Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Dnem 1. 9. 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorisované konversi dokumentů, jež připouští, aby autorisovanou konversi dokumentů prováděli vedle tzv. kontaktních míst veřejné správy i advokáti. Novelisovaný zákon o advokacii k tomu v § 25c dodává, že advokát smí konversi provést jen v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Je to již třetí případ, kdy je úkon advokáta postaven na roveň úkonu orgánu veřejné moci: nejprve bylo umožněno, aby prohlášení advokáta o pravosti podpisu nahradilo úředně ověřený podpis na listinách sloužících jako podklad pro vklad do katastru nemovitostí, poté bylo advokátům dovoleno ověřovat podpisy na jakékoli listině, a nyní smějí provádět i autorisovanou konversi listin z "papírové" do elektronické podoby a zpět.

Ačkoli důvody pro tuto novelisaci jsou zřejmé (advokáti budou pro svou činnost potřebovat velký počet konversí a kdyby měli pokaždé navštěvovat CzechPoint, zdržovalo by je to od jiné, důležitější práce), nejsem si jist, zda je tato kombinace veřejnoprávní pravomoci slučitelná s obranou soukromých zájmů, k níž jsou advokáti ex definitione povoláni.

Nepochybuji, že se mezi advokáty najdou chytráci, kteří svou novou pravomoc zneužijí. Zkusme zkonstruovat několik typických scénářů:

Advokát může kupř. vytvořit nikdy neexistující exekuční titul a nechat na jeho základě nařídit exekuci. Oprávněný se sice ubrání (a po několika měsících bude jeho majetek odblokován), ale následky exekuce budou znamenat faktickou likvidaci jeho podnikání. A advokát? Ten se snadno vymluví na to, že podklad ke konversi dodal (nedohledatelný, neboť neexistující) klient, a on konvertoval v dobré víře, že jde o authentický rozsudek nebo platební rozkaz. Ano, totéž lze realisovat i bez konverse, avšak celý postup se takto zjednoduší a dopadnout pachatele trestného činu padělání nebo pozměňování veřejné listiny může být prakticky nemožné.

Nepřeberné možnosti skýtá konverse soukromých listin. Zatímco prohlášení o pravosti podpisu, jenž je falešný, vystavuje advokáta risiku trestního stíhání, konverse smlouvy o darování veškerého majetku klientovi je bez risika. "Dárce" bude postaven před téměř nesplnitelný úkol prokázat, že danou listinu nikdy nepodepsal, a "obdarovaný" se mezitím s advokátem rozdělí o výtěžek akce.

Třetí zajímavou možností je antedatace právních úkonů. Z materiálního substrátu listiny (pro neprávníky: z papíru) lze obvykle poměrně přesně zjistit, o jak starou listinu se jedná. Po provedené konversi se ovšem nezjistí nic, a tak bývalí jednatelé obchodních společností budou moci vesele rozdávat a rozprodávat majetek svým kamarádům, aniž by byli vystaveni risiku odhalení. Stačí najít ke konversi (a jde-li o nemovitosti, k antedataci prohlášení o pravosti) ochotného advokáta…

Z těchto i jiných důvodů se proto domnívám, že prorůstání advokacie do sféry veřejné moci je krok nesprávným směrem. Ne snad, že by neexistovali úplatní notáři, avšak u nich jsou záruky osobní integrity přece jen o něco větší než u advokátů.

Komentáře   

0 # Guy Peters 2009-10-06 16:49
Typický postkommunistický bordel. Všichni dělají všechno a nikdo nedělá nic pořádně.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)