Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Turingův stroj z Lega
(zdroj: Wikipedie)

Ne, nejde o plán starosty sedmé pražské části pohřbít výstavu ostatků, nýbrž o dnes zveřejněný zkrácený rozsudek, jímž byl zrušen předchozí rozsudek ve věci rozsahu Národní database DNA. Samotný spor mezitím dávno skončil, policejní presidium mi požadované informace poskytlo a žalobu jsem z toho důvodu vzal zpět, takže není o co se přít, i kdyby si to strany sebevíce přály.

Kvalita soudců NSS šla, jak víme, v posledních letech prudce dolů, dnes už jsou výstupy tohoto soudu obvykle horší než rozsudky soudů krajských, jež jsou jím přezkoumávány, a tento rozsudek patrně tendenci potvrdí.

Vzniká arci zajímavá procesní otázka, která rozhodnutí tímto rozsudkem pozbývají platnosti. Jak řečeno, spor dávno skončil, žalobu jsem, byv informačně uspokojen, vzal zpět, a mám za to, že tento krok nelze kasačním rozsudkem negovat, anžto jen těžko nutit žalobce, aby se soudil proti vlastní vůli. Počkejme si tedy na odůvodnění.

Komentáře   

0 # Anonymní 2017-06-22 07:31
A jak si představujete, že měl NSS rozhodnout? Předpokládejme, že by skutečně rozsudek KS trpěl vadou, která by jinak (při trvání předmětu sporu) odůvodnila jeho zrušení. BTW notifikoval jste o opadnutí předmětu sporu nějak NSS v řízení o kasační stížnosti? A to zmiňované zpětvzetí žaloby, o které bylo pravomocně rozhodnuto, jste provedl jak? S odkládací podmínkou, pro případ, že by bylo pravomocné rozhodnutí zrušeno?
0 # Tomáš Pecina 2017-06-22 10:25
0 # Anonymní 2017-06-22 09:42
Nemělo správně být to řízení o kasační stížnosti zastaveno?

Ste Sta
0 # Anonymní 2017-06-22 09:54
A jak si představujete, že měl NSS rozhodnout?

Optimálně podle SŘS, že. Viz § 47 písm. a) - "Soud řízení usnesením zastaví, ... a) vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět."

BTW notifikoval jste o opadnutí předmětu sporu nějak NSS v řízení o kasační stížnosti?

WTF?!

S odkládací podmínkou, pro případ, že by bylo pravomocné rozhodnutí zrušeno?

WTF^2 ?! K takovému úkonu by se vůbec nepřihlíželo, procesní úkony nelze činit podmíněně.
0 # Anonymní 2017-06-22 14:23
Optimálně podle SŘS, že. Viz § 47 písm. a) - "Soud řízení usnesením zastaví, ... a) vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět."

Bavíme se o řízení o kasační stížnosti, kde stěžovatelem je žalovaný. Zastavit pro zpětvzetí by připadalo v úvahu v případě, že by návrh (stížnost) vzal zpět stěžovatel, k čemuž, jak z kontextu plyne, nedošlo.

WTF^2 ?! K takovému úkonu by se vůbec nepřihlíželo, procesní úkony nelze činit podmíněně.

No právě, nicméně p. Pecina tím blíže nespecifikovaným zpětvzetím (podle následné reakce navíc zpětvzetím návrhu ve snad souvisejícím, ale formálně úplně jiném řízení) argumentoval, proč by snad NSS nesměl meritorně o stížnosti rozhodnout. Což, mám-li zůstat diplomatický, nezní úplně přesvědčivě ...
0 # Tomáš Pecina 2017-06-22 15:07
Nevyčítám NSS, že rozhodl, to učinit musel, ale že kasační stížnosti vyhověl.
0 # Anonymní 2017-06-22 16:15
OK, ale to už to trochu posouváte. Mohl byste pro nás pomalu chápající svoji tezi přetavit do něčeho jako právní věty? Pokud žalovaný (něco učiní), musí NSS kasační stížnost žalovaného směřující proti rozsudku správního soudu, kterým bylo vyhověno žalobě, zamítnout, a to bez ohledu na obsah stížností napadeného rozsudku či vady řízení jeho vydání předcházejícímu.

(omlouvám se za double, první pokus se zařadil do špatného vlákna)
0 # Tomáš Pecina 2017-06-22 16:38
Spor byl veden o to, zda má žalované Policejní presidium ČR právo požadovat za dané informace úhradu odpovídající 37,5 hodinám práce programátora. Tím, že mi tyto informace poskytlo bezplatně, připustilo, že toto právo nemá. NSS, i když o tom byl kvalifikovaně informován, přesto rozsudek zrušil, čímž nutí MS-P vydat nový rozsudek ve fakticky bezpředmětném sporu.

Je to obdobné, jako kdyby se strany občanského soudního řízení dohodly a uzavřely mimosoudní smír, ale přesto žalobce trval, aby soud o žalobě rozhodl.
0 # Anonymní 2017-06-22 19:35
Bavíme se o řízení o kasační stížnosti, kde stěžovatelem je žalovaný.

Ne, jedná se stále o stejné řízení se stejným žalobcem.
0 # Anonymní 2017-06-22 20:24
Paralela se smírem nesedí. Ani procesně, řízení o kasační stížnosti není pokračováním řízení o správní žalobě, je to oddělené nalézací řízení jehož předmětem je posoudit, zda nemá nějaké vady napadený rozsudek. Pánem (dominus litis) tohoto sporu není původní žalobce, ale stěžovatel. Spor není bezpředmětný, i kdyby nakrásně předmět původního sporu opadl. Zároveň mám dojem, že jednání žalovaného příliš extrapolujete, z toho, že vám na opakovanou žádost informace poskytnul (v situaci, kdy už třeba měl ten úžasný software, případně nějakou novou verzi, nebo se ten systém jako celek někam posunul, vyměnili neschopného správce ...) opravdu nelze bez dalšího dovozovat, že by uznal neoprávněnost úhrady nákladů v té původní žádosti.
0 # Tomáš Pecina 2017-06-22 21:38
I ve správním soudnictví je předpokladem, aby řízení mohlo být vedeno, spor mezi stranami. Zanikne-li spor, a v tomto případě se tak stalo, postrádá pokračování v něm rozumný smysl, a nezáleží na tom, jde-li o řízení o žalobě nebo o opravném prostředku.

Když mi policie informace poskytla, opustila svůj právní názor, že za to je oprávněna vyžadovat náhradu v oné enormní výši, a měla vzít zpět i kasační stížnost, v níž to tvrdí. Protože to neudělala, měl NSS kasační stížnost zamítnout.
0 # Anonymní 2017-06-22 22:22
Ad nutnost existence sporu mezi stranami - to právě o kasační stížnosti neplatí, resp. postačí existence toho sekundárního sporu, tedy sporu o to, zda je/není vadný ten napadený rozsudek.

Ad „opuštění právního názoru“ - to je přesně ona přílišná extrapolace. Na začátku je nějaké rozhodnutí ve smyslu § 65 SŘS. Pokud je napadeno, žalobce částečně vymezí rozsah přezkumu žalobními body (částečně proto, že některé věci soud stejně musí posuzovat ex offo) a dále už je to otázka posouzení soudem. Nějaké chování či právní názor žalovaného opravdu nezakládá povinnost soudu nějak rozhodnout, pokud se právní posouzení věci soudem od tohoto chování/názoru liší. Dále to přece není binární, lze si představit mnoho situací, kde třeba i žalovaný v průběhu soudního přezkumu změní názor na nějakou dílčí otázku, jejíž nové řešení pak povede k uspokojení žalobce, přesto však může mít zájem na tom, aby zrušující rozsudek byl v řízení o kasační stížnosti odstraněn, např. kvůli tomu, že nesouhlasí s nějakým v něm vysloveným názorem (který by pro něj byl kasačně závazný v dané věci a kvazi-precedenčně i pro jeho činnost jako takovou). Přitom to, na co změnil názor se může klidně míjet s tím, co se mu nelíbí v stížností napadeném rozsudku, byť to v konkrétním případě obojí vede k uspokojení žalobce.

Počkejme si na aktualizaci, až dostanete ten rozsudek.
0 # Tomáš Pecina 2017-06-22 23:01
Domnívám se, že se mýlíte, protože právě existence sporu mezi stranami je esenciální podmínkou úspěchu žaloby v jakémkoli soudním řízení. Ani za situace, že správní úřad opře své rozhodnutí o dva kumulativní důvody, a po odpadnutí jednoho z nich (resp. názoru na jeho existenci, protože ve správním soudnictví se rozhoduje podle stavu, jaký tu byl v době rozhodnutí) by správní úřad chtěl, aby NSS posoudil správnost názoru krajského soudu na druhý důvod, neznamená, že by NSS neměl žalobu zamítnout: šlo by o akademický výrok, a soudy akademicky nerozhodují (vyjma – oprávněně kritisovaného – nesystémového rozhodování o SPZ v neprospěch obviněného).
0 # Anonymní 2017-06-23 01:59
Ten spor ale existuje. Je to spor o zákonnost původního napadeného správního rozhodnutí, který jste jako žalobce vyvolal podáním žaloby. Podmínkou sporu opravdu není, co si o tom později myslí žalovaný, ten je okamžikem platnosti (vypravení) toho rozhodnutí jím vázán a i kdyby třeba hodinu po jeho vhození do pošty změnil názor a zcela se ztotožnil s obsahem pozdějších žalobních bodů (a třeba se i v tom smyslu vyjadřoval v řízení), pořád tím ten spor neopadá. Ten může opadnout zpětvzetím žaloby (či tzv. uspokojením navrhovatele podle § 62 SŘS, což je taky jen maskované zpětvzetí) nebo zrušením toho napadného rozhodnutí (např. v přezkumném řízení) v průběhu soudního řízení. Pokud ale k ničemu takovému nedošlo a soud pravomocně rozhodl, tak tu ten spor je. Po vydání meritorního rozhodnutí už jako žalobce návrh zpět vzít nemůžete (a že jste to udělal v nějakém jiném řízení je zjevně irelevantní).

Z vašich argumentů také mezi řádky plyne, jako byste existenci/neexistenci sporu viděl v rozdílu či shodě právních názorů žalobce a žalovaného. Tak tomu pochopitelně není, soud je v rozsahu přezkumu vázán žalobními body a v rozhodnutí petitem, ale jestli je rozhodnutí založeno na názoru A, žalobce v žalobě argumentuje názorem B a žalovaný mu dá za pravdu, tak to pořád neznamená, že by tím byl soud vázán a nemohl se např. ztotožnit s původním názorem A a žalobu zamítnout (či o patro výš ke kasační stížnosti zrušit rozsudek). Jde o otázku právní, ne skutkovou.

Na konečně pokud rozsudek KS obsahoval (dle názoru NSS) např. nesprávné posouzení právní otázky krajským soudem, tak opravdu není na místě zamítnutí ani nejde o akademický výrok (byť by původní správní spor byl již mezi stranami vyřešen).
0 # Tomáš Pecina 2017-06-23 10:18
Zaměňujete dvě situace: první nastává např. tehdy, když je povinný subjekt rozsudkem soudu I. stupně donucen poskytnout informace, což splní, ale nesouhlasí s tím. Pak sice "spor" také neexistuje, ale rozhodnutí má význam minimálně pro futuro a v otázce nákladů řízení. Zde se jedná o jinou situaci: povinný subjekt, aniž by k tomu byl nucen, informace bezplatně poskytl, čímž dal jasně najevo, že právní názor artikulovaný v kasační stížnosti už nezastává.

V čem je podle vás chyba této úvahy?
0 # Anonymní 2017-06-24 02:29
V tom, že jaký názor stěžovatel (ne)zastává, je pro rozhodnutí o kasační stížnosti zcela irelevantní, a to hned z několika důvodů.

1) Pokud nějak jednal nebo něco tvrdil mimo řízení, opravdu to neznamená, že by tím implicitně bral stížnost zpět či omezil stížní body. Žádný procesní účinek takové chování nemá, můžete tím nanejvýš jako protistrana argumentovat.

2) Viz výše, jde o otázku právní, takže dokud je kasační stížnost podána, je vymezen rozsah přezkumu a nic nebrání jejímu projednání, rozhodne soud. Bez ohledu na to, jaký názor prezentují účastníci či jakou to má dynamiku (samozřejmě s výjimkou toho, že stěžovatel dodatečně omezí rozsah přezkumu zpětvzetím některého stížního bodu).

3) PS vám informaci poskytnul k nové žádosti a nejspíš za jiných okolností. Vzhledem k ex tunc přezkumu to stále nečiní postup žalovaného a priori nekonzistentním, on může trvat na tom, že u původní žádosti měl na požadované náhrady právo, zatímco u té nové již ne.

4) Navíc pokud bychom si odmysleli tu nesmyslnou konstrukci z 6 Ans 16/2012-6, tak byste se soudil a kasal s MV a povinný subjekt by vůbec nebyl účastníkem soudního řízení, tedy by jakýkoliv veletoč v jeho názorech byl tím spíše irelevantní.
0 # Tomáš Pecina 2017-06-24 12:44
Je to obdobné situaci, že by správní úřad provedl autoremeduru, plně vyhověl a přesto trval na tom, že odvolání musí být projednáno odvolacím úřadem. Není v tom prostě logika.
0 # Tomáš Pecina 2017-06-24 17:18
Nicméně ještě víc mě děsí obsah toho rozsudku: MS rozhodnutí o stanovení nákladů zrušil pro nepřezkoumatelnost, naprosto oprávněně. Jestliže teď NSS řekne, že rozhodnutí bylo přezkoumatelné, znamená to, že povinné subjekty dostanou návod, jak žádosti odmítat, resp. podmiňovat astronomickou úhradou nákladů, prostě tím, že napíší, že jejich pracovník na vyhledání informace pracoval tolik-a-tolik (desítek) hodin. To by byl konec svobodného přístupu k informacím v podobě, jak ho známe.
0 # Anonymní 2017-06-22 10:08
Taktez nerozumim tomu, kterou ze to zalobu jste vzal zpet? Tu, o niz soud rozhodl rozsudkem, ktery nyni NSS zrusil?
0 # Tomáš Pecina 2017-06-22 10:28
Ne, tu další, kterou jsem napadl opakované odložení žádosti pro neuhrazení nákladů.
0 # Anonymní 2017-06-22 14:28
Nevidím, kde vidíte problém. Je-li tu pravomocné rozhodnutí správního soudu ve věci, tak až vám ten zrušující rozsudek NSS bude doručen a vy z důvodu svého uspokojení už nebudete mít vůli v tom sporu pokračovat, nic vám nebrání vzít ten návrh (o kterém bylo rozhodnuto zrušeným rozsudkem) zpět.
0 # Tomáš Pecina 2017-06-22 15:05
To záleží na obsahu rozsudku NSS. Protože zrušen byl rozsudek MS-P, který konstatoval nepřezkoumatelnost odůvodnění správního rozhodnutí (které se neodůvodňuje), jsou ve hře i jiné lákavé varianty.
0 # Anonymní 2017-06-22 16:14
OK, ale to už to trochu posouváte. Mohl byste pro nás pomalu chápající svoji tezi přetavit do něčeho jako právní věty? Pokud žalovaný (něco učiní), musí NSS kasační stížnost žalovaného směřující proti rozsudku správního soudu, kterým bylo vyhověno žalobě, zamítnout, a to bez ohledu na obsah stížností napadeného rozsudku či vady řízení jeho vydání předcházejícímu.
0 # Anonymní 2017-06-22 17:09
Problém není v zákonech, říká Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv
novinky.cz/.../...
0 # Anonymní 2017-06-22 19:40
Ja teda nevim, ale kasacni stiznost byla proti platnemu rozhodnuti, ktere v te dobe pravoplatne existovalo. Existuje na to docela pocetna judikatura NSS, ze techto pripadech se rizeni o kasacni stiznosti nezastavuje, tak nevidim duvod, proc by se melo zastavit v tomto pripade (i v jinych pripadech odpadl duvod rizeni).

Jestli si pan Pecina mysli, ze to melo jit k rozsirenemu senatu, pak to dostatecne zrejme nenapsal ve svem clanku. Dovedu si takovou argumentaci predstavit.
0 # Anonymní 2017-06-22 20:07
ale kasacni stiznost byla proti platnemu rozhodnuti, ktere v te dobe pravoplatne existovalo.

Což platí naprosto o každé kasační stížnosti, že...
0 # Anonymní 2017-06-23 17:23
Ano, to plati o kazde kasacni stiznosti a to je prave duvod, proc NSS kasacni stiznosti nezastavuje.

Jinak souhlasim s panem Pecinou, ze v teto chvili to je pouze akademicky. Ty ale musime mit

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)