Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Že v České republice způsobují neřešitelné problémy běžné fysikální jevy, jako je napadnutí sněhu, si pomalu zvykám. S čím se však smířit mohu jen stěží, je vznik masivních krisí, které jsou zcela zbytečné, umělé, předvídatelné a především naprosto a jednoznačně zbytné v případě, že by se kdosi odpovědný zamyslel.

Příkladem je probíhající hromadná výměna řidičských průkazů. Když ministerstvo dopravy stanovilo omezení platnosti řidičáků, jaksi mu nedošlo, že je na místě určit pro výměnu plynulý harmonogram, např. podle poslední cifry v čísle průkazu.

Nepřemýšlelo se a výsledkem je, že když jsem si dnes zaregistroval v reservačním systému Magistrátu termín pro návštěvu úřadu, dostal jsem jako nejbližší možnost datum 10. ledna 2011, přičemž lze očekávat, že úřad po mně bude vyžadovat za výměnu správní poplatek, protože v té době již budu měnit neplatný řidičský průkaz (nemyslím, že bych mu ho byl ochoten zaplatit bez boje, resp. bez následného soudního sporu).

Kromě toho mi není vůbec jasné, proč se na úřad musím dostavit osobně (příp. zastoupen zmocněncem), a to dokonce dvakrát po sobě, když v době datových schránek a elektronických registrů by úplně stačilo žádost podat přes Internet a prošlý řidičák následně zaslat na úřad poštou.

Skoro mi připadá, že s úřednictvem jsou prováděny testy neschopnosti a kariérní postup mají zajištěn jen ti, kteří v nich získají nejvyšší počet bodů!

Komentáře   

0 # Anonymní 2010-12-13 16:49
a co rikate na argument, ze jste to nemel nechat na posledni chvili? Ne ze bych se zastaval uredniku...fuj tajbl... (*kysely vyraz v tvari)
jg
0 # Tomáš Pecina 2010-12-13 17:11
To je, jako kdybyste chtěl podat žalobu tři týdny před promlčením, a u soudu vám řekli, že v podatelně mají čas až za měsíc. Mě absolutně nezajímá, že úřad nemá svou práci dobře zorganisovánu, na "poslední chvíli" si to nechal on.
0 # Anonymní 2010-12-13 19:46
Vážený pane Pecino, nejen, že máte zcela pravdu, ale ještě ke všemu Magistrát hlavního města Prahy na svých webových stránkách klame občany nepravdivým poučením, že (údajně) lze žádost o ŘP podat pouze osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci. NENÍ TO PRAVDA a magistrát lže (což už jen málokoho překvapí).

Podání žádosti o výměnu ŘP (u něhož končí jeho platnost) je žádostí o vydání ŘP podle § 109 odst. 2 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb.

Podle § 117 zákona č. 361/2000 Sb. "žádosti a oznámení podle § 92 až 94, § 98 až 102, § 108 až 112, § 114 až 116, § 123d, 123e a 123f může podat žadatel nebo držitel řidičského oprávnění i poštou nebo elektronickou formou. V takovém případě musí být podpis žadatele nebo držitele řidičského oprávnění na žádosti nebo oznámení úředně ověřen nebo ověřen podle zvláštního právního předpisu. Doklad totožnosti žadatel nebo držitel řidičského oprávnění nepřikládá."

O tom ale Magistrát hl. m. Prahy řidiče na svých webových stránkách ani jinak veřejnost neinformuje a jeho úřednice při přebírání mojí žádosti dokonce tvrdila, že nic takového prý není možné.

Protože dnem vydání ŘP je den podání žádosti, jste ke dni podání žádosti zpětně držitelem nového ŘP (což je na něm uvedeno). To, že ho fyzicky obdržíte o 20 dnů později, je irelevantní, neboť držitelem již jste, byť ŘP fyzicky ještě nemáte. Zároveň, vzhledem k tomuto pravidlu, je zřejmé, že podáním žádosti o výměnu ŘP např. 1. září byste se zbytečně připravoval o tři měsíce platnosti nového ŘP, který platí 10 let ode dne jeho vydání (t.j. např. 1.9.2010), zatímco Váš stávající průkaz platí do 31.12.2010 včetně, tudíž nemáte důvod si jej vyměňovat dříve. Dost logické, že ?

Veřejná správa je službou veřejnosti, což na Magistrátu hl. m. Prahy zřejmě dosud nepochopili. A jakmile jedinec upozorní na něco, co je nelogické nebo vyloženě špatně, jako to děláte například Vy, nezřídka se za to dočká jen slovních útoků typu, že měl dost času, že zbytečně dělá problémy a podobně.

V takovém ovzduší, v němž občané často ani netuší, jaká mají práva a tato práva nevymáhají, protože je neznají, se samozřejmě nepořádkům daří skvěle. Konečně, nad něčím podobným uvažuje i Karl Jaspers, citovaný ve (Vámi iniciovaném) nálezu Ústavního soudu ČR č.j. I. ÚS 517/10 ze dne 15.11.2010 na téma, které lze šířeji označit jako právo na informace o profesní minulosti veřejně činných osob (soudců) - in: nalus.usoud.cz.

Smekám před Vaší občanskou statečností, neboť je hodna úcty, nikoliv opovrhování.

Miroslav Špadrna
0 # Tomáš Pecina 2010-12-13 23:02
Vida, to je zajímavé. Díky – prostuduji a případně aplikuji.
0 # Tomáš Pecina 2010-12-13 23:39
Zdá se, že máte pravdu.

Já jim ukážu formulář! Já jim ukážu reservaci! Já jim ukážu zmocněnce s plnou mocí!
0 # Miroslav Yamato 2010-12-13 23:39
Sláva, nejsem jediný s názorem, že neschopnost úřadu nemá být mým problémem. Ale je nás málo :-(
0 # Anonymní 2010-12-14 00:50
Bohužel, občanů, kteří projevují občanskou statečnost a staví se na odpor neschopnosti a zvůli úřadů, je skutečně žalostně málo. :-(

Stojí to čas, peníze, energii a takový jedinec vyčnívá z řady. Zatímco terčem opovržení ze strany úřadů je takový jedinec pravidelně, často jím opovrhují i někteří(neinformovaní) spoluobčané, kteří ani neznají svoje práva a považují jej za tvůrce zbytečných potíží.

V takovém prostředí neschopnost úřadů a jejich svévole vůči občanům jenom kvete.

Miroslav Špadrna
0 # Anonymní 2010-12-14 00:57
BTW, jedním z dalších takových případů, týkajících se dopravy a řidičů, kdy státní orgány jednají svévolně, je i Závazný pokyn policejního prezidenta č. 160 ze dne 4.12.2009, z jehož článku 55 vyplývá, že policista je oprávněn v rámci silniční kontroly vyzvat řidiče, aby se podrobil orientačnímu vyšetření ("dechové zkoušce"), zda neřídí vozidlo pod vlivem alkoholických nápojů (a to bez jakékoliv další podmínky, tento postup může policista uplatnit kdykoliv při jakékoliv silniční kontrole).

Sdělovací prostředky o tom před rokem informovaly s tím, že policie bude dávat "dýchat" všem kontrolovaným řidičům.

Nikdo se ale nepodíval do zákona, ze kterého by zjistil, že takový postup policie (založený na presumpci viny) je protiprávní.

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, hovoří poměrně jasně:

§ 16 odst. 1:

Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním.

§ 16 odst. 2:

Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu je povinna se podrobit osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti podle odstavce 1 pod vlivem alkoholu, a dále osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje. Spočívá-li orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu v dechové zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu, splňujícím podmínky stanovené zvláštním právním předpisem9a, odborné lékařské vyšetření se neprovede. V případě, že osoba tento způsob orientačního vyšetření odmítne, provede se odborné lékařské vyšetření.

Čili orientačnímu vyšetření (dechové zkoušce) je povinna se na výzvu policisty podrobit POUZE osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, pod vlivem alkoholu, a NEBO osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje.

Paušální provádění těchto dechových zkoušek policií při každé silniční kontrole je tudíž protiprávní a zásahem do základních práv a svobod. Ovšem v praxi se policie neřídí zákony, ale svými vnitřními předpisy, které často se zákony kolidují, což ovšem vůbec nikomu nevadí.

Nezastávám se ani v nejmenším řidičů, kteří usedají za volant alkoholu (což se na nich ovšem při kontaktu s policií obvykle pozná), vadí mi však bezdůvodné obtěžování ze strany policie, k němuž není v tu chvíli žádný důvod.

Mimochodem, velmi podnětným v této souvislosti je nález Ústavního soudu ČR č.j. I. ÚS 1835/07 ze dne 18.11.2008, jehož závěr lze zobecnit tak, že v podmínkách materiálního právního státu je nezbytné trvat na požadavku, aby omezení či narušení autonomní sféry jednotlivce mělo jasný a předem seznatelný důvod, legitimující použití takového omezení, a takový důvod musí spočívat v konkrétních skutečnostech. Každý zásah do osobní sféry jednotlivce, ať už je činěn v rámci jakéhokoliv
postupu státu vůči jednotlivci, musí být ospravedlněn konkrétní skutečností, resp. důvodem takového omezení a nikoliv proveden pouze proto, že orgán státu je takovou pravomocí formálně nadán. Takové obecné oprávnění je pouze předpokladem realizace takové omezovací pravomoci, nikoliv měřítkem jeho intenzity.

Jinými slovy, státní orgány nemohou zasahovat do osobní sféry jednotlivce jenom proto, že jim to umožňuje jejich kompetence, ale musí mít také podložený důvod k takovému postupu.

Miroslav Špadrna
0 # Anonymní 2010-12-14 00:59
A když už jsme u dopravy a řidičů, asi je zbytečné poukazovat na zažitý zlozvyk policie požadovat od řidiče při silniční kontrole (pokud s řidičem není řešeno podezření z přestupku) také občanský průkaz...

Jednak zákon o Policii ČR č. 273/2008 Sb. v § 63 vůbec nepoužívá pojem "občanský průkaz", ale "prokázání totožnosti" (kterou lze prokázat i jinak, nežli OP - např. samotný ŘP je také průkaz totožnosti) a především silniční kontrola není uvedena v § 63 odst. 2 ve výčtu důvodů, kdy (jedině) smí policista vyzvat osobu k prokázání totožnosti.

Také z ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb. vyplývá, že řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe (pouze):
a) řidičský průkaz,
b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu,
c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu9,
d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3.

O občanském průkazu se zde nic nehovoří, že ?

Ovšem praxe je úplně jiná....

Odpověď na otázku, zda je Česká republika právním státem, založeným na úctě k právům svobodám člověka a občana (za který se prohlašuje v článku 1 odst. 1 Ústavy), nebo zda spíš připomíná byrokratický, policejní stát, ať si zodpoví každý sám.

Miroslav Špadrna
0 # Anonymní 2010-12-14 17:41
jako dobra - nespravne informace. Ale fakt nechapu "v cem ma urad spatne zorganizovanou praci", jakym zpusobem by mel urad zorganizovat praci, aby zvladli mimoradne navaly lidi? A neni reseni stanovit "plynuly harmonogram", protoze tohle je plynuly harmonogram - jiste vzdycky jde delit na mensi dily, ale podstata se nemeni. Ano - urad postupuje spatne, kdyz neinformuje a porusuje zakon. Ale ne - za nahly naval nemuze urad - ledaze byste popiral samotny smysl vymeny prukazu, to bych musel uznat jako zbytecnost.

Priklad s podatelnou je vedle - vy jste v podstate na podatelne byl a dostal jste termin "soudniho roku" na 10. ledna 2011...

Takze abych to shrnul: spatny postup uradu pri informovani o moznostech zadat o vymenu nema (temer) nic spolecneho s navaly lidi.

jg
0 # gogo 2010-12-14 21:12
Nahlašte prostě ztrátu ŘP. Bude to za 50 Kč a sofort.

Nechápu, proč není možné prostě nachystat občanovi ŘP na ouřadě a poté mu jej proti podpisu vydat. Mohli je mít nachystané celé 3 roky v šuplících a postupně vydávat ... proč bych měl proboha ŽÁDAT o vydání... já jsem snad omezil původní platnost?
0 # Tomáš Pecina 2010-12-14 21:30
Priklad s podatelnou je vedle - vy jste v podstate na podatelne byl a dostal jste termin "soudniho roku" na 10. ledna 2011...

Zřejmě jste nepochopil, že 10. 1. 2011 mi nic nevydají, pouze smím podat žádost.
0 # Starý pán 2010-12-14 21:43
A viděli jste ty nové řidičáky? Čím dál tím lepší.
Ale pořád lepší než to, co kdysi nějací zvrhlíci schválili jako mezinárodní řidičáky.
0 # gogo 2010-12-14 22:00
já ho mám doma, jediná výhoda oproti minulému je jeho formát. Jinak vše ostatní je horší než bylo. To je ale současný trend, tomu jsem se vůbec nepodivoval.
0 # Starý pán 2010-12-14 22:25
No, tak jsem to myslel.
Ale ještě větší záhadou mi opravdu je ten mezinárodní. Zejména v USA je ta skládaná věc s tolika francouzskými slovy "chápána"...
0 # mM 2010-12-15 14:00
V Česku halt nejde asi nic normálně. S fotkama a starým ŘO jsem se dostavil na úřad (BH), během asi 15 min. zaplatil poplatek, dostal potvrzení a „kartička” mi za týden přišla poštou.
0 # Anonymní 2010-12-17 20:52
A co takhle se zamyslet nad zbytností výměny vůdčích listů? V Německu platí dodnes i ty se svastikou a říšskou orlicí a starší.
Tomáš Krystlík
0 # Anonymní 2011-02-23 13:59
Měli jste na to hodně dlouhou dobu, tak teď nekecejte.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)