Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Josef Baxa poskytl portálu epravo.cz interview zaměřený na deset let činnosti jeho Nejvyššího správního soudu (NSS). Je to dobrá příležitost projít si elektronickou spisovnu a provést krátkou rekapitulaci, jak se tento soud vyvíjel, z hlediska mých vlastních podání, kasačních stížností a dalších (ojedinělých) procesních návrhů a námitek, případně těch podání, která jsem zcela nebo z rozhodující části koncipoval. Jde celkem o více než 40 rozhodnutí, z nichž si lze učinit určitý obrázek o tom, jak se rozhodování tohoto soudu vyvíjí v čase.

Poprvé rozhodoval NSS o mém návrhu v roce 2004, a to místo Vrchního soudu v Praze, jehož správně-soudní agendu převzal. Šlo o spor o informace a vyhovující rozsudek č. j. 7 A 3/2002-46 byl významný i precedenčně.

Z roku 2005 pochází jediné rozhodnutí, rozsudek č. j. 1 Aps 2/2004-79. V něm bylo judikováno, že účastník řízení, jemuž správní orgán zakázal pořídit zvukový záznam z ústního jednání, se proti této svévoli nemůže bránit zvláštní žalobou proti faktickému zásahu, ale jen v rámci procesních opravných prostředků. Protože je obtížné představit si, jak takovou situaci pojmout argumentačně, procesní práva účastníků se ocitají mimo prostor soudní ochrany, a s judikátem proto ani dnes nesouhlasím, i když chápu jeho ratio.

V roce 2006 vydal NSS rovněž jediné rozhodnutí, a to správný, zamítavý rozsudek ve věci, kde mi šlo jen o to dosáhnout prekluse možnosti zakázat žalobci řízení motorových vozidel. NSS byl při projednání kasační stížnosti tak pomalý, že se tohoto účelu bez potíží podařilo dosáhnout, a výrazně rychlejší není ani dnes: o kasačních stížnostech některé jeho senáty stále rozhodují běžně rok i více, byť tendence ke zrychlování je patrná.

Rok 2007 byl ve znamení dalších žalob proti faktickému zásahu. NSS se přidržel extremně restriktivního výkladu oprávnění takové ochrany se domáhat a neochránil ani občany, jimž starosta upíral právo vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce, resp. takové zastupitelstvo svolal rovnou jako neveřejné (rozsudky č. j. 3 Aps 5/2006-55 a č. j. 3 Aps 7/2006-103 a další dva z r. 2008), ani svolavatele demonstrace, jemuž městská policie zabavila zvukovou aparaturu, kterou postavil na chodník, aniž k tomu měl úřední povolení. V případě přestupkového pojednání takového počínání svolavatele byl NSS posléze odkázán do patřičných mezí Ústavním soudem (nález Horváth v. MHMP), avšak pokud jde o ochranu před faktickým zásahem, jeho rozsudek č. j. 8 Aps 1/2006-92 zůstal nedotčen, byť už by dnes, po novelisaci úpravy žalobních podmínek, zřejmě musel být posouzen jako obsoletní.

V roce 2008 řešil NSS moje informační spory. Rozsudkem č. j. 6 As 52/2007-80 mi vyhověl ve sporu o možnost získat kopii stanov občanského sdružení a v serii rozsudků, jimiž byla postupně zrušována rozhodnutí pražského senátu 8 Ca, potvrdil správnost mého názoru, že v řízení podle InfZ je nadřízeným orgánem předsedy okresního soudu ministerstvo spravedlnosti a nikoli předseda krajského soudu.

Stejný okruh sporů pokračoval i v roce 2009, a nakonec jsem ve všech uspěl. Neúspěšný jsem byl naopak v rozsudku č. j. 9 As 64/2008-101, a tento judikát považuji za jeden z nejhorších produktů NSS za celou dobu jeho působení. NSS umožnil doručovat fikcí na adresu rekonstruovaného rodinného domu, který neměl ani listovní schránku, ani číslo popisné: byla to naprostá svévole a popření základních zásad procesního práva. Tři velikány, kteří za rozsudek odpovídají, je proto na místě i po čtyřech letech jmenovat: Radan Malík, Daniela Zemanová a Barbara Pořízková. Jen pro úplnost dodávám, že ústavní stížnost nebyla tehdy podána, protože pomalost NSS opět znemožnila rozhodnutí o sankci vykonat, a řešily by se tak fakticky jen náklady řízení.

Rok 2010, to jsou mé spory o seznam komunistických soudců. Právní názor NSS neobstál v přezkumu ústavnosti, a nepomohlo, ani když stejný rozsudek vydal senát 4 As opakovaně. Ostudou tohoto soudu je, že dva členové čtvrtého senátu, bývalí komunisté Petr Průcha a Jaroslav Vlašín, se nevyloučili pro podjatost a mir-nichts-dir-nichts tak rozhodli ve svůj prospěch ve vlastní věci. Neobyčejná a těžko omluvitelná svévole!

V roce 2011 žádné nové případy nepřibyly, NSS řešil můj spor o seznam komunistických soudců.

Pro rok 2012 jsou významná dvě rozhodnutí, rozsudek č. j. 9 Ans 14/2012-20 ve věci našeho Sudetoněmeckého krajanského sdružení, jímž byla založena – krajně sporná – these o tom, že v registračním řízení jde vydání nepřezkoumatelného rozhodnutí k tíži žadatele, resp. registranta, a rozsudek č. j. 7 Ans 7/2012-43, jímž je mi vytýkáno, že jsem proti rozhodnutí předsedkyně Nejvyššího soudu podle InfZ nepodal stížnost, kterou by, nemajíc nadřízeného orgánu, ona sama projednala a rozhodla o ní. Věc není skončena, Ústavní soud mou ústavní stížnost zatím neodmítl, avšak má ji na stole Jan Musil, nejhorší z jeho soudců, a tedy moje šance na úspěch jsou mizivé.

A to je zatím vše: žádný zaznamenáníhodný posun z hlediska kvality rozhodování tedy patrný není, zlepšila se sice formální úprava rozsudků, ale nemohu konstatovat, že bych seznal rostoucí tendenci co do hodnoty rozhodnutí NSS po právní stránce: ta stále trpí těmi vadami, které jsou běžné i u jiných soudů, tedy zejména tupým, nepochopitelným literalismem a nepředvídatelností.

Kdekoli jsem byl v precedenčně důležité věci úspěšný (Horváth v. MHMP, komunističtí soudci), stalo se tak nikoli díky Nejvyššímu správního soudu, ale jemu navzdory.

Komentáře   

0 # Filip Šudák 2013-06-13 12:36
Na www.youtube.com/watch?v=cyCG__SJGSg je k thematu i jeho přednáška pro spolek českých právníků Všehrd.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)