Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Byl jsem upozorněn, že na Jiném právu – jež jsem po Vučka-gate přestal sledovat – vyšel text Jakuba Drápala hájící trest zákazu účasti na demonstracích uložený Igoru Ševcovovi.

Článek bohužel neobsahuje ústavněprávní analysu problému, toliko uváděje:

Lze si představit třeba osobu, která násilně útočila v průběhu demonstrace nevyprovokovaným házením dlažebních kostek na jiné demonstranty / policisty / přihlížející. Pro takovou může být výchovnější / jasnější / spravedlivější, pokud dostane zákaz chodit na určité demonstrace/shromáždění, než pokud dostane podmínku bez bližší specifikace. Stejně tak tento zákaz ochrání společnost a průběh demonstrací, během kterých se nebudou páchat trestné činy.

To je dosti zjednodušující pohled. Je totiž třeba vycházet z čl. 4 odst. 2 Listiny, jenž stanoví že meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou upraveny pouze zákonem, a z odst. 4, podle kterého musí být při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

Konkrétně, je-li čl. 19 odst. 2 Listiny připuštěno omezení shromažďovacího práva tak, že toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu, znamená to, že nejsou vůbec přípustná omezení z hlediska okruhu účastníků, ledaže by je stanovila sama Listina. Demonstrovat smí tak každý, komu v tom nebrání např. fakt, že se nachází ve vězení, ve vazbě nebo v detenčním ústavu.

Rozsudek nemůže arci obstát ani sub specie podústavního práva. Výklad ustanovení § 76 odst. 3 TrZ provedený Vrchním soudem v Praze je totiž nepřípustně rozšiřující, neboť trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce podle tohoto ustanovení předpokládá, že se odsouzenému zakazuje vstup na stanovené sportovní, kulturní a jiných společenské akce; politická demonstrace ovšem společenskou akcí není, a to ani jinou, neboť na demonstraci se nechodí za účelem socialisace, nýbrž ku prosazení určitých politických požadavků anebo – minimálně – vyjádření nespokojenosti s politickou situací.

Komentáře   

0 # Radek Mikula 2016-07-25 17:42
Lze uvažovat o tom, zda účastníci politických shromáždění nejsou nespravedlivě zvýhodněni oproti osobám, které upřednostňují jiné typy sešlostí, jež v zákoně vyjmenovány jsou. Platnou úpravou se soudy ovšem řídit musejí, tedy... v právním státě musejí

Zajímala by mě páně Drápalova reakce na tento článek. Tipoval bych ale, že ho raději přehlédne. Argumentace v něm je poměrně neotřesitelná.
0 # Anonymní 2016-07-26 17:26
"Lze si představit třeba osobu, která v textu odvolání uvedla výroky, kterými skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu. Pro takovou může být výchovnější / jasnější / spravedlivější, pokud dostane zákaz podávat proti soudním rozhodnutím opravné prostředky (=činnost, jejíž výkon upravuje jiný právní předpis, § 73 III TrZ), než pokud dostane podmínku bez bližší specifikace. Stejně tak tento zákaz ochrání společnost a průběh soudního řízení, během kterého se nebudou páchat trestné činy."

Šikovně uložený trest je mocným a dosud nedostatečně doceňovaným nástrojem v rukou kreativního soudce.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)