulého týdne doktor pitomec milý neúspěšný pokoutníčku. ;)

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2018-04-14 11:17
Blahopřeji! Jak říkáme my neúspěšní latiníci, doctor duplex, asinus triplex.
0 # Anonymní 2018-04-14 15:50
Trefně vybraná nahrávka na smeč, bravo! :)

Vždy se bavím nad tím, jak některé osoby dobrovolně a nevědomky odhalují svoji poruchu osobnosti, potřebou porovnávat své domnělé egomanické dokonalosti s nevzdělanými "pokoutníky". Přesvědčit několik akademických páprdů jednorázově u zkoušek dnes dokáže kdejaký psychopat.
"..podle činů poznáte je..."

K věci: I přesto, že jde patrně o kumulovanou chybu psaní, i tato vypovídá o laxním přístupu orgánů k exaktnímu posouzení a řešení věci. Uniká-li jim opakovaně takováto zjevná chyba, je pravděpodobné, že nebudou schopni identifikovat ani chyby skryté a podstatnější. Není to důvod pro námitku vady řízení?

Dipl.-Ing. BSc. kK (pro pořádek: 88 zkoušek, 2 diplomy, disertace, 2 licence FCC) :)
0 # Tomáš Pecina 2018-04-14 15:54
Není to důvod pro námitku vady řízení?

Zatím ne, až kdyby chtěli skutečně projednávat skutek, ze kterého tupitel (díky, Glosátore, za vynikající námět na terminologii: tupitel v. tupenci sedí!) nebyl obviněn.
0 # Anonymní 2018-04-14 16:57
"Přesvědčit několik akademických páprdů jednorázově u zkoušek dnes dokáže kdejaký psychopat."

Kdejaký ne, pan Pecina to nedokázal. A tak musí kopat kolem a tahat prachy z nácků na své pokoutnické mikepánovské nesmysly.

Yossi
0 # Anonymní 2018-04-14 18:49
Yossi (pardon Dr. Yossi), ja vás nechápu. Mám právní vzdělání a napadl bych to stejně. Říkáte, že stojím za starou belu?
Četl jste judikaturu NSS k náležitostem výroku u správního trestání?
Toto je podstatná chyba. Ano, asi se stala nedopatřením, ale rozhodně to není zřejmá chyba (když se Vy, pane doktore, na to podíváte, určitě nebudete vědět, že se to stalo v roce 2018 - a to rozdělení by měl doktor chápat).
A rozhodně bych nesrovnával matfyz v 80-90 letech se současnou právnickou fakultou. Abych řekl pravdu, nesrovnával bych matfyz s právnickou fakultou ani teď.
0 # Anonymní 2018-04-14 19:10
Ano, kolego anonyme, souhlasím, že MatFyz je s PF nesrovnatelný, což ukazuje i komické pokoutničení pana Peciny, který se za ty všechny roky nenaučil ani základům práva. Ale aspoň je sranda.

Pokud jde o právní argumentaci v tomto konkrétním případě (i když jeho nesmyslů se dá nalézt tuna téměř v každém postu), JK to zde popsal myslím vcelku blbuvzdorně.

Yossi
0 # Leon Kreutzfeld 2018-04-14 21:05
Zaujala me zde Yossiho potreba pochlubit se zde cerstve ziskanym doktorskym titulem. Spolu s jeho odporem vuci svobode projevu a podpore bojujici demokracie mi to zapada do toho stredoevrospkeho germanskeho milieu, ktereho je imho produktem.

Elita vi nejlepe, co je pro ostatni svobodne obcany dobre a oni ji oplaceji peci tim, ze dobrovolne drzi hubu a krok. A kdyz trochu vic vyboci, dostanou jen trochu pres prsty. Elita se nejlepe pozna podle toho, ze ma jmeno orazitkovane nejakym titulem.

Toto ovsem neni dusledkem 40 lety bolshevisace ceske spolecnosti, ale staletimi vlivu nemeckeho. Pro mne osobne nemecka vise organisace spolecnosti neni prilis inspirativni (pripoustim, ze je mene skodliva nez ruska), ale je fakt, ze v tomto prostredi maji navrch orazitkovani elitari typu Yossiho, nikoliv maverici, pokoutnici a samouci typu pana Peciny.
0 # Anonymní 2018-04-14 22:14
Kurňa děcka, Vás to ale triggeruje. :D Už tu chybí jen lžidoktor a selhating Čech v jednom Krystlík. *popcorn*

Yossi
0 # Anonymní 2018-04-14 22:37
Tak si rikam Yossi, jak Vam jde business? Vsechno ok, chudaci stale kropi z toho niceho, co jim lichvari a exekutori ponechali?
Nikdy mne nenapdlo, ze tohle napisu a budu si zaroven i myslet, ale uz jen kvuli lidem, jako jste Vy, by mel Bures tu vladu s SPD dat dohromady.

Neocon
0 # Anonymní 2018-04-14 22:41
Doktore Yossi,

pan JK to napsal asi moc blbuvzdorne, az to nechapu.
Prvne pan JK cituje rozhodnuti NSS a US, ktere nema zadnou souvislost, potom odcituje duvodovou zpravu, ve ktere je jen, ze jen nepodstatne skutkove skutecnosti se mohou zmenit. Potom prohlasi, ze podle jeho nazoru se o podstatne nalezitosti (datum skutku) nejedna, aniz by to jakkoli vysvetlit.
Pan TP si z toho trochu delal legraci, ze to prece musi byt drbanovi zrejme, ze ho urad popotahuje za neco jineho.
Pan JK se ohradi, ze to prece myslel tak, ze ze spisu je jasne, ze spravni organ udelal jen malou nepodstatnou chybu.
Pan TP pak ironicky vysvetluje panu JK, ze toto je uplna blbost, protoze prece nemuze byt "zjevna" chyba nebo "nepodstatna" chyba byt zrejma az ze spisu.
Pak JK, asi protoze pochopil, ze je v argumentacni nouzi, a zacal tvrdit, ze urednici a policiste jsou jenom lide. Samozrejme se nevyjadril k tomu, ze urednici a policiste jsou v vrchnostenskem postaveni a tedy jsou na ne mnohem vetsi naroky. Ani se nesnazil vysvetlit, proc by tato chyba mela byt prominutelna vrchnosti.

Yossi,
podle me pan JK ukazal argumentaci tak deravou, ze by se ani emental nemusel stydet.
Byt organem, zastavim rizeni a zacnu nove. Ale oni se radsi budou soudit. Typicky cesky urednik...
A poznamka, mel jsem par pripadu u soudu ohledne "pisarske" chyby a vetsinou byly tragicke (jako zmena uredni osoby vcetne podpisu jako zrejma chyba a pod.).
0 # Tomáš Pecina 2018-04-15 13:52
Neocon: JUDr. Yossi si vede báječně, kupř. v této kause, kde chudáka ženskou přivádí k sebevraždě konstrukcí, že při oddlužení musí insolvenčnímu správci odevzdat 60 % všech tržeb, bez ohledu na to, že tak nebude schopná jich dosáhnout. Příklad: Koupíte zboží za sto tisíc, prodáte ho za sto padesát, a z nich Yossimu odevzdáte devadesát, zbyde vám šedesát, a kde vzít zbývajících čtyřicet, abyste to zboží mohl vůbec nakoupit, se JUDr. neptá. Prostě, český doktor obojího práva v akci.
0 # Anonymní 2018-04-15 14:44
Ok, ted jsem na to koukal, ale jsem v tomto vazne laik, tedy:

1. Proc ta zenska, kdyz vi, ze na ni kleci s. Judr. Yossi, papirove priznava tak velke prijmy?
2. U par veci s. Judr. navrhnul, ze pohledavka je promlcena. Tedy, v CR existuje neco, jako ze muze byt exekuce pormlcena? Chapu to spravne? Pokud ano, za jak dlouho od zahajeni exekuce se to promlci?
3. Souvisi s otazkou 1., nicmene-proc ta zenska neprepise ten svuj na CZ pomery docela uspesny business na treba syna/BF, svagra atd... a nenecha se jakoby zamestnat za 20 taliru hrubeho mesicne?

Diky, Neocon
0 # Anonymní 2018-04-15 16:49
Myslím,že ta paní vůbec netušila,že se dostane do spárů přehnaně ambiciozního slovenského metrosexuála.Jinak řečeno,žila v domění,že insolvenční správce jest odborníkem a je schopen plnit své povinnosti řádně a s odbornou péčí.Pokud vezmete v úvahu,že má paní dvě vyživovací povinnosti,přiznané příjmy nejsou nikterak veliké..S.JUDr. nevznesl námitku promlčení u vykonatelných pohledávek..Každopádně je pro paní velkým neštěstím,že s.JUDr. jí byl přidělen,jelikož nejenom zde se projevuje jeho syndrom neomylnosti,když zcela jistě i přes korekci (dle mne jistou) soudu bude urputně trvat na své pravdě.On totiž (si) vůbec nepřipustí,že tržby a příjmy jsou zcela odlišné pojmy a jeho vývody jsou zcestné..
0 # Tomáš Pecina 2018-04-15 16:55
1. Protože je naivní. Někdo jí řekl, jaká báječná věc je to oddlužení, a poté ji potkala srážka s realitou. JUDr. Yossi ji nenechá dýchat, takže buďto bude podnikat načerno, bez účetnictví, nebo umře hlady, i se svými dvěma dětmi.

2. Namítl to u dvou minoritních závazků, to je bez většího významu. Po zahájení exekuce už se pohledávky nepromlčí.

3. Věřila povídačkám o výhodnosti oddlužení. Teď už je pozdě.
0 # Anonymní 2018-04-15 17:00
Líbí se mi, že vždycky, když TP dojdou argumenty ohledně jeho právní neschopnosti, tak začne stalkovat insolvence a zneužívat mlčenlivosti ins. správce.

Obvykle se pak pouze ukáže, že tomu právu TP fakt nerozumí. (On by samozřejmě popíral nebe i dudy, nějaká judikatura nebo právo ho netrápí, přinejhorším by soudkyni vynadal do komunistické ohavy, to jistojistě zabere.:D)

Pokračujte pánové, je to oblažující, člověk má hned více energie dělat skutečné právo a zajišťovat skutečnou pomoc jak klientům i dlužníkům.

Yossi
0 # Anonymní 2018-04-15 17:00
Ano, prijmy nejsou Buhvi co, na strane druhe, je to na CR nadprumerne a nechapu, proc pani toliko priznava.
Jeste k tomu bydli na Severu a Krasavec v Praze, takze by mohla jet za cca 20K/mesic na papir, a on by neudelal vubec nic.

Vsak kazdy vecirek jednou skonci a doufam, ze mu Bures s Okamurou zariznou ten jeho pokoutny business s lidskym nestestim, asap.

Neocon
0 # Anonymní 2018-04-15 17:04
Pomoc? Tomu rikate pomoc? Ty vole, p. Yossi....

Neocon
0 # Anonymní 2018-04-15 17:05
ad neocon:

"pokoutny business s lidskym nestestim"

To si pletete s pokoutničením TP.

Oddlužení chce naopak Babiš rozšířit.

Yossi
0 # Anonymní 2018-04-15 17:11
Ale ta paní má pravdu!Backa je pouze pseudoodborník s “papíry” a je velkým problémem justice,že taková idndividua mohou vykonávat funkci,jíž je dáno do vínku,že musí být vykonávaná s odbornou péčí.Jeho vyjádření k odvolání nebohé paní je zcela mimo mísu(slušně řečeno).Tenhle asociál svou zcela amaterskou prací navíc umožnil,aby na paní ještě do rozhodnutí odvolacího soudu pro neplnění podmínek byl prohlášen konkurz!Uff,omlouvám se,ale vždy mne rozzuří (opakované) amatérské jednání JB.
0 # Anonymní 2018-04-15 17:18
Backo,vy jste skutećný dobytek,to je sice známo již delší dobu,ale tyhle Vaše slinty,jak budete vykonávat skutećné právo a pomáhat dlužníkům,když nejste schopen pochopit a aplikovat ustanovení o.s.ř. a insolvenčního zákona,jsou fakt odporné!
0 # Anonymní 2018-04-15 17:26
"Oddlužení chce naopak Babiš rozšířit."

Ano, to vim, 7 let a "dluznik", ci obet loupeze, jak chcete, bude moci zaplatit 500 Kc/mesicne a nikdo mu nerekne ani slovo.

A kdyz k tomu z nejakeho vymenneho obchodu s SPD, pribude 5 let maximalne cas exekuce a nad 500 tis.Kc dluhu maximalne 10 let a pak je exekuce automaticky zavrena/promlcena, tak bych na Vasem miste zase tak uplne nejasal...


"To si pletete s pokoutničením TP."
Ja? Ne, ne, jen si to po sobe prectete, mysleno to, co jste s tou pani sepsal-Vy jste ji fakt pomohl, neco jako "kulkou, nebo obesenim".

Neocon
0 # Anonymní 2018-04-15 17:31
"pribude 5 let maximalne cas exekuce"

Proč bych nad tím nejásal, když jsem to sám onehdy v Hospodářkách navrhoval?

Jen nevím, proč do toho taháte stále toho Okamuru - jednak se Babiš vrací k jednání s ČSSD, a za druhé je Okamura kamarád s lichváři a podnikateli s chudobou. Kromě právní Vám uniká i politická realita ČR.

Yossi
0 # Anonymní 2018-04-15 17:43
Bohužel Neocone,Backa naopak na všech těchto změnách pouze vydělá,naopak vzrůstá tlak na zvýšení odměn insolvenčních správců.Navíc přes zjevnou neschopnost a neodbornost není síly,jež by takovým jako je on,oprávnění vykonávat funkci odebrala.Smutné přitom je,že takovýto člověk má čas od času prostor v médiích!
0 # Anonymní 2018-04-15 17:47
"Proč bych nad tím nejásal, když jsem to sám onehdy v Hospodářkách navrhoval?"

Vy? Vazne? Tak to jsem nevedel.

"Jen nevím, proč do toho taháte stále toho Okamuru - jednak se Babiš vrací k jednání s ČSSD".
Ano, vraci, ale zkuste si prosim secist ANO+CSSD poslance, jestli Vam to da 101+. (No, Vam mozna ano).

"Kromě právní Vám uniká"
Ano, to nepopiram, proto chodim sem a dotazuji se.

Neocon
0 # Anonymní 2018-04-15 17:52
"Bohužel Neocone,Backa naopak na všech těchto změnách pouze vydělá"

Z ceho tak soudite? Do tedka ti lide museli zaplatit prostrednictvim IS alespon 30%.
Dle te novely nemusi zaplatit vubec nic, resp. muzou zaplatit treba 85Kc/mesic, a nic se jim nestane.
(Jakkoliv chapu, ze teoreticky by tam mel byt zvyseny dohled-jen nikdo nerekl, jak takovy, napr. p. Yossi bude dohlizet na sveho poddaneho treba v Breclavi/Liberci, Usti atd.atd. a to vse z Prahy)

Tedy si nemyslim, ze v praxi to je + pro IS. Nebo se pletu?

Neocon
0 # Anonymní 2018-04-15 18:04
On totiž Backa je honorován zvlášť (a měsíčně),na základě vyhlášky.Dlužík tedy hradí 900+DPH měsíčně Backovi a až částka překračující je použita k uspokojení věřitelů.Backa přitom má již sedm poboček po republice a své ovečky obvyklé osobně potkává pouze jednou...Zákon mu stanoví pouze jedinou povinnost,aby jednou za 3měsíce podal zprávu o průběhu..Při oddlužení je tedy pro něj naopak výhodou,pokud bude oddlužení umožněno na delší dobu,přičemž odměna neodvisí od výše plnění věřitelům.
0 # Anonymní 2018-04-15 18:09
Aha, takze on bude dostavat stale 900 ceskych+DPH, bez ohledu na mesicni splatku, i kdyby byla 250,-Kc?
Neocon
0 # Anonymní 2018-04-15 18:09
ad neocon:

"Vy? Vazne? Tak to jsem nevedel." a "Ano, to nepopiram, proto chodim sem a dotazuji se."

To je ten problém, místy zde dojdete, poptáte se, a necháte si to vysvětlit, a pak jindy zase převezmete bez dalšího fantasmagorie TP, který motá ins. správce, exekutory, nebankovky, banky, advokáty, všecko dohromady, a není schopen rozlišovat, co má kdo za úkol a možnosti, nedejbože, aby znal relevantní judikaturu. Prostě to není směřoplatné!

"Dle te novely nemusi zaplatit vubec nic, resp. muzou zaplatit treba 85Kc/mesic, a nic se jim nestane."

Dle novely nemusí platit nic kromě pohledávek za majetkovou podstatou a jim postaveným na roveň (tam patří třeba odměna IS, ale i výživné). Představa, že to budou správci dělat zadarmo, je skutečně komická. Ale chápu, že pokud věříte nepodloženým představám TP, jak asi probíhá činnost ins. správce, tak Vám to nepřijde divné.

Yossi
0 # Anonymní 2018-04-15 18:21
Ono je totiž odporné,že i v případě výše označené nebohé paní do změny rozhodnutí odvolacím soudem,je paní povinna platit Backovi 900+DPH a minimálně 22t.Backa je přitom povinnen dát soudu neprodleně oznámit neplnění podmínek dlužnicí a soud pak může zrušit oddlužení a na majetek paní vyhlásit konkurz.Pak však už Backa bude horován % z vymožené částky,přitom minimem je tuším,45t...Takže přestože je Backa zcela neschopný,jeho zpráva soudu je zcestná a nerespektuje zákony ani judikaturu,může se stát,že zcela zničí minimálně 3 osoby...A pravděpodobně na tom může i vydělat..
0 # Anonymní 2018-04-15 18:24
Tak to me nikdy nenapadlo, ze by to mel IS delat zadarmo-to snad nikoho. Jen jsem myslel, ze to budou % z toho, co dluznik zaplati, nikoliv tvrdy fix.

Mezi nami 2 je rozdil p. Yossi. Jsem ochotny uznat, ze se kazdy zivi tak, jak dovede.
Ja se zivil mj. hazardem, coz bych prirovnal- tu uroven, lehce pod bordel, ale kazdopadne nad uroven toho, co delate nyni Vy.

Muj point-nikdy jsem na to nebyl pysny, jako jste Vy a jeden den jsem z toho dobrovolne vyskocil, protoze jsem se uz na to nemohl divat-tolik lidskych nestesti a tolik znicenych rodin.
Vy jste nyni starsi nez ja byl tehdy a hadam, ze jste videl vice zlomenych lidi, nez ja-a presto jste na sebe hrdy-to je smutny p. Yossi.

Neocon
0 # Anonymní 2018-04-15 18:38
ad neocon:

Procentně je to určeno u konkursů, u oddlužení zákonodárce zvolil paušální částku. Když se rozhodne, že to bude určeno procenty, a nastaví se to v rozumné výši, tak s tím nemám problém. Mimochodem, s odměnami za oddlužení se za 10 let nehýbalo.

Víte, to je ten rozdíl, já těm lidem (i postižených hazardem), skutečně pomáhám. A dokonce ani nesoudím, kdo si jak moc svou situaci zavinil. Samozřejmě, že se vždy najde někdo, kdo je nespokojený. Nevím, proč bych na to neměl být pyšný. Ale chápu, že když stále nechápete, v čem ta práce spočívá a věříte bludům TP ohledně insolvencí (pokoutníci nás fakt nemají rádi, protože jim kazíme jejich byznys), tak to nedokážete pochopit.

Yossi
0 # Anonymní 2018-04-15 18:43
P.S.

Bohužel na lživé napadání od anonymů a TP nemůžu ke konkrétním případům reagovat, a obecně jim vysvětlovat fungování IŘ a InsZ zřejmě nemá smysl, protože to prostě pochopit nechtějí.

Yossi
0 # Anonymní 2018-04-15 18:46
Backo,dejte příklad,čím insolvenční správce jako Vy,pomůže dlužníkovi(pokud tím nemyslíte,že mu pomůžete od 65.340 Kč).Vaše drzost,že nazýváte pana Pecinu pokoutníkem,když sám jste ve zmíněném IŘ lhal a uvedl v omyl soud,jen svědčí o Vašem zbytnělém egu.
0 # Tomáš Pecina 2018-04-15 18:52
Víte, to je ten rozdíl, já těm lidem (i postižených hazardem), skutečně pomáhám.

A oni to, bídáci, nechtějí vidět a například tvrdí, že když jim vezmete 60 % z tržeb, nejsou schopni podnikat. Takový nevděk!
0 # Anonymní 2018-04-15 18:54
Co je lživého a nekonkrétního na tom,že jste v rozporu se svými povinostmi uvedl ve zprávě pro soud lživý údaj o příjmu dlužnice?Přitom Vám vůbec nevadí,že jste tu paní vystavil možná fatálnímu rozhodnutí a ohrozil další život 3 zjevně slušných osob?Opravdu nevíte,v čem je Vaše argumentace zcestná a absurdní,která přitom nevychází z o.s.ř. a InsZ?

Peppi
0 # Anonymní 2018-04-15 18:54
"Procentně je to určeno u konkursů, u oddlužení zákonodárce zvolil paušální částku"
V poradku, to jsem vazne nevedel.

"Ale chápu, že když stále nechápete, v čem ta práce spočívá a věříte bludům TP ohledně insolvencí"

Jakym bludum?
Copak tady pise p. Pecina nejake bludy? Copak treba ten odkaz na tu pani z Vrsovic, Vase ovecka,
ktera si pujcila, odpustte mi, nepamatuji si presne, 900 tis. Kc, sebrali ji byt na 10tce, a pote jim """""dluzila""& quot;"" 13 mil.Kc, slovy trinactmilionu kc, copak to p. Pecina na Justice.cz zfalsoval? Copak to byl BS a podvod na ctenare?

Chlape, jak jsem Vam psal, kazdy se zivi, jak umi, skoro nikdy nikoho nesoudim, jen by od Vas obcas stacilo napsat: "ok, je to prasarna, ale zakony to umoznuji", nebo "...je mi to lito, ale tak to je...".

Mimochodem, v utery jsem si na Vas vzpomnel-kdy jsme potkal moji dobrou znamou, o ktere jsem tu psal asi pred 2ma lety cca, v souvislosti s tim, ze ji bude 60, je sama, dostala druhou DUI a soudce byl na ni tak hodny, ze ji to nechal odsedet po nocich a vikendech, aby neprisla o praci. Take jsem o ni psal, ze dluzi, kam se podiva a kali.

Vyhlasila bankcruptcy, dluzila $42K na CCs-soudce se na to podival, rekl, ze to byla chyba CC Companies, a oddluzil ji s tim, ze nemusi zaplatit ani penny, ani jeden $.

Neocon
0 # Anonymní 2018-04-15 18:58
Pane Pecino,problém je,že Backa neví,co má při svém vzdělání a funkci vědět.On totiž nezná insolvenční zákon,ač se tím tady holedbáma Vás uráží!

Peppi
0 # Anonymní 2018-04-15 19:02
ad neocon:

No a už to děláte zase. Co mám já společného s nebankovkami, příp. odfláklými rozsudky? Když je možné popírat, tak popírám, víc pro ty dlužníky udělat nemůžu (a že je to intergalakticky víc, než dělá pokoutník TP). Je to asi jako vinit onkologa za to, že máme v ČR agresivní reklamu na tabákové výrobky.

Ano, nebankovní půjčky byly poskytovány za hrozných podmínek (už je to o něco lepší), stát na to kašlal, nechal to dlouho rozhodcům bez dohledu, atd. Ale z toho nijak neplyne, že oddlužení nebo exekuce jsou dílem ďábla a každý, kdo se jim v ČR profesně věnuje jinak, než pokoutnicky jako TP, je vinen dědičným hříchem.

Yossi
0 # Anonymní 2018-04-15 19:15
Prave ze nedelam. Ja netvrdim, ze jste za to zodpovedny. Jen jsem Vam opakovane, nejen dnes napsal, ze by mozna od Vas stacilo to, co jste dnes konecne napsal, nic vice.

Ohledne te pani z Liberce-ja si vazne nemyslim, ze jsi nejak pomohl, i kdyz se do toho svetla zachrance stavite-dle meho jste ji znicil, Vasi extra aktivitou, zivot....

Neocon
0 # Anonymní 2018-04-15 19:34
ad neocon:

Obecně dlužníkům ničí život pokoutníci jako TP, kteří jim naslibují nebe dudy (oblíbená lež je, že musejí zaplatit 30 % a ani o korunu víc), zinkasují tak 30 táců, sepíšou scestný návrh na oddlužení, který fakticky nesedí, a když má pak dlužník problém, hodí ho přes palubu.

Naštěstí zákonodárce to už trochu řeší, takže dlužníci, pokud chtějí, mají různé možnosti, jak zpackaný návrh na oddlužení napravit, MSp po pokoutnících jde, neschválení oddlužení neznamená konkurs, atd.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2018-04-15 19:53
Yossi, to jsou nepodložené urážky, které nebudu tolerovat. Nikomu jsem nikdy nesliboval, že oddlužení je ráj na zemi, naopak jsem své klienty před tímto řešením varoval a spíš je od něj zrazoval. Připravil jsem za celou svou praxi slovy dva takové návrhy, a obě oddlužení fungují.
0 # Anonymní 2018-04-15 20:13
Backo buďte tak laskav a učiňte hned zítra příslušné úkony k nápravě(minimálně se omluvte paní Stehlíkové),neboť jste zcestně aplikoval ust.par.318 o.s.ř.Toto ustanovení lze aplikovat jen při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty(či konkurzu) a to pouze na pohledávky sepsané v majetkové podstatě!Paní Stehlíková však navrhla oddlužení splátkovým kalendářem a v tomto případě jsou pohledávky dlužnice,i kdyby nějaké snad měla(to jste však nikde netvrdil),bezpředmětné-doufám,že znáte rozdíl mezi pojmem pohledávka a tržba?Pro oddlužení je proto podstatné pouze daňové přiznání dlužnice.Paní tedy měla splácet opravdu těch cca 7t/měsíc a nikoliv 23t. jak jste soudu uvedl!Vaší absurdní argumentací jste uvedl soud v omyl,nepostupoval jste řádně a s odbornou péčí a Vaše proklamace,jak dlužníkům pomáháte, jsou směšné.Navíc jste zcela zbytečně vystavil tuto paní úplně zbytečným a nedůvodným problémům.Takže se zkuste vzdělat a neurážejte všechny kolem ,neboť jste (opět!!!!) soudu a účastníkům řízení neomluvitelně lhal a jste tudíž horší než kdejaký pokoutník!

Peppi
0 # Tomáš Pecina 2018-04-15 21:19
Po věcné stránce, ustanovení § 318 OSŘ nelze ve vztahu k příjmům z podnikání dlužníka použít, ale (případná) mimořádná splátka musí být stanovena s analogickým použitím § 299 et seq. OSŘ, přičemž základem musí být skutečný příjem dosažený podnikáním, nikoli jeho výnos.
0 # Anonymní 2018-04-15 23:20
Ja myslim Yossi, ze zivot lidem/dluznikum nici v prvni rade stat, ktery tuhle lichvu toleruje, o pokoutnikach nemuze byt rec, to je asi to posledni, co tech 1.3 mil Cechu v exekuci zajima. Nakonec, at si zvoli lide/trh....

Druha vec je a to me zajima, proc pozadujete, aby pani, v tezke zivotni sutuaci, platila misto 7ky/mesic, vice nez 3x tolik.

Jen, samozrejme obecne, protoze se vyjadrovat ke konkretnim vecem pochopitelne nemuzete-to je ta Vase pomoc lidem/dluznikum? Ja jestli me zkratka zase neco neuteklo....

Neocon
0 # Anonymní 2018-04-16 00:54
Muze me nekdo opravit, ale pripada mi, ze Yossi si nehleda klienty, ale jsou mu jen prideleni at jako insolvencnimu spravci, nebo uprchlici u mestskeho soudu (kde je jeho jmeno skoro vsude).
Jak tak ctu jeho komentare, nikdy bych nechtel byt jeho klientem. Udela minimum a nemusi se starat, zda se vrati.
0 # Anonymní 2018-04-16 06:53
“Druha vec je a to me zajima, proc pozadujete, aby pani, v tezke zivotni sutuaci, platila misto 7ky/mesic, vice nez 3x tolik.”

Tady se zcela projevila ta jeho touha pomáhat dlužníkům atd.On se staví do role člověka morálně na výši s posláním pomáhat lidem,přitom insolvenční správce prakticky nemá šanci(a ani důvod) pomáhat či škodit.Ins. zákon je relativně dobře napsán a insolvenčnímu správci náleží v oddlužení pouze funkce kontrolní-měl tedy pouze zkontrolovat tvrzení dlužnice,její závazky a jí předložené podklady ohledně schopnosti splácet.Přesto však dokázal naprosto nepochopitelně splácat holínky a hodinky a ještě se zjevně domnívá,že nalezl fatální pochybení zákonodárce!

Backa se cítí jako zneuznaný,neboť jeho výjmečnost neodhalili v jedné dosti úspěšné adv.kanceláři a po nuceném odchodu je ještě zapšklejší,což bohužel pociťují jemu přidělení klienti.Obávám se však,že ten nápad klientů je pro Backovo ego nedostatečný a že se bude pokoušet (pokud tak již nečiní) pokoutními způsoby “pomáhat” nikoliv klientů nýbrž sobě samému.

Peppi
0 # Anonymní 2018-04-16 08:05
Yossi je ex-offo advokat na Mestskem soude v Praze a dostava toho docela hodne.
0 # Anonymní 2018-04-16 08:49
No je to fakt smutné, když vekslák ze zločineckých SSA se plným právem cítí morálně nadřazený tomu parazitovi a neschopovi Backovi. Který má, při dvou hrubých chybách poškozujících klienta v jednom jednoduchém dokumentu, ještě tu drzost o sobě prohlašovat, že někomu pomáhá!
Ten někomu pomáhá asi tak stejně, jak je ve skutečnosti liberální (což je jeho druhá oblíbená lež, kterou tu systematicky zasmraďuje). To pak dává smysl. Doktor magor inženýr!
0 # Jan K. 2018-04-13 11:48
Svoji argumentaci opíráte toliko o jazykový výklad § 78 odst. 3 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přestože daná interpretační metoda „není při aplikaci práva […] jedinou metodou interpretace právní normy; není ani metodou nejspolehlivější.“ Nespolehlivostí jazykového výkladu nelze mít na mysli nic jiného, než že není a nemůže být jediným a konečným kritériem pro zjištění obsahu právní normy“ (viz Melzer, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 110; srov. nález Ústavního soudu ze dne 17.12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97, popř. pars pro toto rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10.1. 2007, č. j. 5 A 102/2002-43).

Nicméně v důvodové zprávě k výše odkazovanému právnímu předpisu, je mimo jiné uvedeno, že „Úprava oznámení o zahájení řízení o přestupku respektuje základní zásady řízení o přestupku, především nutnost dostatečně identifikovat projednávaný skutek s ohledem na zákaz dvojího projednání stejné věci. Popis skutku tak bude muset obsahovat skutkový děj, místo a čas spáchání, aktéry apod. Popis skutku je důležitý také s ohledem na zásadu totožnosti skutku v průběhu řízení, která spočívá v tom, že správní orgán může rozhodnout pouze o skutku, o kterém zahájil řízení (připouštějí se změny skutkových zjištění, nikoliv však podstatné)“, přičemž v této souvislosti je správním orgánem provedený korektiv – alespoň dle mého – stále ještě akceptovatelný, neboť se prima facie jednalo skutečně o „písařskou chybu“ a naopak Vaše argumentační závěry vykazují znaky přepjatého formalismu.
0 # Tomáš Pecina 2018-04-13 11:56
Zkuste si představit to samé v trestním řízení. Na chybu v datu skutku se přijde až během druhého jednacího dne hlavního líčení, a soud prostě časovou specifikaci skutku změní a praví, že nadále bude projednávat skutek, k němuž došlo jindy, než jak byl pan obžalovaný obviněn.

Z čeho vyvěrá ona zjevnost? Z toho, že obviněný ví, kdy skutek spáchal?
0 # Anonymní 2018-04-13 12:47
ad "obviněný ví...": :-DD Jsem zvědav, jestli vám to správní orgán opravdu takto odůvodní.
0 # Jan K. 2018-04-13 12:27
Ona „zjevnost“ bezpochyby vyvěrá ze svědeckých výpovědí policistů, popř. jejich rozpisu směn a také např. z výpisu jednotlivých telefonních hovorů na danou služebnu Policie České republiky; rovněž se jeví velice nepravděpodobným, že by správní orgán byl více jak 1 rok nečinným; ostatně poté co obdržel oznámení přestupku od Policie České republiky vydal nejdříve dne 8.2. 2018 onen příkaz, proti kterému ovšem obviněný Vaším prostřednictvím podal odpor a správní orgán, tedy shledal nezbytným provést či konat chcete-li v 1. stupni tohoto správního/přestupkového řízení ústní jednání. Z Vašeho sdělení dále vyplývá, že poněkud vágně rozporujete dobu předpokládaného – deliktního – jednání obviněného, ale toto pouhé tvrzení není podloženo důkazními návrhy. Obviněný se přeci mohl v inkriminované době nacházet třeba v zaměstnání atp., a proto již z tohoto důvodu shledávám Váš postup účelovým, resp. obstrukčním.

Obvinění z přestupku je sice, ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod obviněním trestním, ale Vámi naznačená analogie s trestním řízení mi nepřijde zcela přiléhavá nejen s přihlédnutím k výše uvedenému, ale rovněž proto, že přestupkové řízení není procesem natolik formalizovaným, jako řízení trestní, in concreto ovládané trestním a nikoliv správním řádem.
0 # Tomáš Pecina 2018-04-13 12:46
Zjevnost nenastala arci prima facie, nýbrž, jak sám připouštíte, až porovnáním s obsahem spisu. Naše posice je tudíž silná, a o znevažitelův osud, minimálně po přestupkové linii, nemám důvod činit si obavy.
0 # Anonymní 2018-04-13 12:53
Obavu si arci čiňte o osud přestupkového zákona, neboť po vašem "triku s letopočtem" bude na spadnutí novela, která by umožnila orgánům odstíhat přestupek, aniž by uvedla datum, kdy k němu mělo dojít.
0 # Anonymní 2018-04-13 12:56
*uvedla --> uvedly
0 # Anonymní 2018-04-14 02:41
Anonymní 13.4., 12:53:-) V zásadě nemusí být známo, kdy k přestupku došlo, a tudíž ani uvedeno datum. Samozřejmě v takovém případě může být problematické udržet totožnost skutku, neboť být třeba já obviněn z rychlé jízdy v dubnu 2018...hm:-) Nicméně, vskutku netřeba novelizací, například v daném případě by obvinění klidně mohlo znít, že blíže nezjištěného dne v období od/do tupil úřední osoby.

Glosátor
0 # Anonymní 2018-04-16 21:13
Myslíte, že by v takovém případě mohla uspět obhajoba ve stylu, že ke skutku nemohlo dojít, protože blíže nezjištěného dne konzumoval alkohol v blíže nezjištěném pohostinství, přičemž žádná úřední osoba nebyla přítomna, což může dosvědčit blíže neurčený počet svědků?
0 # Jan K. 2018-04-13 12:57
Domnívám se, že policisté a v neposlední řadě také úředníci jsou jenom lidé, kteří občas chybují, jako např. v tomto případu, ale opravdu pochybuji, že by Vaše pozice byla v této fázi přestupkového řízení natolik "silná", spíše opak je pravdou, neboť pochybuji, že takovéto bizarní obstrukce činíte zcela bezdůvodně. Bude zajímavé sledovat vývoj této cuasy.
0 # Tomáš Pecina 2018-04-13 13:19
Po chystaném výslechu obou zneváženců i orgána, který jim údajně dával dýchnout a líznout, bude jasněji.
0 # bz 2018-04-13 20:49
Jan K. Pokud jsou ovsem jen lide a navic chybujici, nemeli by mit zadne pravomoci navic proti ostatnim lidem zeano. Pokud jsou z pohledu zakona nadlide a diky absenci kontroly i neomylni nemaji na ohledy z techto duvodu narok.
0 # Jan K. 2018-04-16 12:51
Promiňte, ale Vaší poněkud absurdní argumentaci, tak nějak nemohu plně porozumět a rovněž se domnívám, že Váš komentář pravděpodobně není veden snahou primárně vyvolat racionální, natož právní diskurz. Ostatně domníváte-li se, že úřední osoby „jsou z pohledu zákona nadlidé a díky absenci kontroly i neomylní“, pak s Vámi opravdu nemohu souhlasit (viz dále).

[8] Aplikace institutu stížnosti podle ustanovení § 175 et seq. správního řádu, ovšem in omni genere vyplňuje adresáty veřejné správy toliko stěžovatelem presumovaný deficit, tedy „Obecný institut stížnosti a podnětu má […] stále význam, protože autoregulační mechanismy vždy a všude plně nepůsobí a protože se i nadále vyskytují a budou vykytovat jevy, o nichž by se veřejná správa jinak včas nebo vůbec nedozvěděla“ (viz Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 649; srov. stanovisko Ministerstva vnitra České republiky, odbor legislativy a koordinace předpisů ze dne 29.4. 2015, č. j. MV-66608-2/LG-2015).

[…]

[17] Nazíraje optikou dosti pokřivené a Ministerstvu vnitra zjevně imanentní logiky, která vědomě vylučuje jakékoliv „racionální úvahy“ – příkladmo dovedené stěžovatelem ad absurdum – by dokonce orgány veřejné správy nesdílely „zájem státu na řádném rozhodování úředními osobami v rámci jejich pravomoci a v souladu s právním řádem“, ani v natolik frapantních causách, kdy např. shodná příjmení pověřených zaměstnanců oněch subjektů a potenciálních delikventů mohou naznačit příbuzenský vztah těchto aktérů (viz Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2014, str. 870; srov. přiměřeně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.1. 2013, sp. zn. 4 Tdo 6/2013).

[18] In concreto, Ministerstvo vnitra by v samém důsledku akceptovalo zcela netransparentní a libovolné nakládání tou kterou odpovědnou úřední osobou, lapidárně řečeno s oznámením „o skutečnostech odůvodňujících zahájení […] správního řízení o přestupku“ vůči jí spřízněnému individuu (viz Jemelka, L., Vetešník, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 320; srov. nález Ústavního soudu ze dne 27.3. 2003, sp. zn. IV. ÚS 690/01, popř. rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.2. 2016, č. j. 32 T 32/2015 – 888).

[21] Ze všech doposud explicite popsaných a zevrubně vysvětlených premis stěžovatel navrhuje, aby Ministerstvo vnitra České republiky, odbor interního auditu a kontroly, sine ira et studio prošetřilo závažné skutečnosti prezentované v této stížnosti podle ustanovení § 175 odst. 4 správního řádu, jelikož aktuálně platný právní předpis zde neumožňuje uplatnit „jiný“ legitimní „prostředek ochrany“ proti excesivnímu „postupu“ nejenom JUDr. XXX, ale především Ing. XXX (viz Jemelka, L., Pondělíčková, K., a Bohadlo, D. Správní řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 753; srov. přiměřeně rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.12. 2010, č. j. 4 Aps 2/2010 – 44).
0 # Anonymní 2018-04-16 14:43
Promiňte, ale já pro změnu nerozumím vaší argumentaci. Mohl byste uvést alespoň pramen těch citací s číslovanými odstavci?
0 # Jan K. 2018-04-16 15:17
Jedná se o moji stížnost proti nesprávnému úřednímu postupu nejmenovaného magistrátu, která byla zainteresovanými subjekty veřejné správy odmítána a teprve výše uvedený odbor Ministerstva vnitra České republiky ji shledal důvodnou, ale pro adresovaného anonymního přispěvatele je relevantní především argumentace prezentovaná sub bodem č. 8; jestliže autor onoho komentáře prostřednictvím expresivně formulovaných výrazů presumuje, že - ve stručnosti - úřední osoby jsou "nadlidé" a údajně "díky absenci kontroly neomylní", pak se nevyhnutelně mýlí, byť stěžovatelé jsou často nuceni vynaložit značné úsilí k tomu, aby zjednali nápravu anebo dosáhli, "alespoň" přiměřených sankcí vůči odpovědným a bohužel také poměrně často chybujícím úředním osobám.
0 # Jan K. 2018-04-16 15:45
Ad anonymní: 14.4. 2018 22:41

Argumentujete-li právě tím, že cituji „rozhodnutí NSS a ÚS“, která nemají dle Vašeho názoru „žádnou souvislost“ s autorem tohoto blogu prezentovanou právní věcí, pak Vás ovšem musím upozornit, že se – stručně řečeno – mýlíte. Jednak necituji Vámi blíže nespecifikovanou judikaturu Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, ale primárně mnohými respektovanou odbornou literaturu, jejímž autorem je JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. (viz Melzer, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 110), přičemž kontextuálně a toliko subsidiárně odkazuji na již dříve uvedenou judikaturu oněch Vámi zmíněných vrcholných soudních orgánů, která právní názory uvedené v dané odborné publikaci podporuje (srov. nález pléna Ústavního soudu ze dne 17.12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97, popř. pars pro toto rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10.1. 2007, č. j. 5 A 102/2002-43). V tomto ohledu zjevně nerozlišujete význam mnou použitého slovesného tvaru „viz“ a zkratkou „srov.“, která se pochopitelně vztahují k výtce adresované Mgr. Tomáši Pecinovi, jenž při zpochybnění – dle mého názoru stále ještě legitimního – postupu dříve odkazovaného správního orgánu vycházel pouze z jazykového výkladu dotčeného ustanovení příslušného právního předpisu, aby pochopitelně docílil jím subjektivně požadovaného interpretačního či snad chcete-li argumentačního závěru; Vámi uplatněný argument, tedy není bohužel ani věcně přiléhavý.

Dále konstatujete, že „potom odcituje důvodovou zprávu, ve které je jen, že jen nepodstatné skutkové skutečnosti se mohou změnit. Potom prohlásí, že podle jeho názoru se o podstatné náležitosti (datum skutku) nejedná, aniž by to jakkoli vysvětlil“, ačkoliv z citované důvodové zprávy vyplývá – nutno dodat v rámci subjektivně historického výkladového cíle – legitimnost, ex post provedených korektivů orgány veřejné správy, což ostatně historický zákonodárce zcela explicitně vyjádřil: „připouštějí se změny skutkových zjištění, nikoliv však podstatné (sic!)“.

Klíčovým pro posouzení nyní diskutované právní problematiky je, zda oprava provedená správním orgánem (v textu označená jako „písařská chyba“) může být sama o sobě „nepodstatnou změnou skutkových zjištění“ anebo nikoliv s přihlédnutím k fázi přestupkového – coby zvláštní formy správního – řízení, popř. dalším relevantním skutečnostem. Osobně se domnívám, že takto pregnantně naznačený postup zainteresovaného správního orgánu, je přípustný v konfrontaci s policejním orgánem nashromážděnými exaktními důkazy (např. výpis telefonních hovorů atp.), které byly nepochybně součástí již oznámení přestupku a jejich vzájemným porovnáním bylo skutečně zřejmé, že policista sepisující předmětné oznámení se dopustil „písařské chyby“. Vaše následné a poněkud expresivně formulované argumenty, které pravděpodobně úzce souvisejí s Vašimi kognitivními schopnosti, však neshledávám smysluplným jakkoliv rozporovat ani tyto kritizovat.
0 # Anonymní 2018-04-16 17:33
Vazeny pane kolego (podle Vaseho pravniho stylu predpokladam, ze jste na zacatku kariery, ale muzu se mylit),

Jen jsem shrnul Vasi argumentaci jak jsem si ji precetl. Nebyl v tom zadny spatny umysl. Stejne delam, kdyz edituji podani kolegu. Omlouvam se, jestli jsem se Vas dotknul.
Chapu, ze jste v prvni casti citoval literaturu a judikaturu, ale stacilo napsat "Pan TP vychazi pouze z jazykoveho vykladu, ale v tomto pripade se zdaji prilehavejsi jine." To je uplne jasne a neni potreba citovat literaturu a judikaturu, ktera to sice rika, ale je to nadbytecne a jeste to nema velkou vypovidaji hodnotu.

K duvodove zprave, to je ta dulezita cast. Nanestesti to skoncilo tim, ze jste jen vyjadril svuj nazor a nijak ho nepodporil (o tom dale).

Tedy, kdybyste napsal: "Pan TP vychazi pouze z jazykoveho vykladu, ale v tomto pripade se zdaji prilehavejsi jine. Duvodova zprava tvrdi: "„připouštějí se změny skutkových zjištění, nikoliv však podstatné," a ja verim, ze toto neni podstatna zmena" pak by jste rekl uplne to stejne ve dvou vetach. Pro me, pokud nekdo podporuje uplne zrejmou vec, pak mi signalizuje, ze nemate argumenty.

V tomto komentari jste jiz napsal "Osobně se domnívám, že takto pregnantně naznačený postup zainteresovaného správního orgánu, je přípustný v konfrontaci s policejním orgánem nashromážděnými exaktními důkazy (např. výpis telefonních hovorů atp.), které byly nepochybně součástí již oznámení přestupku a jejich vzájemným porovnáním bylo skutečně zřejmé, že policista sepisující předmětné oznámení se dopustil „písařské chyby“. "
DOPLNIL JSTE "které byly nepochybně součástí již oznámení přestupku." To je nova informace, kterou jste nerekl predem a na ni zavisi reseni. Toto je ale otazka faktu, kterou tu nevyresime. Pokud to tak je, je to legitimni nazor, ktery bude otestovan u soudu. Bez vsech faktu ale musime brat i druhou stranu, ze je mozne, ze "podstatne" zmeny nejsou takove, ktere jsou viditelne az srovnanim se spisem. Zase, oba nazory jsou mozne a uvidime, co na to soud.
0 # Tomáš Pecina 2018-04-16 17:42
Časové určení, třeba případně jen přibližné (např. intervalem), je podstatnou náležitostí popisu skutku, a chyba v něm, která není prima facie zjistitelná a dopátrat se jí lze až porovnáním se spisem – když i N.B. přestupkové oznámení je jí stiženo – zakládá zmateční vadu řízení takové intensity, že je sama o sobě důvodem nezákonnosti odsuzujícího rozhodnutí.

Máte-li jiný názor, je to jistě vaše právo a uvítám (přezkoumatelnou) argumentaci, ale jsem přesvědčen, že nejpozději ve druhém stupni (u NSS) mi soud dá za pravdu.
0 # Anonymní 2018-04-16 18:58
Pan JK ale nyni podle me rekl, ze si mysli, ze v samotnem oznameni je citovan dukaz s datem (asi myslel Vypis hovoru z toho a toho dne uvedeny jako dukaz).
0 # Tomáš Pecina 2018-04-16 19:07
Jenže z toho není jasné, zda je písařská chyba v datu telefonátu anebo v datu skutku (které se tam navíc opakuje dvakrát).
0 # Tomáš Pecina 2018-04-16 19:07
…nemluvě o tom, že se letopočet 2017 opakuje i ve třech dalších dokumentech, ve dvou předvoláních a v zápisu z ústního jednání.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)