Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Humor

Kdo si myslel, že soud, který ve své judikatuře anonymisoval psa B., už nelze ničím překonat, možná svůj názor změní po přečtení rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2005, sp. zn. 29 Odo 171/2003, kde jsou anonymisováni autoři komentáře k OSŘ pánové Bureš, Drápal a spol.

Nějak podobně by možná postupoval Švejk, kdyby mu tento úkol zadal nadporučík Lukáš.

Obrátil se na mne potenciální klient a když mne seznamoval se svým případem, zmínil se, že jeho trestní spis obsahuje cca 60 000 stran. Pojal jsem podezření, že mám co do činění se šílencem-megalomanem. Když jsem však nahlédl do nálezu Ústavního soudu a seznal, že se jím ruší rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 5 To 32/03-43683, zachvátil mne nelíčený děs.

Pokud je mi známo, klasická Encyclopaedia Britannica obsahuje asi 18 000 stran; nevím o tom, že by ji někdo prostudoval celou. Od českých soudů se tu požaduje, aby se v časovém horizontu týdnů, nejvýše měsíců, seznámily s materiálem zjevně ještě obsáhlejším.

PS: Dnes mi klient zaslal vyjádření k provedeným důkazům. Má 640 stran; nejsem si jist, zda některé aspekty svého případu v tak stručném textu příliš neodbyl.

Dalším kouskem na poli anonymisace soudních rozhodnutí se blýskl Nejvyšší správní soud, který v rozsudku č. j. 2 As 91/2008-85 zamítl kasační stížnost, jíž stěžovatelé A. L. a I. L. brojili proti tomu, že "v napadených rozhodnutích byli uvedeni jako A. L. a I. L., zatímco oni sami se nazývají A. L. a I. L.".

Při práci je užitečné přemýšlet a tak jako psa Broka opravdu není nezbytně třeba upravit na "psa B.", bývalého premiéra na "Ing. M. Z." a nejsilnější předlistopadovou politickou stranu na "K. s. Č." (vše jsou reálné příklady), vyskytnou se případy, kdy by anonymisace zcela popřela účel publikace judikátu a je na místě od ní upustit.

Anonymisační manie Nejvyššího soudu, zdá se, dostoupila nových výšin. Na to, že se anonymisují jména předsedů některých senátů (nechvalně tím proslul např. J. P. aka Jiří Pácal), jsme si zvykli – ostatně bývá proč – ale co mi vyrazilo dech, je "usnesení Vrchního soudu v O." a "žalovaná Česká republika – Ú. p. z. s. v. v. m.". V dalším kroku to zřejmě bude "O. s. v H. B." a "Č. r. – M. v. Č. r.".

Podotýkám, že Ústavní soud v publikované judikatuře již několik let neanonymisuje právnické osoby (v souladu s právním názorem Úřadu pro ochranu osobních údajů, že právo na ochranu osobních údajů svědčí jen fysickým osobám), šílenou myšlenku anonymisovat státní orgány nepojal tento soud nikdy.

Kapitolou pro sebe je pak masivní anonymisace kárné judikatury, kterou na svém webu praktikuje ministerstvo spravedlnosti. Nejspíš v zájmu skutečně účinné veřejné kontroly nad kvalitou soudnictví.

Nejhezčí a nejpřípadnější novoročenku jsem letos dostal z ministerstva spravedlnosti; právě tak jako na fotografii zachycené modelky se při četbě produktů tohoto resortu často cítím (kliknutím obrázek zvětšíte).