Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Zveřejňujeme poslední slovo, které si pro dnešní hlavní líčení připravil obžalovaný Patrik Vondrák. Upravena byla pouze orthografie, tak aby byla v souladu se zvyklostmi tohoto blogu.


Vážená paní předsedkyně, páni přísedící!

Předtím, než jsem byl před třemi lety vzat do vazby, jsem nevěděl mnoho o systému naší trestní justice. Ve vězení jsem měl čas nad ní přemýšlet. Nerozuměl jsem zpočátku tomu, proč jsem se já, aniž bych cokoli nezákonného spáchal, ocitl mezi lidmi, kteří se většinou dopustili závažných zločinů. Dnes už to vím, a vím také daleko víc o fungování justice v této zemi.

To co jsem se o tomto státu a jeho justici dozvěděl, mnou otřáslo.

Před třemi lety jsem byl zadržen a následně vzat do vazby za zločin lepení samolepek. Soudkyně Bedřichová odůvodnila vazbu tím, že vylepování samolepek není sice tak úplně dostatečný důvod k vazebnímu stíhání, ale je to pouze zlomek mé trestné činnosti, která bude zakrátko odhalena.

To odpovídá i příkazům k telefonním odposlechům, které tento soud povolil: jak je patrné ze spisu, ty byly povoleny, a to u několika desítek osob, pro zcela jiný skutek, než ze kterého jsme byli obviněni, za administraci internetových stránek. Soud všechny tyto odposlechy automaticky povoloval, aniž se zamyslel nad tím, jak je možné, že jedna stránka měla mít šedesát různých administrátorů, a zda státní zástupkyně pouze nevyužívá toho, že odposlouchávaní nemají možnost proti rozhodnutí se bránit, a nepostupuje ve skutečnosti osvědčenou methodou, povolte odposlech a to by bylo, aby se na odposlouchávaného během několika měsíců nějaká trestná činnost nenašla.

Vzat do vazby jsem tedy byl de facto za něco, co se teprve mělo zjistit a z čeho jsem měl být v budoucnu obviněn, a jako hlavní vazební důvod bylo uvedeno, že bych mohl svou trestnou činností získávat finanční prostředky. Jak vydělávat na lepení samolepek, bylo zřejmě jasné jen tomuto soudu.

Poté, co městský soud zrušil důvod útěkové vazby, musel bych být do tří měsíců od zadržení propuštěn. Týden před uplynutím této lhůty jsem byl proto znovu obviněn, tentokrát z toho, že jsem měl organisovat manifestaci v Jihlavě. Ačkoli jsem se jí ani neúčastnil, postačilo to k tomu, aby soudkyně Bedřichová mohla mou vazbu prodloužit.

Dovolím si ocitovat dvě pasáže, kterými soud zdůvodnil, proč je třeba mé trestní stíhání vést vazebně:

Z postojů obžalovaného v minulosti lze dovodit, že by se stejným způsobem choval i do budoucna, neboť platí, že účelem jednání, pro které je obžalovaný stíhán, je účinně destabilisovat stávající institucionální a právní systém. Tolik JUDr. Bártová. Že může být nálepka tak nebezpečná, to se snad nedomnívali ani komunisté, které tak často a tak rádi za politické procesy, které organisovali, pranýřujeme.

A ještě jeden citát: …svoboda myšlení a svoboda projevu, zaručená Listinou základních práv a svobod, a právo na osobní náhled na historické události nejsou bezbřehé. To napsala do svého usnesení, které je rovněž součástí spisu, státní zástupkyně JUDr. Galková.

Omezování svobody slova je znakem totalitních diktatur, dovolil bych si ale podotknout, že ani ty neomezují svobodu myšlení.

Mé spoluobviněné slečně Dupové byla vazba pro změnu prodlužována kvůli tetování nebo nebo kvůli tomu, že udržuje písemný kontakt s lidmi, kteří se exponují na extremistické scéně. Tyto důvody, jak víme, neuznal za oprávněné ani Ústavní soud.

Francouzský spisovatel Marcel Pagnol kdysi řekl: K čemu se namáhat pátráním po vinících, když si je můžeme sami vybrat. Domnívám se, že v tom spočívalo celé přípravné řízení a na stejném principu bylo vedeno i toto hlavní líčení.

Jeden z obhájců, doktor Rybář, zde hovořil o nestandardních praktikách vyšetřovatelky Zlaty Pálfiové z Útvaru pro odhalování organisovaného zločinu. I my jsme na tom byli podobně, i když je fakt, že mně paní Pálfiová nehrozila, že bude kontaktovat mého zaměstnavatele – byl jsem ve vazbě a tento druh nátlaku by neměl smysl. Na prostudování spisu, který měl v té době asi dva a půl tisíce stran, nám policie dala pouze sedmnáct hodin. Snadno si lze spočítat, že abychom to stihli, museli bychom přečíst v průměru sto stran za čtyřicet minut, a to nepočítám přehrání několika hodin videozáznamů, které spis obsahuje.

O spravedlivém procesu se v našem případě vůbec nedalo hovořit, a nedalo se o něm hovořit ani v tomto hlavním líčení: jak víme, byly zamítnuty všechny naše důkazní návrhy, čímž je naše obhajoba fakticky bezpředmětná – jak se chcete obhajovat, když soud stejně žádný z vámi navrhovaných důkazů neprovede? Podobnou příležitost, jak se obhájit, dostala kdysi i Dr. Milada Horáková, i když je pravda, že ta v porovnání s námi přece jen určitá procesní práva měla.

Věřím, že když už ne paní státní zástupkyně, minimálně soud slyšel o existenci dokumentu nazvaného Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, což je mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která v čl. 6 odst. 3 písm. c) říká, že každý, kdo je obviněn z trestného činu, má právo vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě.

V tomto hlavním líčení byli slyšeni pouze svědkové navržení veřejnou žalobou, všechny naše důkazní návrhy byly jako údajně nadbytečné zamítnuty. Myslím, že zhruba stejně spravedlivě byl kdysi v Kostnici souzen Mistr Jan Hus.

Rád bych věřil, že náš proces není politický. Nacházím ale četné paralely s procesem s členkami hudební skupiny Pussy Riot, který jsem pozorně sledoval a mnohokrát si říkal, jak je možné, že česká media vidí, jestliže užiji biblického příměru, smítko v oku bližního a břevno v tom vlastním přehlížejí. Faktem je, že nejsme při procesu spoutáni na rukou i nohou a zavřeni v kleci jako ty tři nešťastné mladé ženy v Moskvě, ale jinak jsou si naše procesy podobné jako vejce vejci.

Nespravedlivé bylo nejen přípravné řízení, ale i hlavní líčení. Stačí se podívat, jak zde vystupoval znalec Ivo Svoboda, který, ačkoli se sám podílel na policejní akci v Jihlavě, nebyl soudem vyloučen pro podjatost. Stačí se podívat, jak tento znalec v mediích vulgárně nadával jak nám, tak našim obhájcům, a jak ani to nebylo pro tento soud důvodem pro jeho vyloučení. Stačí se podívat, jak se soud první instance ptal nadřízených soudů, jak má rozhodnout o jeho, všem zcela zřejmé, podjatosti – a nepochybuji o tom, že stejně tak si paní předsedkyně zjišťovala, jak má její senát rozhodnout o vině a trestu.

Obhájci zde ve svých závěrečným návrzích hovořili o paralelách s procesy z dob komunistického režimu. Takové přirovnání je bohužel rovněž zcela na místě.

Všichni víme, že v 50. letech se soudci obraceli o radu na vyšší místa, ptali se Státní bezpečnosti nebo v těch nejdůležitějších kausách, jako byl proces s Rudolfem Slánským nebo s Miladou Horákovou, přímo na ÚV KSČ. Tyto orgány jim ochotně pomáhaly, tak jako pomohl soudu zdejšímu místopředseda městského soudu JUDr. Horký. A věřím, že i v případě Pussy Riot konsultovaly soudy dopředu své rozhodnutí s vyššími místy. Že by se taková svévole mohla odehrát i zde, jsem ovšem, ve své naivitě, nepředpokládal.

Skutečným důvodem našeho stíhání není ani lepení samolepek, ani organisace pochodu, který se – výslovně na přání tehdejšího ministra Kocába – ani neuskutečnil, ale naše politická činnost v oposici. To je jediný důvod, proč jsme byli přes rok ve vazbě a proč tu dnes stojíme. Víme to my, ví to paní státní zástupkyně, ví to tento soud, a vědí to, jak doufám, i zástupci medií, kteří tuto kauzu sledují.

Možná bude dobré na závěr krátce připomenout osud protistátní záškodnické skupiny pana Miroslava Jeníka ze severovýchodních Čech, kterou ve své studii popsal Ústav pro studium totalitních režimů. Pan Jeník se svými spolupachateli vylepovali v r. 1969 na Semilsku protirežimní plakáty, za což byli o rok později odsouzeni pro trestné činy pobuřování, hanobení republiky a jejího představitele, hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele, podněcování k těmto trestným činům a poškozování zájmů republiky v zahraničí. Za to jim byl uložen trest deseti měsíců odnětí svobody nepodmíněně. My jsme za údajné vylepování samolepek strávili ve vazbě 14 měsíců, takže když to porovnáme s panem Jeníkem, vychází nám, že tehdejší Husákův režim byl přece jen o něco humánnější a vůči oposici tolerantnější než ten dnešní, který sám sebe nazývá svobodným a demokratickým.

Mám-li se vyjádřit k obžalobě, nemohu než uvést, že jsem hluboce a nezvratně přesvědčen o své nevině.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-10-17 10:25
Opravdu brilantně napsané! OR
0 # Anonymní 2012-10-17 11:50
Brilantně napsané, celé ovšem, jak uvidíme, na h....
A to proto, že o té závěrečné řeči nenapíšou novináři ani jediné slůvko. Milada Horáková přece byla hrdinka, kdežto tohle jsou nácci. A kdo by se slůvkem zmínil o jejich šikanování či se jich jakkoli jinak zastal, sám by se stal náckem. Jako třeba známý nácek" pan Pecina či ultranácek Petr Kočí.
0 # Vodník 2012-10-17 15:30
To srovnani s Pussy Riot neni na miste.
0 # gogo 2012-10-17 16:29
Je otázka, jaký má sprostý obviněný styk se světem, jestli si tedy tu řeč chystal sám. Anebo to může být vědomý kalkul s odhadem, jak asi bude na adresáty působit mediální obraz případu PR.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-17 16:33
B je správně. Sprostý zproštěný má na PR velmi podobný názor jako Vodník.
0 # Vodník 2012-10-17 17:34
TP: přeedběhl jsi mě - typoval jsem to na kalkul...
0 # Komár 2012-10-17 22:19
Tak je snad jasné, že to psal advokát. Vondrák by tak složitých vět nebyl schopen (znám ho osobně).
0 # Anonymní 2012-10-17 22:32
Komár: Nezlobte se, ale Vondrak zcela nepochybne nema problem s tim skladat vety a formulovat texty a rekl bych, ze bez problemu o nekolikanasobne vetsím mnostvi slov, nez jste predvedl vy.

Tudiz skutecnost, ze nekdo kdo sam sklada vety o osmi slovech a pokud to presahne, tak jiz po sestem slove se musi uchylit k vyuziti zavorek, zaklada moznost k uvaze, zda-li jste vubec schopen zjistit, eventuelne pochopit, obsah toho co PV rika, ci pise. Tudiz vas dehonestujici postreh na ucet PV nevypada jako neco, cim by bylo relevantni se zaobirat.
0 # Anonymní 2012-10-18 14:26
Srovnání s Pussy Riot se mi také příliš nepozdávalo, ale PV to ze svého pohledu vysvětlil tak, že sice to, co udělaly, bylo špatné a zasloužily si potrestání, ale přesto šlo o politický proces, kde se nerespektovala jejich procesní práva.

-es-
0 # Tomáš Marný 2012-10-17 21:58
Mám jisté pochybnosti o vhodnosti popisu "brilantní", ale je to patně první případ, kdy někdo z téhle skupiny přednese solidní projev. Buď je to naprostá výjimka mezi jeho soukmenovi nebo mu to někdo napsal. Tomáše Pecinu nehádám, leda by změnil výrazně svůj styl (snadno poznatelný i v lecktrých podáních podepsaných jistým advokátem).
0 # Tomáš Pecina 2012-10-17 22:27
Děkuji, že jsem aspoň jednou mimo podezření :-)
0 # Anonymní 2012-10-17 22:47
Pane Marný, možná skutečnost, že právě tenhle obžalovaný je schopen formulovat a pronést takový projev, vysvětluje milou pozornost, kterou mu OČTŘ a rozličné státobezpečnostni agentury dlouhodobě věnují. A proč jim stojí za to vyvolávat takový skandál pod tak marginální záminkou, jako jsou nálepky na nádobách na psí exkrementy..
Myslím, že ten výčet okapů, schránek, domovních dveří, nádob na psí exkrementy atd.. který soudkyně předčítala rovných 28 minut a na jehož zadokumentování byl třeba ten nejelitnější policejní útvar, to již nyní nepochybně má své pevné místo v dějinách české justice po roce 1989.
DS
0 # Tomáš Marný 2012-10-18 08:53
TP: a kdo tedy, když ne Vy?
0 # Tomáš Pecina 2012-10-18 09:00
TM: No comment.
0 # Anonymní 2012-10-18 14:30
Úžasné, jak někdo dokáže zhodnotit schopnosti "skupiny" i jednotlivců, s nimiž se v životě osobně neviděl, nemluvil s nimi, nic od nich neslyšel ani nečetl :-)

-es-
0 # Anonymní 2012-10-18 15:32
Podle tohoto rozhovoru a článků, co má Vondrák na Šináglově webu, nevypadá zrovna jakoby nedal kloudnou větu dohromady: sinagl.cz/.../...

Navíc některé pasáže jsou stejné jako v závěrečné řeči.

0 # Anonymní 2012-10-19 04:56
Dobrý den

Vzhledem k upozornění při vstupu na tento web, jsem nucen jako skutečný (!!!) demokrat přispět reakcí. :)

Předem všeho chci vyjádřit plnou podporu nespravedlivě stíhaným a vězněným (nejen!) v tomto politickém procesu, vykonstruovaném totalitním režimem a jeho vlastizrádnými poskoky.

Chci také říct, že všichni kdo se na podobných svinstvech aktivně prokazatelně podíleli, budou za své činy po občanské revoluci právem souzeni - politici, úředníci, soudci/soudkyně, státní zástupci, policisté.

Bez problémů toto konstatování zopakuji do očí každému politikovi, soudci, státnímu zástupci, úředníkovi a policistovi, pokud se na to bude chtít osobně zeptat.
Samozřejmě práci nikomu občanským jménem ulehčovat nebudu :)
Narozdíl od některých si nemyslím, že je to ve válce s nepřítelem vhodné (a stejně už mě znají) a jde spíš o princip, jak tento boj efektivně vést. Transparentnost není v prvních fázích v boji s částečně neviditelným nepřítelem moc moudrá taktika (hodí se spíše pragmatické postupy tajných služeb a nejmenovaných organizací - např. jeden článek řetězu by neměl znát víc než nejbližší článek atd).
Z důvodů nesprávné taktiky občanské opozice se také podobné procesy pohříchu vůbec dějí nebo daří zavírat weby atd.
Transparentnost je na místě až po zisku masivní podpory občanů při vyjití do ulic k prosazení cílů.
Naopak je potřeba se spojit napříč občanským spektrem v boji proti režimu a použít všechny potřebné prostředky, protože už dávno ztratil jakoukoliv legitimitu.
Jako občané máme právo ale také povinnost ke své zemi, národu a českým dětem postavit se tomuto zrůdnému režimu na odpor.

A vážení, my JSME ve válce.
Možná se zatím nevede klasickými zbraněmi (pokud nemluvíme o západních zločineckých válkách proti svrchovaným neagresivním zemím), ale o to více je nemilosrdná.
Kapitalističtí psychopati nám vzali naše domovy, ženy, děti a náš stát, víc už ztratit nemůžeme.
Bez nadsázky každý z nás může zítra skončit na ulici o hladu a v mrazu.
Už dávno je na čase bojovat proti tomuto zrůdnému totalitnímu režimu, který provádí genocidu malých dětí indoktrinací kapitalismem, feminismem, metrosexualismem a drogami už od mateřských školek.
Který ničí naše ženy na feministické promiskuitní děvky.
Který dělá z mužů bezcharakterní lůzu a rezignované starce.
Který za pár let vyprodukoval více politických procesů, stíhaných a uvězněných občanů za projevené názory a postoje než komunismus za celých čtyřicet let.
To, co na západě a u nás probíhá, je bez jakékoliv nadsázky cílená genocida bílé heterosexuální rasy.

Vlastizrádci v podobě kmotrů a politiků polistopadové éry mají svá jména.
Stejně jako všichni jejich poskoci provádějící tyto zločinné procesy, ale také od plyšového podvodu např. brutální vybydlování bytových domů.


Za svými slovy si plně stojím tak, jak jsem řekl před pár dny ve svém svědectví u jiného soudu se zločincem, který má na svědomí vraždy starých lidí a vyhazování dětí na ulici a nazývá se vznosně "majitel domu".

Přestaňme se bát, bát se musí všichni, kdo aktivně kolaborovali s tímto femikapitalistickým režimem, který má na svědomí zničení rodin, likvidaci průmyslu i zemědělství, zadlužení státu fiktivními nesplatitelnými dluhy a statisíce umučených lidí pochcípaných hlady a zimou na ulicích nebo skrz existenční sebevraždy.

Každý totalitní režim je jen tak silný, jak mu my občani svým strachem, nečinností a rezignací dovolíme.
Jakmile se spojíme, můžeme si tady ustavit takový systém, jaký my chceme (a ne že ne!).
0 # Anonymní 2012-10-19 04:56
Abych předešel onálepkování nějakým ismem :, - Jsem zastáncem nastolení skutečné přímé demokracie postavené na Tradičních hodnotách společnosti. Nakonec je to i jediná šance dnešních kmotrů a jejich poskoků na spravedlivé humánní procesy, protože dalšími alternativami jsou už jen komunismus nebo nacismus, kde po právu skončí v kamenolomu.

Rád bych pro jistotu připomněl, že zde nemáme žádnou demokracii, ale mafiánský totalitní kapitalismus.
Demokracie opravdu není o tom, že do věcí veřejných kecají blbci (a ženské), vládnou nějaké strany kmotrů, děti se vyučují totalitní ideologie apod., krom jiného - vždy byla od počátku myšlena jako vláda moudrých osobností národa přímo volených a odvolatelných Občany (a Občanem nemá být každý parazit a cizák) a normami společnosti postavená na Tradičních hodnotách.
Každý, kdo si nastuduje historii původních starších demokracií a jejich základních principů, to jistě ví.

Držím samolepkovým vrahům palce a vyjadřuji jim plnou podporu v boji proti zvůli totalitního režimu.
Neodvolávejte, stůjte si na svých ideích a zásadách, bojuje za své sny a ideály, protože to vám žádný režim nemůže vzít.
Chtějí vás pošpinit svou špínou, nahnat vám strach, vzít vám vaši hrdost, čest a zásady, abyste byli jako oni.

Vždy stojí za to bojovat proti zlu a bezpráví, za svou vlast a národ proti vlastizrádcům, kolaborantům a cizákům!


Držte se, pánové a dámo!


Ps: Prozovoval jsem vlastní čtený protirežimní blog s návštěvami ovčanských upozorňovatelů, fízlů i soudních poskoků a budu pokračovat webem, takže vím co to znamená nést zodpovědnost za podobné příspěvky.S pozdravem

alien
0 # Anonymní 2012-10-19 06:46
A konečne tu máme ráznu odpoveď adresovanú bojujúcej demokracii. Termín "femikapitalistický režim" ma priam očaril.
EP
0 # Anonymní 2012-10-19 06:57
Krásné, aliene,
dostal jsem z Vašeho vášnivého projevu husí kůži.
Primitivní energie promítnutá do bojového instinktu, vysoká hladina testosteronu, nevybitá a spalující - tak si představuji ideálního revolucionáře.. Vzrušujete mě.

Váš obdivovatel
Zbyněk Bystřický
0 # Matrix 2012-10-20 16:44
Souhlasím spíš názvem feminofašistická Justice,která ví že je v rozkladu a stůj co stůj se drží svého,vždyt ta jejich neodvolatelnost jim dává neskutečnou moc,není to první případ který má nálepku politického procesu,takových je mnohem více a odstrašující rozsudky momentálně probíhají ve velkém na přivezeným paragrafu kterému se říká stalking...jednoduše,někdo něco provede a aby se vyhnul odpovědnosti udá na polici stalking místo toho aby tu věc musel řešit a policie mu jde na ruku a místo prosazení práva na které má údajný ,,stalker" právo tak dotyčného začnou stíhat,tedy nestíhají toho kdo to zapříčinil ale stíhají toho kdo je v právu a chce si toto právo prosadit,uvidíme kam se justice rozhoupe,velkým kritikem Justičních poměrů a zcela právem je například p. Fiala z webu k213.cz,tohoto pána systém okradl o děti a ted ho okrádá o svobodu slova a ještě ho chce věznit,je mi na blití z české demokracie,toto není demokracie ale totalita horší než za komančů.
0 # www.zvedavec.org 2012-10-19 18:52
Přílišný patos se k této stránce nehodí.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)