Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Dorazil rozsudek, jímž soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Šárka Šantorová odsoudila členy umělecké skupiny Ztohoven za náhradu presidentské standarty olbřímími trenkami se stuhou v barvě trikolory.

Plně souhlasíme s odsouzením za krádež a poškození cizí věci, avšak co předvedla soudkyně Šantorová, pokud jde o výtržnictví, nelze než ocenit zvlášť, a to jediným příhodným způsobem, udělením naší ceny Osel měsíce, spojené s právem nosit oslí uši ve tvaru paragrafů. Posuďte sami:
Co se týká přečinu výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku, jednání obžalovaných bylo namířeno proti hodnotám společnosti, k čemuž volili i prostředky směřující k citelnému zásahu těchto hodnot, ale i k zásahu široké veřejnosti, když jednak svůj čin provedli v místě koncentrace velkého množství lidí, navíc své jednání zdokumentovali pořízením videozáznamu, který umístili na veřejně dostupném serveru, aby jej mohl shlédnout široký okruh veřejnosti, a nepochybně prostředky svého jednání volili i s předpokladem vyvolání zájmu médií a tedy poskytnutí publicity jejich jednání, právě s ohledem na symboly, vůči nimž směřovalo. Je nepochybné, že Pražský hrad jako sídlo českých králů a posléze prezidentů je symbolem svrchovanosti českého národa a prezidentská standarta jako jeden ze státních symbolů zakotvených v článku 14 Ústavy České republiky je symbolem státnosti. Zásah proti těmto symbolům provázený jejich odcizením lze stěží považovat za čistý demokratický projev názoru bez vyvození odpovědnosti. Přitom ochrana veřejného pořádku a slušného občanského soužití zakotvená v § 358 tr. zákoníku je, jak vyplývá ze soudní praxe a ustálené judikatury, poskytována objektům mnohem menšího významu než jsou objekty citované. Je nepochybně výrazem kulturní úrovně národa, v jaké úctě takto významné symboly chová a jak jim tuto úctu projevuje. Tyto symboly přitom nemají význam individuální, nejsou vztaženy ke konkrétní osobě, ale symbolizují celospolečenské hodnoty a v případě prezidentské zástavy instituci prezidenta republiky, která tradičně požívá celospolečenské úcty a vážnosti, přičemž tento symbol nepředstavuje konkrétní osobu právě úřad vykonávající. Způsoby jednání, v nichž je možno spatřovat hrubou neslušnost či výtržnost, jsou uvedeny v § 358 odst. 1 tr. zákoníku toliko příkladmo, přičemž jednání obžalovaných, kdy ústavně zakotvený státní symbol nahradili předmětem představujícím pánské spodní prádlo, je nepochybně možno označit za krajně neuctivé, směřující k hrubému znevážení tohoto symbolu, a tedy naplňující znaky hanobení státního symbolu. Těžko lze připustit, aby svobodou projevu bylo možno ospravedlnit zásah do oprávněných práv jiné osoby v rozsahu ochrany poskytované takovým právům zákonnými předpisy. Dle čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod může každý občan činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Jestliže přitom trestní zákoník postihuje zásah do majetkových práv a jím přesně vymezený zásah do těchto práv označuje za trestný čin a stanovuje za něj postih, je nepochybné, že takovéto jednání je zákonem zakázáno a pro případ porušení tohoto zákazu je sankcionováno. Je tedy zřejmé, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého a nelze přitom nadřazovat právo na svobodu projevu nad právo na ochranu majetku, do něhož v tomto případě zjevně bylo zasaženo způsobem a v intenzitě odporujícím zákonu.
Něco podobného jsem četl naposledy v předlistopadových rozsudcích nad Vladimírem Hučínem.

Inu, budou slušet. Blahopřejeme!

Komentáře   

+1 # Anonymní 2017-05-03 22:07
Mě tam chybí pokus o zabití hodem. Házet něco ze střechy vedle kavárny, co kdyby tam prezident zrovna objímal stromy, nebo jiný slušný člověk.
0 # 64871 2017-05-04 08:02
Přestal jsem se soustředit po druhém souvětí. Mohla by soudružka psát rozsudky stručně anebo je to nějaká nepsaná dohoda, že pokud nenapíše alespoň jednu normostranu, nedostane Bobříka soudnictví? Celé vyjádření vypadalo by pak takto: "Kluci, neblbněte a zaplaťte tu vlajku."
#HlavneZeSeNikomuNicNestalo
0 # Anonymní 2017-05-04 09:52
K úspěšnému odvolání může postačovat právě i jen přílišná stručnost:-) Platí, že čím více stromů na rozsudek padne, tím je kvalitnější... Mně se líbí, že udržela nit, což vůbec není u rozsudků, jejichž jediným cílem je bezezbytku vyhovět odvolacímu soudu, pravidlem.

Glosátor
+1 # Tomáš Pecina 2017-05-04 09:55
Copak nit, ale že udělala trestný čin per analogiam z hanobení státního symbolu, což je přestupek, mne naplňuje úžasem a bázní: soudní systém naplněný takovými osobnostmi jurisprudence je pro společnost větším nebezpečím než organisovaný zločin.
0 # Anonymní 2017-05-04 13:29
No, ona spíš vaří, že zhanobili nejmíň Pražský hrad jako objekt symbolizující českou státnost a svrchovanost. A podle ní jde o objekt významnější než kdejakej jinej co se výslovně nebo soudní praxí ustáleně hanobit nesmí, např. hrob, no...To by pak ale mohli zavřít taky Placáka, kerej pro hrad užívá výraz Schweinberg, jak sem tuhle na vlastní uši slyšel, přímo před Matyášovou branou, a to pod vlající císařskou vlajkou a s následným zpěvem císařské hymny...V zásadě souhlasím, je to pro urážku starostenský nohy, ve světle předchozího, stejně kategorického zprošťáku poněkud...nevěrohodné. Asi ji tim trdlovánim i před soudem vytočili, což je ale lidsky pochopitelné. Vona se přece o tu kauzu neprosila, že jo.
0 # gogo 2017-05-04 16:44
Tenhle výkon je zejména od 13 minuty naprosto neodolatelný a zasluhoval by taky nějakou prestižní cenu
www.facebook.com/.../1384011165014638
0 # Anonymní 2017-05-04 20:05
+1 # Anonymní 2017-05-05 13:23
Vskutku, tato část odůvodnění by odpovídala spíše rozsudku za zrušené hanobení republiky.... Jinak lze připodotknout, že Pražský hrad jako sídlo českých králů je pozoruhodný zejména tím, že v něm čeští králové zpravidla nesídlili, nemalá část budov jim ani nepatřila a do nynější podoby monumentálního sídla jej přivedli zlotřilí Habsburkové, pod kterými český národ dle vlastní verze dějin jen úpěl a všelijak strádal. Jako symbol státnosti a svrchovanosti české byl Pražský hrad uměle vytvořen až po převratu r. 1918 společně s Masarykovým kultem.

Anton Špelec

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)