Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jan Potměšil na Jiném právu upozornil na sporný judikát Nejvyššího správního soudu (NSS), rozsudek ze dne 22. 1. 2010, č. j. 5 As 65/2009-39, podle něhož lze přestupek mladistvého projednat v blokovém řízení.

Pátý senát NSS – který jinak patří spíš k těm lepším – se v tomto případě, mírně řečeno, nevyznamenal. Na přestupkové řízení totiž dopadá ustanovení čl. 40 Úmluvy o právech dítěte, a ta blokové řízení vylučuje, dokonce hned z několika důvodů:

Čl. 40 odst. 2 písm. b) pododst. iii) požaduje, aby aby trestní věc dítěte (a i přestupek je ve smyslu Úmluvy trestní věcí) byla bez odkladu rozhodnuta v souladu se zákonem příslušným, nezávislým a nestranným úřadem nebo soudním orgánem ve spravedlivém procesu v přítomnosti právního zástupce nebo jiné odpovídající osoby a v přítomnosti rodičů nebo zákonných zástupců dítěte, ledaže by se zvážilo, že jejich přítomnost, zejména s ohledem na věk a situaci dítěte, není v jeho zájmu. Což jsou předpoklady, které blokové řízení obvykle nesplňuje.

Ještě kategoričtější je ustanovení čl. 40 odst. 2 písm. b) pododst. v) Úmluvy, podle něhož, jestliže bylo rozhodnuto, že se dítě provinilo proti trestnímu zákonu, má právo, aby toto rozhodnutí, jakož i jakákoli v důsledku toho přijatá opatření, byla v souladu se zákonem přezkoumatelná vyšším pravomocným, nezávislým a nestranným orgánem nebo soudním orgánem. To ovšem sumární – blokové – řízení svou povahou vylučuje.

Tím ale problémy s ústavně konformní interpretací přestupkových předpisů nekončí: téměř by se dalo říct, že tady naopak začínají. Jestliže totiž u mladistvého pachatele vyloučíme možnost projednat přestupek blokově (v příkazním řízení je to vyloučeno ex lege, ustanovením § 87 odst. 2 přestupkového zákona), vzniká situace těžko odůvodnitelné nerovnosti mezi mladistvým a zletilým pachatelem, protože sebebanálnější přestupek mladistvého bude muset být řešen ve správním řízení a pokud bude mladistvý uznán vinným, kromě sankce jej čeká povinnost zaplatit (minimálně) tisíc korun paušální částky nákladů řízení. Správní orgán má sice možnost náhradu nákladů nepožadovat (§ 79 odst. 3 PřZ), ale zákon nestanoví, že tak musí učinit, jde čistě o jeho správní uvážení.

Výsledkem této podivné úpravy je, že mladistvý bude za stejné deliktní jednání efektivně postižen přísněji než zletilý pachatel, takže místo zvýšené ochrany je mu poskytována zvýšená represe.

Cosi shnilého je v českém přestupkovém právu…

Komentáře   

0 # Jan Potměšil 2010-06-28 10:21
Myslím, že projednání věci blokovkou v případě mladistvého vyloučeno není. Právo na dvounistanční řízení je zachováno - obviněný se svobodně rozhoduje, jestli věc bude projednána v "normálním" řízení, kde se může odvolat, nebo jestli v řízením blokovém, kterým se vzdává práva na odvolání, o čemž je poučen. Projednání blokovkou typicky na úřadě, za účasti rodiče a OSPOD, tak nic nebrání - mladistvý určitě raději zvolí BP 200,- Kč než normální řízení za 200,- Kč + náklady řízení za 1000,- Kč. Pokud tak činí s plným vědomím následků, za pomoci rodiče a OSPOD, tedy v souladu s čl. 40 odst. 2 písm. b) bod iii) Úmluvy o PD, je to dle mě košer. Jiný výklad by vedl naopak k postupu v rozporu se zájmy mladistvého
0 # Tomáš Pecina 2010-06-28 16:57
To pokládám za velmi sporné. Ústavně konformní by bylo pouze takové řešení, že blokové řízení je možné, ale proti bloku se lze odvolat a/nebo podat správní žalobu.
0 # Jan Potměšil 2010-07-02 08:32
Odvolání by popíralo smysl blokového řízení - ale nemožnost soudního přezkumu je celkem sporná - až na Jiném právu vyjde třetí část sporné přestupkové judikatury, Jitka Morávsková se do toho v diskuzi pustí, k blokovkám má hodně co říci i ve světle mezin. úmluv. Já budu pryč, ale zkusím si z chalupy zajet do města na internet, abych aspoň jednorázově v rámci diskuze doplnil vývoj judikatury u blokovek.
0 # Tomáš Pecina 2010-07-02 10:45
Připustíte-li možnost správní žaloby (ta existuje i dnes, i když ne meritorně), dostáváte se do problému s enormními náklady pro obviněného v porovnání s prakticky nulovými náklady odvolání ve správním řízení.

Nejvíc ústavně konformní mi připadá vyloučit u mladistvého blokové řízení (to lze přímou aplikací Úmluvy nebo i výkladem zákazu příkazního řízení a minori ad maius) a ve správním řízení mu neúčtovat náklady, kvůli zásadě rovnosti se zletilými přestupci.

Jistě, není to jediné možné řešení.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)