Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

O vzdutí lidových vášní v souvislosti s registrací našeho Sudetoněmeckého krajanského sdružení píšeme vždy s gustem, neboť vyjadřování oponentů má určitou graciesnost, byť nepostrádá třídně uvědomělý, marxistický říz.

Nepochybujeme o tom, že ministerstvo vnitra jejich výzvu neoslyší, ostatně ředitel odboru za naši registraci odpovědného, Václav Henych, má komunistickou minulost a s pány Rejfem a Tuleškovem si proto nemůže nerozumět.

Pánové zároveň zaslali již starší, arci neméně okouzlující, korespondenci s německým SdL, a také něco čísel Trefy (ukázka).

Komentáře   

0 # Filip Šudák 2014-01-22 14:14
Ta výzva je teda síla!

Proboha, co je na tom být hloupý a lhát čestného?
0 # Anonymní 2014-01-22 14:40
Nebylo by možné podat podnět ke zrušení Občanského sdružení M.J. Husa, Teplice, pro podněcování nenávisti?
0 # Anonymní 2014-01-23 09:39
Jistě bylo. K tomu bych se však jako zastánce svobody slova nesnižoval. AHL
0 # gogo 2014-01-22 15:18
Myslíte, že by bylo možné si pány z Trefy objednat kupříkladu na Silvestra? Tohle je výjimečně čistá forma hodná pěstování.
0 # Tomáš Pecina 2014-01-22 15:35
Bohužel jsou plaší. Ogňjan Tuleškov kupř. odmítl jít se mnou do Debatního klubu (no, je fakt, že themata, která jsem navrhl, nemusela být jeho šálek vodky…).
0 # krystlik 2014-01-23 00:22
Principiálně nechce přes písemné a telefonické výzvy producenta nikdo z těchto národovců jít do TV-debaty s panem Pecinou, případně jeho náhražkou - mnou. Je to nápadné - debatu radikálně odmítl i scénarista Českého století Pavel Kosatík. Ke spatření v debatniklub.webnode.cz/pozvanky/ a v debatniklub.webnode.cz/.../...
0 # Anonymní 2014-01-23 22:23
Kdyz uz jsme u te dejinne spravedlnosti, kolik zaplatili Nemci na nemajetkove ujme Zidum? A kolik nam treba za ty Lidice? Jen abych mel predstavu, kolik by bylo spravne zaplatit na nemajetkove ujme odsunutym. Diky.
0 # Tomáš Pecina 2014-01-24 01:40
O tom podrobně např. zde.
0 # Anonymní 2014-01-24 11:46
Děkuji.
Pokud jsem dobře pochopil, šlo o jakési odškodnění 3.000,- dolarů za jednoho přeživšího holokaust, tedy v převážné většině zřejmě přeživšího z koncentračních táborů, přičemž ukradený majetek zůstal úplně stranou? Pokud srovnám míru zásahu a odhlédnu i od faktu, že odsuny byly součástí mezinárodněprávního uspořádání po WWII, pak odsunutým by měla náležet maximálně omluva, které se jim již dostalo. Pokud navíc přihlédnu k faktu, že za Lidice - vyhlazené a literárně srovnané se zemí - se tedy nemajetková újma neplatila žádná?
0 # krystlik 2014-01-24 11:49
Proč nastolovat otázku nemajekové, když plně stačí majetková újma? Kdyby obrovský zanechaný majetek sudetskými Němci byl započten na vrub reparací, musela by ČSR platit reparace zástupně za Německo dalším 19 statům.
0 # krystlik 2014-01-24 11:54
Anonymnímu z 11:46:

Odsuny nebyly předmětem mezinárodního práva - v Postupimi nebylo uzavřeno nic, co by se podobalo mezinárodní smlouvě. Proč omíláte neustále Lidice, když i podle oficiálních českých odhadů obětí odsunu připravili Češi Němcům po dobu minimálně čtvrt roku "Lidice" den co den, svátky nesvátky.
0 # David Schmidt 2014-01-24 15:48
"Kdyby obrovský zanechaný majetek sudetskými Němci byl započten na vrub reparací," pořád by to bylo málo s celkovým účtem za válku nejen na materiálu, ale i v imateriální sféře.

Jinak stejně jako je čas pokoje i války, tak je i čas individuální viny i kolektivní odpovědnosti.
0 # krystlik 2014-01-24 17:56
Odkud máte, vážený pane Schmidte, podklad pro tak lživé tvrzení, že i po započtení zanechaného sd-majetku by ČSR měla dostat reparace? Znáte vůbec knihu Kučera, Jaroslav: „Der Hai wird nie wieder so stark sein.“ Tschechoslowakische Deutschlandpoli-tik. Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, Dresden 2001; česky: „Žralok nebude nikdy tak silný“. Čs. zahraniční politika vůči Německu 1945–1948. Argo, Praha 2005? Tam je to černé na bílém.
0 # David Schmidt 2014-01-24 18:45
Vážený pane Krystlíku, máte-li konkrétní argument, že hodnota zkonfiskovaného majetku převáží materiální a imateriální ztráty, rád si jej poslechnu.
0 # krystlik 2014-01-24 23:44
Opatřete si onu publikaci, nehodlám si zde trápit prsty klávesnicí. Z četby si sednete na zadek. Nebo si opatřete moje Zamlčené dějiny 2, tam je to též.
0 # David Schmidt 2014-01-25 00:13
Čili nemáte konkrétní argument. V pořádku.
0 # Tomáš Pecina 2014-01-25 03:23
Během vyhnání a v jeho přímém důsledku přišlo o život několikanásobně víc Němců, než kolik Čechů zemřelo za války, a to pravděpodobně i včetně Židů (kteří byli navíc cca z poloviny německojazyční, takže podle zvrhlé české logiky by se vlastně k obětem počítat neměli). Co tedy chcete srovnávat?
0 # David Schmidt 2014-01-25 03:45
I
kdyby, jedná se o důsledek války, který nesouvisí s reparacemi. Ty
nefungují tak, že se spočítají škody a mrtví na obou stranách a vyplatí
rozdíl.
0 # Anonymní 2014-01-24 12:02
Protože - uveďte jedinou německou obec, kterou Češi po válce zcela vyhladili a srovnali se zemí včetně stromů a rybníka na návsi.
A kolik že tedy německo zaplatilo celkem za 2 světovou válku na maJetkových reparacích? Abychom měli zase nějaké srovnání.
0 # krystlik 2014-01-24 17:57
Cca 30 000 Sudetoněmců zahynulých v důsledku odsunu na cs-území (český odhad) je asi jen více než počet obětí Lidic.
0 # krystlik 2014-01-24 19:19
Žádal jste jmenovat obec, i když nemůžete exemplární exekuci srovnávat s běsněním vyžadujícím lidské životy, ale neničícím hmotné statky. Postoloprty.
0 # Anonymní 2014-01-24 21:55
Habartice- obyvatelstvo vyhnano, obec zplundrovana.
0 # krystlik 2014-01-24 23:42
Těch příkladů by bylo více, ale onen národovec měl zřejmě na mysli počet obětí.
0 # Anonymní 2014-01-24 12:19
+ ať se Vám to líbí nebo ne, tak odsuny byly součástí mezinárodněprávního uspořádání po WWII, viz čl. XII postupimského protokolu. Debatu na téma řádná forma mezinárodní smlouvy s Vámi ovšem nepovedu.
0 # krystlik 2014-01-24 18:00
Protokol z nějaké konference nemá s mezinárodním právem co dělat, nemá-li formu mezinárodní smlouvy.
0 # David Schmidt 2014-01-24 19:33
Od kdy?
0 # krystlik 2014-01-24 23:40
Odjakživa.
0 # David Schmidt 2014-01-24 23:46
Nemáte důkaz.
0 # Filip Šudák 2014-01-25 02:32
Podle ustanovení § 64 odst. 1 bodu 1 zák. č. 121/1920 Sb., Ústavní listina Československé republiky (dále také "Ústava ČSR"), president republiky zastupuje stát na venek. Sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy. Smlouvy obchodní, dále smlouvy, z kterých pro stát neb občany plynou jakákoli břemena majetková nebo osobní, zejména vojenská, jakož i smlouvy, jimiž se mění státní území, potřebují souhlasu Národního shromáždění. Pokud jde o změny státního území, souhlas Národního shromáždění se dává formou ústavního zákona.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 Ústavy ČSR všichni obyvatelé republiky Československé požívají v stejných mezích jako státní občané této republiky na jejím území plné a naprosté ochrany svého života i své svobody nehledíc k tomu, jakého jsou původu, státní příslušnosti, jazyka, rasy nebo náboženství. Úchylky od této zásady jsou přípustny jen, pokud právo mezinárodní dovoluje.

Článek XII. Zprávy o třístranné konferenci v Berlíně (tzv. Protokolu postupimské konference):

XII. Spořádaný odsun německého obyvatelstva

Konference dospěla k této dohod o odsunu Němců z Polska, Československa a Maďarska:

Tři vlády prozkoumaly tuto otázku po všech stránkách a uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho složky, které zůstávají v Polsku, Československu a v Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa. Jsou zajedno v tom, že jakýkoli odsun musí byt prováděn spořádaně a lidsky.

Poněvadž by příliv velkého počtu Němců do Německa zvětšil břemeno, které již doléhá na okupační úřady, soudí, že tento problém by měla zkoumat především Kontrolní rada a přihlížet při tom zvláště k tomu, aby tito Němci byli spravedlivě rozděleni mezi jednotlivá okupační pásma. Dávají proto svým zástupcům v Kontrolní radě příkaz, aby co nejdříve svým vládám oznámili, kolik takových osob už přišlo do Německa z Polska, Československa a Maďarska, a aby podali odhad, v jaké době a jak rychle by mohly byt provedeny další odsuny vzhledem k nynější situaci v Německu.

O tom se současně uvědomují československá vláda, polská prozatímní vláda a kontrolní komise v Maďarsku se žádostí, aby zatím zastavily další vyhošťování, dokud zúčastněné vlády neprozkoumají zprávy svých zástupců v Kontrolní radě.

Podepsáni: J. V. Stalin, Harry S. Truman, C. R. Attlee, Berlín 2. srpna 1945.

Není mi známo, že by Národní shromáždění Závěrečný protokol zákonem přijalo, a že by takový zákon president republiky podepsal.
0 # David Schmidt 2014-01-25 02:49
Dohoda
3 vlád je součástí MP. Zda zavazovala ČSR "vydat" občany Říše (tak je
pojímali), je dnes hypotetická otázka. Rozdíl oproti Mnichovu je v tom,
že Mnichov se týkal území, Postupim občanů Říše.
0 # Tomáš Pecina 2014-01-25 03:18
Závěrečná deklarace nezakládá ničí práva ani povinnosti, proto není vůbec právním dokumentem. Cf. dikci "bude třeba přesunout" (nikoli odsunout, odsouvá se židle od stolu, nikoli lidé). Když se česká vláda s někým dohodne, že bude třeba vyvlastnit váš automobil, není to ještě platný právní titul, jímž své auto pozbýváte.
0 # David Schmidt 2014-01-25 03:52
Je to dohoda 3 stran o poraženém obyvatelstvu - občanech Říše. Ano, ČSR neměla povinnost je vydat, nebyla vázána k přesunu.
0 # krystlik 2014-01-25 13:10
Nikoliv o občanech Německé říše, nýbrž o statních příslušnících ČSR! Říšská státní příslušnost byla Němcům českých zemí vnucena a nesměli optovat pro ČSR.
0 # krystlik 2014-01-25 13:17
Němci v protektorátu dostali německou státní příslušnost automaticky, zbavit se jí nemohli, optovat nemohli, nebylo ke komu.

Němci v bývalém polském záboru Těšínska byli úřady zařazeni do Abteilungu I a II Deutsche Volksliste, opce nebyla povolena.

Karpatští Němci na Slovensku si uchovali slovenské občanství.
0 # David Schmidt 2014-01-25 14:34
Byť by byli příslušníky poraženého státu nespravedlivě, prostě jimi byli,
takže pod dohodu 3 stran spadají. ČSR na druhou stranu mohla uznat i své
občanství u vsech, nebo jen u některých. Zvolila druhou možnost.
0 # krystlik 2014-01-25 17:37
Odkdy stát smí odebírat vlastním občanům státní příslušnost jako to udělala ČSR v roce 1945?
0 # David Schmidt 2014-01-25 18:17
Odjakživa.
0 # krystlik 2014-01-26 13:33
A co tehdy úplatné stanovy Společnosti národů a od konce roku 1945 OSN?
0 # krystlik 2014-01-26 13:34
"Platné"
0 # David Schmidt 2014-01-26 14:02
Nejsem si vědom, že by Společnost národů toto striktně bez výjimek zakazovala,
nicméně to byl beztak cár papíru - Mnichov, resp. není uplatnitelná na
vypořádání faktického personálního, zprvu i územního rozpadu původního
státu (byť proklamativně byla kontinuita) a zamezení dvojího občanství.
0 # krystlik 2014-01-26 16:34
Že Vy netušíte, že mnichovská konference se konala v souladu se stanovami Společnosti národů, s locarnským paktem a versailleskou smlouvou?

Samozřejmě, že stanovy Společnosti národů explicitně umožňovaly rozpad státu vzniklého podle pařížských mírových smluv!

Němci českých zemí a karpatští Němci zůstali československými občany až do 3. 8. 1945.
0 # David Schmidt 2014-01-26 16:43
Pročež o ně v rámci vypořádání rozpadu společného státu a zamezení dvojího občanství přišli.
0 # krystlik 2014-01-26 17:41
Nikoliv, cs-stát pokračoval nepřetržitě od roku 1938, jako kdyby se nechumelilo - teorie kontinuity. Tedy měli i cs-státní příslušnost. Té museli být zbaveni, aby mohli být vyhnáni a zabaven jim majetek bez náhrady.
0 # Anonymní 2014-01-26 18:02
krystlik: Z hlediska 33/1945 Sb. je třeba odlišovat u § 1 odst. 1 a 2. Respektive u odstavce 1 je třeba odlišovat i ty, kteří říšské či maďarské občanství získali na základě zákona či mezinárodních smluv, a ty, kteří na základě žádosti. Teorie kontinuity nevylučuje to, že si někdo mohl mezi lety 38-45 platně požádat o změnu občanství, stejně jako např. uzavřít manželství.
0 # David Schmidt 2014-01-26 18:18
Teorie, teorie... Je irelevantní,
zda ČSR po r. 39 "existovala", stejně tak se věc mohla pojmout jako
diskontinuitně s novou Ústavou atd. Fakticky se stát
(území, obyvatelstvo, suverénní řád) rozpadl v 2. prvku a otázka
občanství je tak logická. Jinak pro stát je "výhodnější" konfiskovat své
občany než jen souseda, takže Váš argument nesedí. Celé to je výsledkem
vypořádání rozpadu státu a prohrané války, ne událostí v rámci řádu a
míru.
0 # Anonymní 2014-01-25 15:07
No právě proto jsem se nechtěl pouštět do diskusí na téma formy mezinárodní smlouvy - ono je to vždycky tak, že nemám-li pravdu, budu se držet jakýchsi formálních nedostatků. Zkrátka o dobře, vítěz války - v rámci poválečného uspořádání - nám odsun dovolil a my ho provedli. Tečka. Že na tom není náš podpis a že jsme to nevyhlásili ve sbírce (myslíte to vážně?!) je asi tak důležité jako absence sňatku pro vyživovací povinnost.

Nicméně mě velice baví ono páně Krystlíka i Peciny zřemě již nevědomé a tvrdošíjné odpovídání na cokoli pouze odpovědmi na jakési výlučně česko-německé rovině. Já a zřejmě ani pan Schmidt jsme neměli na mysli matematické srovnání česko-německých škod, ale právě pohled na celou věc jako na uspořádání po konci války.

Nicméně, i když to od sebe uměle oddělíme a chtěli bychom se dopočítat nějakého majetkového odškodnění za arci nadsazených 30.000 obětí a milion nebo dva nebo tři odsunutých včetně odejmutého majetku, pak to srovnejme s reparacemi, které zaplatilo za druhou světovou válku Německo. Pokud by to mělo být z naší strany více než arci nesymbolická jedna kačka, tak je to moc.

A tvrdit, že pokud bychom zaplatili skutečnou škodu, tak je Německo za celou válku v plusu, je duševně nezdravé a za hranicí diskutovatelnosti.
0 # Tomáš Pecina 2014-01-25 15:42
Je zapotřebí lišit německý stát a československé občany německé národnosti. Za zločiny prvního nemůžete činit odpovědnými druhé. Nebo snad v Norimberku přijali rozhodnutí, že zločinným byl německý národ a ne hitlerovský režim?
0 # David Schmidt 2014-01-25 16:13
Stát je jen fikce. Nešlo o zločinnost a vinu, to jen u pohlavárů, ale o odpovědnost.
0 # Anonymní 2014-01-25 16:24
Zase ten ceskonemecky pohled. Vy jste jak nemecky Palacky. Nicmene tak otazka nestoji. Otazka stoji, kdo zacal a prohral valku - nemecky narod nebo hitlerovsky rezim? Jinymi slovy, umite to od sebe oddelit, vy, takovy bijec komunistickych soudcu a sede zony?
0 # krystlik 2014-01-25 17:44
Kdo začal WW II? PL, GB, D, SSSR. Přispěl k ní i F. D. Roosevelt, když Polákům zatajil, že do nejmenších podobností zná text tajné doložky k Ribbentrop-Molotovovu paktu.

Podle regulí Společnosti národů může za WW II Polsko svými dvěma mobilizacemi. Téhož názoru je i ruské ministerstvo zahraničních věcí.
0 # krystlik 2014-01-25 17:46
Schmidtovi, z 16:13:

Podle Vaší logiky je každý Čech dospělý v rozemzí 1948-1989 odpovědný za komunistický režim v Č(SS)R.
0 # krystlik 2014-01-25 17:49
Anonymnímu, z 15:07:

Opatřete si knihu Kučera, Jaroslav: „Der Hai wird nie wieder so stark sein.“ Tschechoslowakische Deutschlandpoli-tik. Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, Dresden 2001 a změníte názor. Pokud máte svědomí, budete se pak velmi za Čechy stydět.
0 # David Schmidt 2014-01-25 18:10
Ano, každý občan ČS(S)R v letech 48 an. je prima facieodpovědný za zločiny státu.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)