Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ministerstvo má jasno: jsou. My o tom ovšem tak zcela přesvědčeni nejsme, aniž bychom arci paušálně odmítali pohled opačný.

Právně má otázka zákonnosti domácích úkolů několik aspektů, přičemž je příznačné, že spořící se strany zdůrazňují jen ty z nich, které se jeví prima facie přisvědčovat jejich argumentaci:

  1. Volný čas dítěte. Škola nemůže regulovat činnost žáků a studentů během jejich volného času. To plyne a contrario z ustanovení § 22 odst. 1 školského zákona (ŠkolZ), které obsahuje taxativní výčet povinností žáka, a volným časem žáka nelze disponovat ani prostřednictvím školního řádu, protože i ten může podrobněji upravovat pouze takové povinnosti, které jsou založeny zákonem (čl. 4 odst. 1 Listiny), a jeho obsah je opět taxativně vymezen, konkrétně v § 30 odst. 1 a 2 ŠkolZ.
  2. Domácí úkol jako příprava na vyučování. Povinnost žáka řádně se vzdělávat, daná ustanovením § 22 odst. 1 písm. a) ŠkolZ, dovoluje široký výklad, jenž umožňuje zahrnout do řádného vzdělávání se i domácí přípravu na vyučování. Tak jako není excesivním požadavkem chtít, aby si dítě doneslo na hodinu výtvarné výchovy spadlý list, může být součástí přípravy vypracování písemného domácího úkolu. Zda v tomto případě jde či nejde o exces ze zákonného vymezení povinností žáka, by musel stanovit soud, a existuje obava, že tato nová judikatura nebude universálně použitelná, protože v každém jednotlivém případě se může lišit pracnost úkolu i jejich případně nedovolený souběh v různých předmětech. Důležitým argumentem by mohl být čl. 31 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, podle něhož má dítě právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku, jakož i na svobodnou účast v kulturním životě a umělecké činnosti. Nadměrné zatěžování dětí domácími úkoly je zásahem do tohoto práva.
  3. Možnost klasifikace domácího úkolu. Zajímavou variantou je připustit, že vypracovat domácí úkol není přímo právní povinností žáka, avšak je přípustné, aby se fakt jeho předložení a kvality vypracování promítl do hodnocení žáka – do jeho známky z příslušného předmětu. Tam má škola relativně nejvíc volnosti: pokud školní řád v souladu s § 30 odst. 2 ŠkolZ určí, že jedním z kriterií pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka nebo studenta je kvalita domácí přípravy ve formě vypracovaných domácích úloh, může to pro odpůrce povinných domácích úkolů představovat obtížně překonatelnou překážku.

Proto se domníváme, že věc není tak černobílá, jak je vesměs líčena, a bude na soudech, jaký postoj k otázce povinných domácích úkolů zaujmou. S ohledem na to, že soudci se stávají většinou lidé bytostně konformní a neprůbojní, jimž v dětství nečinilo obtíží strávit nad úkoly celé odpoledne, byli bychom spíše skeptiky.

Komentáře   

0 # Anonymní 2018-03-12 11:12
Ještě bych doplnil následující: "Pedagogický pracovník nemůže vyžadovat, aby žák nebo student plnil jeho pokyny týkající se činností v době mimo dobu vzdělávání"
Školský zákon. Komentář (Rigel, Bahýĺová, Kudrová, Moravec, Puškinová; 2014)
www.beck.cz/skolsky-zakon-komentar
0 # David Schmidt 2018-03-12 11:51
Ale tak u domácího úkolu je tato otázka per se malicherná. Vzdělávání je i výchova (§ 1 š.z.), takze je pro mě postačující, pokud nedochází ke kolizi s jiným zákonem a uvedená otázka, byť i jen jako součást hodnocení žáka, se týká oblasti vzdělání.

Tj. je pro mě ještě přijatelné, aby školní řád řešil, ze žáci nesmí být venku po setmění bez doprovodu odpovědného dospělého), ale např. povolení být zaměstnán od ředitele školy bych už viděl v kolizi s obecnými zákonnými předpisy.
0 # Anonymní 2018-03-12 14:42
Jako vždy je to otázka míry - jsou učitelé, kteří svou práci nezvládají a přenášejí pomocí úkolů vzdělávání na rodiče, což v 21. století, kdy ženy pracují a prarodiče nebydlí s rodinou na jednom gruntu, nejde zvládat.
Naopak věřím tomu, že jako drobné zopakování látky může být úkol OK. Ale tak max. půl hodiny denně (dohromady pro všechny předměty a bez nutnosti zapojení rodičů).
0 # Anonymní 2018-03-12 16:24
Jako zkušený otec považuji za nejvýznamější větu ze všeho řečeného tuto:
"Nadměrné zatěžování dětí domácími úkoly je zásahem do tohoto práva."

Obě naše děti se vzdělávají na střední škole uměleckého zaměření a často se stává, že v době před vysvědčením, delším volnem, dostanou souběžně na víkend nebo na prázdniny několik úkolů z více předmětů. Studenti se bouří, ale není jim to nic platné. Jak jinak, když jsou zde ku vzdělávání! Rodiče argumentují mnohdy, že množství úkolů je zadané na 4-5 dnů prázdnin a také si ve škole stěžují. Říkám to z praxe.
Také se nesetkají většinou s pochopením,i když mají třeba na týden objednanou dovolenou a lyžování na horách, pobyt v přírodě a v zahraničí, u příbuzných na 6 dnů i více.
Učitelé si myslí, že se děti poflakují po internetu a u PC her, tak je třeba jim dát zaměstnání. Jak by řekl politruk, v dobách bolševika.
"My jsme za nás měli 12 úkolů, tak vy je budete mít taky" a šmytec.
Takže se nebráníme domácím úkolům rozumného rozsahu. Ovšem existují pedagogové neomarxistického ražení, kteří se snaží vracet pořádky o 40 let zpět a to už hraničí s šikanováním dětí i rodiny. Takže hodně pevných nervů při domácích úkolech.
Roman
0 # Anonymní 2018-03-12 19:35
Ty jo, a já myslel, že neomarxisti jsou ti, kdo ty domácí úkoly odmítají a ještě by se o to soudili.
+1 # Anonymní 2018-03-12 16:56
Trochu mimo téma, ale patrně většina rodičů v ČR se dopouští na svých dětech závažné trestné činnosti- Věty "Umyj nádobí nebo ti jí fláknu", "nemluv sprostě nebo dostaneš" zcela naplňují skutkovou podstatu přečinu vydírání- § 175Vydírání

(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.
0 # Anonymní 2018-03-12 21:43
Ach jo, další, kdo posuzuje trestnost skutku jen podle zvláštní části tr.Z.
Zkuste si přečíst tohle:

§ 12
(2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

§ 13
(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.
0 # Anonymní 2018-03-13 10:38
Nerozumím bodu 3. Jak může škola svévolně ve školním řádu (klasifikačním řádu, který je jeho součástí) určit jako hodnotící kritérium něco, co je v rozporu se školským zákonem i s RVP? Není to v rozporu se zásadou legality?
0 # Tomáš Pecina 2018-03-13 11:10
Hodnoticí kriteria nejsou škole předepsána, ale je jistě validní argument, že hodnotit se mají výsledky vzdělávání. Ovšem, dovedeno do důsledků, žák, který předmět dokonale ovládá, ale odmítne s tímto odůvodněním např. psát písemky, taky na většině škol nedostane jedničku. Proto naznačuji, že toto by byla pro odpůrce nepovinnosti domácích úkolů schůdná cesta.
0 # Anonymní 2018-03-13 22:05
Vzdělávání hlavně dnes už není jen o znalostech, ale nenápadně byl ten termín předefinován tak, že to znamená celý váš morální profil, výchovu a teprve někde na stopadesátém místě znalosti.

Tudíž, když někdo bude zlý, tak řekne, že znalosti sice máte, ale vaše týmová spolupráce a morálka a přístup k věci je za pět. A bude mít pravdu, bude to hodnocení VÝSLEDKŮ vzdělávání - tedy znalostí + morálky + přístupu.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2018-03-13 23:51
Můj ty světe, milý M. Ponkráci, co je tohle za nesmysly? Nikdo v oblasti edukace (nejméně samotní učitelé) nepoužívá termín jako "morální profil". U modernějších učitelů (asi tak 10%) se důraz přesunul od znalostí k dovednostem a soft skillům (jako je komplexní řešení problémů nebo spolupráce), což je naprosto ok. Drtivá většina však stále bazíruje na znalostech, včetně "elitních" gymnázií. Takže nic nového se neděje. A takové to "úkoly na každý den" (doména především učitelů matematiky) ukazuje - když nic jiného -didaktickou bezradnost a pedagogické neumětelství.
+1 # Anonymní 2018-03-14 00:07
Můj ty světě, já nepíši právnickou ani vědeckou práci! Já používám slova ve významech, ne v přesných byrokratických slovech.

Vím, jak to chodí. Od té doby, co vedení vědy převzalo USA, tak se lidé ani vědci nehodnotí ani za kvalitu jejich práce, ani za výsledky. Hodnotí se toliko za počet (většinou zcela zbytečných a nikdy nikým nečtených) odborných článků, odborných publikací. A za citační index. Vědci tedy musejí spisovat zbytečné věci, které se hned poté vyhodí do WC. Čím více vyprodukují zbytečných písmenek a papírů následně vyhozených do WC - tím oficiálně jsou lepší a kvalitnější vědci.

Univerzitní učitelé to bezděčně - neboť v tomto nastavení žijí a jsou hodnoceni - toto požadují po studentech.

---

Já sám si pamatuji, že když jsem loni dokončil úspěšně své studium psychologie na Univerzitě palackého v Olomouci, tak 99 % úkolů nemělo žádný smysl - nic vás nenaučilo, jen jste ztratil čas. Asi 1/3 úkolů byla "přeložte odborný článek z angličtiny do češtiny".

Čím nečitelnější semestrální práci kdo napsal, tím lépe byla hodnocena. Nejlépe hodnocení byl tento styl: "Podle Nováčkové (2008), stejně jako podle Kingdala (2001) je web (definice webu viz Smith a Clinton, 1990) Paragraphos (Pecina, 2018) hodnocen týmem (Koala, Janáčková, 2006) dle klasifikace Ostritze (2017) jako mírně anarchistický web (tamtéž)." Čím více odkazů ve větě na jiné práce, tím více adidas. Na ničem jiném ani moc nezáleželo.

---

Dál už je to jen progrese.

a) Momentálně spisují zbytečné papíry a články vědci, které se zahodí do WC.

b) Studenti jsou učeni stejně. Když jdou pak učit do škol, tak zvyk je železná košile - jedou v zadávání nesmyslných domácích úkolů k ničemu směrem k žákům.

To je koloběh života. Potentujete-li něco na jednom konci skrze manažerské řízení, postupně to protunelovává dále.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2018-03-13 13:53
0 # Michal K. 2018-03-13 17:52
Myslim ze jen skutecnost, ze skolsky zakon upravuje vzdelavani ve skolach sama o sobe oduvodnuje, proc nemuze platit na nic mimo skolu. Soucasne neupravuje nijak kvantitu domacich ukolu, pokud bychom tedy dovodili, ze tak mohou cinit, pak tak mohou cinit v podstate bezmezne. Coz je proste blbost.
0 # Anonymní 2018-03-14 08:42
Pane Pecino neja jste pri elaboratu zapomel, ze i takovy zamestnanec je chranen max. delkou pracovni doby, coz u nezletileho je 6h, bezna delka vyuky na SS co si pamatuji je 8*45min=6h.
To znamena dalsi ukladani "pracovnich" povinnosti narazi na mezinarodni smlouvy o ochranu deti. Obdobne je to s praci o vikendu, kde minimalni delka odpocinku v tydnu je 35h pro starsi 18 let. Domaci ukol neni nic jineho nez prace.
0 # gogo 2018-03-14 13:31
Jak praví klasik: "Zlatý prciny!"
Až budeme řešit to, co řeší učitelky ve Vídni, budeme na české tatínky- prudiče vzpomínat ještě se slzou v oku.
welt.de/.../...
0 # Anonymní 2018-03-14 17:52
Další krok bude následovat:

tyden.cz/.../...

Podle neziskové organizace "Svoboda učení" je třeba zrušit povinnost státu k dětem co se týká školního vzdělávání. Dítě se má učit samo, nepovinně, kdy chce, jak chce.

A vcelku ani nepřekvapí, že je u toho Onřej Šteffl (Scio) a Martin Urza (anarchokapitalismus).

Miloslav Ponkrác
0 # Unknown 2018-03-15 17:52
Děkuji za zajímavý rozbor. Nicméně je na této kauze ukázána zvrácenost vzdělávacího systému. Člověk by čekal, že rodič a učitel by měli spolupracovat ve prospěch dítěte. Místo toho se tu staví do opozice. A problémů je hned několik. 1) Učitel hodnotí nejen žáka (navíc známkování je dost přiblblej způsob), ale i svoji výuku. 2) odměna učitele v podstatě nezávisí na jeho kvalitách a ty nejsou ani nijak zjišťovány. 3) Rodič snadnou volbu vybrat si učitele a 4) učitel nemá volbu odmítnout žáka.

To by mnoho usnadnlo
0 # Anonymní 2018-03-19 19:41
Ať se studenti angažují. Ale mimo školu, vzkazuje stávkujícím Klaus mladší
zpravy.idnes.cz/.../...
0 # Anonymní 2018-03-19 19:50
Je jeste Klaus v ODS, nebo uz presel do SPD?

Neocon
0 # gogo 2018-03-20 07:32
Vy se domníváte, že požadavek na apolitičnost školy je spojen výlučně s SPD?
0 # Anonymní 2018-03-20 13:24
Nedomnivam, jen nechapu, co VK ml. stale pohledava v ODS, resp. proc ho ODSka jeste nevyloucila.
Zrejme ji mrzi, ze se ji konecne po letech zacalo zase darit.

Neocon
0 # gogo 2018-03-20 14:04
Dařit? Nezapomeňte, že ODS nepropadla ještě víc i díky tomu, že je v ní mladý Klaus, který poměrně pilně komunikoval s lidmi a vyjadřoval velmi rozumné názory.
Bez něj by ODS (tedy to US-křídlo) dostalo ve volbách ještě méně. Já si myslím, že cesta ODS k záchraně vede (obrazně řečeno) přes Klause v čele a nikoliv přes jeho mrtvolu.
0 # Anonymní 2018-03-20 14:10
Tak to nesouhlasim. ODS je stranu podnikatelu, zivnostniku, lidi se vzdelanim, nadprumernymi platy a PRO Zapadnich lidi.

Kdo si myslite z nich bude volit ODSku, kdyz tam vyhraje, ci bude u vesla VK ml. kridlo?
Kdo ma rad jeho nazory, tak volil Okamuru.

Neocon
0 # gogo 2018-03-20 14:35
Vzhledem k tomu, že volby jsou v ČR tajné, nevíte, kdo ODS volil. Ani já to nevím. Ta skupina lidí (podnikatelu, zivnostniku, lidi se vzdelanim, nadprumernymi platy) mají podle mých zkušeností názory bližší Klausovým než Fialovým (který se živil oslavnými články na EU a založil na to i katedru na MU ...mimochodem jeho oborem je čeština-dějepis).
Pokud by měla ODS oslovovat ty zmíněné, měla by postavit do čela právě Klause.
Momentálně dělají spíš B-team TOP09. Kdo chce Kalouska, volí originál, neznám nikoho, kdo by volil Fialu.
Ale vím, že zrovna Klaus dostal poměrně dost preferenčních hlasů. Jsem přesvědčený o tom, že kdyby v červenci postavili do čela strany Klause a hlásali racionální politiku, že by ty volby buď vyhráli, nebo byli v pozici, kdy by mohli významně určovat další dění. Spousta lidí volila ODS ze setrvačnosti nebo z bídy a marné naděje a taky dost členů odešlo nebo se od prokalousovského vedení distancovalo.

0 # Anonymní 2018-03-20 14:52
Mate naprsotou pravdu Gogo, ze do detailu nevime, kdyz jsou volby tajne.

Ale dle pruzkumu, ktere se myli v radech jednotek procent, nikoliv desitek procent, mame nejakou predstavu, opakuji plus minus 5%.

Stejne, jako vime, ze cca 70% lidi bez vzdelani a lidi bydlicich v Rural Areas volilo pro Trumpa, (opet plus minus 3-5%) mame take slusnou predstavu, jaci lide v CR volili pro ODS, PRO Zemana, ci proti Zemanovi.

Neocon
0 # gogo 2018-03-20 15:10
No, já bych byl opatrný. Všechny takové odhady PŘED volbami totálně selhaly a po volbách byly často motivované docela obyčejnou nenávistí, kdy se aktivisti snažili korelovat procento exekucí s volebním výsledkem Zemana jen proto, aby mohli ve své omezenosti tvrdit, že jej volili hlavně ztroskotanci.
Já bych řekl, že spousta lidí se jen třepala na to hodit to někomu, kdo má aspoň trochu racionální přístup k hospodaření a migrační politice - což Klaus má. A to Fialovci coby B-team Kalouska tedy nejsou. Opravdu spousta voličů ODS byla v pasti a řada z nich to hodila i Babišovi nebo Okamurovi.
Těch, co by byli schopni říct cokoliv kladného o tom chudákovi Fialovi, jsem tedy moc neviděl. Fialu jsem měl možnost sledovat osobně a zeptat se ho na pár věcí a je to naprostý ubožák a duševní impotent. S Topolánkem se dá aspoň ostře podiskutovat, ale Fiala je améba drahošovského typu.
Kdo má ponětí o racionalitě třeba ze svého businessu, ten je ze současného kalouskovského vedení ODS na prášky.
0 # gogo 2018-03-20 15:16
Abych to zkrátil - pro mě je mladý Klaus představitelem původního ideového jádra ODS, kdežto současné vední je spíš Pilipovská US - proto jim říkám Kalouskův B-team. V té straně se budou muset rozhodnout, nevylučuji, že vyhrají Kalouskovci a splynou s TOPkou třeba v nějakou Nejdemokratičtější Stranu Vesmíru.
Ale pokud se bavíme o ODS lidí tvořících hodnoty, tak ty zastupuje spíš Klaus než Fiala.
0 # Anonymní 2018-03-20 15:20
To neni pravda Gogo, odhady neselhaly tak jak tvrdite. Pokud si dobre vzpominam v minulych Volbach v CR, trefily se u vsech plus minus 3%. Bures nel tusim 26% odhad, dostal skoro 30%, KSCM mely odhad 9%, dostali 6%, ODS mela 8%, dostala 10%, SPD mela 6.5%, dostala 9%. Vse v norme...

V US, tyden pred Volbami-Clintonova vedla dle 5ti pruzkumu mezi 1-4%, ve skutecnosti vyhrala o 2.1%.

Zeman byl v poslednich Volbach take lehkym favoritem a vyhral, pokud se nepletu o necelych 2.5 %. Tedy ano, presne na promile to nevime, ale jak jsem psal, plus minus 5% je celkem slusna predstava.

Neocon
0 # Anonymní 2018-03-20 15:22
Tak to je Vas dalsi, slusne receno omy (jiz nechci pouzivat ve vztahu k Vam slovo Lez).
ODS byla vzdy PRO Evropska, PRO EU, PRO Americka a tezce PROTI Ruska.

Muzete tyto 4 zakladni pilire (bavime se o zahranicni politice) rici o VK mladsim?
Ani omylem....

Neocon
0 # gogo 2018-03-20 15:26
Např. zakladatel a dlouholetý předseda ODS je přesně ten typ.
Jestli jste starší 15 let, tak byste neměl plácat takové pitomosti.
0 # Anonymní 2018-03-20 15:39
Placat? Ja nemluvim o Klausovi starsim poslednich 5 let, Klaus starsi byl od zalozeni OF tezce PRO Americky, PRO EU, PRO Evropsky and tezce PROTI Rusky. Vzdyt nas Gogo, Vy cvoku, privedl do EU.

To, o cem mluvite, ta neskutecna otocka, to se deje v jeho podani a notabene jeho syna poslednich (!!!) par let.

Neocon
0 # Tomáš Pecina 2018-03-20 15:40
Ani jsem si nevšiml, že jsem napsal článek o ODS!
0 # Anonymní 2018-03-20 15:58
Aha, to byl dusledek VK mladsiho ve vlaknu-omluva, byl jsem opet nepozorny-ma chyba.

Neocon

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)