Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Včerejší den se zapíše do dějin českého trestního práva, neboť vedle policejního orgánu, státního zástupce a soudu nám přibyl čtvrtý orgán činný v trestním řízení, generální ředitel České televise. Ten bude nadále rozhodovat o tom, není-li předvolebním spotem předaným k odvysílání páchán trestný čin a podle toho jeho odvysílání povolí nebo zakáže.

Zákon o volbách do Evropského parlamentu hovoří přitom v § 59 odst. 4 jasnou řečí: "Pro volby do Evropského parlamentu mají v době počínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany, politická hnutí a koalice."

Televise tudíž za obsah spotů neodpovídá, ale ani nemá možnost jejich odvysílání odmítat nebo censorsky upravovat. Stává se na dobu 14 hodin prostým mediem, přenášejícím neupravené sdělení jiných právních subjektů. Neuplatní se proto ani zákon o České televisi (ten je v tomto případě prostou lex generalis), ani – ve vztahu k televisním zaměstnancům – zákon trestní; ti jen plní to, co jim ukládá volební zákon. Od rozhodování o případné trestnosti obsahu předvolebních spotů jsou tu jiní.

Osobně pokládám zakázaný spot za propagandisticky poměrně zdařilé dílo, účinně apelující na pritimitvní xenofobii a rasismus bující v určitém, nikoli nepočetném segmentu českého národa. Jakkoli je jeho obsah znechucující, daleko větším nebezpečím pro demokracii než populisté z Národní strany jsou podle mého soudu různí Janečkové, kteří ve jménu domnělé obrany demokracie její základy efektivně podkopávají.

Měřítkem svobody projevu není svoboda přiznávaná názorům, s nimiž souhlasíme, ale svoboda názorů, které se nám příčí nebo nám připadají ohavné. Jak podotkl Noam Chomsky, svobodu souhlasným názorům přiznával i Goebbels; svoboda projevu spočívá právě ve svobodě těch názorů, které se nám nelíbí a se kterými nesouhlasíme.

Aktualisováno.
Podle očekávání se server Národní strany pod náporem zájemců o "zakázané ovoce" zhroutil, naštěstí máme vlastní server a na něm kopii: "positivní" klip, "negativní" klip.

Komentáře   

0 # JCh 2009-05-21 12:48
Hm, nešlo by na za to na Janeška podat trestní oznámení dle §177 trestního zákona? Sice si myslím, že by to naše čacká policie odložila, ale aspoň ať se trošku zapotí.
0 # Guy Peters 2009-05-21 13:17
Jakékoliv udání, které se netýká Vás osobně, je mravně odporné.
0 # Tomáš Pecina 2009-05-21 14:38
K naplnění této skutkové podstaty ve čtvrté alineji určitě došlo, ale v této zemi se trestné činy proti "extremistům" nestíhají.
0 # Mormegil 2009-05-21 16:32
Podle citace v MFD váš názor zřejmě nesdílí Tomáš Sokol: „„Pokud to televize sama kvalifikuje tak, že by mohlo jít o trestný čin, nedovedu si vysvětlit právní zdůvodnění, proč by to současně museli vysílat,“ vysmál se tomuto polovičatému stanovisku pro iDNES.cz Tomáš Sokol.“
0 # Tomáš Pecina 2009-05-21 16:44
Sokol opět nepřekvapil. Televise není orgánem činným v trestním řízení, proto jí absolutně nepřísluší cokoli "kvalifikovat", to je doménou státních orgánů.

Odmítnout vysílání by bylo možné pouze podle ustanovení o krajní nouzi, a to v daném případě nepřichází v úvahu (bylo by to možné, třeba kdyby v klipu tvdili, že pít roztok cyankali je zdravé).
0 # adam 2009-05-21 17:27
Myslím, že to je příliš formální pohled. Zákon nemůže presumovat priprávnost přikazovaného jednání.

Porovnejme chráněné zámy - na jedná straně politická reklama na druhé hanobení rasy. Navíc protiprávnost druhého je zjevná.

Ad absurdum bychom tímto formalismem došli k tomu, že vlak musí jet, i když leží na kolejích demonstranti.
0 # Tomáš Pecina 2009-05-21 17:29
Jak vysvětluji výše, korektivem je ustanovení o krajní nouzi.
0 # Anonymní 2009-05-21 18:18
Jak měla má tedy televize postupovat, pokud by jí někdo dal např. dětskou pornografii jako volební spot? Vysílat a čekat? Předběžné opatření a čekat?

Bob
0 # Anonymní 2009-05-21 18:30
Resp. proč v daném případě konkrétně (tj. důvody) nešlo o krajní nouzi.

Bob
0 # Tomáš Pecina 2009-05-21 18:44
Viz § 14 TrZ: "Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil."

Dětská pornografie představuje nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, jinak než neodvysíláním tento zájem ochránit nelze, a způsobený následek – porušení volebního zákona – je méně závažný. Jinak je tomu v případě rasistického spotu.
0 # Anonymní 2009-05-21 18:45
Proč je tomu jinak? Volební právo je nad rovnost lidí.
0 # Tomáš Pecina 2009-05-21 18:47
Na to si odpovězte sám. Jistě jsou lidé, kteří zájem na fairové presentaci ve volební kampani pokládají za podružný.
0 # Anonymní 2009-05-21 18:48
To byla otázka.

196, 198, 198a TZ - Vaše úvahy staví volební právo nad rovnost lidí.

Jak jinak měl být páchaný 196, 198, 198a TZ odvrácen?
0 # Tomáš Pecina 2009-05-21 18:49
Jinak odvrátit útok nešlo, to přece nikdo netvrdí. Otázkou je závažnost následku, a ta je v nejlepším případě srovnatelná.
0 # Anonymní 2009-05-21 18:52
TP: Proč myslíte, že to určitě není krajní nouze?

Přímé ohrožení zákonem chráněného zájmu tu bezpochyby je a nebezpečí je těžko možné odvrátit jinak než neodvysíláním klipu.

Hodnotový spor bude pak jen o to, co je horším následkem: odvysílání evidentně rasistického klipu nebo zásah ČT do svobodné politické soutěže.

Podle mě to není jednoznačné, ale osobně bych se přikláněl spíš k tomu, že horší je vysílat rasistické klipy, zvlášť pokud NS dostala možnost dodat náhradní klip.

Ondřej Neumann

Btw: to platí o „negativním klipu“, na „pozitivním“ klipu mi nic extra problematického nepřipadá.
0 # Anonymní 2009-05-21 18:52
Jediné pochybení dle mého - vysílání a pak stáhnutí až na základě mediálního humbuku.

Bez ohledeu na antineonacistickou módu - následek, kdy je flagrantním způsobem znevažována rovnost lidí oproti neumožnění zařazení xenofobního spotu a nabídky zařazení jiného nejsou stejné. Ale v tom se asi neshodneme a už jsme jen u pocitů.
0 # Tomáš Pecina 2009-05-21 18:55
Potvrzujete tedy thesi, že někteří lidé mají hodnoty nastaveny tímto způsobem. Podle mne je zásah do fairovosti volební kampaně bezprostředním útokem na demokracii a je daleko závažnější než případné pohoršení diváků nad rasistickými insinuacemi.

Nikdy jsem netvrdil, že není možno představitele NS stíhat, byť se mi to jako stoupence svobody projevu příčí.
0 # Tomáš Pecina 2009-05-21 18:56
Můj poslední text je reakcí na ON.
0 # Anonymní 2009-05-21 18:59
Rovnost je obecnější pojem, předpokladem rovného hlasovacího práva je právě rovnost. Nebanalizoval bych to("pohoršení diváků"). Obdobným překrucováním se tolik nestalo, protože NS dostala možnost zařadit jiný klip.
Nezdůvodnil jste proč je zásah do volební kampaně podstatnější než do rovnosti, tj. zásadního principu fungování právního státu.
0 # Tomáš Pecina 2009-05-21 19:06
Obdobným překrucováním se tolik nestalo, protože NS dostala možnost zařadit jiný klip.

Nemůžete nevědět, že v tak krátké lhůtě bylo objektivně nemožné jiný klip vyrobit.

Nezdůvodnil jste proč je zásah do volební kampaně podstatnější než do rovnosti, tj. zásadního principu fungování právního státu.

Tam o žádný zásah do rovnosti nejde, je to pouhá audiovisuální presentace politického programu. Kdyby v klipu byla přímá výzva k násilí ("Zabijte každý svého Cikána!") nebo minimálně k ostrakisaci ("Neprodávejte židům!"), dalo by se o vašich argumentech uvažovat.
0 # Anonymní 2009-05-21 19:44
Spot naplnil skutkovou podstatu TČ.
0 # Tomáš Pecina 2009-05-21 19:47
Snad, to musí posoudit OČTŘ. I kdyby tomu tak bylo, to samo o sobě ovšem neopravňuje televisi ho neodvysílat, ta je vázána volebním zákonem.
0 # Anonymní 2009-05-21 19:52
Neodržení volebního zákona - TČ - krajní nouze - minimálně stejný následek nebyl, jelikož nebyl vysílán spot ZJEVNĚ porušující TZ, LZPS. Daná situace je dle mého evidentní, byť mohou být hraniční situace a chápu argumenty typu "to může být rovnou "bloknut" spot KSČM.
0 # Anonymní 2009-05-21 19:53
Za pár měsíců si podrobné zdůvodnění zřejmě oba pročteme v rozsudku NSS.
0 # AHL 71 2009-05-21 21:02
KSČM má v názvu slovo "komunistická", čímž automaticky propaguje totalitu. Podle této janečkovské logiky by ČT nesměla odvysílat žádný klip, který ji a její program propaguje.
0 # adam 2009-05-21 23:53
to je přesně ten formalistický přístup, který kritizuji - zjevné trestně protiprávnímu jednání (hanobení rasy) je nutno zabránit na základě svépomoci nebo podobného institutu - líbí se mi příklad s dětskou pornografií, (to byste opravdu také vysílal?)

neporovnávejme pouze dva ústavní práva, které zde potencionálně kolidují, ale také míru či přímost porušení ...a v tom stojím za to, že hanobení rasy je proporciálně mnohem přímější než nepřímé ohrožení politic. soutěže (spot je jen malou částí politické propagace).

A ano, takový spot lze udělat technicky za pár hodin.

BTW krajní nouzi podle TZ vylučuje dle mého to, že akt ČT není trestným činem, ale porušením zákona o volbách do EP...

omlouvám se za tapetu:)
0 # Tomáš Pecina 2009-05-22 00:02
Nečtete pořádně, co se tu píše. Příklad s dětským pornem lze podřadit krajní nouzi, klip NS ne.

Tvrzení, že porušení rovnosti politické soutěže je v podstatě banalita, svědčí o – mírně řečeno – jednoduchosti vašeho myšlení.

Za pár hodin? Rád bych vás viděl!

Janečkovo jednání je trestným činem podle § 177 TrZ, to se tady už taky psalo.
0 # Chris 2009-05-22 00:43
Nečetla jsem celou diskusi, ale s článkem naprosto nesouhlasím.
Nikdo nemá povinnost spolupracovat s druhým na evidentním páchání trestného činu.
Voják také nemusí uposlechnout rozkazu, který je zjevně v rozporu se zákonem.

Politický subjekt porušil svým klipem zákon, vykonával své právo v rozporu se zákonem. Takovému chování není poskytnuta právní ochrana. Strana se nemůže dovolávat ochrany své pozice v politické soutěži, když ji evidentně zneužila.
0 # Anonymní 2009-05-22 09:51
TP: "Podle mne je zásah do fairovosti volební kampaně bezprostředním útokem na demokracii a je daleko závažnější než případné pohoršení diváků nad rasistickými insinuacemi."


Škodlivým následkem (pro účely KN) odvysílání rasistického klipu přeci primárně není "pohoršení diváků". Obětí nejsou pohoršení diváci u televizorů (ti mohou být naopak prestředkem), obětí je ta menšina, na kterou se paušálně útočí ("konečné řešení otázky cikánské...", "nechceme mezi sebou", "kořistnická mentalita"). Navíc jsou evidentně přímo dotčena individuální práva těch osob, které jistě na těch nelichotivých obrázcích nevystupují dobrovolně (ale to jen na okraj).

Na druhou stranu neodvysílání klipu není podle mého bezprostředním útokem na demokracii, svobodné politické soutěži (prováděné v zákonném rámci) zabráněno nebylo.

Chápu samozřejmě argument, že ČT namá právo svémocně posuzovat, který klip je korektní a který ne, a že Janečkovo jednání může být nebezpečným precedentem (viz příklad s KSČM, příště může někdo zakázat sociální demokraty, nebo naopak paroubkovská ČT zakáže "reakční" nebo "protilidové" spoty).

Ale krajní nouze spočívá právě v tom, že jednání je prima facie protizákonné.

Jak už tu myslím zaznělo, hodnotový spor, o kterém tu diskutujeme, tedy m.j. to, zda klip byl natolik nebezpečný, že bylo třeba mimořádně použít krajní nouzi, zřejmě v konečném důsledku vyřeší NSS nebo jiný soud.

O.N.
0 # adam 2009-05-22 11:34
Na obranu svého "jednoduchého myšlení" (argument ad hominem?).

Nečtete pořádně, co se tu píše - napsal jsem že konkrétní případ odmítnutí klipu DS
- s možností výměny klipu
- se zjevnými znaky trestného činu
- s jasným cílem zneužít zákonný prostor
není tak závažným porušením politické soutěže, jak závažným je v této míře hanobení rasy (proporcionalita).

klip s hudbou, obrázky s internetu a nápisy - ano, pár hodin.

§ 177 TZ? to těžko. Která konkrétní hypotéza?
0 # Anonymní 2009-05-23 08:17
K těm příměrům o odvysílání pornografie atd. Dle mého názoru by v takovém případě šlo o krajní nouzi, neboť nezákonnost odvysílání dětské pornografie by byla zcela zjevná a nade vší pochybnost.
Problém je v tom, že porušení zákona v klipech NS, potažmo DS (v případě rozhlasových spotů) není zcela zjevné, ale je otázkou názorů, interpretace apod. Pokud budeme souhlasit, že instituce jako televize a vlastně kdokoliv může porušovat zákon, protože "se mu zdá", že pro to existuje nějaké odůvodnění, tak jsme mimo rámec právního státu.

Jiří Pospíšil
0 # Guy Peters 2009-05-23 09:05
ad Chris. To se mýlíte: "Domnívá-li se voják, že rozkaz nadřízeného je v rozporu s právním předpisem, je povinen nadřízeného na to upozornit; trvá-li nadřízený na splnění rozkazu, je voják povinen jej splnit. Voják je povinen odepřít splnění rozkazu nadřízeného, spáchal-li by jeho splněním trestný čin; tuto skutečnost ohlásí neodkladně vyššímu nadřízenému." (§ 48 odst. 2 zákona o vojácích z povolání)
0 # Christabel 2009-05-23 23:57
G.P.: Děkuji, že jste to našel, přesnou formulaci se mi jako obvykle nechtělo hledat.

Nicméně chtěla jsem tím jen ilustrovat, že zákony občas předpokládají, že lidé používají také vlastní mozek a nespolupracují na každé nezákonnosti, kterou si někdo, kdo má v danou chvíli odpovědnost, vymyslí...

Bohužel nemám čas to tu přečíst celé a zahloubat se nad tím:(

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)