Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Interpretace toho rozsudku na provedená iDnes je příkladně konformní:

Fakt, že v důsledku jeho jednání zemřel mladý člověk, zde zůstává, připomněla soudkyně Tereza Jachura-Maříková. Zproštění zpěváka obžaloby ze smrti fanouška podle ní neznamená, že tím mizí i jeho odpovědnost morální. Z hlediska dobrých mravů nemůže soud odškodné za nemajetkovou újmu poskytnout, zdůvodnila zamítnutí Blythovy žaloby.


Tedy za prvé, vztah mezi odškodňovaným poškozeným a odškodňujícím státem je sice de lege lata soukromoprávní, ale ve skutečnosti je tak veřejnoprávní, že ani veřejnoprávnější být nemůže. Korektiv dobrých mravů zde proto nemá místo: Blythe byl poškozen a jeho újma, i ve své imateriální složce, by měla být řádně odškodněna. Nemravné bylo vzít zpěváka do vazby (a to jen proto, že šlo o cizince), nikoli požadovat za to náhradu.

Za druhé, Randy Blythe nebyl odsouzen nejen pro úmyslný trestný čin (což by arci byla vražda, případně zabití, milí vzdělanci z iDěsu), ale ani pro trestný čin nedbalostní, tedy dovozovat, že fanoušek zemřel Blythovou vinou, je mimo meze přípustného soudcovského uvážení. Jakkoli existuje příčinná souvislost mezi Blythovým jednáním a fanouškovou smrtí, to se v daném řízení neřeší, tam se řeší jiný kausální nexus: mezi nezákonným rozhodnutím českého státního orgánu o zahájení trestního stíhání a o vzetí do vazby a újmou těmito rozhodnutími obviněnému způsobenou. Pokud by to tak šlo dál, za chvíli by nedostal náhradu ani Vlastimil Pechanec, protože žádného Roma sice nezabil, ale určitě to byl skinhead a odškodňovat skinheada je přece amorální!

Od Osla měsíce září proto soudkyni Jachura-Maříkovou zachraňuje toliko to, že Blythe není náš případ a podrobnosti známe jen z mediálního podání, navíc z deníku, který by, prominete-li mi, rozzlobena, trochu příkřejší formulaci, měl mít v záhlaví Blbci sobě.

Komentáře   

0 # Anonymní 2015-09-30 19:39
Myslím, že tímhle oceněním jste hodně ujel. Rozsudek je víceméně správný, vazební důvody tam jistě byly, ostatně ten zpěvák sám řekl, že cesty k českým soudům byly pro něj únavné - pokud by byl propuštěn bez kauce, tak by ho v ČR už soud nikdy neviděl. A byl to on, kdo strčil do člověka a zapříčinil jeho pád a následnou smrt, takže na osla měsíce bych možná nominoval soudce, který ho za to osvobodil, ne soudce, který mu odmítl vyplatit odškodné za to, že byla u soudu zkoumána jeho vina.

Soudkyně si mohla poznámku o mravech odpustit, ale na druhou stranu, když někdo zaviní nečí smrt a má ještě tu drzost žádat odškodnění, je dobré mu připomenout, že by se měl spíše stydět za své jednání. Ovšem pochybení státu či nějakého orgánu v jejich postupech nemohu v tomto případě nějak najít a tak nemá ani podobná žaloba na úhradu nemajetkové újmy ani oporu v zákonech, ani v morálce a tak lze chápat i připomínku soudkyně o dobrých mravech.
0 # Tomáš Pecina 2015-09-30 20:06
Nesouhlasím ani v jednom bodě. To, že je pachatel Američan, snad automaticky neznamená, že se bude trestnímu řízení vyhýbat. Únavné by to pro něj jistě bylo, nebo se domníváte opak?

Kdyby zavinil smrt toho fanouška, byl by odsouzen, ale z toho, že byl zproštěn, vyplývá, že ji nezavinil, a navíc, pokud jsem dobře četl, pozůstalí vzali zpět i civilní žalobu. To je elementární logika a každý právník ví, co znamená "zavinit" a co "způsobit".
0 # Anonymní 2015-10-01 16:10
1) To, že je Američan znamená skara zvýšenou pravděpodobnost, žer by se trestnímu řízení vyhýbal v České republice. Máme ostatně příklad jednoho Američana se 4 oběťmi, kterého se už dlouho snaží Česko dostat před soud.

2) To, že je někdo zproštěn či odsouzen právním systémem neznamená a nijak z toho nevyplývá, že věc/skutek/cokoli zavinil či nezavinil. Znamená to pouze, že „soud se rozhodl“.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2015-10-01 19:53
0 # Anonymní 2015-09-30 20:43
Že je pachatel občan USA je v takhle vážném případě vazebním důvodem - a pokud vím, byl propuštěn hned po složení kauce. Naznal snad nějaký soud, že vazba byla nezákonná? Tak kde je vina ČR, když vše proběhlo podle práva a jako laik tam vážně neshledávám nic skandálního a nezákonného?

Smrt způsobil a zavinil - on neměl co shazovat nějaké lidi z podia, od toho tam byl pořadatel. Ten člověk tam navíc lezl také proto, že špatně pochopil výzvu zpěváka. Skandální je tak spíše ten první rozsudek o jeho nevinně - tu smrt prostě způsobil a vina tam je také (měl buď odejít a nebo vyčkat zásahu pořadatele) - pokud už tedy chcete udělovat osly měsíce.
0 # Tomáš Pecina 2015-09-30 21:07
Trochu mi to připomíná argumentaci státních zástupců v nálepkovém nebo čarodějnickém procesu: ti také tvrdili, jak obludných trestných činů se obvinění dopouštěli. Už výsledek trestního řízení svědčí o tom, že se mýlíte.

Ano, soud přijal kauci, ale státní zástupce proti propuštění podal stížnost, takže vazba trvala po dobu, než stížnost projednal městský soud. Z čehož plyne jasně nezákonné rozhodnutí SZ (podat stížnost) a obecnější otázkou je, zda platná úprava neporušuje ústavně zakotvenou zásadu, že jen soud smí rozhodovat o vazbě, jestliže ji takto může fakticky uvalit i SZ, pokud podá stížnost proti akceptaci vazebního substitutu. ÚS derogoval v případě odkladného účinku stížnosti po zprošťujícím rozsudku, se stejným odůvodněním by nyní mohl dovodit, že SZ takové právo mít nemůže.

Neznám podrobnosti případu, vím jen tolik, že při rozhodování o náhradě nelze tímto způsobem revidovat trestní rozsudek: buď je Blythe vinen, a tedy mu žádná náhrada napřísluší, nebo není vinen, a pak je třeba ho odškodnit. Tertium non datur.
0 # Anonymní 2015-09-30 21:49
Jistě, tenhle člověk byl nevinný jak lilie - tomu snad nevěříte, ne? Zpěvák si hrál na Ramba a zabil člověka, nechápu, jak ho mohli shledat nevinného.

Odškodnění už dostal dle zákona, ale on chtěl ještě něco navíc. Což mi přijde nemorální - on toho člověka shodil úmyslně, vlastně se hájil tím, že si ho popletl s jiným, protože špatně vidí. Že byl za svůj čin stíhán a postaven před soud mne nepřekvapuje - spíše mne překvapuje, že to překvapilo jeho a vás. A překvapuje, jak mohl odejít nevinný - tam bych viděl prostor pro ocenění titulem Osla.

Státní zástupce postupoval v případě vazby dle zákona, takže jaké nezákonné rozhodnutí? Můžete být konkrétní? (vaše úvahy o možném rozhodnutí ÚS jsou zcela irelevantní)

Pokud neznáte podrobnosti, neudělujte tituly. Je to takové hloupé a dětinské.

Se spory o svobodu slova to nemá nic společného, tak to sem netahejte.
0 # Christabel 2015-09-30 23:32
Čtu si to až teď, případ jsem nesledovala, ale z médií to vypadá, že soudkyně při rozhodování o náhradě škody jen opakovala odůvodnění trestního rozsudku, tedy pokud jde o tu morální odpovědnost:
zpravy.idnes.cz/.../...

Tudíž bych se na soudkyni nezlobila, její rozhodnutí na trestní rozsudek přímo navazuje.

Rozsudek v trestní věci respektuji, ale už jenom skutečnost, že silně krátkozraký člověk jde do davu lidí, jichž je středem zájmu, bez brýlí a za těchto okolností se pouští do šarvátek, vybízí k úvahám, které naznačil soudce po zproštění viny.
Kromě toho odškodnění za vazbu vyplaceno bylo, byť ve výši vzhledem k poměrům stíhaného symbolické, a v širším kontextu lze rozumět úvahám soudu, proč nechce přiznat vyšší odškodné.
0 # Tomáš Pecina 2015-10-01 07:17
Odpovědnost založená OdpŠk je objektivní, přičemž existuje jediný liberační důvod, a tím je, že si újmu způsobil svým chováním sám poškozený. Toto ustanovení je poměrně gumové, protože vedle situací, kde by povinnost státu k náhradě byla zjevně neadekvátní (nepravdivé přiznání k činu, který poškozený nespáchal, samozřejmě vyjma vynucených přiznání), dovoluje rozšiřující výklad zacházející daleko nad rámec daný ústavním vymezením náhradové povinnosti.

Přesto, nevyplatit náhradu s odůvodněním, že Blythe je za smrt poškozeného morálně odpovědný, je i mimo tento široký rámec, protože morálně je odpovědný snad vůči pozůstalým, nikoli vůči státu, který ho nezákonně stíhal a držel ve vazbě. Tak jako Pechanec: ten se přece takové choval "nemorálně", když byl skinhead.
0 # gogo 2015-10-01 08:22
Argumentujete kromě osvobození také tím, že byla stažena také civilní žaloba. Nebylo to třeba proto, že došlo k mimosoudnímu vyrovnání?
0 # Anonymní 2015-10-01 08:28
Základem čeho je vaše tvrzení, že ho stát nezákonně stíhal? Stát měl přeci mrtvolu, měl toho, kdo ho tu mrtvolu udělal a s obviněním z úmyslného zabití šel k soudu. Soud se seznámil s obžalobou a obhajobou a osvobodil ho. Následně mu stát vyplatil odškodnění přesně dle zákona.

Ale zpěvák se dožaduje i vyplacení nemajetková újmy, dovolává se tedy morálního zadostiučinění. Soud mu jasně řekne, že jeho žádost je nemorální a proti dobrým mravům - pořád tady máme tu mrtvolu, ne? A jistě že si zpěvák způsobil své stíhání svým chováním - toho mladíka přeci shodil, ne?

Toho Pechance sem vážně už netahejte, je to trapné.
0 # Tomáš Pecina 2015-10-01 09:13
Nechme Pechance stranou, používejme místo něj např. Kajinka nebo Kramného, pokud by se některý z nich ukázal nevinným.

Nerozumíte, obávám se, principu objektivní odpovědnosti státu. Stát neodpovídá jen za to, že jeho orgány pochybily při stíhání, ale i za stíhání, které se ukázalo neoprávněným. Typicky, pokud je trestní stíhání zahájeno na základě věrohodného křivého obvinění, stát se z povinnosti odškodnit stíhaného nemůže vyvinit tím, že policie, SZ a soudy neudělaly nic špatně a postupovaly přesně podle zákona s příkladnou odbornou péčí. To je dopad objektivní odpovědnosti (odpovědnosti za následek, nikoli za zavinění).
0 # Anonymní 2015-10-01 09:59
Však odškodnění dostal, tak kde je problém?
0 # Anonymní 2015-09-30 23:58
"Od Osla měsíce září proto soudkyni Jachura-Maříkovou zachraňuje toliko to, že Blythe není náš případ a podrobnosti známe jen z mediálního podání, navíc z deníku, který by, prominete-li mi, rozzlobena, trochu příkřejší formulaci, měl mít v záhlaví Blbci sobě." Tahle věta myslím hovoří za vše... Úplná ztráta soudnosti.
0 # Daniela 2015-10-01 03:39
Myslim si, ze kazdy soud je emocialni zalezitost, kazdy rozsudek ma v sobe moralni prvek.
Chladne zakony presne oznacujici ten ci onen trestny cin by mely byt v konecnem reseni v souladu a rovnovaze s ethikou a vseobecnou moralnosti.. Tak si alesapon predstavuji ja justici.
Proto se pocitacova logika vzpira, jestlize se udalo A- , suspekt byl uznan nevinnym, v te logice musi rigorosne nasledovat B-, tedy vsechny konsekvence odskodneni dle paragrafu xxx. Nastesti to ale tak v praxi nevypada, okolnosti jsou vazeny i z jinych uhlu, nez sablonove kalkulace.
Nasledne jako laik nesdilim pohorseni nad vyrokem soudkyne, nejsem paragrafovy hnidopich, domnivam se, ze je v jeji juristikci se takto vyjadrit a navic je jiste zahodne pripomenout puvodni kausu. . Blythe ma na svedomi lidsky zivot, je za jeho vyhasnuti zodpovedny, at uz ho soud osvobodil z nejakeho duvodu ci ne, toto brime ponese az do smrti. Predpokladala bych, ze s takovym vedomim bude normalni clovek velmi 'humble' a vdecny, ze ho soud neuznal vinnym. Ne pan Blythe. Krome zviditelnovani se je jeste tak sebestrenny, ze se domaha dalsiho odskodneni za mesic ve vazbe, za coz uz byl odskodnen. Kdyz surove shodil mladeho cloveka z podia, zde choulostivy nebyl, ale zachazeni, ktere se mu pricilo, byt jej neohrozovalo zdravotne, to je podle nej duvod k milionovemu odskodneni.
Paranoidni mozek muze spekulovat a preskakovat realitu, jako, ze jestli to takto pujde dal, V.Pechanec nedostane nahradu za roky ve vezeni, pac je rasista. .
To jsou hrusky a jablka a jeste virtualni. Pro zacatek, Blythe nejakou odmenu za vazbu dostal, Pechanec za vezeni nikoliv....

0 # Anonymní 2015-10-01 07:27
Můžete trochu rozvést, za co by měl být pan Blythe českému státu a jeho soudnictví vděčný? Nejsem právník, o právu mám pouze povšechné znalosti, a pokud se nepletu, právo a soudnictví by mělo být objektivní a nestranné. Vděčnost vůči státu tedy zcela určitě není na místě, pokud by ji pan Blythe projevil, znamenalo by to, že soud a policie v jeho případě v jeho případě nerozhodovali objektivně, nýbrž se nechali ovlivnit např. úplatkem.
0 # Anonymní 2015-10-01 08:36
Možná za to, že ho "blbě" zažalovali za úmyslné způsobení zranění a ne ze neúmyslné. SZ totiž z jeho výpovědi usoudil, že fanouška shodil úmyslně a že si byl vědom, že pád z této výšky může mít fatální následky, respektive že nemůže být bez následků - projděte si články o sporu, zpěvák ho vědomě shodil, věděl, kam ho shazuje.

Soudce se na to podíval jinak, jak je už v ČR zvykem. Z jakých důvodů tomu tak bylo nikdo neví - blbost, úplatek, snaha zavděčit se, jiný právní názor - důvodů je mnoho.
0 # Tomáš Pecina 2015-10-01 09:15
To je jen podpůrný argument: pokud byla žaloba vzata zpět, nedošly soudy k závěru o odpovědnosti ani na méně rigorosní civilní úrovni.
0 # Tomáš Pecina 2015-10-01 07:20
Soudkyně Osla nedostala, a pokud by ho dostala, pak za tuto větu (a jen za ni): "Zproštění zpěváka obžaloby ze smrti fanouška podle ní neznamená, že tím mizí i jeho odpovědnost morální." Vázat povinnost státu k náhradě na to, že poškozený jedná morálně, je principiálně vadné.
0 # Anonymní 2015-10-01 09:08
Podla diskusie k tomuto clanku sa stat reprezentovany sudmi nemusi obavat, ze by obhajcov v tomto pripade nenasiel. Moze sa Blythe odvolat k vyssej instancii?
0 # Anonymní 2015-10-04 11:16
Právnická povídka 2016 (PrF MU)
Zdá se Vám, že všechny problémy práva nelze vyjádřit pouze paragrafy a obvyklými právnickými texty? Máte literární talent? Pak neváhejte a zúčastněte se soutěže o nejlepší právnickou povídku, fejeton či báseň, kterou pořádá Katedra právní teorie PrF MU.

Soutěže se může zúčastnit kdokoliv s původní povídkou, fejetonem a básní. Podmínkou je jejich právní tematika. Soutěžní texty, jejichž délka a forma nejsou nijak omezeny, je třeba odeslat spolu s oficiální přihláškou nejpozději do 31. 12. 2015 na emailovou adresu . Následně budou vyhodnoceny porotou ve složení: Blanka Čechová, Petr Hajn, Ivo Jahelka, Martin Škop a Miloš Večeřa. Tři nejzajímavější texty budou oceněny hmotnými cenami.

Více informací o této soutěži můžete nalézt na internetové stránce: povidka.law.muni.cz/content/cs/

zdroj:
jinepravo.blogspot.cz/.../...
0 # Anonymní 2015-10-06 16:17
(Bez znalosti spisu) musím s rozhodnutím soudu jen souhlasit. Modelový případ, kdy přiznání nemajektové újmy (majetková mu přiznána byla, že jo) dobré mravy brání. Navíc soudkyně dle citace říká, že ten mrtvý zemřel "v důsledku jeho jednání", nikoli tedy jak píšete vy "jeho vinou", tedy v důsledku jednání, jež v sobě obsahuje i subjektivní složku.

Vaše srovnání s Kramným a Kajínkem pokulhává. Ti pokud by byli osvobození, pak proto, protože se jim nepodařilo prokázat ani objektivní stránku, nikoli proto, že sice usmrtili, ale bez zavinění. Totéž Pechanec.

A dovozovat z tohoto případu, že by soud nepřiznal Pechancovi odškodnění, protože je skinhead, je za hranou i Vaší bulvárně aktivistické licence.
0 # Tomáš Pecina 2015-10-06 17:15
Hlavní problém mám s uplatněním principu dobrých mravů na vztah mezi státem a občanem. Ten důchodce má dost peněz, proto by bylo nemravné vyplácet mu pensi. Ten řidič má na drahé auto, bylo by nemravné platit mu škodu, kterou mu policie způsobila při dopravní nehodě. Ten obviněný je pěkný grasel (klidně i skinhead Pechanec, to je dobrý příklad, lepší než Kajínek nebo Kramný), tedy ho za věznení neodškodníme.

Způsobil smrt bez zavinění přece není nemravnost! O to tam jde.
0 # Anonymní 2015-10-08 13:56
Tady ale nejde o obecné uplatnění dobrých mravů mezi státem a občanem, ale jen a pouze ve vztahu z nemajetkové újmy. Škoda při státem způsobené dopravní nehodě a pense jsou argumenty mimo mísu, protože v těchto vztazích nikoho nenapadá posuzovat dobré mravy - i Blythe ostatně majetkově odškodněn byl. A určitě zde nešlo o argumentaci ad personam, takže ten případ s Pechancem je také mimo.
Soud posuzoval čistě vznikllou situaci, nikoli osobu mistra Blytha. A shodit někoho z podia s takovou intenzitou, že umře, zkrátka nemravné je, to se na mě nezlobte ani v dnešní postmoderní době.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)