Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Zdroj: k213.cz

Český soudce. Vzor mravnosti, morální páteř společnosti. Je vůbec možné, že by se někdo takový dopustil nečestného jednání? Vyloučeno, řekl jsem si – jak jistě nepochybuje nikdo, kdo zná mou mnohaletou praxí vytvrzenou úctu k českému soudcovstvu – resolutně nad informací na webu K213, že Soudcovská unie má v budově Obvodního soudu pro Prahu 1 pronajatu kancelář.

Přesto červík pochybností zahlodal, a poslal jsem tedy pro jistotu žádost o informace, očekávaje, že nájemní smlouva bude zcela v pořádku, s ohledem na nadprůměrné příjmy soudců a četnost členstva Unie znějící možná i na vyšší než tržní nájemné.

Dnes jsem obdržel odpověď: [1], [2], [3], [4], [5], [6].

Nyní bez ironie: jestli mi ještě někdo někdy bude tvrdit, že soudce v této zemi je v zásadě slušný člověk, který by se nedopustil žádné špatnosti, tuhle smlouvu mu ukážu. Pravý opak je pravdou: soudce v České republice nebývá až na výjimky o nic menší gauner než ti, kteří před něho přestupují jako obžalovaní, a čím déle si tato společnost bude nalhávat, že je tomu jinak, a bude svým soudcům připisovat jakoukoli míru charakteru a bránit jejich nezávislost, tím horších služeb se od své justice dočká.

V tom jsou právě ty subtilní rozdíly mezi postkomunistickou a vyspělou společností: v obou nosí soudci taláry a tváří se jako vtělení krále Šalamouna, ale neumím si představit, že by něco podobného dovolili soudci němečtí, britští a už vůbec ne američtí.

Věc tedy nezbývá než uzavřít procesně. Myslím, že státní zástupkyni Zdeňce Galkové nad mým trestním oznámením samou radostí nadskočí poncho; o vyrozumění, proč popsané jednání nemůže být trestným činem, o barvě podkladu i o počtu vykřičníků budeme na tomto místě – nebudeme-li pro zpupnost mezitím vzati do vazby – neprodleně informovat.

Komentáře   

0 # Anonymní 2016-05-20 19:17
huh přiznám se, že tentokrát jaksi nechápu Vaše rozhořčení. vycházíte z toho, že soudcovská unie je uskupení jako každé jiné? fakticky je to sice obyčejné občanské sdružení (spolek), ale zřejmě nelze ignorovat fakt, že jde o profesní sdružení soudců. v budovách soudů je mj. poskytováno bezplatné právní poradenství advokáty České advokátní komory (ve vyčleněných kancelářích), zřejmě budete opět v šoku, ale zde se také žádné nájemné neplatí. zda to stojí za trestní oznámení nechám na Vašem uvážení. na faktu, že předseda soudu poskytne za symbolické nájemné jednu místnost soudcovské unii nic skandálního neshledávám, natož abych z toho činil závěry o morálním profilu soudců.
0 # Tomáš Pecina 2016-05-20 19:25
Soudcovská unie je spolek jako každý jiný, žádné služby veřejnosti neposkytuje, a opravdu nevidím důvod, proč by měla mít možnost využívat za symbolické nájemné prostory v budově soudu. U ČAKu jde o jiný případ, tam se exempce podle § 27 odst. 3 MajČR uplatnit může (ovšem pouze za předpokladu, že jsou tyto prostory využívány vámi naznačeným způsobem).
0 # Anonymní 2016-05-20 21:00
Je zjevné, že to SZ shodí ze stolu coby pronájem pro účely sociální, humanitární, vzdělávací, vědecké, kulturní, sportovní a tělovýchovné.
0 # Tomáš Pecina 2016-05-20 21:05
To arci neodpovídá stanovám toho spolku.
0 # Anonymní 2016-05-20 23:14
§2/1/a), §2/2/f), g) -- účel vzdělávací
§2/1/b), c) -- účel sociální a humanitární

Je mi líto, že tento fakt musím konstatovat, ale z tohoto exkrementu se bohužel bič uplést nedá.
0 # Tomáš Pecina 2016-05-20 23:19
Jenže to by tento účel musel být i účelem nájmu, a tím je, podle čl. II smlouvy, užívání jako kancelář. Je mi jasné, že OČTŘ budou účelově vydávat SUČR za charitu, ale to nic nemění na důvodnosti trestního oznámení.
0 # Philip Sudak 2016-05-20 23:41
Já v tom až takový problém nevidím.

V ustanovení § 2 odst.1 Stanov SU jsou účely unie (spolku), v ustanovení § 2 odst.2 Stanov je demonstrativní výčet činností, kterými SU účelů dosahuje, přičemž za relevantní mám zejména ustanovení lit. f) a lit. g), tj. pořádání přednášek a seminářů, vydávání písemných informací pro potřeby soudců etc.

Tomu ustanovení čl.II nájemní smlouvy neodporuje - nájemce bude pronajatou místnost užívat jako kancelárium k plnění činností v rámci své působnosti.

I kdyby tam, pouze a jen, vydávala SU písemné informace pro potřeby soudců, naplňuje to zákonnou výluku - vzdělávací účel.

Jiná věc, ovšem, je legitimnost a morálnost takového nájemního vztahu. Při platech soudců mi nepřijde zrovna jejich stavovská organisace jako něco, co by notně potřebovalo bezplatný, nebo velmi levný, nájem.
0 # Tomáš Pecina 2016-05-20 23:52
Že jde o smlouvu amorální, je bez dalšího zřejmé, ale mám za to, že jejím uzavřením (a prolongací) došlo i ke spáchání trestného činu. Ustanovení § 27 odst. 3 MajČR umožňuje přenechat věc nebo její část k bezplatnému užívání pouze k veřejně prospěšným účelům, a nic z toho, co SUČR dělá, bez ohledu na deklarativní a alibistické pasáže stanov, nesměřuje k ničemu jinému než k uspokojování partikulárních zájmů jejích členů-soudců.
0 # Philip Sudak 2016-05-21 00:18
V žádném případě, prosím, nepouštím do sporu o tom, k čemu směřuje soudcovská unie, jako sdružení fakticky.

Jedinou otázku spornou vidím v tom, že ustanovení § 27 odst.3 věty třetí před středníkem zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, korreluje s formálním smyslem spolku a s jeho činností:

"Bezúplatné užívání lze sjednat jen s osobami, jejichž hlavním účelem není podnikání, a pouze k zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti anebo pro účely sociální, humanitární, požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, vzdělávání, vědecké, kulturní, sportovní a tělovýchovné, ochrany přírody a péče o životní prostředí a práce s dětmi a mládeží;"

Formálně SU naplňuje všechny zákonné znaky: smyslem její činnosti není tvorba zisku, a nejméně vzdělávací a vědecká činnost.

Toť vše, a domnívám se, že z těchto, či obdobných důvodů, Vám státní zastupitelství tr.oznámení odloží. A, bohužel, právem.

Nicméně, sama skutečnost publicity kolem takového jednání je nesmírně potřebná (což Fiala=K213, bohužel, moc nezvládne).
0 # Tomáš Pecina 2016-05-21 00:32
Domnívám se, že se mýlíte. Jestliže bezplatné užívání může být sjednáno pouze, inter alia, pro účely vzdělávání, neznamená to, že může být sjednáno pro využití kanceláře spolkem, který se vzděláváním (také) zabývá. Mohla by to být např. přednášková síň, pak by se do exempce vešli, ale nikoli kancelář, jež má sloužit všem ve stanovách vyjmenovaným činnostem.
0 # Philip Sudak 2016-05-21 01:45
Myslím, že Vám začínám rozumět.

Berete citované ust.odst.3 věty třetí před středníkem stricto sensu, tedy vycházíte z předpokladu, že aby mohlo být poskytnuto výjimečné dobrodiní bezúplatného užívání, musí být bezúplatně užívaná prostora užívána výhradně a jen k taxativně vymezeným činnostem, u kterých zákon předpokládá možnost bezúplatného užívání.

Když se nad tím zamyslím, souhlasím, a musím Vám dát za pravdu.

Opačný výklad, totiž, vede k zcela absurdním závěrům, neboť by stačilo naplnění kumulačního znaku, že uživatelem bezúplatně užívaných prostor je zisk netvořící organisace, a že je, byť i jen občas, užije k taxativně vyjmenované činnosti.

To by, klidně, znamenalo, že by si jakýkoli spolek dal, jako jeden bod v stanovách, vzdělávací činnost, přičemž pod tuto lze subsumovat téměř cokoli, a pak by stačilo, aby jednou za rok, třeba na Vánoce, uspořádal "dobrovolné vzdělávací sezení", na které by, jak jinak, nepřišel nikdo, nebo jen spolkový MaŠíBl, čímž by liteře zákona bylo učiněno zadost.

Rozumím a souhlasím, jen se obávám, že v tomto Vám může, krom některých dalších diskutujících zde, dát zapravdu jen Ústavní soud, a to možná.
0 # Anonymní 2016-05-21 13:35
Pane Sudak, Ing. Fiala toho v boji proti zločincům v talárech udělal mnohem víc než my všichni diskutující kdy na blogu pana Peciny! Vaše laciná a nedůvodná denunciace p. Fialy je ubohá! Radši něco dělejte, jako Ing. Fiala, nebo se bojíte, že by Vás justice na oplatku účelově zavřela do kriminálu jako opakovaně v případě Ing. Fialy?
0 # Tomáš Pecina 2016-05-21 14:20
Ing. Fiala za celý život udělal proti zločincům v talárech jedno velké nic. Nechat se zavřít není zásluha.
0 # Philip Sudak 2016-05-21 14:27
Jednání pana Fialy je na tolik, slušně řečeno, mimo rámec obvyklé slušnosti, že i když má pan Fiala často pravdu, je plně v právu, nikoho to nezajímá.

Nechat se zavřít, propustit, napsat soudci, že je hajzl, a jmenuje-li se zrovna Lázna, titulovat jej bLázna / Blázna, nechat se zavřít, po propuštění jít na soud natočit rozhovor, porvat se přitom s profousy z justiční stráže, zaplatit soudní poplatek vodovodní baterií ...

To, jednak, nemůže imponovat nikomu jinému, než fanclubu Fiala, jednak, v zásadě k ničemu není.
0 # Anonymní 2016-05-21 18:41
Máte dost zvracené myšlení - Vaše Nechat se zavřít je iracionální, nelogický nesmysl. A to proto, že na začátku vždy byla příčina - protiprávní jednání soudce, např. Lázny, který J. Fialu nechal vzít do vazby, že si nepřevzal předvolání na jednání soudu, ačkoliv ho však Fialovi soud ani neposlal. V takovém případě, že Fiala nazval Láznu bLaznou atd., se není co divit. Dle Vaší logiky totiž člověk má mlčet a poslušně nacupitat do vazby, aby Láznovo ego neutrpělo. Takže pánové v tom pokračujte, doufám, že Vás soud taky brzy vezme do vazby, protože jste se nedostavili k soudu, ačkoliv Vám soud předvolání nedoručí.
Jinak bych od Vás, právních teoretiků, rád slyšel, jak se má člověk v této situaci zachovat, když ani neví, že je předvolán k soudu, ale zato hned následně je eskortován policií do vazby!

Oháníte se zde na blogu kritickým myšlením, a u konání Fialy nevidíte, nebo nechcete vidět příčiny, které následné konání Fialy vyvolalo?

A pane Sudak: Ušetřete nás Vašich laciných podpásovek o Fialově fanklubu, jste už na ně jistě dost dospělý.
0 # Philip Sudak 2016-05-21 19:00
Jsem, osobně, toho názoru, že pan Fiala je mučedníkem z přesvědčení. V žádném případě mu to nechci brát, je to jeho volba, pročež presumuji, že se vazbě a výkonu trestu vyhnout nechce, to by poté nebyl mučedníkem.

Pakliže by se ji vyhnout chtěl, myslím, že odpověď je jednoduchá a víte ji stejně dobře, jako já.

Aby, prosím, bylo jasno, a má slova nebyla dezinterpretována: to, co se Fialovi děje, je úděsné. Úděsné není na tom to, že Fialu strčili do vazby pro to, že se nedostavil k soudu, i když nebyl předvolán.

Úděsné je to, že, i když je Fiala sprosté hovado, trestní relevance jeho jednání balancuje, nejvýše, na pomezí přestupku a pořádkového deliktu. Nikoli přečinu, či zločinu.

V tom případě není důvod Fialu strkat do vazby, do výkonu trestu etc. Problém nevidím v tom, že jej tam nějaký "inteligentní" a "nezaujatý" soudce, jako Lázna, strčí, ale že se mu za to nic nestane. Problém je v tom, že klidně soudí dál. Za jednání, které balancuje mezi přečinem a kárným proviněním, by měl být minimálně svlečen z taláru.

Nicméně, pan Fiala nečiní ničeho relevantního pro to, aby se tak stalo. Toť vše.

Tím diskusi s "fanclub Fiala" uzavírám. Vpravdě nechápu, že vcelku jednoduchá a nevinná poznámka o relevanci konání pana Fialy vyvolala u jeho nevolníků takto redundantní reakci.

S ohledem na rozdíly mezi námi, mám však bohužel další diskusi za bezpředmětnou.
0 # Tomáš Pecina 2016-05-21 21:43
Kdo si chce o Ing. Fialovi udělat představu, stačí, když si položí jednoduchou otázku, kolik relevantních rozhodnutí týkajících se jeho trestních věcí na webu K213 viděl. Prakticky žádná, zveřejňují se tam vesměs irelevantní písemnosti typu "Usnesení o zbavení soudce taláru" nebo "364. stížnost na Bláznu".
0 # Anonymní 2016-05-21 22:58
Sudaku, on Fiala nic nečinil, aby Lázna jako soudce skončil? A co kárné řízení, které na jeho návrh zahájila Brožová u NSS? Trestní oznámení na Láznu, která uveřejnil na webu K213, a který Pecina tak pilně čte?

Co uzavíráte, je irelevantní, neb jen opakujete své bludy!
0 # Tomáš Pecina 2016-05-21 23:05
Víte, co je zajímavé? Že jsem byl na k213.cz naposledy 28. března, a potom až 17. května, kdy jsem informaci o "místnosti č. 127" objevil. Kdyby nebyl Ing. Fiala tak patheticky neschopný, informace by si dávno vyžádal sám.
0 # Philip Sudak 2016-05-22 00:51
Zkuste si, prosím, to tr.oznámení přečíst, pominu-li animositu a konfrontační ráz, moc právně relevantních věcí v něm není.

Čest a úcta paní Brožové, že se alespoň pokusila soudce Láznu kárně stíhat. Leč není to trestní, ale občanskoprávní, soudkyně, čemuž, bohužel, odpovídala i relevance její práce.

Lidsky pana Fialu plně chápu (krom jeho mesianismu), leč vidět jakoukoli relevanci v vulgárních, anymosních a konfrontačních podáních nemohu, o akcích typu zaskákání si s soudním spisem z obloku, námitce nepříčetnosti soudce atp., ani nemluvě.

Vyžádal jsem sobě i nějaké to rozhodnutí ve věci obv.Fialy, no, je to síla, ale toť vše.
0 # Anonymní 2016-05-20 19:54
Není lepší požádat soud o pronájem kanceláře za stejných podmínek?
0 # Tomáš Pecina 2016-05-20 19:57
Ovšem, o tom vážně uvažuji, ale cosi mi napovídá, že soud už žádnou další volnou mít nebude.
0 # Anonymní 2016-05-21 13:14
Kazdopadne by to zrejme velmi zkomplikovalo prolongaci stavajici smlouvy. Pokud byste uspel a v kancelari budete provozovat nejakou bohulibou pravni cinnost, proplatim Vam najemne za rok 2017, bude-li v obdobne ci mirne vyssi vysi jako vidim v poskytnutych dokumentech.

MH
0 # Tomáš Pecina 2016-05-21 13:20
Můj odhad je, že kancelář č. 127 je právě ta poslední volná, kterou tam měli, a zároveň ji pro své účely nepotřebují, takže prolongace není ohrožena. Za nabídku nicméně děkuji!
0 # Anonymní 2016-05-20 21:56
Ještě zbývá dodat, že SU má kancelář na Obvodním soudu pro Prahu 1 od té doby, co jí to zařídil Vávra, tehdejší předseda tohoto soudu a současně tehdy prezident SU, nyní předseda Městského soudu v Praze. Závěr již nechám na panu Pecinovi, s tím, že trestní oznámení zjevně nutno rozšířit i o konání Vávry.
0 # Tomáš Pecina 2016-05-20 22:00
Jak pozorný čtenář zjistí v § 6, v tomto případě je trestní odpovědnost promlčena.
0 # Anonymní 2016-05-20 22:32
Dle rozsahu možné způsobené škody by připadala v úvahu trestní sazba teoreticky až 8 let, pro kterou promlčecí lhůta je až 10 let dle paragrafu 34 trestního zákoníku. Uvidíme, co orgáni, Lol. Přesto navýsost záslužný počin pánů Fialy a Peciny!
0 # Tomáš Pecina 2016-05-20 22:40
To nepřichází v úvahu, samozřejmě jsem to počítal. I kdyby bylo nájemné podhodnoceno o 10 tisíc měsíčně, dělá to celkem jen něco přes 1,5 mega.
0 # Anonymní 2016-05-21 09:01
Škoda velkého rozsahu je definována jako škoda přes 500 tisíc, a tomu odpovídá i maximální trestní sazba.
0 # Tomáš Pecina 2016-05-21 10:51
Nikoli, podle posledního znění TrZ/1961 před zrušením a nahrazením TrZ/2012 je to nejméně 5.10^6 Kč, a toto znění se jako znění pro pachatele příznivější použije.
0 # Anonymní 2016-05-21 12:11
Uvidíme,kdo všechno se za ty roky za SU a Obs Pha 1 dopouštěl kriminálního jednání v tom kterém režimu trestního zákona či zákoníku. Hlavní je, že ve veřejné budově, kde navíc pro veřejnost jsou miniaturní místnosti infocentra (ve stejné budově je též ObS Pha 7), nemá spolek Soudcovská unie (dle Vávry jen 30% všech soudců a soudkyň je členy, viz poslední jeho interview na České pozici) co dělat, navíc za směšný nájem.
0 # Anonymní 2016-05-21 12:24
Soudci plno řečí o nezávislosti, o potřebě Nejvyšší rady soudnictví, aby jim do justice radši nikdo nekecal, ovšem sofistikovaně tahat ze státu peníze, to nemají žádné zábrany. Chátra.
0 # Anonymní 2016-05-21 13:11
Hezky. www.zdruzenie.sk/Kontakty Zdruzenie sudcov Slovenska sidli v budove Okresneho sudu. Ale u nas sa nieco take nemoze stat. (ze sa niekto bude unuvat to zistovat a hlasit)
0 # Anonymní 2016-05-21 16:00
Zajímavá jména podepusujících za SU dodatky ke smlouvě o výši nájmu - Jirsa, Lichovník - aktuálně soudci Ústavního soudu.
0 # Anonymní 2016-05-21 21:13
Co podnět k NKÚ?
0 # Anonymní 2016-05-22 15:52
Co tak ještě soudruhům krom TO zajistit nějakou TV reality show? Něco jako na vlastní oči nebo černé ovce nebo Reportéři ČT? Kauza z prohnilého soudního systému?
Dokázal by někdo z TV reportérů nasrat státního orgána?
0 # Tomáš Pecina 2016-05-23 03:31
To je otázka spíš na ty z TV než na mě.
0 # Anonymní 2016-05-23 13:19
Nevím, ale bohužel mi to připadá jako hnidopišství. To, že bude mít SU jako spolek formálně sídlo na nějakém soudě bych spíše očekával jako samozřejmost. A že se v případě pronájmu nějakého prostoru, který by dal formálně důvod k zápisu takového sídla, bude jednat o nájem ryze symbolický, mi taky přijde spíše pochopitelné, než zarážející. Ano, je to malá domů. Ale přiměřeně podobně, jako když vládní strany při obsazování veřejných postů ve vládní agendě myslí primárně na své straníky bez ohledu na kvalifikaci. Obojí mi přijde legální a podávání trestních oznámení na takové jednání je výrazem nevkusu.

Ste Sta
0 # Tomáš Pecina 2016-05-23 13:41
S tímto názorem nemohu souhlasit.

Fakt, že má spolek sídlo v budově soudu, a že tam má pronajaty prostory, je řekněme poněkud neobvyklý, ale nikoli protiprávní.

Na druhou stranu je evidentním porušením zákona, je-li nedobrovolným sponsorem spolku daňový poplatník, protože nájemné není stanoveno v souladu s § 27 odst. 3 MajČR.

Politické trafiky jsou poněkud jiný případ, protože tam zákon porušován není, a Ištvanův výklad, že jde vlastně o úplatek, soudy odmítly.
0 # Anonymní 2016-05-23 21:15
Otázkou je, jaké by mělo být tržní nájemné za kancelář v budově soudu, kam vede přístup pouze přes turniket justiční stráže (předpokládám, když tomá být v 1. patře...) a asi tam nebude ani záchod (?) - vycházím z toho, že soudci mají v budově zázemí, ale kdyby to byl někdo jiný, musel by docházet na feťáckou toaletu pro veřejnost. Pro advokáta, daňového poradce, architekta, lékaře apod., a především pro jejich klienty - nevím, ale podle mně nevyužitelné...

M.H.
0 # Tomáš Pecina 2016-05-23 22:09
Zase je to vyváženo jinými výhodami: třeba permanentní ostrahou.
0 # Anonymní 2016-05-25 19:06
Mne spíše zaujala míra profesního analfabetismu, kdy úhrada je pojmovým znakem nájmu. Takže co to vlastně na začátku uzavřeli? Darovací smlouvu?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)