Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

O pre-crime jednotce pražské policie jsme psali v souvislosti se srpnovou Gay Pride. Sešel se necelý půlrok s půlrokem a věc má i formální rámec. V zastoupení tří postižených jsem podal stížnost, policie na ni reagovala ([1], [2], [3]) a protože její argumenty shledávám frapantně protiústavními, podávám opakovanou stížnost, po níž budou následovat žaloby: správní a u té skupiny osob, které byly v rámci prevence umístěny v cele, rovněž odškodňovací.

V opakované stížnosti jsem si neodpustil poukaz na to, že stejně jako dnes mí klienti bývali kdysi zajišťováni disidenti, kdykoli měl přijet např. Brežněv. Taková svatokrádežná komparace mi jistě nebude odpuštěna, ale nemohu si pomoci, paralelu tam vidím. Prevence trestné činnosti sice mezi úkoly policie patří, ale v jejím legálním instrumentariu se rozhodně nenachází možnost preventivní detence možného pachatele-narušitele shromáždění.

Komentáře   

0 # Anonymní 2014-12-02 23:19
něco podobného ze 17.listopadu
www.youtube.com/watch?v=OSssxtdgZBM

Honza
0 # Anonymní 2014-12-02 23:29
Podobně zajímavé by do budoucna mohlo být "podívat se na zoubek" praktikám, kdy přístup na veřejné shromáždění probíhá tak, že je celé obklopeno policejním kordonem s několika průchody, kam fízlové pouštějí pouze po předložení OP a natočení občana na kameru.

-es-
0 # Philip Sudak 2014-12-04 17:30
A když u sebe OP nemám?
0 # Anonymní 2014-12-04 18:06
Nevím (ani z doslechu) o tom, že by ho někdo u sebe neměl. Je psychologicky pravděpodobné, že pokud by u sebe někdo OP neměl a věděl o tom, jakmile zjistí, že bude lustrován, tak se prostě otočí a odejde.

Předpokládám, že v lepším případě byste bez OP pouze nebyl vpuštěn, v horším byste byl převezen na služebnu za účelem zjištění totožnosti.

-es-
0 # Philip Sudak 2014-12-05 01:52
Ale zákon mi neukládá povinnost nosit při sobě jakýkoli průkaz, ne tak ještě občanský průkaz. Ten mám v zásuvce a vytáhnu jej pouze, pokud jedu do Uher, Horního Slezska, či jdu volit.

Mou povinností je prokázat totožnost na odůvodněnou výzvu (takovou jsem ještě v životě neslyšel), tedy, poskytnout k tomu součinnost. Až, pakliže bych součinnost neposkytnul, dopouštím se přestupku.

Proto se ptám: proč, když půjdu na náměstí, mám mít při sobě občanský průkaz?
0 # Anonymní 2014-12-05 08:25
Mám za to, že neexistuje žádný zákonný důvod, proč byste tu občanku u sebe měl mít, a už vůbec ne k tomu, abyste byl ztotožňován (notabene pokud jsou ztotožňováni všichni lidé mířící na dané shromáždění, a pouze oni). Proto to pokládám za další zajímavý námět na budoucí žalobu.

A jinak: obvyklé odůvodnění ztotožnění zní: "protože jste podobný hledané osobě". Lze se pobavit variacemi na téma "a které konkrétně" apod., ale tu občanku stejně nakonec budou chtít.

-es-
0 # Tomáš Pecina 2014-12-05 14:35
To už dávno neplatí. Podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. l) PolZ je policista oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti. Tzn. kdykoliv.
0 # Philip Sudak 2014-12-07 07:57
Prokázání totožnosti není předložení OP - jméno matky za svobodna, místo a datum narození atp. zná asi stěží někdo jiný, než ztotožňovaný, ať si to ověří. Prokázání totožnosti nerovná se předložení OP.

Ano, správně, prokázání totožnosti při plnění jiného úkolu musí být nezbytné. Těžko je nezbytné perlustrovat každého, kdo jde na náměstí.
0 # Václav Š. David 2014-12-04 03:53
Měl dotyčný zadržený u sebe pyrotechniku? Pokud ne, potom to bylo jasné zneužití pravomoci, zvláště pokud byl ochotný k osobní prohlídce, aby prokázal, že ji nemá.

Pokud ji u sebe měl, ale šlo o pyrotechniku legální, potom to nevidím tak jasně, protože nejsem právník. Pokud šlo o pyrotechniku nelegální, potom se měla policie věnovat spíš této skutečnosti.
0 # Václav Š. David 2014-12-04 03:57
Obecněji mne udivuje, že to tam policie nenapsala, jaké prostředky k provedení výtržnosti či jiného TČ stěžovatelé měli, případně, kde konkrétně napsali, že hodlají něco takové provést a jakými slovy. Trochu mi to zavání argumentací "jedna paní povídala."
0 # Anonymní 2014-12-04 12:01
Doufám, že zmínku o policejní praktice za Brežněva si řádně vychutnají. Patří jím to. Policie nedodržuje zákon, používá řízené provokace civilních agentů a útočí anonymně teleskopem bez identifikace (povinné před mítinkové fotografování průkazů OP s tváří které provádějí agenti v civilu v přítomnosti policie je také zarážející) Policie si je svoji volnou rukou a beztrestnosti v boji s rušiteli demokracie vědoma. Takže jsem zvědav jak stížnost na prevenci "odvozu na policejní stanici za přiblížení k náměstí" dopadne. Kamínek
0 # Philip Sudak 2014-12-04 17:33
Ze své zkušenosti jsem dospěl k poznání, že, průměrně, každý druhý příslušník Policie České republiky, je hloupý a blbec. Ze své zkušenosti jsem dospěl rovněž k poznání, že, průměrně, každý desátý příslušník Policie České republiky, od hodnosti poručík výš, včetně, není blbec a hloupý.

I když funkcionář není (vyloženě) blbec a hloupý, těžko pochopí, co je ústavní rámec. Jinak, předpokládám, že žádost o přešetření způsob vyřízení stížnosti postoupí MV PPR.
0 # Tomáš Pecina 2014-12-04 18:30
I já, ale domnívám se, že to bude nesprávný postup, protože to není nadřízený správní úřad (orgán) ve smyslu SprŘ.
0 # Philip Sudak 2014-12-05 01:53
Jak chcete, ve věci, podat správní žalobu, myslíte zásah, pokyn, donucení?
0 # Tomáš Pecina 2014-12-05 05:16
Proti faktickému zásahu (pokud se budu umět vypořádat s protiústavností lhůty) plus podle OdpŠk, u těch, co je dali do cely.
0 # Philip Sudak 2014-12-05 05:56
No problém je, že NSS nevnímá stížnost / žádost o přešetření způsob vyřízení stížnosti podle ustanovení § 175 správního řádu jako opravný prostředek, ale jako podnět. Proto, dva měsíce jste dávno prošvihl, a věřte, že MV se s tím vytasí.
0 # Philip Sudak 2014-12-05 05:57
A u odpovědnosti za škodu, myslím, bude obdobný problém, i když tam byste stavění lhůty docílit měl.
0 # Tomáš Pecina 2014-12-05 14:12
U žaloby podle OdpŠk je ještě dost času, pokud se týká žaloby proti faktickému zásahu, hodlám polemisovat s rozsudkem NSS č. j. 4 Aps 2/2010-44.
0 # Philip Sudak 2014-12-07 08:08
To se jeví jako rozumné. Institut stížnosti podle § 175 správního řádu má totiž mnohem širší konotace, než NSS ráčil nahlédnout - dotčená osoba může stížností brojit proti (téměř) jakémukoli nesprávnému úřednímu postupu; ad absurdum si pak lze představit, že by správní soudnictví vyžadovalo, aby do rozhodnutí o odvolání byla, ještě, podána stížnost a žádost o přešetření způsob vyřízení stížnosti.

Jenže, zrovna u pochybení policie má stížnost (a, pomineme-li dosti vágní institut upozornění), jak jinak, než podle správního řádu, své nezastupitelné místo: umožňuje, alespoň nějak "specialisovanému" orgánu vytěžit podklady, po případě, i někdy zjednat nápravu, ve vlastních řadách, bez intervence soudů.

Když už se tím nechce zabývat GIBS, tak OVK mají alespoň nějaký náhled do věci - většina soudců nezná ani rozdíl mezi policistou a obecním policistou, bohužel.

Pro "osobu dotčenou" je pak prakticky nemožné brojit okamžitě žalobou - bez podkladů, bez ničeho, nehledě na to, že než správní soud provede dokazování, mohou policisté důkazy dávno zamést pod koberec.

No, uspět byste mohl. Uvidíme, zda to půjde před rozšířený senát.
0 # Tomáš Pecina 2014-12-07 12:07
Mělo by to jít před Ústavní soud, protože SŘS je – zvlášť v kontextu nového SprŘ – vnitřně rozporný: neřeší situaci, že se nápravy lze domoci jinak než žalobou, ale tato snaha neuspěje a v okamžiku, kdy se to dozvíte, lhůta pro žalobu proti faktickému zásahu již uplynula. Podle ústavy máte právo na přístup k soudu, které je vám v těchto případech de lege lata upíráno.

Argumentačně podstatná je dikce § 85 SŘS, protože ta hovoří i "ochraně nebo nápravě", a ty stížnost poskytuje, přičemž na její řádné projednání – ve dvou stupních – máte právní nárok. Kromě toho je tam nesmyslné zúžení, že konstatace se můžete domáhat, i když tento prostředek existuje, ovšem zákazu nikoli. Logické by to bylo naopak.
0 # Philip Sudak 2014-12-10 05:59
Jediné, konstitučně konformní, řešení, které by nevedlo ke zrušení části SŘS by bylo považovat vyrozumění o přešetření způsobů vyřízení stížnosti (vyrozumění o vyřízení stížnosti) za rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 65 s.ř.s. - vyrozumění má povahu deklaratorního rozhodnutí, kterým se deklaruje, zda stížnost byla důvodná, či-li nic, a na základě toho následuje konstituční rozhodnutí o přijatých opatřeních.

Pakliže by NSS judikoval, že na vyřízení nutno pohlížet jako na rozhodnutí sui generis, judikoval, že na odůvodnění vyrozumění se vztahují stejné nároky, jako na odůvodnění rozhodnutí, myslím, že by v tomto problém, faktický, nebyl.
0 # Tomáš Pecina 2014-12-10 10:17
To ovšem naráží na problém, že vyrozumění se oznamuje pouze na výslovnou žádost stěžovatele.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)