Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jak jsme 20. října 2009 předpověděli, tak soud nyní učinil: plzeňské democe jsou neplatné, a zbývá toliko otázka, kolik bude nyní universita doplácet na náhradě škody soudně úspěvším demotentům. Nemělo by to být zrovna málo, protože ve společnosti, kde se vše řídí tím, jak se věci zdají, nikoli, jak jsou, znamená titul doktora nebo magistra práv výraznou společenskou výhodu.

Čímž se zároveň ukazuje, k čemu, resp. na co, případně pro co nebo pro koho (tzn. pro kočku) je soudnictví, kterému trvá rozhodnutí nikoli měsíce, ale roky. Jak víme z našich případů a máme-li vyjmenovat jen pár křiklavostí, pan Ž. zbitý strážníky žaloval na ochranu osobnosti v r. 2003, rozsudek nemá dodnes, pak K. z Pardubic podával své žaloby v r. 2008 a je na tom podobně, jiný klient, pan L., byl naopak v r. 2005 na ochranu osobnosti žalován a jeho kausa stále nebyla brněnským krajským soudem dovedena do finále. Jak říkám svým klientům, buďte v klidu, v této zemi je úspěchem rozsudku se vůbec dožít.

Komentáře   

0 # David Schmidt 2015-08-06 23:07
Je otázka, pokud by statut univerzity obsahoval jak udělení, tak odnětí akademického titulu, zda by se nejednalo o věc samosprávné působnosti vysokých škol.
0 # Tomáš Pecina 2015-08-07 10:27
To si nedokážu právně příliš dobře představit, protože pak by VŠ vykonávala pravomoc nad svými absolventy a stávala se tak veřejnoprávní korporací. Asi jako kdyby ČAK vykonávala pravomoc nad vyloučenými/vyškrtnutými advokáty. Po právní stránce nesmysl.
0 # David Schmidt 2015-08-08 14:00
Analogicky by se odejmutí titulu rovnalo právě vyškrtnutí, takže právní nesmysl to není. Zákon tak ovšem konstruován není a samospráva může působit pouze proti studentům a tam kde to je výslovně určeno. Což zde není, resp. je to otázka, zda ner podle obecných předpisů.
0 # Tomáš Pecina 2015-08-09 09:02
Jenže u ČAK vztah mezi komorou a advokátem trvá po celou dobu nuceného členství, kdežto u university tento vztah zaniká absolutoriem. Vámi proponovaná změna by to modifikovala a universita by se skutečně stala svého druhu komorou svých absolventů (titul by nebyl osvědčením o absolutoriu, ale o členství v ní). Proto: nesmysl.
0 # David Schmidt 2015-08-09 11:33
Vždyť to píši, že zákon tak není konstruován.
0 # David Schmidt 2015-08-09 19:34
Ale dodávám, že i kdyby byl, nemusí to nutně znamenat "komorní" charakter právního vztahu. Univerzita by mohla vystupovat i jako vykonavatel státní správy. Což dává smysl, diplom je veřejnou listinou, nemá interní charakter.
0 # Tomáš Pecina 2015-08-10 10:21
To je v rozporu s pojetím tradiční universitní autonomie a nezávislosti a akademických svobod. Kdyby university nejen poskytovaly vzdělání, ale omezovaly přístup k profesím i těm, kteří studium na nich absolvovali, stávaly by se výhonkem státu. Nemyslitelné.
0 # David Schmidt 2015-08-10 15:07
Tak to se podívejte na právní vývoj Karlovy univerzity, ta v sobě tradičně spojuje samosprávný prvek se státní správou,v různých dobách v různém poměru, viz NSS v několika svých rozsudcich.

Ale je to stejně neúčelné jako debatovat, zda The Walking Dead je seriálem, jehož hlavním tématem je kanibalismus.
0 # Tomáš Pecina 2015-08-10 15:38
Sorry, ale university byly ve středověku církevní a nikoli státní ústavy, takže v žádném případě nelze hovořit o tom, že by Universita Karlovy vykonávala státní správu.
0 # David Schmidt 2015-08-10 18:52
Historický výklad není vyčerpán jedním dílčím obdobím.
0 # David Schmidt 2015-08-10 18:53
Historický výklad není vyčerpán jedním dílčím obdobím.
0 # David Schmidt 2015-08-10 18:53
Historický výklad není vyčerpán jedním dílčím obdobím.
0 # Tomáš Pecina 2015-08-11 14:13
V novověku se university od církve emancipovaly, ale státními se fakticky staly až v r. 1948 (píšu 1948 a ne 1945, protože jako jedna z mála demokratických institucí tříleté období nastupujícího komunistického teroru přežily). Stav, že by university směly odejmout titul, tu arci nebyl nikdy (pokud už ho směl někdo odejmout, pak trestní soud, jak se zmiňuji ve svém textu).
0 # David Schmidt 2015-08-11 19:01
Mýlíte se, že by vysoké školy musely být státní, aby vykonávaly státní správu.Jak uvedl NSS za První republiky, “Rozšíření stejně jako založení určité samosprávy universitní a korelátní s ním zúžení sféry ústavu státního… znamenající vlastně limitaci moci státní, není možné mysliti jinak, než ve formě zákona” nález NSS ČSR sp. z. 8836/34, v ASPI, ve věci “Habilitace soukromých docentů na univerzitách”. Cituje to i NSS.

Ostatně "STÁTNÍ závěrečná zkouška" se tak nejmenuje bezvýznamně, vysoké školy si nemohou samosprávně rozhodnout, že žádné konat nebudou, že si mohou v této agendě dělat, co chtějí a tituly jen udělit, atd.

Že dosud neodebiraly tituly, není sporu.
0 # Tomáš Pecina 2015-08-11 19:31
Ovšem v tomto případě nevykonávají university státní správu, ale naopak jsou samy státními úřady kontrolovány. Stricto sensu je akreditační řízení zásahem do akademických svobod (a ve mnou zmiňovaném středověku by bylo nemyslitelné, aby např. na Sorbonně konali absolventi královskou závěrečnou zkoušku), ale to nic nemění na tom, že udělení akademického titulu není výkonem státní správy.
0 # David Schmidt 2015-08-11 19:46
Podle stávající judikatury je státní závěrečná zkouška výkonem státní správy v oblasti vzdělání. Ale rozsudek dohledávat nebudu, protože si NSS, mírně řečeno, nevážím, takže nebudu ztrácet čas beztak neplodnou debatou ;)
0 # Tomáš Pecina 2015-08-11 22:24
Pokud to tak NSS napsal, pak se mýlí: protože VŠ tituly mají veřejnoprávní status (a být by to tak nemělo, ale to je jiná otázka), je jejich udělování výkonem veřejné správy sui generis,, nikoli správy státní.
0 # David Schmidt 2015-08-11 23:55
To je již hra o slovíčka, zda nazývat přenesenou státní správu jako nikoli státní, ale veřejnou. Podstatné je, že je zde univerzita pouze vykonavatelem státem (= zákonem) primárně regulované agendy.

Dle Nejvyššího správního soudu je proto nutné vnímat veřejnou vysokou školu jako právnickou osobu svého druhu s charakteristickými rysy veřejnoprávní korporace, a to právě s ohledem na výše zmíněné smíšené formy činnosti představující jednak státní správu a jednak korporativní veřejnou samosprávu v oblasti výzkumu a výuky. Veřejná vysoká škola, resp. její orgány rozhodující o právech a povinnostech studentů vystupují nikoli nezávisle na svém charakteru veřejné korporace, ale právě z důvodu svého charakteru veřejné korporace, tedy jako nositelé pravomocí. Adresáti jejich veřejnoprávního působení jsou potom dotčení studenti, kteří se proti takovým rozhodnutím mohou bránit, neboť nelze akceptovat, aby se v tomto ohledu veřejná vysoká škola vymkla jakékoliv kontrole a svému účelu, k jehož plnění je zavázána státu, jakožto primárnímu nositeli vrchnostenské pravomoci. Podpůrně lze k výše uvedeným závěrům odkázat rovněž na rozhodnutí prvorepublikového Nejvyššího správního soudu, který opakovaně judikoval, že funkce univerzity, resp. její fakulty jsou jednou funkce orgánu korporace, po druhé funkcestátního úřadu (např. Boh. A 1596/22, Boh. A 15040/22, Boh. A 8836/34). Obdobně je možné připomenout usnesení federálního Ústavního soudu ze dne 19. 3. 1992, sp. zn. II. ÚS 18/92, dle kterého je vysoká škola orgánem veřejné moci v případech jí zákonem svěřených, či stěžovatelem zmiňované usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2000, sp. zn. I. ÚS 620/2000, vycházející z toho, že rektor Univerzity Karlovy, resp. děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ve věci týkající se výsledků přijímacího řízení rozhodoval v postavení orgánu veřejné správy.

9 As 1/2009 - 149
0 # Anonymní 2015-08-12 00:06
``````rozhodoval v postavení orgánu``````````

Co že ??????
0 # Anonymní 2015-08-09 11:04
To už definitivně zvítězil pozitivistický "výklad" práva nad zdravým rozumem? Co princip spravedlnosti? Copak všem uniká vědomí, že tu je jistá kasta politikářů propletených s podnikateli, která si pro sebe sama tvoří zákony? A co byste chtěli, když soudí sami sebe na základě toho, co si sami zfalšovali? Vždyť se stačí jen zamyslet: kdo tituly odebíral? Ten, kdo je taky udělil!
0 # Tomáš Pecina 2015-08-09 16:36
Domíváte se, že rozvést vás může oddávající úředník na radnici?
0 # Anonymní 2015-08-09 17:44
Nikoli. Tuto Vaši narážku nechápu.

Však jsem poukazoval, že je naprosto směšné, když jim tituly odebírala ta samá instituce, která jim je dala. Co od nich čekat? Že když to podvodně udělili, tak to následně zcela korektně odejmou? Vůbec bych se nedivil, kdyby toto odebírání bylo zfušováno záměrně.

Druhá věc je Váš názor, že by jim měly tituly zůstat. To mi připadá zvrhlé, u oněch individuí o žádnou "změnu statutu" – jak píšete v původním odkazovaném článku – nejde. Naopak jde o naprostý výsměch rozumu a dehonestaci (jestli to je ještě dále možné) samotného statutu vysokoškolského vzdělání. Dále podkopávání důvěry veřejnosti ve stát, protože přistižená individua měla tituly beztak za účelem zisku úřednických funkcí.
Jsem absolutně pro odebrání, i kdyby to mělo být na základě retroaktivního zákonu (zde jde o jeden případ, kdy by to bylo nanejvýš ospravedlnitelné.)
0 # Anonymní 2015-08-09 18:10
Soud dal svým rozhodnutím šanci i dalším absolventům, kteří přišli o titul na Západočeské univerzitě. Až na jediný případ ale nepodali včas žalobu, a tak o diplom definitivně přišli.

Děti Mrázka mohly mít zpět titul z Plzně. Kdyby si stěžovaly
zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Anonymní 2015-08-10 15:32
Plzeňská univerzita se snaží odebrat tituly posledním odbojným rychlostudentům
archiv.ihned.cz/.../
0 # Anonymní 2015-08-11 14:29
Soud nadržuje rychlokvaškám
neviditelnypes.lidovky.cz/.../...
0 # Anonymní 2016-06-14 18:29
Mrázkovy děti zvládly práva v Plzni za 21 měsíců. Tituly jim prý zůstaly, škola tvrdí opak
novinky.cz/.../...

Bývalý šéf plzeňských strážníků Hosman má definitivně zpět titul z Plzně
novinky.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)