Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

V souvislosti s případem trestního stíhání Jana Šinágla pro zpochybňování nacistického genocidia neuškodí stručně si vysvětlit, jak tento termín vznikl a co ve skutečnosti znamená.

Genocidium (alternativně též genocida) je novotvar, prvně použitý v r. 1943 polským židovským právníkem Raphaelem Lemkinem (1900–1959). Závazně definován byl tento pojem v čl. 2 Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia z 9. 12. 1948:

V této Úmluvě se genocidiem rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, ethnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:
  • usmrcení příslušníků takové skupiny;
  • způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;
  • úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fysické zničení;
  • opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;
  • násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.

Z této definice, která je uznávána a užívána dodnes, vyplývá, že zločin genocidia má dvě složky, subjektivní a objektivní, které musejí být splněny kumulativně: 1. musí být dán úmysl danou skupinu zničit (a to případně jen částečně); a 2. dosažení tohoto cíle musí být sledováno některým z vyjmenovaných způsobů.

Není proto nezbytné, jak se laici často domnívají, aby byl útok veden na všechny příslušníky této skupiny, a není třeba, aby k eliminaci docházelo přímým usmrcením, ale postačí např. i to, jsou-li tyto osoby uvedeny do nesnesitelných životních podmínek např. ve věznicích nebo v internačních táborech.

V průběhu 2. světové války proběhla na území Protektorátu dvě genocidia, a to holokaust (šoa) a vyhlazení českých Cikánů. Po válce bylo uskutečněno genocidium třetí, jehož obětí se stali občané německé národnosti.

Není pravda, že by se nacisté dopustili genocidia na Češích. Některé jejich plány bezesporu formu genocidia měly (viz např. Heydrichův projev ze 2. 10. 1941), avšak ty nebyly nikdy realisovány.

Teror, který se rozpoutal v době tzv. heydrichiády, by mohl definici genocidia naplnit, nicméně celkový počet jeho obětí, který činil, i kdybychom vyšli z nejvyšších a patrně několikanásobně nadsazených odhadů, max. cca 15 tisíc osob, představuje pouze 2 promile Čechů žijících v Protektorátu, a to pro genocidium nestačí, kromě toho účelem bylo zastrašit a pomstít se, nikoli český národ zlikvidovat. Jde tedy o válečný zločin, brutální a naprosto neospravedlnitelnou represálii vůči civilnímu obyvatelstvu, ale ne o genocidium.

Jinak je tomu u poválečných událostí. Úmysl dosáhnout fysické eliminace německé menšiny vyplývá z četných projevů představitelů státní moci; stačí přípomenout Beneše a jeho vylikvidování, anebo projev generála Sergeje Ingra, člena exilové vlády: Až přijde náš den, tak celým národem zazní bojový pokřik husitů: bijte je, zabíjejte, nenechte nikoho naživu! Každý musí sáhnout po vhodné zbrani, aby zasáhl Němce.

Rovněž počet obětí vyhnání je neporovnatelně větší. I když nemusíme věřit sudetskými Němci proklamovanému číslu 270 tisíc obětí, odsun za sebou v každém případě zanechal desetitisíce mrtvých. Někteří byli zastřeleni revolučními gardami, někteří zahynuli v internačních táborech, jako byl ten na pražském Hagiboru, další zemřeli při pochodech smrti.

Stalo se tak v době míru, na civilním obyvatelstvu a na základě presumpce kolektivní viny. Tato krev ulpívá dodnes na českých rukou.

Aktualisováno.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-07-07 13:31
Už máte sbalené pyžamo a zubní kartáček? :-)

JM
0 # Tomáš Pecina 2012-07-07 13:35
Proč? Napsal jsem něco trestného?
0 # Anonymní 2012-07-07 13:40
To nenapsal ani Šinágl, a je mu to platné jak mrtvému zimník. :-)

JM
0 # kocour 2012-07-08 11:34
JM: Balit netřeba. Pyžamo i kartáček dostane erární.

TP: Něco se už najde.
0 # Anonymní 2012-07-07 13:43
Mám dotaz. Kolík procent lidí z populace musí být vyvražděno, abyste to nazval genocidou?
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2012-07-07 13:53
To je neurčitý právní pojem, na to nelze přesně odpovědět. Podrobnosti zde.
0 # Anonymní 2012-07-07 14:15
Dvě promile dle Vás není genocida.
Kdyby při odsunu zemřelo např. 30.000 Němců, tak ze cca 3mil Němců v ČR by to bylo jedno procento.
Takže, abyste mohl odsun označit za genocidu, je nutno zodpověděť na dvě otázky:
1) kolik bylo skutečně mrtvých při odsunu
2) jaká je min. hranice počtu mrtvých, aby čin byl označen za genocidu
T. Moláček
0 # Yamato-san 2012-07-07 14:29
b. způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupin.

IMO vyhnání z domova je docela solidní rána pro psychiku a často vede k zániku 'národní, ethnické, rasové nebo náboženské skupiny jako takové'.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-07 19:14
Zapomínáte na absenci druhé podmínky, exterminačního úmyslu. Tu byste musel konstruovat tak, že teror za heydrichiády byl vlastně už realisací plánu na poněmčení českého prostoru, což je naprosto neudržitelná a směšná these.
0 # kocour 2012-07-08 11:41
Důležitá pro kvalifikaci je kvalita (= úmysl vyhladit určitou skupinu "jako třídu"), nikoli kvantita (= počet mrtvých). Což platí i ve vztahu k Němcům - nikdo je nevyhlazoval (až na excesy), jen přesouval.

Škoda že v té definici není v návětí uvedena také "sociální skupina". Pak by byl de iure genocidou celý komunismus. Takto je jí jen de facto. Zřejmě si to Stalin ohlídal.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-08 12:14
Exterminační záměr je snadno prokazatelný, výzev k zabíjení Němců byla celá řada. Nepřímým důkazem je i tzv. amnestijní zákon, který u zločinů na Němcích v rámci "spravedlivé odplaty" vylučuje protiprávnost. Lynch v době míru, tedy zřejmé bezpráví, byl tak zákonem prohlášen za právo.

Správná poznámka: OSN byla od počátku ruská zájmová agentura, proto taková definice nepřicházela v úvahu.
0 # kocour 2012-07-08 13:21
TP: "Exterminační záměr" je asi tak stejně reálný, jako u dnešních výkřiků "cikáni do plynu". Abych mohl provést genocidu, musím k tomu mít prostředky ... a ty běžný jednotlivec nemá. Ergo šlo o excesy, které by se vešly pod hlavičku "vražda". Chybí tam ten komplexní záměr. Komplexní byl odsun. Vraždy v jeho rámci byly neplánované excesy jednotlivců.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-08 13:40
Desetitisíce neplánovaných individuálních excesů. Trochu velká náhoda. Ale obecně souhlasím, že vámi naznačeným směrem se bude český stát před obviněním z genocidia hájit.
0 # kocour 2012-07-08 14:01
Ale no tak! - stát přece nelze obvinit. A jinak: když jsou lidi hodně a hromadně naštvaní, dělají hodně excesů ...
0 # Tomáš Pecina 2012-07-08 15:20
Mezi námi, já bych na té genocidě netrval, nemá smysl hádat se o termín, ale když oni si začali. Neměli to dělat!
0 # Tomáš Krystlík 2012-07-08 16:53
Na margo neplánovaných individuálních excesů. To neprojde, protože k vybíjení Němců vybízeli vysocí politici, členové vlády a prezident. A to předem, ještě z citiny před skončením války.
0 # Jan Slanina 2012-07-11 13:35
Osobně vidím otázku genocidy ve třech rovinách, nikoli dvou:
(1) úmyslu - tam si rozumíme s autorem blogu
(2) prostředcích - tam si taky rozumíme
(3) v dotčené skupině

Počet obětí naopak IMHO opravdu není rozhodující. Pokud čtu doslovně Úmluvu, jak ji citujete, stačí 2 usmrcení. Pokud čtu doslovně český trestní zákoník, stačí dokonce 1. V obou zněních také stačí provést opatření, aby se zabránilo rození dětí. Ne "zabrání rození dětí", jen "provede opatření". Jinými slovy, pokud je genocidný úmysl jednou uveden v život, nemusí být úspěšný, aby se jednalo o genocidu. Zejm. u toho "provede opatření" jde o typický předčasně dokonaný trestný čin.

Naopak ani masové vraždění IMHO není genocidou, pokud likvidovaná skupina není definována národně, ethnicky, rasově ani nábožensky (český trestní zákoník přidává, nepochybně vlivem historické zkušenosti, k definici úmluvy navíc ještě skupinu třídní, a připouští i "jinou podobnou" skupinu).

O teroru v rámci Heydrichiády mnoho nevím, ale pokud byl vražděn souhrn lidí, kteří byli podezřelí z podílení se na atentátu nebo související činnosti odboje, nebo s takovými lidmi byli v nějaké souvislosti, ale nešlo o nějakou skupinu definovanou společnými znaky (mimochodem, opravdu v rámci teroru nebyli - vědomě, ne omylem - postiženi byť jednotlivci třeba německé národnosti? nevím, ptám se). Pak by tento teror bylo možné z mnoha důvodů považovat za zločinný, ale nikoli genocidní.

V případě sudetských Němců je IMHO třeba odpovědět na několik otázek:
(1) jde stále o národně či etnicky definovanou skupinu, pokud je z ní vyloučena velmi malá podskupina "aktivních odbojářů"? kloním se k tomu, že vyloučení této velmi malé podskupiny na genocidě nic nemění.
(2) směřoval úmysl opravdu ke zničení této skupiny, nebo "jen" k její deportaci?
(3) pokud deportace může objektivně vést ke zničení určité skupiny (aktuální osud skupiny sudetských němců, která v podstatě zanikla), zahrnoval úmysl osnovatelů odsunu i tento následek? tak, jak posuzujeme nepřímý úmysl v současné době, si myslím, že by ho tam bylo možné vidět.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-11 15:11
Ad JS:

Stěžejním bodem, ve kterém jsme patrně ve sporu, je, zda je trestné popírat i genocidium ve stadiu pokusu. Podle mne nikoli, protože předpisy trestního práva hmotného je nutno vykládat přísně restrictive, což plyne už ze zásady subsidiarity trestní represe.

Přijdou-li o život dvě promile "cílové" skupiny, mohlo by jít nejvýš o genocidium ve stadiu pokusu, a jeho popírání pak není trestným činem.

V případě vraždění Němců byla likvidovaná skupina definována ethnicky, a není podle mne významné, že neměli být "vylikvidováni" i jiní než sudetětští Němci.
0 # Jan Slanina 2012-07-11 15:43
Ad TP:
Prosím, přečtěte si znova tu definici, ať už v TZ, nebo v Úmluvě. Pro pokus genocidia téměř není právně vzato prostor, protože genocidium se právně stává dokonaným trestným činem (a nikoli tedy právně pouhým pokusem) prakticky v okamžiku, kdy pachatel přejde od slov k činům: už tehdy, když pachatel podle Úmluvy v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní skupinu jako takovou způsobí těžká ublížení na zdraví [více] příslušníků takové skupiny ; v definici podle českého TZ například v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou náboženskou skupinu způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví . V případě opatření k zabránění rození dětí zjevně stačí přijmout taková opatření (např. právní předpis směřující k nuceným sterilizacím), není už nutné, aby k těm sterilizacím skutečně došlo. Trestnost ministra, který by takovou např. vyhlášku vydal nezaniká jen tím, že lékaři v rámci občanské neposlušnosti odmítnou tuto vyhlášku provádět až do doby, kdy by byla zrušena. Ani jedna z relevantních legálních definic zkrátka nenaznačuje, že by podmínkou dokonání genocidia bylo skutečně realizované masové vraždění apod.

Pokusem genocidia by tak bylo jednání pachatele, který by se o genocidium pokusil, ale nepodařilo se mu ani výše uvedené - v českém TZ by se mu tedy nepovedlo způsobit ani těžké ublížení na zdraví (natož smrt) ani jednomu příslušníkovi té skupiny. Nebo se mu nepovedlo ani prosadit tu sterilizační vyhlášku, byť by se o to v genocidním úmyslu snažil.

O trestnosti popírání pokusu genocidia v této úrovni nemá smysl ani uvažovat.

Ohledně toho, že absence úmyslu likvidovat jiné než sudetské Němce (mimochodem, je známo, že v praxi se oběťmi odsunu stávali i etničtí Židé) nemá na případné posouzení odsunu coby genocidy vliv, se plně shodujeme (srov. můj příspěvek v jiném threadu zde). Otázky vidím v mém předchozím postu zejm. očíslované 2 a 3.
0 # Jan Slanina 2012-07-11 15:51
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-11 16:40
Omlouvám se za spamový filtr, který zde opět řádí.

Pro pokus genocidia téměř není právně vzato prostor

Čl. 3 písm. d) Úmluvy je jiného názoru.

Obě složky bychom měli vykládat ve vzájemné souvislosti; pouhý úmysl není dokonaným genocidiem, a není jím, aspoň podle mého názoru, ani realisace genocidního úmyslu v malé míře.
0 # Jan Slanina 2012-07-11 17:10
Omlouvám za duplicitní příspěvky, již jsem přebytečné kopie odstranil.

ad TP:
Proto také píši, že "téměř není právně prostor". Ten prostor je velmi malý, ale existuje - konec konců jsem ve svém postu popsal konkrétní případy, které by byly právně pokusem genocidia.

Mimochodem, podle Čl. 3 písm. b) Úmluvy je trestným činem i spolčení ke spáchání genocidia, které je pouhému úmyslu velmi blízko.

Sám pojem "malé míry realizace" genocidního úmyslu je pro mne jen těžko představitelný. Pokud by totiž byla hraniční míra počtu obětí absolutní, ale řádově větší, než jednotky osob, které v právu vidím já, bylo by možné provést úplné genocidium velmi malých etnik, aniž by tato hraniční míra byla dosažena. Pokud by naopak mělo jít o míru procentuální, pak by u zvláště velkých etnik i pouhé 1 promile, které podle Vás ještě genocidiem není, představovalo obrovský počet obětí - u etnika Chanů by toto 1 promile činilo něco přes 1,3 milionu lidí.

Připadá mi nepředstavitelné, že by úplné vyhlazení etnika či naopak vražda 1,3 milionů lidí nepředstavovaly genocidium, pokud byly provedeny s genocidním úmyslem.

Genocidium je v jistém smyslu "ultimate crime", který dle mého názoru prostě buď je nebo není. Nemůže být "takové malé ne tak úplně genocidium". Prosím, neberte to osobně, ale z té samotné představy se mi chce zvracet.
0 # Jan Slanina 2012-07-11 17:22
PS: abychom nevedli spor tam, kde není: z toho mála, co vím o Heydrichyádě, nejsem schopen demonstrovat, že o genocidium šlo, byť moje důvody pro tento názor jsou jiné, než jaké v článku a diskusi uvádíte Vy. Nejsem schopen ovšem ani mimo vší pochybnost demonstrovat, že o genocidium nešlo.

Naopak z toho, co vím o odsunu sudetských Němců, vnímám jako velmi pravděpodobné, že o genocidium spíše šlo, byť jednoznačně schopen demonstrovat to nejsem.

Ovšem § 405 TZ se neomezuje jen na genocidium, ale zahrnuje i jiné nacistické a komunistické zločiny. A za Heydrichiády došlo nesporně ze strany okupační moci k řadě zločinům, z nichž řadu lze podle mého názoru považovat za útoky proti lidskosti (dnes § 401 TZ).

A naopak, protože odsun sudetských Němců byl dokončen komunistickým režimem, domnívám se, minimálně jeho část spadá mezi "jiné komunistické zločiny proti lidskosti" s důsledky pro aplikaci § 405 TZ.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-11 17:53
Takže spamfiltr nám téměř znemožňuje diskusi; omlouvám se, není v mých silách jakkoli proti němu zasáhnout.

Genocidium je skutečně ultimátní, vůbec nejtěžší myslitelný zločin, a proto mi není zcela proti mysli představa, že i tak rozsáhlý masakr jako lidický nebude tímto způsobem kvalifikován, ale půjde o "prostý" válečný zločin.

Rozdíl mezi genocidiem a non-genocidiem není ostrý a nelze ho zcela přesně vymezit. Pokud vyjdeme z teleologického výkladu Úmluvy, jejím účelem bylo jistě v prvé řadě zabránit opakování holokaustu; z toho mi vychází, že důležitější kriterion je právě tento genocidní úmysl než stupeň jeho realisace, ale na druhou stranu, příliš široká subsumpce ve svém důsledku tento zvláštní charakter genocidia oslabuje.

Ovšem § 405 TZ se neomezuje jen na genocidium, ale zahrnuje i jiné nacistické a komunistické zločiny

Ale jistě, můj text nemá k obvinění JŠ přímý vztah.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-11 18:09
Zkusil jsem zapnout CAPTCHA, třeba se tím filtr deaktivuje (nevěřím tomu, ale moc jiných možností stejně nemám).
0 # Anonymní 2012-07-12 00:06
Co takhle vyjít z akademické debaty a podívat se na historická fakta a sice na to za co byl odsouzen hlavní viník (který přežil válku) K.H. Frank, dle wikipedie a tehdejšího tisku (MF dnes ze dne 23. května 46, dle aktualne.cz) byl odsouzen za válečné zločiny a vyhlazení Lidic a Ležáků. O genocídě, ani slovo, i když uznávám, že se jedná, jak je výše uvedeno o mladěí právní termín (než je proces s Frankem). Pikantní je, že je pan Š. obviněn z popírání nečeho, čeho se K.H. Frank, dle tehdejšího soudu nedopustil, i když je možné, že vycházím z neúplných informací.
0 # Jan Slanina 2012-07-12 09:34
To usnesení trochu budí dojem, že orgán činný v trestním řízení plave v aplikaci jednotlivých skutkových podstat podle § 405. Podle mne jich je totiž třeba rozlišit nejméně 20: 4 pro nacistickou genocidu, 4 pro komunistickou genocidu, 4 pro jiné nacistické zločiny proti lidskosti, 4 pro jiné komunistické zločiny proti lidskosti a 4 pro jinou genocidu.

Navíc název toho přečinu poněkud nešťastně zmiňuje pouze genocidu, čímž v případě, že skutkově jde o jiné nacistické/komunistické zločiny proti lidskosti, konfuze vzniká jaksi automaticky. Obdobně třeba trestný čin padělání a pozměnění peněz v sobě zahrnuje i skutkovou podstatu přechovávání padělaných nebo pozměněných peněz.

Na straně 1 je skutek popsán jako "hrubě zpochybňoval zločiny nacistů" (já tam tedy vidím když už spíš ospravedlňování než zpochybňování, ale klidně si to nechám vymluvit).

Na dalších stranách do toho ale zamotávají genocidu, což mi nedává smysl. Leda že orgán činný v trestním řízení chtěl prokázat svoji znalost mezinárodního práva, nebo opsal obdobnou snahu advokátů paní Vondráčkové a spol.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-12 10:24
Přesně tak. Celé to působí dojmem "Rozkaz zněl jasně: obvinit".
0 # Yamato-san 2012-07-07 13:45
Oprávněně kritisujete kolektivní vinu a hned v následující větě ji sám použijete: "tato krev ulpívá na českých rukou".
0 # Tomáš Pecina 2012-07-07 13:51
Nesmysl. Se stejnou logikou byste mohl tvrdit, že je nesprávné, aby Němci platili odškodnění Židům. To je také princip kolektivní viny, nebo ne?
0 # Yamato-san 2012-07-07 14:00
Nebylo podobnou logikou vyhnání obhajováno?

Nemyslím si, že by Němci měli ještě platit odškodnění židům.

Já na svých rukou žádnou krev nemám.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-07 14:05
Chyba vaší úvahy je v tom, že nerozlišujete odpovědnost státu a jeho obyvatel. Německý stát odpovídá za holokaust, tak jako český stát odpovídá za vyhnání. Chcete-li, můžete mou větu číst tak, že krev ulpívá na rukou České republiky.
0 # Yamato-san 2012-07-07 14:14
No vidíte, jak to hned vypadá jinak. Přesně to jsem měl na mysli. Děkuji.
0 # Yamato-san 2012-07-07 14:26
Tomáši, právě že rozlišuji mezi odpovědností státu a jednotlivých obyvatel. Proto také samozřejmě nesouhlasím s obhajobou vyhnání typu "volili SdP" (legální politickou stranu), proto také vidím rozdíl mezi krví na rukou Čechů (Němců...kohokoli) a na "rukou" státu.
0 # Vodník 2012-07-08 12:38
nerozlišujete odpovědnost státu a jeho obyvatel
A Ty snad ano? O pár řádků výš stojí, že OSN byla ruská zájmová agentura!...
0 # Anonymní 2012-07-07 18:36
Je to čest mít sděleno obvinění od tohoto zkomírající režimu připomínající dodělávající vzteklou kobylu. Při rychlosti soudů padne rozsudek stejně už v jiné době.
Kdyby tu bylo 100 Pecinů, je po falešném režimu.
Jsem zvědav, kdy budou demokraté stavět před soud za to, že někdo zpochybní jejich demokratické bombardování cizích zemí. Pojem "demokrat" je zcela zkompromitovaný.

Jan Karas
0 # Anonymní 2012-07-08 14:01
Jak vidno, tak pojem genocidy nakonec nebyl vynálezcům dost dobrý a adoptovali si raději slůvko řecké.
Dnes se tento pojem všelijak, převážně mediálně, kroutí, aby se ospravedlnily právně ošidné "humanitární" intervence geopoliticky potřebným směrem.
Třeba aby tak bylo možno označit pobití zajatců u Srebrenice, tvrdí se, že v muslimské rodině je hlavou muž a jeho likvidací tudíž genocidujete.
Heydrich s Hitlerem nás pochopitelně rádi neměli, ale pobít chtěli "pouze" odbojné jedince té "dobré" rasy, kteří by jim byli do budoucna nejnebezpečnější ...
0 # Daniela 2012-07-08 19:39
Uvahy co by bylo kdyby a jak by to bylo si kazdy musi udelat sam, studiem co nejvice dobovych dokumentu . Ciliz hlasky panu Krystliku, Pecinu nebo Molacku nejsou samy o sobe uplne smerodatne, neb jsou jen malymi stripky historicke mosaiky.
Zakladem a bytostni snahou nacismu bylo obnoveni velke Treti Rise, tahnouci se daleko za Kavkaz. Das Dritte Reich, ne zadne male bavorske kralovstvi..Rise podmanuji a kolonisuji. V teto perfektni risi se planovalo rozdeleni na panujici Ubermensche a slouzici Untermensche..To je stezejni bod ideje Lebensraum. Radovy Cech byl v podstate Untermench a z jejich rad by se milostive vybralo, podle rasy a slouzive povahy, par Cechu..To je obdivuhodna velkodusnost, ze..:-).. Projevy Heydricha byly pro verejnost zmirnene. pro nezneklidnovani otroku.
Nekteri cechackove se ukaji bludem, ze prave oni by byli vyhlazeni usetreni, neb oni jsou prece te spravne arijske rasy a miluji Vudce. Ha ha. Kdyz nektere tak pozoruji, Uz podle tvaru lebky, s "zidovskym" nosem , nebo vypoulenymi ocima by dostatecne kvalifikovali na skupinu Untermensch...Jsem presvedcena, ze 99 procent techto nacistickych nadsencu by do naruce Herrenvolku prijati nebyli, jedine snad na dohlizitele jinych otroku, jako treba byli Kapo v koncentracnich taborech..

Naciste zacli s cistenim rasy sami u sebe, vrazdili arijske cistokrevne Nemce, protoze byli mentalne nemocni, slabomyslni, nebo telesne postizeni. U slovanskych narodu nacisticka ideologie predpokladala, ze jsou geneticky podradni..Nakonec byli Ubermenschove porazeni krizenci podradnych ras a Slovany, potupa to nad potupu.. Zbabela klika vrahu se pak sama odrovnala, k velke uleve nemeckeho obyvatelstva..
0 # Tomáš Pecina 2012-07-08 23:02
Daniela opět nejen mimo terč, ale zcela mimo střelnici.

Nacistické plány nikdy nepopírá, jde o to, zda byly realisovány. Což se nestalo, takže genocidu nemáte a nikoho nemůžete vinit, že ji zpochybňuje.
0 # Daniela 2012-07-09 01:48
Vidite v mem prispevku slovo "genocida", vazeny pane Pecino ?
Odpovidam disciplinovane pod prispevkem anonyma z 14:01, kde stoji : " Heydrich s Hitlerem nás pochopitelně rádi neměli, ale pobít chtěli "pouze" odbojné jedince té "dobré" rasy, kteří by jim byli do budoucna nejnebezpečnější ..."
Takze z meho pohledu strilim presne na terc a upresnuji, ze by mnozi dnesni nackove, podle tehdejsich meritek-Rassenhygiene, s pozadavkem byt Arijcem, zarucene neuspeli..
Az si udelam virtualni terc hlavicky pana Peciny, (s rudou ruzi v zubech, tak vas oslovim primo..:-)

Zkusim to trochu jinak, pane Pecino.
Naciste planovali plosnou, pomalejsi genocidu pro zidy a cikany, = pro ne nejpodradnejsi skupiny evropske rasy..Z Cechu planovali selektovat par "nejkvalitnejsich" pro naprostou asimilaci a tim by vyhynul cesky narod..Tolik pisi nacisticke texty. Toto zverstvo presne nekvalifikuje pro genocidu jak ji chapu ja a proto jsem k vasemu clanku neprotestovala. (Coz bych udelala, kdybych nesouhlasila.)
Pod genocidou si predstavuji casove urceny fysicky masakr za ucelem vyhubeni cele geneticke-rasove skupiny. Na ethnicke Cechy se toto oznaceni primo nevztahuje, jelikoz v dobe protektoratu naciste vrazdili Cechy a Moravany vyberove.. Smutne znama genocida je treba prime vrazdeni jednoho milionu Armencu osmanskymi Turky.
Masakry ceskych Nemcu po valce nepovazuji za genocidu, protoze se domnivam, ze toto byl schvalovany teror spolu s pomstou, akce, jak okrast a zbavit se porazenych Nemcu..
Nezahrnuje to cele germanske ethnikum...
0 # Jan Slanina 2012-07-11 13:51
Osobně si myslím, že zahájení nacistické genocidy českého národa by bylo možné spatřovat jinde:

e. násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.

Tato činnost nesporně probíhala a v jejích cílích je relativně snadné spatřovat minimálně nepřímý úmysl k částečnému zničení českého národa. Pokud to bylo spojeno s úmyslem likvidace zbytku, tím jednoznačnější.

Otázka je, zda, při závažnosti myšlenkových pochodů, které ke genocidě vedou, si lze vůbec představit "genocidu v nepřímém úmyslu".

Skutečnost, že snaha o eliminaci sudetských Němců z českého území nesměřovala proti celému Německému etniku, nepovažuji za relevantní ze dvou důvodů:
(1) genocida může směřovat i k částečnému zničení určité etnické skupiny, a
(2) lze diskutovat o tom, zda sudetští Němci nebyli svébytnou etnickou skupinou; konec konců, občas narazíme na zmínky třeba o "sudetském dialektu"; terčem zjevně nebylo Německé etnikum obecně, ale "sudetští Němci" - jinak by nedošlo ke specifické situaci na Hlučínsku;
(3) navíc si myslím, že stačí, aby určitá skupina byla pachatelem jako svébytná vnímána, i když takovou objektivně není: tím, že definice genocidy v českém právu připouští i rasové kritérium, ačkoli rozlišování lidských ras se u nás pokládá za nesmyslné a nevědecké, je jednoznačně naznačeno, že způsob selekce skupiny, která je terčem genocidy, nemusí být objektivní.
0 # Jan Slanina 2012-07-11 15:46
Tento komentář byl odstraněn autorem.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)