Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Plzeňská práva

Do rozměrů vpravdě čunkovských vyrostla telenovela o právnické fakultě v Plzni. Nejnovější episoda: Donem Kindlem protežovaní politici se pokoušejí zbavit Vladimíry Dvořákové, předsedkyně akreditační komise, která skandál jako první medialisovala. Angličtina má pro její roli nesnadno přeložitelný termín whistle-blower.

K prognose plzeňských práv jsem skeptický: vyhlídka, že očistný tým (Pospíšil, Korbel a další) dokáže fakultu zachránit, narazila na texturu politických zájmů, a říct, že mám titul JUDr. z Plzně, to je dnes kariérní doporučení asi stejně hodnotné, jako mít celoživotní praxi pomocného dělníka v Kolbence. Záchranné práce podle všeho spějí jen k nové blamáži v podobě řízení o odnětí neoprávněně udělených titulů.

Byla možná jiná cesta? Ano, ale to by musela od počátku být, jak se modně říká, politická vůle. Kindl, Zachariáš a spol. do tepláků, profesoři a docenti mimo službu, tvrdá, nekompromisní nucená správa a authentická snaha o nalezení a potrestání viníků – zkrátka tah na branku. Tedy právě to, k čemu Jiří Pospíšil neměl ani schopnosti, ani podporu své strany.

Žádné velké překvapení: selhal už první krok, jímž se rektor Západočeské university pokusil zahájit správní řízení o odnětí neoprávněně získaného titulu. Přirozeně – každé oznámení o zahájení správního řízení musí v prvním odstavci obsahovat kouzelnou formulku X. jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení Y. zahajuje správní řízení Z., a neexistence ustanovení Y. činí oznámení podle § 77 odst. 1 SprŘ nicotným.
V Plzni, městě proslulém výrobou poruchových lokomotiv, nekvalitního piva a nevzdělaných právníků, mysleli a vymysleli jednostupňové správní řízení, unikátní to proceduru, v níž bude rektor university odebírat pochybně udělené vysokoškolské tituly. Proč rektor? To vážně nevím, když s přesně stejnou zákonnou pravomocí by to zastala bufetářka!
Jistě to bude probíhat důstojně: v aule Západočeské university v Plzni se sejdou všichni notáblové, honoráblové, spektáblové, veneráblové a další akademičtí činitelé, za zvuků Gaudeamus igitur před ně předstoupí absolventi a po pronesení úřední formule, jakéhosi protipolu "Spondeo ac polliceor", slavnostně odevzdají tuby se svými diplomy do rukou demotora. Poté budou z moci úřední opraveny všechny listiny, rozsudky, správní akty, notářské zápisy, plné moci, protokoly o jednání atp., na nichž neoprávněně užívaný titul figuroval.

Ale dosti žertů: věc, kterou se v Plzni chystají uskutečnit, je příliš vážná a nemá, pokud je mi známo, v šestisetpadesátileté historii českého vysokého školství precedens.

Není náhoda, že platný zákon o vysokých školách neobsahuje postup pro odnětí jednou uděleného titulu: udělení universitní hodnosti mělo již od středověku obdobnou povahu jako církevní svěcení, bylo změnou osobního statusu, již nelze nijak revokovat, a nově nabytého statusu nelze nijak pozbýt. Ke ztrátě titulu nelze nositele odsoudit ani v trestním řízení, uložením trestu podle ustanovení § 46 TrZ se pozbývá toliko hodností vědeckých (docent, profesor a, poněkud nesystemově, tituly "za jménem"), a to přirozeně s účinky ex nunc (dlužno poznamenat, že ještě podle trestního zákoníku z r. 1852 bylo takto možno pozbýt všech veřejných hodností).

Jestliže v Plzni nyní skutečně spustí vlnu democí, riskují, že tvrdě narazí, a to nejpozději u Ústavního soudu. Ten dal již v případě sporu Brožová v. Klaus jasně najevo, že nebude akceptovat žádné zjednodušené výklady zákona typu "kdo jmenuje, odvolává"; chybí-li v zákoně určitá procedura, je třeba vycházet z toho, že se tak stalo s úmyslem daný postup prostě neumožnit.