Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

O tom, co znamená, když se řekne telefonní justice, jsme psali zde. Nyní Ústavní soud vydal usnesení, kterým odmítl ústavní stížnost Patrika Vondráka proti svévolné výměně soudce.

Ústavní soud doposud judikoval, že rozvrh práce musí pro obsazení soudu určovat jednoznačná pravidla, nyní však změnil názor – jde přece o extremistu! – a ústy soudce zpravodaje Jana Musila uvedl: Skutečnost, že rozvrh práce výslovně neřeší postup po vyloučení zákonného soudce ve smyslu § 30 odst. 1 tr. řádu, je bezesporu negativní [srov. § 42 odst. 1 písm. d) zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích]. Sama tato skutečnost však nezakládá porušení individuálního základního práva stěžovatele, k jehož ochraně slouží ústavní stížnost.

Proč? No protože nový soudce nebyl stanoven svévolně, ale vybral ho náhodně počítač! Jestliže se snad mezi mými čtenáři najde někdo, kdo tomu věří, nechť se v tomto smyslu vyjádři v komentáři: takové lidi naše nová, křehká demokracie potřebuje!

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-06-18 02:13
Z hlediska smyslu a účelu článku 38 odst. 1 Listiny je takový postup vhodnější, než pokud by na místo vyloučeného soudce nastupoval soudce zastupující, jehož jméno by bylo od počátku řízení stranám známo. V takovém případě by totiž v některých případech a z různých důvodů mohlo docházet k účelové snaze procesních stran o vyloučení zákonného soudce a jeho nahrazení soudcem určeným pro zastupování. Náhodný výběr nového soudce elektronickým systémem se tudíž jeví jako přijatelnější...

To odůvodnění má hlavu i patu a myslím, že se s tou stížností Musil dobře a spravedlivě vypořádal. Kdy by nastupoval automaticky náhradní soudce, strany by toho mohly zneužívat.

Budete si stěžovat u ESLP?
0 # Tomáš Pecina 2011-06-18 03:30
Odůvodnění má dva zásadní problémy. Jednak z rozvrhu práce rozhodně nevyplývá, že by měl nový soudce být "losován počítačem", naopak se zdá logické, aby za vyloučené nastupovali soudci v určeném pořadí, a za druhé i kdyby to tak být mělo, není tento postup přezkoumatelný, což samo o sobě odporuje ústavnímu právu na zákonného soudce.

Stížnost do Štrasburku připadá v úvahu až proti meritornímu rozhodnutí.
0 # Anonymní 2011-06-18 10:32
To už by taky mohli říct, že z hlediska smyslu a účelu článku 38 odst. 1 Listiny by bylo vhodnější, aby vůbec žádný rozvrh práce nebyl a soudce se vždy vybíral "náhodně". Za současného stavu přece může docházet k účelové snaze měnit zákonného soudce tím, že si člověk změní bydliště... Fakt neuvěřitelné.

Nemeritorní rozhodnutí se ve Štrasburku napadnout nedá, nebo to jen nepovažujete za účelné?
0 # Anonymní 2011-06-18 10:39
Namítal jste ve té ústavní stížnosti tu nepřezkoumatelnost té náhodnosti? Řešil soud tu otázku vůbec nějak? Zkoumal vůbec, jak ten elektronický systém funguje, byl tam nějaký pokus o ustavení znalce? Nebo ústavní soud jen uvěřil tvrzení obvodního soudu s tím, že soud přece nikdy nelže?
0 # Tomáš Pecina 2011-06-18 11:02
Ústavní stížnost. Vše podstatné je v ní, domnívám se, namítáno.

Soud nikdy nelže, znalce na "náhodnost" by nám stejně neustanovili.
0 # Tomáš Pecina 2011-06-18 11:50
Nemeritorní rozhodnutí se ve Štrasburku napadnout nedá, nebo to jen nepovažujete za účelné?

Už z hlediska rychlosti rozhodování ESLP to nemá smysl.
0 # Anonymní 2011-06-18 11:51
naopak se zdá logické, aby za vyloučené nastupovali soudci v určeném pořadí, a za druhé i kdyby to tak být mělo, není tento postup přezkoumatelný, což samo o sobě odporuje ústavnímu právu na zákonného soudce

Přezkoumatelný by nebyl, pokud byste prokázal, že se ten losovací systém dá ovlivnit. Žádný systém není dokonalý a úplně spravedlivý. Losování, pokud ho opravdu provádí program, do kterého nelze zasáhnout, je spravedlivé.
0 # Tomáš Pecina 2011-06-18 13:42
Já si nemyslím, že nějaké losování proběhlo. ÚS ovšem uvěřil OS-P1, že se tak stalo, a Musil předvedl jeden ze svých pověstných kousků v oblasti odůvodňování neodůvodnitelného.
0 # Anonymní 2011-06-18 14:49
tpředvedl jeden ze svých pověstných kousků v oblasti odůvodňování neodůvodnitelného

Odůvodnil to neprůstřelně.

Kůrka, Mucha, Musil a Výborný (občas Janů).

Stačí mít za zpravodaje někoho z nich a je vymalováno.
0 # Anonymní 2011-06-24 22:06
- IV ÚS 307/03 ...Zastoupení soudců se stejně jako složení senátů musí řídit předem stanovenými pravidly určenými rozvrhem práce...

- zákon o soudech a soudcích, § 42/2 ...aby nejpozději v den, kdy věc soudu došla, bylo bez využití rejstříků nebo jiných evidenčních pomůcek soudu nepochybné, do kterého soudního oddělení náleží

- Nejvyšší soud sp.zn. 21 Cdo 1316/2008 ...Vzhledem k tomu, že rozvrh práce Okresního soudu v Nymburce neumožňoval zákonu odpovídající určení, který senát nebo předseda senátu (samosoudce) projedná a rozhodne věc zapsanou pod č. 726/2002, měl tuto věc projednat a rozhodnout senát nebo předseda senátu (samosoudce) určený předsedou soudu postupem podle ustanovení § 44 odst.1 zákona o soudech a soudcích. Uvedeným způsobem ovšem nebylo postupováno, a proto je na místě závěr, že ve věci rozhodl soud, který byl nesprávně obsazen

Pro mě z toho vyplývá. Použití automatického systému přidělování věcí není zpětně přezkoumatelné a hlavně předvídatelné. (pozn. navíc, kde je záruka, že neexistuje možnost počítačový program oblbnout). Rozvrh práce u OS Praha 1 nepamamatoval na případy, kdy je vyloučen soudce z důvodu podjatosti, měl o přidělení rozhodnout předseda soudu. Pokud by v rozvrhu práce OS Praha 1 bylo uvedeno, že v případě vyloučení soudce z důvodu podjatosti bude senát obsazen soudcem náhodně vybraným počítačovým systémem, pak by bylo asi vše OK. Ale na tuto možnost rozvrh práce nepamatoval. Proto měl o vyloučeném soudci rozhodnout předseda obvodního soudu, nikoliv přidělovací počítačový dorovnávací systém tohoto soudu.
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2011-06-25 01:37
Podle mého právního názoru rozvrh práce OS-P1 náhradního soudce určuje.

Pokud by měl být "zákonný" soudce vybírán bez omezení předsedou soudu, nedalo by se o respektu k ústavním právům stran mluvit, to by byla čistá svévole.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)