Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Množí se rozhodnutí Nejvyššího soudu, která nepřiznávají beneficium lednové amnestie obviněným, již byli po část doby stíháni jako uprchlí (poslední příklad). Nejvyšší soud těmito rozhodnutími reaguje na obíčko v nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/13 o návrhu na zrušení amnestie (§ 45): Lze též zvažovat, zda navrhovateli sledovanému zájmu by nemohly vyjít vstříc též obecné soudy v řízeních o tom, kdo a jak je napadené amnestie (v její aboliční části) účasten. Logicky se nabízí výklad restriktivní, a proto by kupříkladu v případě obviněných, kteří se jako uprchlí vyhýbali trestnímu stíhání, mohlo být uváženo, zda do rozhodné doby trestního stíhání (osmi roků) tomu korespondující dobu nezapočítat.

Povšimněme si, jak opatrně Ústavní soud svou úvahu formuluje. Tato opatrnost je na místě už vzhledem k dikci čl. II amnestie, kterýžto zní: Nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let.

Gramatický výklad je totiž jednoznačný: trestní stíhání, které není v okamžiku vyhlášení amnestie vedeno proti uprchlému, se zastavit musí, i kdyby po určitou dobu bylo jako proti uprchlému vedeno. Teleologický výklad, výklad e ratione amnestiæ, který naproti tomu Ústavní soud rozvíjí v další části § 45, je stižen zásadní vadou, a to premisou, že amnestie má svůj racionální důvod a není tedy pouhým výtryskem panovníkovy (presidentovy) milosti, aktem milosrdenství.

Obiter dictum není jako precedens závazné, a proto bych nebyl příliš překvapen, kdyby Ústavní soud nakonec judikoval opačně a tento – po mém soudu dosti svévolný – výklad amnestie nepřipustil.

Komentáře   

0 # David Schmidt 2013-09-09 16:08
Je právě otázka, k čemu se váže čárkami oddělená negativní podmínka "s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému" - k pravomocně neskončenému trestnímu stíhání, nebo k plynutí oněch 8 let?

S výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let.

Nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo, s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let.

Formálně gramaticky se se ona výjimka může vázat k predikátu věty, kterou uvozuje.
0 # Tomáš Pecina 2013-09-09 16:18
Tak to rozhodně nesouhlasím. Gramaticky se exempce váže k trestnímu řízení, které má být zastaveno, ne k trestnímu řízení, které se vleče.
+1 # Anonymní 2013-09-09 16:21
Zajímavá úvaha na téma "když si tu amnestii přepíšu, pak může znamenat něco jiného, než co znamenal text původní."
0 # David Schmidt 2013-09-09 16:23
To je další možnost tohoto nešikovného ustanovení, nicméně co varianta, že se výjimka váže k uplynutí 8 let, tj. jedné z kumulativních pomínek. Syntakticky je možná vazba mezi přísudkem "uplynulo" a "s výjimkou"...
0 # David Schmidt 2013-09-09 16:26
Předchozí je reakcí na TP.

Předmětný text je oddělen čárkami, čili syntakticky je otázkou, zda se týká předchozí nebo následující části věty...
0 # Tomáš Pecina 2013-09-09 16:28
Pominu-li (větnou) vyšinutost vaší úvahy, vzniká problém, co s trestním řízením, které bylo vedeno déle než 8 let jako proti neuprchlému, ale k 1. lednu bylo už vedeno proti uprchlému. Podle vašeho výkladu se totiž zastaví.
0 # Tomáš Pecina 2013-09-09 16:29
Předmětný text je oddělen čárkami, čili syntakticky je otázkou, zda se týká předchozí nebo následující části věty...

To čeština nepřipouští: "Který je hrozný lakomec, můj bratr Josef mi nepůjčil auto."
0 # David Schmidt 2013-09-09 16:41
Vždyť to zní tak poeticky...
0 # Tomáš Pecina 2013-09-09 16:43
Teď jsem se pokusil číst to opačně, a vyšlo mi, že se zastavují všechna trestní stíhání pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let, s výjimkou těch, která jsou vedena proti uprchlému a od jejichž zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let :-)
0 # Anonymní 2013-09-09 16:27
Je zcela zvrácené vydávat Klausovu aboliční tlustou čáru za akt milosrdenství.

Richard
0 # Anonymní 2013-09-09 21:09
Proč?

Petr V
0 # Anonymní 2013-09-10 10:55
Tak každému normálnímu člověku je jasné, že abolice byla čirá lotrovina a žádný akt milosrdenství. Byl to prachsprostý kšeft s pravomocí vyhlásit abolici. Kdo věří, že to byl akt milosrdenství, měl by vyhledat odbornou pomoc.

Richard
0 # Anonymní 2013-09-10 12:07
Zcela souhlasim s nazorem pana Richarda
DS
0 # Tomáš Pecina 2013-09-10 13:11
To je originální pojetí, které prima facie nevylučuje ani teleologický výklad: protože účelem amnestie bylo pomoci lidem, kteří si v 90. letech nakradli a teď měli oplétačky s OČTŘ, je nutné vyložit čl. II pokud možno extensivně a fakt útěku jim k tíži nepřičítat: každý normální zloděj přece prchá, ne?
0 # Anonymní 2013-09-11 13:03
:-)

Richard
0 # Anonymní 2013-09-09 16:50
Více než 8 let, nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let, pro trestné činy, s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo.
0 # Anonymní 2013-09-09 20:49
In dubio pro reo...
I když, jsme v České republice, kde výkon osobnostních práv je nepřímo úměrný medializaci posuzovaného.
Takže mu ten "útěk" přičtou k max. trestu.
0 # Jan Vučka 2013-09-09 20:35
Též mám problém s tím, když se nejednoznačné ustanovení aplikuje v neprospěch obviněného. Pokud stát není schopen vydat srozumitelnou normu, nechť to nejde v neprospěch občana (možná by se dalo najít i nějaké rozhodnutí ÚS v podobnén stylu?).
0 # Tomáš Pecina 2013-09-09 21:16
Jistě, na thema in dubio pro libertate je jich celá kupa. Ale já tady žádné dubium nevidím, ta formulace je zcela jasná.
0 # Anonymní 2013-09-09 21:58
Taky tam to dubium nevidim.

Pro uplnost (Pl. ÚS 14/07):

Uvedenému materiálnímu chápání opatření obecné povahy ve prospěch stěžovatelů je třeba dát přednost také s ohledem na konstantní judikaturu Ústavního soudu, dle níž, nabízí-li se dvojí možný výklad veřejnoprávní normy, je třeba v intencích zásad spravedlivého procesu volit ten, který vůbec, resp. co nejméně, zasahuje do toho kterého základního práva či svobody. Jde o strukturální princip liberálně demokratického státu in dubio pro libertate plynoucí přímo z ústavního pořádku (čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 4 Ústavy nebo čl. 2 odst. 3 a čl. 4 Listiny), vyjadřující prioritu jednotlivce a jeho svobody před státem [viz nález sp. zn. I. ÚS 643/06 ze dne 13. 9. 2007 (N 142/46 SbNU 373) a obdobně nález sp. zn. III. ÚS 741/06 ze dne 29. 11. 2007 (N 209/47 SbNU 685)]. Tímto přístupem Ústavní soud mimo jiné respektuje i doktrínu materiálního právního státu, na kterou se ve své judikatuře opakovaně odvolává.
0 # Anonymní 2013-09-09 21:13
Probůh proč tam není závorka?

To bylo určitě... Budu diktovat... Pište...
0 # Anonymní 2013-09-09 21:13
Petr V
0 # Anonymní 2013-09-09 21:20
Není hlavní větou "Nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let."? A věta "s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let" vloženou větou vedlejší?
0 # Tomáš Pecina 2013-09-09 21:23
To rozhodně nikoli :-)
0 # Anonymní 2013-09-09 22:11
Hmm. Já myslím,že ano... Proč rozhodně ne?

Petr V
0 # Tomáš Pecina 2013-09-09 22:15
Protože tím by abolice dopadala na téměř všechna běžící trestní řízení. I když podle zásady in dubio pro libertate, proč vlastně ne? :-)
0 # David Schmidt 2013-09-09 22:25
Vloženou větou nikoli, protože "s výjimkou" není sloveso

Následující sice je možnou jazykovou interpretací:

Nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let.

Nicméně in dubio mitius je nutno aplikovat až u komplexnějších forem interpretace, kdy za použití více metod existuje dvojí možný výklad. Zásada nezní "Nabízí-li se dvojí možný jazykový výklad veřejnoprávní normy..."
0 # Tomáš Pecina 2013-09-09 22:41
S tím souhlasím, a proto je jako mezikrok třeba dotázat se autora čl. II, tzn. Zdeňka Koudelky, jak to myslel. Takovou frašku Ústavní soud dlouho nezažil, minimálně od výslechu Václava Klause.
0 # David Schmidt 2013-09-09 22:55
Též právník Hradu by měl vysvětlovat, snad to tedy nějaký připomínkoval :))
0 # Tomáš Pecina 2013-09-09 22:57
Tvrdí, že ne. Tedy Jakl? Nebo snad Klaus? Ten je sice z pohledu práva autorem, ale je téměř jisto, že amnestie není projevem jeho vlastní vůle.
0 # Anonymní 2013-09-10 22:56
Právě proto, že by pak dopadla fakticky na všechny, je to přeci zajímavá verze výkladu.

Pokud si dobře pamatuji, tak věta může být i bez slovesa.

Obecný soud, který má dopad amnestie řešit, se jistě nebude autora dotazovat.

Je patrné (i z přístupu soudů), že výklad této věty je mnohoznačný, takže by měl směřovat spíše ku prospěchu obviněných než naopak.
0 # Ema 2013-09-17 10:44
Prepáčte Nevedkovi v oblasti práva, že kladie otázku: prečo by sa obecný (či akýkoľvek iný) súd nemal pýtať autora na to, čo chcel tým nejednoznačným "nařízením" povedať? Veď on, na rozdiel od napr. básnikov z obdobia symbolizmu, ešte žije, tak čo. Tých sme sa už opýtať nemohli, takže rozbory v triede boli zaujímavé.

P.S. Ja za autora považujem osobu podpísanú pod veľdielom.
0 # Tomáš Marný 2013-09-09 23:14
Taky by šlo "nařizuji, aby zastaveno stíhánı" a celé pokračování odstavce bude výjimka.
Pardon, jestli to už někdo navrhoval.
Bravo, Zdeňku!
0 # Anonymní 2013-10-29 14:50
Omlouvam se ale budu vystupovat jako anonymni osoba, kterochranuje svoji osobu ze zakona int....
Byl sem odsouzen pred mnoha letyza neplaceni vyzivneho. V ceske republice neziji. V roce 2010 jsem byl uveznen. Zaplatilo se co bylo dluzno. Leta jsem byl zenaty a peclive se staral o novou rodinu. Uveznenim me vznikla ujma , kde sem se rozvedl , vzhledem k tezke psychicke ujme , kterou trpim dodnes ztratil jsem rodinu v zahranici. U soudu jsem uvedl zda dite je moje ? Nikdo se tim nezabyval. V dobe kdy jsem do ceska oficialne jezdil jsem na vyzivne dal penize otci , ktery je alkolik a samozrejme je nezaplatil. Pri jednani u soudu vse poprel a lhal. Muj tehdejsi advokat vse dotvrdil. Odvolanim k soudu v praze se jakoby omylem odvolani zpozdilo o jeden den a vse bylo zamitnuto. Nemam problem komunikace s urady poslal jsem I centralni policii cr poctou e mail vyjadreni. Dostal jsem ze je vse predano k dalsimu rizeni. Po nekolika letech zacali urady na me utocit prez policii v jine zemi s tim ze je na me vydan zatykac. Znemoznili mi tim podnikat , mit financni prijem a zaplatit to /kolik nevim/ patrne kolem 6 tis. Doll....chtel jsem a chci to zaplatit I po castkach. Podotykam ze timto rozhodnutim jednoho soudu v praze ze me udelali osobu bezdomovce , ktery je bezpravne pronasledovan jako nejhorsi kriminalni osoba ve svete. Je mi uz dost let. Zpravu soudu na podatelnu soudu I formou e mailu se nedari dorucit. Tak nevim...proc chteji cloveka zdeptat , soudit , zavirat kdyzje chopen se dohovorit ! Kde je zpravedlnost ? O jake pravo se opira soud ? Omlouvam se , ale uz nevim co delat. Penize nemam , pracobvat chci nemam s tim problem. Proc soud neproveril nebo nevyda rozhodnuti o placeni kdyz uz , a proc chce cloveka poslat za mrize aniz by znal celou pravdu. Osoba , ktera rika ze dite je moje zije z policistou z jednoho prazskeho obvodu.mas si vzit zivot ? Tak sem na tom psychicky spatne jsem I obcan z drivekska se snizenou pracovni schopnosti. Mam zdravotni problemy. Poradte. Dekuji.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)