Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nejhorší ze všeho jsou trpaslíci, praví klasik. Kdepak, nejhorší jsou exekutoři, bude oponovat člověk znalý místního právního prostředí, nadto notně mediálně zmasírovaný posledními skandály kolem exekutorské komory. Omyl, vážení, máme-li být zcela korektní, nejhorší právnickou profesí jsou rozhodci ad hoc, protože ti mohou, na rozdíl od exekutorů, vydávat rozhodnutí, jež jsou exekučním titulem, aniž by byla přezkoumatelná soudem a aniž by musela mít cokoli společného s právem nebo spravedlností. Za své chyby nejsou čeští rozhodci nijak postižitelní (ledaže se dopustí tak frapantních excesů jako legendární "samorozhodkyně ad hoc" Sandra Svobodová), a to ani vlastní stavovskou organisací, protože žádnou nemají, ani státem, a nepodléhají ani povinné registraci nebo regulaci.

Na myšlence arbitráže není nic špatného: smluvníci se dohodnou, že namísto soudu jejich spory z určitého závazkového vztahu projedná a rozhodne jiná nezávislá osoba, jíž oba důvěřují, tzn. rozhodce, anebo častěji tříčlenný panel rozhodců, jehož složení mohou obě strany ovlivnit stejnou měrou. Je to levnější, rychlejší a efektivnější než zatěžovat sporem moloch státního soudnictví, a výsledky bývají obvykle i spravedlivější.

K tomuto účelu vznikly specialisované instituce, stálé rozhodčí soudy, např. rozhodčí soud při hospodářské a agrární komoře. Pracují dobře: kdyby nepracovaly, podnikatelé by jejich služby nebyli ochotni využívat.

Potíž nastává, když příslušná prorogační dohoda, nejčastěji včleněná jako tzv. rozhodčí doložka do smlouvy, vznikne mezi kontrahenty v nerovném postavení, podnikatelem (prodejcem) a jeho drobným zákazníkem (spotřebitelem). Spor se v těchto případech nesvěřuje stálému rozhodčímu soudu, ale tzv. rozhodci ad hoc, vybíranému podnikatelem, přičemž zákazník nemá možnost, jak tento výběr ovlivnit; rozhodčí doložka, pokud si jí zákazník vůbec všimne, je mu presentována jako nutná podmínka uzavření smlouvy – typicky leasingové, splátkové nebo úvěrové, ale stále častěji i běžné smlouvy o poskytování služeb – a když se spotřebitel přesto rozhodne od zamýšlené transakce odstoupit, mívá smůlu, protože u konkurence nepochodí lépe: i tam na rozhodčí doložce trvají.

Relativně méně nepříznivá situace nastává, jestliže je rozhodcem ad hoc osoba jmenovaná zájmovým sdružením podnikatelů, např. asociací leasingových společností. Není pochyb, že takový rozhodce nebude nestranný a spory bude standardně rozhodovat ve prospěch podnikatele, avšak protože nerepresentuje jednotlivého dodavatele, ale celý obor, bude mít aspoň tendenci tlumit největší excesy podnikatelů.

Horší je to, je-li rozhodce stanoven ze seznamu soukromé rozhodcovské společnosti: říkejme jí – a za chvíli uvidíme, proč – Česká podvodnická s. r. o. Existuje celá řada takových společností (příklad 1, příklad 2), vyznačujících se tím, že seznam jejích rozhodců je neveřejný – nu, asi by nebylo dobrou reklamou inserovat, kolik z rozhodců bylo v minulosti odsouzeno pro hospodářskou trestnou činnost nebo kolik se angažovalo ve strukturách StB. Jak bude takto stanovený rozhodce České podvodnické pracovat, je dáno prostou konkurencí: na trhu je tolik rozhodcovských společností, že s výsledky arbitráží nespokojený podnikatel může škrtem pera ze svých smluv vyřadit jednu podvodnou společnost a nahradit ji jinou, takže možnost "rozhodovat" spory a škubat spotřebitele-hejly (sazebník poplatků, které nese neúspěšná strana, si stanovuje sama Česká podvodnická) dostane napříště někdo jiný.

Tolik k sherwoodské právní realitě. Jak je to vůbec možné? A proč to jinde v Evropě nemají? Odpověď je prostá a kupodivu nespočívá v legislativě: českým soudům to tak vyhovuje. Spory, které "vyřeší" rozhodci, by totiž jinak přišly na stůl soudcům. Navíc je tu nechuť k meritornímu rozhodování – vždy je jednodušší žalobu na neplatnost nálezu se standardním odůvodněním zamítnout než jí vyhovět a složitě to odůvodňovat.

Z hlediska zákona je přitom věc jasná: ujednání natolik jednostranné, jako je rozhodčí doložka s odkazem na Českou podvodnickou, je ve spotřebitelské smlouvě nepřípustné a spotřebitel se může dovolat jeho neplatnosti (§ 55 odst. 1 ObčZ). Ve stejném duchu hovoří Směrnice Rady EU 93/13/EHS a ještě jednoznačnější je Doporučení Evropské komise 98/257/ES.

Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách se pokládají v řadě evropských zemí za nepřípustné vždy, v jiných je zkoumáno, poskytuje-li takto stanovený rozhodce záruky spravedlivého procesu. Americké soudy dokonce judikovaly, že nelze vyjmout ze soudního přezkumu ani pravomocné rozhodčí nálezy, pokud odporují právu [rozhodnutí Wilko v. Swan 346 US 427 (1953)]. České soudy, včetně ústavního, naopak zatvrzele trvají na tom, že co si spotřebitel svým podpisem pod adhesní smlouvu navařil, musí si sníst, čímž v důsledku nadřazují stav formálně-právní, fakticky však příkře protiprávní, stavu materiální spravedlnosti.

První vlaštovky se přesto objevily. Senát 32 Cdo Nejvyššího soudu začal nedávno judikovat typickou českou kličkou: nenašel sice dost odvahy, aby se vyslovil pro relativní neplatnost rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách an sich, avšak dovodil, že jsou-li podmínky rozhodčího řízení a jeho procesní pravidla v disposici samotné rozhodcovské společnosti, která je může kdykoli, dokonce i v průběhu řízení, měnit, nelze z toho vyvozovat, že by smluvní strany s takovými podmínkami vyslovily souhlas, a rozhodčí doložka je tudíž neplatná (rozsudek NS sp. zn. 32 Cdo 2227/2007).

Rád bych věřil, že přijdou vlaštovky další, případně též legislativní. Jedním řešením by bylo reimplementovat Směrnici 93/13/EHS tak, aby o deliktech ze spotřebitelských smluv nadále nerozhodovaly České podvodnické, ale soudy nebo minimálně procesní záruky skýtající a veřejnoprávní regulaci podléhající rozhodčí tribunály; řešení by sice zahubilo celý prudce se rozvíjející "rozhodcovský průmysl", avšak bylo by čisté, jednoznačné a účinné. Druhým řešením je dovodit neplatnost rozhodcovské doložky v adhesních smlouvách v soudní judikatuře, byť to bude znamenat, že se tím zvýší zátěž soudů.

Obojí by bylo neporovnatelně lepší než stávající "sherwoodské" poměry. Třetí, optimální možnost, tzn. zřízení státní kvasisoudní instituce k mandatornímu projednávání spotřebitelské agendy, jaké jsou jinde obvyklé, je asi mimo horizont současné politické representace.

Komentáře   

0 # Jan Petrov 2009-05-03 19:58
Díky za skvělý post. Už dlouho si myslím víceméně totéž -- ale takhle dobře bych to nenapsal.
0 # Guy Peters 2009-05-04 08:24
Byť uznávám výhody jednotné soudní organisace, spotřebitelské tribunály by byly na místě.
0 # Jan Procházka 2009-05-04 11:09
"Z hlediska zákona je přitom věc jasná: ujednání natolik jednostranné, jako je rozhodčí doložka s odkazem na Českou podvodnickou, je ve spotřebitelské smlouvě nepřípustné a spotřebitel se může dovolat jeho neplatnosti (§ 55 odst. 1 ObčZ)."

Je ve spotřebitelských smlouvách na základě § 55/1 o.z. neplatná jakákoli rozhodčí doložka jako taková nebo pouze rozhodčí doložka s "Českou podvodnickou"?
0 # Milan Skácel 2009-05-04 13:16
Přidal bych do seznamu i Českou pojišťovnu, která používá také podobnou Česká ulhaná a zkorumpovaná a.s. a je to petitem v podmínkách.
0 # Tomáš Pecina 2009-05-04 13:16
§ 55 odst. 1 ObčZ zní: "Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení."

Rozhodce stanovený dodavatelem (typicky ze seznamu rozhodců Č. p.) je bezesporu ujednáním odchylujícím se od zákona v neprospěch spotřebitele; férové rozhodčí řízení jím není, ale mám za to, že důkazní břemeno férovosti by mělo být na dodavateli. To je ale pro české soudy "vyšší dívčí".
0 # Tomáš Pecina 2009-05-04 13:24
Ano, šíří se to tak rychle, že do tří let si možná bez rozhodčí doložky nekoupíme rohlík.
0 # Tomáš Pecina 2009-05-04 13:31
Ty samé (link) jako Česká pojišťovna využívá např. i Home Credit a zvláštností je, že rozhodci jsou vesměs advokáti, tedy osoby nepoctivé takříkajíc z definice.
0 # Michal Ryška 2009-05-04 15:29
Pokud vím, HC preferuje před rozhodci MS Brno, kam má sjednány prorogační doložky pro celou republiku (s posvěcením ÚS). Jsou tam ale nové snahy prorogaci zpochybnit s poukazem na princip ochrany spotřebitele.
0 # Tomáš Pecina 2009-05-04 15:43
V aktuálních podmínkách mají obojí, s tím, že Home Credit má opci, zda použije podvodníka-rozhodce nebo soud.
0 # Anonymní 2009-05-04 16:06
Ve Vašem postu jako příklad "České podvodnické s.r.o." uvádíte také Sdružení rozhodců. Chtěl bych se Vás zeptat, pane Pecino, zda máte s těmito rozhodci špatnou zkušenost nebo proč jste je v postu příkladmo uvedl? Ptám se, protože bych v budoucnu rád využil služeb rozhodců a Sdružení rozhodců mi přišlo seriózní.

Na vysvětlenou: pracuji jako firemní právník a rád bych urychlil proces vymáhání pohledávek. V naší smlouvě rozhodčí doložku nenajdete, ale rozhodčí doložku mám v úmyslu umístit do uznání závazku, které nechávám podepisovat naše dlužníky. Jde mi opravdu o rychlost řízení a nechci aby naše firma byla spojována s žádnými podvodníky (na základě uznání dluhu by snad i obecný soud neměl mít problém rozhodnout v náš prospěch). Jen ještě dodám, že nejdříve jsem zkoušel využít služeb Rozhodčího soudu při HK a AK ČR ( s tímto soudem mám prozatím jen jednu zkušenost, ale jejich "rychlost" mě nikterak nenadchla).

Jiří Kvasnička
0 # Marek Pokorný 2009-05-04 16:18
máte pravdu, sám jsem na jednoho takového narazil. Před lety to byl celkem známý advokát, spoluzakládal dokonce ASPI - ale nakonec skončil tak, že dělal měsíčně tři sta až osm set rozhodčích nálezů pro jednu firmu, která půjčuje lidem peníze.
Dokonce jsem o něm nejen napsal, ale i natočil reportáž pro ČT.
pokorny.blog.denik.cz/.../...
www.ceskatelevize.cz/.../?streamtype=WM2
0 # Tomáš Pecina 2009-05-04 16:22
Uvedl jsem je jako příklad společnosti, která nezveřejňuje seznam svých rozhodců. To je indikativní.
0 # Anonymní 2009-05-04 17:38
V tom případě s Vámi souhlasím - nezveřejnění seznamu rozhodců není nejlepší vizitkou.

Jiří Kvasnička
0 # Eva Nováková 2009-05-06 12:37
Z právní praxe nedoporučuji používat mezi obchodními partnery žádné české rozhodčí doložky (stejně jako české soudy). Dokonce i RS u Hosp.K. je už známý svoji "objektivností". Bohužel česká nízká vědomost o morálce a krátkodobé zájmy se na kvalitě právnických profesí šeredně podepsaly.

Sama to nechápu. Advokát by měl dávat klientovi 100% jistotu, nechápu jak klientovi může doporučit smlouvu s českým obecným nebo rozhodčím soudem nebo dokonce založení české obch. společnosti !!! Až na (kogentní) vyjimky to nutné není.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)