Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Před pěti lety jsme pro charakterisaci presidentské volby použili odkaz na shora zmíněný totalitní vtip, domnívajíce se, že ostudu podobných rozměrů nelze překonat. Zda se to tentokrát nepodaří, nevíme, arci našlápnuto má k tomu druhá historická přímá volba presidenta republiky věru slušně.

Ministerstvo vnitra totiž přehodnotilo svůj původní názor a ústy svého náměstka Petra Mlsny vysvětilo, že nakonec připustí kandidaturu těch osob, které získaly podporu duplicitních zákonodárců, a to se skutečně symptomaticky českým odůvodněním, že je to sice zřejmě proti zákonu, avšak soudy doposud nepřipouštěly žalobu jednoho kandidáta na to, že kandidoval ten, kdo k tomu nebyl oprávněn.

Nedomníváme se, že je to příliš jistá sázka. Důvod vidíme v tom, že názor ohledně nepřípustnosti takové protikandidátské žaloby má viditelné ústavněprávní slabiny.

Jak Ústava, tak zákon o volbě presidenta republiky nasvědčuje spíše restriktivnímu výkladu, že poslanec nebo senátor může podpořit jediného kandidáta – na rozdíl od občanského petenta, který může podepsat libovolný počet petic – a proto má protikandidát, a to dokonce i takový, který svou kandidaturu pouze zvažoval, v rukou argument článkem 21 odst. 4 Listiny, podle něhož mají občané za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.

Tvrdíme, že tuto rovnost je třeba chápat nejen ryze formalisticky, tedy že dáme-li úlevu ze zákonné povinnosti jednomu, musíme ji přiznat všem, nýbrž je nutné, aby měli všichni kandidáti stejné podmínky od počátku volebního procesu. Proti zvýhodněnému kandidátovi tak má aktivní žalobní legitimaci např. ten protikandidát, který bude tvrdit, že kdyby byl věděl, že poslanec nebo senátor může podpořit více kandidátů, neinvestoval by stovky tisíc korun do organisování petiční akce, ale prostě by šel zlobbovat dvacet poslanců do sněmovny; protože se ovšem domníval, že tato duplicita je zákonem zakázána, nepočítal s tím, že by poslanci svůj cenný hlas mohli dát právě jemu, a musel postupovat cestou občanské petice. Peníze utracené za opatření petice mu nyní budou chybět v kampani, čímž je založena nerovnost v přístupu k funkci presidenta a je zvýhodněn ten kandidát, který si počínal nepoctivě a spoléhal se na to, že ministerstvo si nebude chtít udělat ostudu a raději duplicitu připustí. Anebo, jde-li o nekandidáta, může jeho argument znít, že dané prostředky vůbec neměl, ale kdyby byl věděl, že může zalobbovat v parlamentu, byl by se mohl volby zúčastnit.

Je to relativně složitá, ale podle našeho mínění udržitelná argumentace, a soudy by měly co dělat, aby se s ní vypořádaly jinak, než obvyklým protože si to myslíme.

Tak mne napadá, jestli jsem náhodou nechtěl být příštích pět let presidentem – času mám dost, zákonné podmínky rovněž splňuji, dvacet poslanců i deset senátorů osobně také znám…

Komentáře   

0 # Anonymní 2017-11-17 01:51
Tyhle zmatky a nesmysly jsou důsledkem toho, jak Henych vede svůj odbor. Je schopen zvládat rutinní úkony, ovšem nezáleží mu na kvalitě. Takže v běžných případech jeho odbor funguje, ovšem má-li dojít na přemýšlení, nevyhnutelně přijde průšvih. Pro rutinu stačí průměrní či podprůměrní podřízení, produkující průměrné či šablonovité výstupy, ale má-li se přemýšlet, není, kde brát, neboť přemýšlivější a kreativnější podřízení usychající z nezájmu o kvalitu a kreativitu raději odešli, a ten zbytek na to nemá či o to stejně není zájem.
0 # Anonymní 2017-11-17 03:33
Já se obávám, že zájem o kreativitu tam je silný.
0 # Libor Petříček 2017-11-18 20:22
Z argumentace popsané v článku se mi trochu točí hlava... Osobně se mi jeví jako nejpřijatelnější výklady extenzívní - kdo chce kandidovat a "jakžtakž" podmínky splňuje, nechť je - extezivně - do arény připuštěn.
Mimochodem, zaujala mne postava pana Mlsny. Aniž bych o něm něco bližšího věděl, zaregistroval jsem tohoto gentlemana (aniž proti němu osobně cokoli mám) opakovaně v různých pozicích... Soukromě mi tak nějak připomněl jednu slavnou postavu - El traficante - p.Zdeňka Koudelku. Kdykoli člověk zvedl nějaký kámen vykouknul na něj El traficante...
A v poslední době "El Mlsna".
Kromě toho, že se - promiňte zkratku - ucházel o post v Soudním dvoře EU, tak nějak vždycky od někud vyplaval. Jak to dělá nevím, ale asi tak nějak jako zmíněný El traficante nejspíš.
0 # Tomáš Pecina 2017-11-18 20:56
Osobně se mi jeví jako nejpřijatelnější výklady extenzívní - kdo chce kandidovat a "jakžtakž" podmínky splňuje, nechť je - extezivně - do arény připuštěn.

To je v souladu se zásadou in dubio pro libertate, nicméně není to jediný možný pohled. Analogicky můžete použít úpravu a judikaturu týkající se veřejných zakázek: že by zadavatel mohl a posteriori některou z podmínek neaplikovat, je, jak zřejmě uznáte, sci-fi. Ostatní uchazeči, kteří ji splnit museli, by takového zadavatele u soudu vaporisovali.
0 # Anonymní 2017-11-20 12:57
Proč by měl jeden poslanec mít možnost podpořit jen jednoho kandidáta? Nejde přece o volbu, volí lid. Jde jen o jakési předtřízení kandidátů. Pokud 20 poslanců nebo 50.000 lidí sezná, že jde o člověka dostatečně kompetentního, aby mohl úřad zastávat, nechť se volební soutěže zúčastní. Analogie s veřejnou zakázkou není přiléhavá - podmínky právě určují, zda je účastník výběrového řízení kompetentní zakázku provést.

Kromě výše nastíněné filozofické úvahy je tu ještě praktická stránka věci - jak si má být kandidát jist, že se "jeho" poslanci nepodepsali i někomu jinému? Mohl by pak poslanec změnit názor a svým podpisem novému kandidátovi vlastně první podpis odvolat? Předpokládám, že v těchto případech by vyřazený kandidát u soudu naopak uspěl s argumentem, že neorganizoval petiční akci, neboť měl podpisy poslanců.
0 # Tomáš Pecina 2017-11-20 14:36
Co tvrdíte, je naprosto logické, ovšem nelze to uvést do souladu se zněním zákona, který duplicity zakazuje. Můžete tedy (udržitelně) tvrdit, že zákon je protiústavní a měl by se navrhnout ke zrušení, ale nominace se pak budou muset opakovat. Jinak byste těžce poškodil ty kandidáty, kteří na zákon v jeho stávajícím znění spoléhali, a zvýhodnil ty, kteří ho ignorovali.
0 # Anonymní 2017-11-20 18:06
Co je na tom logického? Proč by měli vůbec mít poslanci možnost nějakému vyvolenci ušetřit námahu a peníze za získávání 50 000 podpisů? Protože jsou nadlidé a něco víc, než ten plebs dole? Podle mě je to tam z jediného důvodu - aby bylo vůbec "nouzově" koho volit, kdyby nikdo lidovou podporu nesehnal.
Naopak je tu silný zájem na tom, aby protekčních kandidátů bylo spíš míň, než víc.
Když se kandidátovi nelíbí, že by mohl "jeho" poslanec svůj podpis znehodnotit, tak ať si zajistí i nějakou rezervu navíc. Jako každý jiný kandidát s peticí na ulici. Nebo vůbec ať táhne shánět lidovou podporu. Co by se měl takový šmejd co obracet na soud, když není schopen si ani sehnat pár spolehlivých nedementních poslanců?
0 # Tomáš Pecina 2017-11-20 19:36
V parlamentní demokracii není nic divného na tom, že jsou určité pravomoci delegovány na zvolené zástupce. Zde je singulární případ v tom, že se mísí přímý a nepřímý výkon moci, ale ani tak nejde o nic frapantně podivného nebo nefairového.

Problém spočívá v tom, že není jasné, zda ústavodárce zmocnil zákonodárce k takové úpravě, jaká byla přijata. Odmítám arci ty názory, které zde dvojznačnost nevidí a tvrdí, že je to jasně tak nebo onak.
0 # Anonymní 2017-11-19 10:44
No jak pořád říkám - 300 právníků na dně Mexického zálivu - dobrý začátek. A s úředníky by se dalo pokračovat.
Každému normálnímu myslícímu člověku by bylo po přečtení zákona jasné, že poslanec může platně podpořit jenom jednoho prezidentského kandidáta. Už tak má nehorázné privilegium. Ne tak našim nadlidem. Ti jsou schopni se vymlouvat na slabomyslný výklad slabomyslného MV. Leda hovno. Kdyby tak reagoval BFU, budiž, ale jakožto zákonodárcům jim žádný pardon nepřísluší. Jejich podpis je tudíž neplatný na všech peticích, které podepsali, podobně jako u voliče, který u voleb vloží do obálky dva volební lístky. Pokud má poté kandidát málo hlasů, tak má taky utrum a šmytec.
V první kapitole "nadskakování a vrčení" nepřipustili k volbám Okamuru, aniž prokázali, že nepředložil požadovaný počet petičních podpisů, a najednou by chtěli libertátovat v pochybnostech? Nasrat.
A samozřejmě, nejškodlivější paraziti - právníci - neumějíce nic jiného, kolem toho všeho z prdu spřádají kuličku.
0 # Anonymní 2017-11-20 13:27
kdyby byl věděl, že poslanec nebo senátor může podpořit více kandidátů ... protože se ovšem domníval, že tato duplicita je zákonem zakázána, nepočítal s tím, že by poslanci svůj cenný hlas mohli dát právě jemu

To mi přijde jako dost pochybný argument. Kandidát si něco myslel, spletl se a pak chce po soudu aby s tím něco udělal? Kam se podělo "neznalost zákona neomlouvá"?

Pokud mám nějaký právní názor (dotaženo do extrému třeba že umlátit svého zastupitele židlí není vražda, jen projev názoru na kvalitu jeho práce) a ukáže se, že můj výklad není správný, mám u soudu smůlu. Proč by to mělo být v případě kandidatury na prezidenta jinak?

PS: Tím neříkám, že zákony jsou psány jednoznačně, neodporují zdravému rozumu ani sobě navzájem a je jich jen tolik, aby bylo v silách každého svéprávného člověka je všechny znát. Bohužel je ale praxe předstírat, že znalost zákona (a jeho správného výkladu, ať už je to cokoliv) lze spravedlivě požadovat, a nevidím, proč by zrovna v tomto případě měly soudy otočit.
0 # Tomáš Pecina 2017-11-20 14:27
Je-li znění zákona nejasné, těžko budete aplikovat zásadu ignorantia iuris non excusat. Což samozřejmě působí oběma směry a problém je tím složitější.
0 # Anonymní 2017-11-25 16:06
Aktivista, který nabízel trička s kritikou Babiše, dostal od úřadu pokutu 25 tisíc korun
zpravy.aktualne.cz/.../?redirected=1511622234
0 # Anonymní 2017-11-25 20:10
Jedna obálka, dva lístky. Dvojité volby na Trutnovsku vzbuzují obavy u odborníků
irozhlas.cz/.../...

Zmatené volby na Trutnovsku
ceskatelevize.cz/.../...
0 # Anonymní 2017-11-25 20:12
Cinknuté volby? Jejich zneplatnění je atomová zbraň, takhle se už nemůžou nikdy konat, říká Baxa
video.aktualne.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)