Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Pokud jde o poslední vývoj kolem Čapího hnízda, otázka zda se postupně mění v otázku komu kolik (tedy jestli vůbec). Kompletní zpráva, zveřejněná dnes ráno v českém překladu několika medii (např. zde), nám k tomu konečně poskytuje přesnější vodítko.

Propojení mezi příjemcem dotace a Babišovým holdingem se zdá být prokazatelné mnoha přímými i nepřímými důkazy: rodinnými vazbami mezi domnělými akcionáři a Andrejem Babišem, Babišem vlastnoručně podepsanými garancemi za úvěr od HSBC, faktem, že majetek vybudovaného Hnízda byl dvojnásobně vyšší, než kolik by mohl být bez skyté podpory – a nikdo jiný podezřelý ze sponsorství se v blízkém ani vzdálenějším okolí nevyskytuje –, a celou řadou maličkostí, jako angažmánem advokátů, auditorů a notáře Agrofertu, registrací a hrazením domény (skutečně nezávislý podnikatel si zkrátka nemůže dovolit, aby jeho doménu držel někdo jiný než on sám nebo s ním propojená osoba, k podnikání užívaná doména má v dnešní době nemalou cenu), místem konání valných hromad v sídle Agrofertu atd. atp.

Dalším, arci poněkud paradoxním, důkazem je to, že dotace byla projektu přidělena takřka bezprostředně poté, co dva auditoři, Ivana Havlíková a Karel Mojžišík, vyjádřili značné pochybnosti nad rentabilitou v žádosti předvídaného – tedy Agrofertem nepodporovaného – projektu. Důvodem mohl být buď úplatek, nebo vědomí, že kategorisace žadatele jako SME (malého nebo středního podniku) je jen naoko a ve skutečnosti vše zaplatí Babiš.

Poněkud jasněji je i nad odpovědností jednotlivých akterů za dotační podvod. Ta je evidentní u osob, které podepsaly žádost, o níž věděly, že obsahuje nepravdivé a neúplné údaje, i u členů obou rad Čapího hnízda, protože ani oni nemohli nevědět, o co ve skutečnosti jde a k čemu jejich akciovka slouží.

Pokud jsou pravé kupní smlouvy týkající se akcií, resp. pokud jejich pravost bude u soudu prokázána, trestně odpovědní by mohli být i Babišovi příbuzní, protože nelze mít za plausibilní představu, že nevěděli, jaké akcie a k jakému účelu kupují. Zajímavou otázkou je možnost trestní odpovědnosti advokátů, kteří akcie na valných hromadách předkládali. Ta by nastoupila v případě, že by neprokázali plnou moc k zastupování – tedy tu, která dle tvrzení IMOBy nebyla na valných hromadách předkládána. Podle ObchZ vykonával práva spojená s akciemi na majitele ten, kdo je na valné hromadě předložil, a nelze dost dobře akceptovat, aby zákonné privilegium advokátní mlčenlivosti pokrývalo i informaci o identitě osoby, na základě jejíhož pověření advokát jedná: to by se, s trochou nadsázky, mohlo stát, že by se vyvinil advokát, který vykradl večerku a poté tvrdil, že jednal na základě plné moci svého klienta, jehož identitu arci nemůže s ohledem na povinnost mlčenlivosti policii prozradit.

Co se týká trestní odpovědnosti Andreje Babiše a vykonavatele jeho příkazů Jaroslava Faltýnka, tam se dá říci, že Babiš se svými předchozími výroky vmanevroval do neudržitelné posice: svá v čase proměnná prohlášení do tisku a ve Sněmovně může jen stěží věrohodně popírat a jestliže tu není nikdo jiný, kdo by dotační podvod zosnoval – a kdo z něj efektivně těžil! – nelze než uzavřít, že, jak praví příhodné anglické rčení, the buck stops here. Poukázka na pěti- až sedmiletý ozdravný pobyt v některém k tomu vhodném ústavu je tu více než pravděpodobná.

Aktualisováno.
Lidové noviny namísto zprávy zveřejnily vyjádření IMOBy, z něhož, abychom vážené čtenáře ušetřili nutnosti nadbytečné četby, postačí citovat závěrečný bod: S ohledem na shora uvedené společnost IMOBA musí konstatovat, že vzhledem ke způsobu provádění vyšetřování i zpracování závěrečné zprávy ztratila vůči úřadu OLAF veškerou důvěru. Nezbývá než doufat, že po OLAFu ztratí Babišovu důvěru postupně policie, státní zastupitelství, soud a Vězeňská služba.

Aktualisováno.
Zprávou se zabývá na Neviditelném psu rovněž Jan Vučka, který upozorňuje, že důkazní situace nemusí být pro veřejnou žalobu právě růžová. S tím souhlasíme, arci dodáváme, že není úkolem OLAFu zjišťovat trestní odpovědnost konkrétních osob, takže existence důkazů typu zvukový záznam ze schůzky obsahující zmínku o připravovaném podvodu není vyloučena. Na straně druhé, pokud jde o vinu A. Babiše, ta se nám jeví jako prokazatelná poměrně snadno, protože ze svých úmyslů se Babiš sám veřejně usvědčil, když hovořil nejprve o tom, že Čapí hnízdo byl jeho vlastní (míněno geniální – s tím bychom arci raději počkali) nápad, a pak dodal, že podle analys nebyl projekt bez dotace rentabilní. Jako soudce bych v této chvíli považoval za prokázané, že Babiš jednal s úmyslem získat pro svůj projekt dotaci, o které věděl, že na ni nemá nárok. Klíčové pro jeho odsouzení bude prokázat existenci pokynu akci spustit: zatím víme jen to, že akcie svým příbuzným koupil, resp. ze svého účtu zaplatil jejich cenu, ale to samo o sobě stačit nemusí.

Komentáře   

0 # Anonymní 2018-01-11 12:29
ANOfert ztratil důvěru v OLAF? No tak to je konec EU. Takovou ránu nezasadil Bruselu ani Brexit.
0 # Guy Peters 2018-01-11 19:04
"Imoba se také ohrazuje proti tvrzení OLAF, že Čapí hnízdo bylo propojeno s Agrofertem, který vlastnil Babiš. Rodinné vazby na vlastníky farmy v době udělení dotace podle společnosti samy o sobě neznamenají, že propojení existuje."

Tohle mi přijde racionální. Když třeba já budu vlastnit akcii KB, tak už nemůžu mít SME?
0 # Tomáš Pecina 2018-01-11 19:14
Opačně: musel byste řešit případ, že by např. váš otec vlastnil rozhodující balík akcií KB.

Samo o sobě by to nestačilo, ale jak je vysvětleno v HaTeFo GmbH v. Finanzamt Haldensleben, posuzuje se, zda jsou předmětné subjekty skutečně nezávislé nebo zda tvoří ekonomickou skupinu. Důkazů, že u Čapího hnízda a Agrofertu o propojené osoby šlo, je ve zprávě záplava.
0 # Guy Peters 2018-01-12 09:46
To mi přijde arbitrární. Je zjevné, že Agrofert poskytoval IMOBA výhody, ale to podle mne nezakládá koncern (holding). To by tam muselo být jednotné řízení, což vhledem k odlišnému předmětu podnikání nedává smysl.
0 # Tomáš Pecina 2018-01-12 09:58
Pro posouzení způsobilosti být příjemcem dotace pro SME není rozhodné, kdo žádající osobu ovládá, ale zda na ni dopadají znevýhodnění charakteristická pro SME. Na Čapí hnízdo, které dostávalo od Agrofertu všemožnou podporu, žádná taková znevýhodnění nedopadala. To mi přijde fair.
0 # Guy Peters 2018-01-12 10:04
IMOBA podle mne SME je, výhody poskytnuté Agrofertem jsou sice kollusním jednáním, ale je otázkou, kterého soutěžitele vůbec poškozují. Je tedy možné a správné reprobovat nekalou soutěž, ale ne konstruovat holding tam, kde úmysl nebyl. V opačném případě by jakékoliv Babišovo podnikání muselo být okamžitě součástí Agrofertu.
0 # Tomáš Pecina 2018-01-12 10:21
Kdyby si Babiš, čistě z osobní záliby, otevřel dílnu na výrobu koloběžek, byl by to malý podnik, avšak neměl by nárok na dotaci pro podporu malého a středního podnikání. To je logické.
0 # Tomáš Pecina 2018-01-12 11:11
Jinak se domnívám, že vaše námitka je rozumná a jistě se tak bude Agrofert hájit. Na straně druhé, kdyby si nebyli vědomi, že porušují dotační podmínky, proč by doložili tu neúplnou úvěrovou smlouvu? Jediným možným účelem mohlo být zatajit podporu od Babiše.
0 # Guy Peters 2018-01-12 14:03
Díky. No, já si myslím, že dílna na výrobu koloběžek by nárok na dotaci pro podporu malého a středního podnikání měla mít.

Z obav, že jejich výklad neobstojí? No, opět se ukazuje, že transparentnost je nejlepší a že security through obscurity neobstojí.
0 # Tomáš Pecina 2018-01-12 14:17
Když odhlédneme od otázky vhodnosti nebo nevhodnosti dotací obecně i dotací na podporu SME konkrétně, musíme se ptát, co je dotací sledováno. Jestliže je tímto základním smyslem a účelem kompensovat nedostupnost kapitálu, pak je zřejmé, že podnik přes svého vlastníka propojený s Agrofertem by tohoto beneficia požívat neměl.
0 # Guy Peters 2018-01-13 15:44
No, SME, kterou založí boháč, nikdy mít nedostatek kapitálu nebude. Podle mne je smyslem dotace podpořit chvályhodné podnikání malého a středního rozsahu. A to Čapí hnízdo je.
0 # Tomáš Pecina 2018-01-13 16:50
Odpověď lze nalézt v dokumentech souhrnně uvedených na stránce ROPu.

Babišův koloběžkový fetiš by zcela jistě mohl být uspokojen bez dotace ze strukturálních fondů, proto se nejedná o způsobilý výdaj (je zajímavé, jak pro Euroenglish se vytváří i euročeština; normální člověk by řekl "oprávněný").
+1 # Guy Peters 2018-01-14 16:55
Většina SMEs by se obešla bez dotací; to podle mne proto není argument.
0 # Anonymní 2018-01-12 13:11
Zdá se mi, že větší pravděpodobnost úspěchu by mohlo mít trestní stíhání osob, které dotaci schválily. Pokud porušily nějakou povinnost, což, zdá se z Olafa, docela mohly. Jinak nevím, co chtějí stíhat, když nedokážou pořádně zašít ani Ratha.
0 # Anonymní 2018-01-12 18:56
Jak může být Babiš usvědčován na základě nějakých řečí, když to nevypověděl po řádném poučení do protokolu? Takhle se jenom vytahoval před kamarády. Lhostejno jestli v hospodě nebo v parlamentu.
0 # Tomáš Pecina 2018-01-12 19:00
Úmysl neprokážete tím, že se k němu obviněný přizná, ale dovodit jej lze často právě na základě projevů obviněného. Když se někdo v hospodě pochlubí, jak "bábu natáh o sto litrů", obtížně pak bude soud přesvědčovat, že to bylo jen chvástání a měl opravdový a upřímný úmysl nabídnout jí skvělé životní pojištění.
0 # Anonymní 2018-01-12 19:33
To by pak vsechny odposlechy byly apriori neplatne, protoze to drban nerekl na SKPV do protokolu, radne poucen, ale pouze se do telefonu "chlubil" kamaradovi, kdyz vedle neho v aute sedela jeho milenka a chtel se pred ni ukazat.

Neocon
0 # Tomáš Pecina 2018-01-12 19:46
Přesně tak.
0 # Anonymní 2018-01-12 20:05
Tady ale nemluvíme o nějakém drbanovi, jehož obhajobě soudce "neuvěřil." Nebo to pan Babiš vypustil schválně, aby prověřil nezávislost české justice. Koneckonců, pane Pecino, vy v nezávislost českých soudů a jiných orgánů nevěříte. Takže koho budete volit: Komárka nebo Nevtípila?
0 # Anonymní 2018-01-12 20:52
Ano, to mate pravdu, mluvime o cloveku, ktery dokazal dostat vcelku easy 50 milionu Kc, jen di toho zatahnul vsechny svoje pribuzne, kterym seriozne hrozi 7cka na ostro.

Tenhle clovek, s. Bures, se vazne s "Drbanem", co si prisel pujcit do Sporky 150 tis.Kc na ojete auto
a nahlasil tam o 3 tisice Kc vetsi prijem, nez ve skutecnosti ma, a "soudce jeho obhajobe, ze se spletl, neuveril" neda srovnat.

Neocon

Neocon
+1 # Tomáš Pecina 2018-01-12 21:11
Babiš má mentalitu mafiána, podobnou jako Krejčíř, Mrázek nebo Pitr: nejdřív jednám, pak pověřím podřízené, aby to dali do pořádku. Většinou penězi, když to nejde, násilím. Zde narazila kosa na kámen, protivník byl nad síly Babišových právníků i henchmanů (nevím, jak to říct česky).

Není mi příliš jasné, jakou strategii obhajoby chce Babiš volit. Je několik možností:

1. Nevěděl jsem, že je to podvod, ČH jsem měl za SME, a hlavně, žádost byla hladce schválena. To je silný argument, ale protiřečí mu to, že v žádosti i v jejích přílohách utajili vazbu mezi ČH a Agrofertem, a akcie nechali vydávat na majitele, aby se nedala tato souvislost jednoduše vypátrat. Přesto bych to pokládal za nejlepší obhajobu, jen je závislá na tom, že nikdy nezačne "zpívat".

2. Věděl jsem, že je to podvod, ale neměl jsem s tím nic společného. Garanci mi někdo k podpisu podstrčil, víte, kolik papírů jsem tehdy denně podepisoval? Tomu odporují Babišova prohlášení, ze kterých je patrné, že se o ČH intensivně zajímal, a těžko uvěřit, že ho aspekt dotace nezajímal. Ale také je to dobrá cesta.

3. ČH mělo na dotaci nárok, nikdo se proto dotačního podvodu nedopustil. Podobné jako varianta sub 1, s tím rozdílem, že Babiš by trval na čistotě transakce i před soudem. Těžko udržitelné, ale pozor, Agrofert na to má znalecký posudek, který může předložit i soudu. A snadno najde deset dalších znalců, kteří mu to potvrdí.
0 # Anonymní 2018-01-12 21:43
V těchto kruzích se většinou volí varianta č. 4. Nabídnu ti nějaký uplatek, korupci, protislužbu, a zamázneme to, co říkáte?

Klasicky to bude veřejně probíhat tak, že veřejně se bude projednávat varianta 2 nebo 3, de facto to půjde variantou č. 4. Časem se domluví na protislužbě, na veřejnosti se to potáhne do ztracena až se na to zapomene.

Miloslav Ponkrác

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)