Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ústavní soud se nebude zabývat ústavní obžalobou expresidenta Václava Klause pro velezradu, neboť shodně s námi dospěl k závěru, že po uplynutí funkčního období nelze s použitím relevantního znění Ústavy a zákona o Ústavním soudu presidenta pro tento delikt stíhat.

Bublina tedy splaskla a lze jen doufat, že se tato trapnost nestane tradicí a president nebude žalován pro velezradu pravidelně, kdykoli tomu bude složení Senátu (resp. nově i Sněmovny) numericky nakloněno.

Aktualisováno.
K témuž na Jiném právu Zdeněk Kühn.

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-03-27 18:43
Karikatura právního státu, parodie na Ústavní soud a spravedlnost.

Richard
0 # Miroslav Hylš 2013-03-27 19:52
Vzhledem ke složení Senatu bych nebyl překvapen opakováním podobných blbin. Wagnerová, Dienstbier, Okamura, Michálek atd. jistě neřekli poslední slovo. Sbor moudrých...
0 # David Schmidt 2013-03-27 20:06
Že je řízení zastaveno, má být pro prezidenta po skončení funkce podle ÚS "příznivější" výsledek než zproštění od žaloby, k němuž byl ÚS u zjevně neopodstatné žaloby naopak povinen. Zjevná absurdita vycházející z pecinovského pojetí trestní justice jako prostoru nikoli pro očištění svého jména, ale vždy spíše jen pošpinění výkonem represe ponížením občana v rukou žmoulajícího imaginární čapku. "Noční můra z Joštovy ulice" skončí, až oběti nebudou vytvářet své katy.
0 # Tomáš Pecina 2013-03-27 21:58
Zřejmě vás fakt, že ÚS v našem sporu přisvědčil mně a nikoli vám, zdrtil natolik, že se zakalil váš jindy tak bystrý úsudek :-) Neberte si to tak, jsou to jen právní názory, které ani jsou-li nesprávné cti netratí (kromě toho "nesprávnost" je v prostředí postkomunistické justice pojem ještě relativnější než v právu obecně).

Musil má naprostou pravdu, díky presumpci neviny je "zastavený" pachatel stejně nevinný jako zproštěný, a právo trvat na projednání obžaloby je výjimkou z pravidla, např. v případě abolice (kde má, nutno podotknout, i velmi podstatné dopady do sfery uplatnitelnosti nároku na odškodnění).
0 # David Schmidt 2013-03-28 02:51
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # David Schmidt 2013-03-28 03:34
Presumpce neviny platí pro ÚS, ne pro každého ve sféře svobody projevu. Každý od včerejšího dne může svobodně nazývat VK velezrádcem, který se jen pro formální důvody vyhnul trestu za svá "porušení" Ústavy. Což není konečně nějakým excesivním ojedinělým postojem, ale názorem, na kterém se usnesla komora Parlamentu. Jak by byla situace jiná, pokud by ÚS žaloby jako zjevně neopodstatněné VK zprostil...
0 # Jakub Backa 2013-03-28 07:56
TP: Takže ani ten Beneš nebyl nakonec vojnový zločinec, když ho nikdo nikdy neodsoudil?

Yossi
0 # Anonymní 2013-03-28 08:51
Takže ani Hitler nebyl válečný zločinec, když ho nikdo nikdy neodsoudil?
0 # jonáš 2013-03-28 09:19
Soud přece neni žádná "mašina na očišťování". A protože veřejný prostředky ani lidská kapacita nejsou neomezený, musí se chovat taky trochu ekonomicky, čili to co nemá smysl projednávat obvykle neprojednává.
0 # David Schmidt 2013-03-28 09:40
Situace "spáchal zločin, ale pro formální důvody nebude rozhodnuto o vině či trestu" je obecně právně defektní. Povinností ÚS bylo jednoznačné zproštění, ne jenom zastavení této frašky, podle něhož je pro VK "příznivější", že nebude připuštěn k soudu.
0 # Anonymní 2013-03-28 09:45
Ale jedno právně komfortní řešení zde je, ať Klaus zažaluje někoho, kdo jej nazval velezrádcem, za poškození dobrého jména/pomluvu, a budeme mít soudně rozhodnuto, co a jak.:)
0 # David Schmidt 2013-03-28 10:35
Právě, že nikoli. Jako veřejně činná osoba musí snést širší míru kritiky, co si lidé, včetně horní komory parlamentu, o něm myslí.
0 # Anonymní 2013-03-28 12:34
Ad Tomáš Pecina.
Každý institut má svůj smysl a presumpce neviny je zde proto, aby se na obviněného pohlíželo JAKO na bezúhonného až do pravomocného rozhodnutí o jeho PŘÍPADNÉ vině. Pokud však abolicí řízení zastavíme před rozhodnutím o (ne)vině, pak presumpce neviny ztrácí jakékoliv opodstatnění i platnost. Čili je obrovský rozdíl mezi skutečně nevinným, který byl zproštěn obvinění a obviněným, u něhož díky abolici k rozhodnutí o (ne)vině nedošlo. V případě abolicí zastaveného řízení tedy princip presumpce neviny zjevně postrádá svůj skutečný smysl, neboť imanentním předpokladem tohoto principu, že o (ne)vině bude pravomocně rozhodnuto.

Richard
0 # Tomáš Pecina 2013-03-28 12:46
Chcete tedy tvrdit, že na obviněného se pohlíží jako na viníka, není-li zprošťujícím rozsudkem konstatován opak? To není v souladu s platným právem, které dovoluje řízení zastavit v celé řadě případů a situací.

Podle vás by tedy např. měl Jan Šinágl mít právo trvat na projednání své obžaloby, přestože soud dospěl k závěru, že v ní popsané jednání není trestným činem?
0 # David Schmidt 2013-03-28 14:13
O abolici zde nejde, Richarde. Každý nyní může označovat Václava Klause velezrádcem.

"VÁCLAV KLAUS - Prezident České republiky v letech 2003 až 2013, před tím premíér a ministr financí. Za svého působení v úřadu prezidenta byl často obviňován z porušování Ústavy, těsně ke konci funkčního období byla na něj Senátem podána ústavní žaloba pro velezradu, jediná v našich moderních dějinách, kterou však Ústavní soud nestihl za tehdy účinného znění zákona projednat a řízení proto muselo být zastaveno."
0 # Anonymní 2013-03-28 14:57
vp. Pecino

Netvrdím, že na obviněného, u něhož bylo zastaveno řízení, lze pohlížet jako na viníka. Po zastavení řízení již není hodnocení ve smyslu vinen-nevinen korektně použitelné, zatímco za běhu řízení má presumpce neviny plné opodstatnění. V případě zastavení řízení nelze se 100% jistotou říci, zda byl obviněný viníkem, či nebyl. V takovém případě je rozměr vinen-nevinen nesmyslný a neaplikovatelný. Ten dává smysl jen v případě, že je o (ne)vině rozhodnuto. Jinými slovy o panu Šináglovi nelze v takovém případě tvrdit ani, že je viník, ale ani, že je nevinen. Možná to beru příliš technicky. V případě zastavení řízení je třeba dělat závěry spíše ve vztahu k soudu (jinému orgánu), než ve vztahu k obviněnému. Tedy buď orgán konal, kdy konat neměl, nebo nekonal, když konat měl.

Richard
0 # jonáš 2013-03-28 18:10
To jsou všechno účelový interpretace. Úplně stejně můžete napsat, že soud nikdy nepotvrdil, že by snad k nějaký velezradě došlo, čili sprostá pomluva se ukázala neoprávněnou. A vymejšlet si že "Ústavní soud nestihl .. projednat" už přímo tou účelovostí cloumá. Ústavní soud žalobu odmítl jako nedůvodnou, tečka.
0 # Anonymní 2013-03-28 18:20
Ad David Schmidt

To je otázka. Pokud tak učiníte a budete za to žalován, pak jestli se nemýlím, tak budete mít důkazní břemeno vy a bude muset prokázat, že jste měl pravdu a Klaus je velezrádce. Klaus nebude muset prokazovat, že vy nemluvíte pravdu. Jinak i kdybyste měl pravdu, tak je to jen slabá útěcha.

Richard
0 # Tomáš Pecina 2013-03-28 18:49
Ad Richard:

Představa, že působení presumpce neviny končí s ukončením trestního řízení, je mírně řečeno nepraktická. Trestní soud je zřízen k ochraně společnosti tím, že bude prokazovat vinu, nikoli nevinu. Jen za velmi specifických okolností, např. v případě smrti obžalovaného, v jehož prospěch byl podán mimořádný opravný prostředek, se řízení dokončí, přestože jeho vyústěním může být toliko akademické rozhodnutí.

Obviněný má silné prostředky k obraně před nařčením z toho, že se dopustil jednání, které má znaky trestného činu, a v takovém řízení je důkazní břemeno na žalovaném. Nevidím nejmenší důvod, proč by mu k tomu ještě měly pomáhat OČTŘ.
0 # David Schmidt 2013-03-28 18:56
jonáš: žaloba nebyla odmítnuta, ale řízení bylo zastaveno analogicky, jako kdyby VK umřel! Tuto analogii ÚS výslovně činí v odst. 34. Problém, že VK je na živu, a že o živých se ne vždy mluví dobře, je pro ÚS detail. Doporučuji disent soudkyně Janů.

Ke svobodě projevu: jednotlivec nemusí v osobnostním sporu při kritice výkonu veřejné funkce prokazovat v tomto případě spáchání velezrady. Ustálená judikatura.
0 # David Schmidt 2013-03-30 05:57
Konkrétní příklad: není to tak dávno, co zde TP nazval předsedu ÚS podvodníkem. Má právo toto svobodně vyslovit nezávisle, zda by se takové podezření ukázalo jako reálné a důvodné u trestní justice. Pokud by ale proběhlo trestní řízení se zprošťujícím rozsudkem, situace by to byla odlišná a svoboda projevu více omezená.
0 # Tomáš Pecina 2013-03-30 06:14
Jak bylo judikováno již za 1. republiky, občanskoprávní odpovědnost není vyloučena ani zprošťujícím rozsudkem (princip O. J. Simpson). Totéž analogicky platí i pro ochranu osobnosti, takže kdyby mě Rychetský zažaloval a já jsem prokázal, že si nechal přidělit vítkovské žháře účelově, ve sporu se mnou by neuspěl.
0 # David Schmidt 2013-03-30 06:55
Jistě. O tom sporu není. Ale pokud by Vás Rychetský žaloval a Vy prokázal jen podezření opírající se o určité důvodné pochybnosti, Rychetského žaloba by musela být zamítnuta z důvodu ochrany svobody projevu, posílené u kritiky výkonu veřejné moci. Toto by však neplatilo v takové míře, pokud by padl zprošťující rozsudek v trestní věci. Tam byste již musel prokázat patrně přímo podvod.
0 # Tomáš Pecina 2013-03-30 07:45
Pokud by byl Rychetský zproštěn a já přesto tvrdil, že se podvodu dopustil, byla by moje situace složitější a zřejmě bych skutečně musel prokázal, že se manipulace s přidělením věci dopustil.
0 # David Schmidt 2013-03-30 08:09
Stejné je to s Václavem Klausem. Pokud by je ÚS zprostil obvinění z velezrady jako zjevně neopodstatněného, nikdo by jej jen tak nemohl označovat za velezrádce, jako může nyní, kdy ÚS věc neutrálně zastavil. Velezrada se mohla stát, nebo nemusela, jen ÚS mohl rozhodnout. Tím, že nerozhodl, způsobil právně vadný stav, viz poslední odstavec argumentů soudkyně Janů.
0 # Tomáš Pecina 2013-03-30 09:47
Václav Klaus by byl v silnější posici, kdyby bylo vysloveno, že se velezrady nedopustil, ale k tomu Ústavnímu soudu schází pravomoc: jeho ústavní stíhání bylo po skončení funkčního období nepřípustné.
0 # David Schmidt 2013-03-30 10:15
To je již jiná otázka. ÚS měl samozřejmě pravomoc věc meritorně projednat, neboť návrh byl platný a dosavadní ani současné znění zákona nezná důvod zastavení řízení spočívající v zániku funkce, též výsledek řízení, jak zproštění, tak ztráta volitelnosti, by byl právně možný, řízení tudíž účelné.
0 # Anonymní 2013-03-27 22:58
Jiný názor je zde:

jinepravo.blogspot.cz/.../...
0 # Tomáš Pecina 2013-03-27 23:47
Díky. Kühn míchá jablka s hruškami, protože něco zcela jiného je, který orgán má delikt projednat, a nepřípustnost řízení vůbec vést, což je sice formálně norma procesní, ale fakticky už s hmotněprávním dopadem, protože z nemožnosti stíhat vyplývá i nemožnost odsoudit. I když uznávám, že jím citovaný případ exekutora je poněkud "brutální" (exekutoři jsou nicméně nehájená škodná a kdekdo jim to přeje; ostatně ty smíšené kárné senáty NSS jsou stejně jen pro smích).

Mně osobně v odůvodnění schází větší pozornost rozporu mezi Ústavou a ZÚS, ale v zásadě s Musilem souhlasím: novela, jejíž účinnost do mého funkčního období ani nezasáhne, přece nemůže zhoršovat mé právní postavení.
0 # FORTUNA 2013-03-28 08:23
vše, co se tu děje, včetně této velezrady, nevelezrady, vlastizrady je přirozený a logický důsledek zmatku, který vyplývá z právní kontinuity se zločinným režimem, do které je zamíchané vrchnostenské právo s nádechem práva feudálního. Vše jsme naroubovali na demokratický strom.
Strom, který tak plodí hrušky, jabka, švestky, meruňky a možná, že se dočkáme i melounů a tykví. Strom, který plodí jak zlo tak dobro, takže nelze rozeznat jedno od druhého. Máme prezidenta a sníme o monarchovi, naše představy o svobodě z nás dělají otroky. Nelze ničeho udělat rozbor, o řešení problému ani nemluvě.
Mirek Vorlický
0 # Anonymní 2013-03-28 09:47
Lenošní ústavněsoudní kašpárci opět rozhodli zcela svévolně účelově a alibisticky. ÚS by se měl zrušit, když opakovaně selhává a z lenosti nebo ještě horších důvodů se odmítá zabývat jediným účelem, pro který byl zřízen - ochraně ústavnosti.
Myslím, že Kühn dost precizně rozebírá, proč argumenty ÚS neobstojí, přesně se vysmívá nesmyslně použitým odkazům na "internetovou moudrost" i Balíkově totálně slabomyslné exhibici.

Dle mého názoru se zcela jistě měl ÚS žalobou meritorně zabývat a hodit ji senátu na hlavu. Pro zjevnou nepřiměřenost a dále proto, že za prezidentské excesy nese hlavní vinu sám ústavodárce, který přiřkl v havlistickému modloslužebnictví prezidentu naprosto nepřiměřené polofeudální postavení. Což je, mimochodem, v přímém rozporu s argumentací senátu, jak je můžeme číst v článku 5 Usnesení.
0 # Tomáš Pecina 2013-03-28 09:55
Usnesení psal nejslabší soudce ÚS Musil a Kühn mu správně vytýká řadu nevhodných formulací a argumentů (ani v mém textu chválu rozhodnutí nenajdete), ale v tom základním má pravdu: protože nelze připustit, aby nová úprava zhoršila postavení obviněného, řízení o velezradě nelze po zániku Klausova mandátu jiným způsobem než abdikací (případě ve speciálním případě úmrtím) vést.
0 # Anonymní 2013-03-28 12:51
Ad Anonymní.

Ústava je v pořádku. Pouze, stejně jako každý jiný právní předpis, při své obvyklé obecnosti nepočítala s tím, že se může vyskytnout prezident, který udělí takovou abolici, jakou udělil, a že současně s ním se vyskytne i premiér, který takovou abolici kontrasignuje. Přesně v takových excesivních případech by měl zasáhnou právě Ústavní soud, jako poslední instance ochrany demokratického právního státu a nepřekročitelná překážka zcela zjevného a velmi vážného zneužívání veřejné moci. Ústavní soud je ovšem zjevně součástí problému zneužívání moci, když takové zneužití moci toleruje a ústavní soudci se chovají jako většina "běžných" soudců a úředníků, kteří vždy své veškeré mentální schopnosti vyčerpají při hledání důvodů, proč ve věci meritorně nerozhodnout, a to bez ohledu na následky takového jejich chování.

Richard
0 # Anonymní 2013-03-28 13:45
Vp Pecino:
Jakkoli si Vás velmi vážím, v tomto Vaše myšlení nechápu. ÚS nepředvedl nic jiného, než formalistický alibismus nejhrubšího zrna. Nemá pravdu, ani za mák. Takto uvažovat má snad smysl v trestním řízení, kdy jde o trestní postih obviněného, zásah do jeho svobody. Klausovi žádný trestní postih nehrozil, nehrozila mu žádná újma na základních právech, takže nebyl žádný důvod neposoudit ústavnost jeho postupu. Navíc argumenty pro opačné posouzení tu jsou a jsou silnější (opět viz Kühn). Nová úprava postavení obviněného nezhoršila, jen výslovně specifikovala, co bylo i dříve logické a dovoditelné a napsané jen v důvodové zprávě.

Richarde:
Vaše myšlení je (v lepším případě) nekorektní, idealistické a dovedlo nás do tohoto marasmu. Nic nenasvědčuje tomu, že jsou mezi námi nějací ideální dokonale moudří spravedliví nezištní nezkorumpovatelní lidé. Naopak se denně přesvědčujeme o opaku. Žádný kabát nebývá blíže, nežli košile. A i kdyby takoví lidé mezi námi byli, vždy bych raději pro jistotu minimalizoval nebezpečí korupce mocí, jejíž absolutní vlastnictví korumpuje absolutně, jak je z historie známo. Čím větší moc, tím větší by měla být zodpovědnost za ni. Paradoxní je, že se senátoři odvolávají na "republikánskou státní formu, v níž prezident nepožívá žádného specificky nadřazeného nebo mocenského postavení". Asi tu Ústavu vůbec nečetli.
0 # Anonymní 2013-03-28 18:09
Vážený Anonyme:

Plně souhlasím s tím, co jste napsal panu Pecinovi. Současně ale musím říct, že považuji za svoji morální povinnost, zastávat ony idealistické názory :-) To, že nebudou nikdy v realitě prosazeny si uvědomuji. Rozumím tomu, že když někdo bezmezně věří, že svět je plný Mirků Dušínů, že to může napáchat reálné škody. Srovnatelně škodlivý, pravděpodobně daleko škodlivější, ale může být i cynický rádoby realismus. Jedním z představitelů tohoto směru je samozřejmě také všem známý autor hesla: "neznám špinavé peníze".

Richard
0 # FORTUNA 2013-03-28 14:22
ad Anonym, 28.3.2013, 13:45

ČÍM VĚTŠÍ MOC, TÍM VĚTŠÍ BY MĚLA BÝT ZODOVĚDNOST
ano, jistě. Ovšem než se spoléhat na zodpovědnost moci, rozumní lidé zavedli dělbu moci, kde jsou tři moci pstavené proti sobě a tím, že každá si chrání to svoje, nemůže žádná z nich být absolutní. Zodpovědnost moci první hlídají moc druhá a moc třetí. Moc třetí hlídají moci druhá a první, atd.

Není to tu náhodou tak, že se tu vyskytuje jakási moc ČTVRTÁ (někteří právníci ji popisují jako moc samospráv, moc veřejná, nebo nějak tak), která je autoritativní v rámci své vlastní definice?

Mirek Vorlický
0 # Anonymní 2013-03-28 14:38
Nerozumím jakou to má souvislost s mnou napsaným, respektive co tím chcete říct. S trojnožkou dělby moci samozřejmě souhlasím.

Anonym, 28.3.2013, 13:45
0 # FORTUNA 2013-03-28 14:48
ad Anonymní 28.3.2013, 14:38
Ano, dělba moci je jasná. A Vaše reakce na druhý odstavec mého příspěvku?
mv
0 # Anonymní 2013-03-28 15:00
Moje reakce je, že... Nerozumím jakou to má souvislost s mnou napsaným, respektive co tím chcete říct.
O žádné takové čtvrté moci nic nevím. Existuje významná moc mediální, která se však PŘÍMO na moci nepodílí,.

Anonym, 28.3.2013, 13:45
0 # FORTUNA 2013-03-28 15:16
ad Anonym 28.3.2013, 15:00
Tady moje angažovanost jako laika musí skončit. Jsou tu ale právníci, kteří existenci a důležitost této Vám neznámé moci určitě vysvětlí.
mv
0 # Anonymní 2013-03-29 10:50
Vážení pánové

Po přečtení disentu skutečné ústavní soudkyně Ivany Janů musím konstatovat, že veškeré zde uvedené argumenty, jež měly podpořit usnesení "Ústavního soudu" o zastavení řízení, jsou tímto disentem překonány. Kdo má jakékoliv výhrady k obsahu onoho disentu, tak sem s nimi :-). Totéž by se dalo napsat rovněž k usnesení o zastavení řízení ve věci té ostudné abolice.

Richard
0 # Tomáš Pecina 2013-03-29 10:57
S disentem věcně nesouhlasím, nadto mi přijde ve větší než malé míře populistický. Chystám se k tomuto thematu napsat ještě jeden článek.
0 # Anonymní 2013-03-29 14:24
Populistický? Podle mne nikoliv. Skutečnost, že se v tomto případě shoduje názor značné části laické veřejnosti, kteří mají dostatečně vyvinut smysl pro spravedlnost, se závěrem Ivany Janů, nenasvědčuje populismu. Ostatně velmi rád si přečtu Váš názor, v čem konkrétně ten populismus spočíval a v čem konkrétně je názor Ivany Janů právně vadný.

Richard
0 # Tomáš Pecina 2013-03-29 14:50
Značná část laické veřejnosti s dostatečně vyvinutým smyslem pro spravedlnost by si IMHO přála, aby na základě ústavní obžaloby Klause zavřeli.
0 # Anonymní 2013-03-29 17:11
Vážený pane Pecino. Ano máte pravdu. Proto taky nelze hovořit o populismu, když řízení proti Klausovi by vedlo maximálně k znemožnění jeho další kandidatury na prezidenta.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)