Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Čapí hnízdo

Týden po lhůtě – a až na základě stížnosti – reagovala Rada Regionální rady soudržnosti Střední Čechy a dokumentem, snoubícím nízkou úroveň obsahovou, formální (i typografickou), naši žádost odmítla. Odvoláváme se.

V soutěži o nejpitomější odůvodnění, proč veřejnost nesmí dostat zprávu OLAFu, zatím vede s převahou pražský městský státní zástupce Martin Erazím, který vyprodukoval tento blábol; zvlášť passus o tom, jak provedli test proporcionality, je kouzelný! Naše odvolání.

Jediný, kdo neodpověděl v zákonné lhůtě, je Rada ROP Střední Čechy, ostatní s Andrejem Babišem drží basu a inkriminující, mezitím arci každému známou, zprávu tají.
Naší žádosti o informace nevyhovělo ani ministerstvo financí, s odůvodněním, že nám musejí stačit tři již zveřejněné odstavce. Nemyslíme si to a v rozkladu si nebereme servítky.

Aktualisováno.
To samé ministerstvo pro místní rozvoj: rozhodnutí, vyrozumění, rozklad.
Píše nám soudruh bývalý vojenský prokurátor Igor Stříž z NSZ ve smyslu, že na zprávu OLAFu nemáme nárok. Samozřejmě se odvoláváme.
Pokud jde o poslední vývoj kolem Čapího hnízda, otázka zda se postupně mění v otázku komu kolik (tedy jestli vůbec). Kompletní zpráva, zveřejněná dnes ráno v českém překladu několika medii (např. zde), nám k tomu konečně poskytuje přesnější vodítko.

Propojení mezi příjemcem dotace a Babišovým holdingem se zdá být prokazatelné mnoha přímými i nepřímými důkazy: rodinnými vazbami mezi domnělými akcionáři a Andrejem Babišem, Babišem vlastnoručně podepsanými garancemi za úvěr od HSBC, faktem, že majetek vybudovaného Hnízda byl dvojnásobně vyšší, než kolik by mohl být bez skyté podpory – a nikdo jiný podezřelý ze sponsorství se v blízkém ani vzdálenějším okolí nevyskytuje –, a celou řadou maličkostí, jako angažmánem advokátů, auditorů a notáře Agrofertu, registrací a hrazením domény (skutečně nezávislý podnikatel si zkrátka nemůže dovolit, aby jeho doménu držel někdo jiný než on sám nebo s ním propojená osoba, k podnikání užívaná doména má v dnešní době nemalou cenu), místem konání valných hromad v sídle Agrofertu atd. atp.

Dalším, arci poněkud paradoxním, důkazem je to, že dotace byla projektu přidělena takřka bezprostředně poté, co dva auditoři, Ivana Havlíková a Karel Mojžišík, vyjádřili značné pochybnosti nad rentabilitou v žádosti předvídaného – tedy Agrofertem nepodporovaného – projektu. Důvodem mohl být buď úplatek, nebo vědomí, že kategorisace žadatele jako SME (malého nebo středního podniku) je jen naoko a ve skutečnosti vše zaplatí Babiš.

Poněkud jasněji je i nad odpovědností jednotlivých akterů za dotační podvod. Ta je evidentní u osob, které podepsaly žádost, o níž věděly, že obsahuje nepravdivé a neúplné údaje, i u členů obou rad Čapího hnízda, protože ani oni nemohli nevědět, o co ve skutečnosti jde a k čemu jejich akciovka slouží.

Pokud jsou pravé kupní smlouvy týkající se akcií, resp. pokud jejich pravost bude u soudu prokázána, trestně odpovědní by mohli být i Babišovi příbuzní, protože nelze mít za plausibilní představu, že nevěděli, jaké akcie a k jakému účelu kupují. Zajímavou otázkou je možnost trestní odpovědnosti advokátů, kteří akcie na valných hromadách předkládali. Ta by nastoupila v případě, že by neprokázali plnou moc k zastupování – tedy tu, která dle tvrzení IMOBy nebyla na valných hromadách předkládána. Podle ObchZ vykonával práva spojená s akciemi na majitele ten, kdo je na valné hromadě předložil, a nelze dost dobře akceptovat, aby zákonné privilegium advokátní mlčenlivosti pokrývalo i informaci o identitě osoby, na základě jejíhož pověření advokát jedná: to by se, s trochou nadsázky, mohlo stát, že by se vyvinil advokát, který vykradl večerku a poté tvrdil, že jednal na základě plné moci svého klienta, jehož identitu arci nemůže s ohledem na povinnost mlčenlivosti policii prozradit.

Co se týká trestní odpovědnosti Andreje Babiše a vykonavatele jeho příkazů Jaroslava Faltýnka, tam se dá říci, že Babiš se svými předchozími výroky vmanevroval do neudržitelné posice: svá v čase proměnná prohlášení do tisku a ve Sněmovně může jen stěží věrohodně popírat a jestliže tu není nikdo jiný, kdo by dotační podvod zosnoval – a kdo z něj efektivně těžil! – nelze než uzavřít, že, jak praví příhodné anglické rčení, the buck stops here. Poukázka na pěti- až sedmiletý ozdravný pobyt v některém k tomu vhodném ústavu je tu více než pravděpodobná.

Aktualisováno.
Lidové noviny namísto zprávy zveřejnily vyjádření IMOBy, z něhož, abychom vážené čtenáře ušetřili nutnosti nadbytečné četby, postačí citovat závěrečný bod: S ohledem na shora uvedené společnost IMOBA musí konstatovat, že vzhledem ke způsobu provádění vyšetřování i zpracování závěrečné zprávy ztratila vůči úřadu OLAF veškerou důvěru. Nezbývá než doufat, že po OLAFu ztratí Babišovu důvěru postupně policie, státní zastupitelství, soud a Vězeňská služba.

Aktualisováno.
Zprávou se zabývá na Neviditelném psu rovněž Jan Vučka, který upozorňuje, že důkazní situace nemusí být pro veřejnou žalobu právě růžová. S tím souhlasíme, arci dodáváme, že není úkolem OLAFu zjišťovat trestní odpovědnost konkrétních osob, takže existence důkazů typu zvukový záznam ze schůzky obsahující zmínku o připravovaném podvodu není vyloučena. Na straně druhé, pokud jde o vinu A. Babiše, ta se nám jeví jako prokazatelná poměrně snadno, protože ze svých úmyslů se Babiš sám veřejně usvědčil, když hovořil nejprve o tom, že Čapí hnízdo byl jeho vlastní (míněno geniální – s tím bychom arci raději počkali) nápad, a pak dodal, že podle analys nebyl projekt bez dotace rentabilní. Jako soudce bych v této chvíli považoval za prokázané, že Babiš jednal s úmyslem získat pro svůj projekt dotaci, o které věděl, že na ni nemá nárok. Klíčové pro jeho odsouzení bude prokázat existenci pokynu akci spustit: zatím víme jen to, že akcie svým příbuzným koupil, resp. ze svého účtu zaplatil jejich cenu, ale to samo o sobě stačit nemusí.