DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

středa 18. prosince 2013

Odpověď na petici

O petici proti našemu Sudetoněmeckému krajanskému sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jsme s potěšením informovali, a máme tu odpověď na ni, z pera samotné Ivany Odarčenkové (mezi občanskými aktivisty známé též jako U3). Můžeme-li věřit bojovníkům za národní čistotu občanské společnosti, stojí v ní:

Ministerstvo vnitra
České republiky

Odbor všeobecné správy
oddělení sdružování

náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Č. j. MV-148956-3NS-2013


Praha 3. prosince 2013
Počet listů: 3

Vážený pan
Ing. Pavel Rejf


Petice na obranu republiky a jejího právního řádu

Z pověření ministra vnitra, pana Ing. Martina Peciny, MBA, se zdejší útvar zabýval posouzením obsahu petice podané petičním výborem ve shora uvedené věci. Z hlediska zákonné kompetence Ministerstva vnitra (dále jen ministerstvo) na úseku sdružovacího práva sdělujeme k uplatněným požadavkům souvisejícím s návrhem na registraci občanského sdružení s názvem Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, občanské sdružení (dále jen Sudetoněmecké krajanské sdružení) následující stanovisko:

Jak je Vám známo, obdrželo ministerstvo dne 12. 8. 2009 návrh přípravného výboru na registraci Sudetoněmeckého krajanského sdružení. V rámci řízení o registraci zamýšleného občanského sdružení dospělo ministerstvo na základě posouzení předložených stanov k závěru, že v daném případě jsou dány důvody pro odmítnutí registrace. Rozhodnutím ministerstva ze dne 24. 8. 2009 byla proto registrace jmenovaného občanského sdružení odmítnuta podle § 8 odst. 1 písmo c) zákona č. 83/1990 Sb. (dále jen zákon č. 83/1990 Sb.) a následně rozhodnutími ministerstva ze dne 28. 6. 2011 a ze dne 18. 2. 2013.

V této souvislosti je třeba vzít v úvahu, že v souladu s ústavním principem ochrany základních práv a svobod je sdružovací právo jako jedno ze základních politických práv pod ochranou soudní moci. Dle § 8 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb. mohou členové přípravného výboru podat ve stanovené lhůtě proti rozhodnutí ministerstva o odmítnutí registrace občanského sdružení žalobu k příslušnému soudu. Soud rozhodnutí ministerstva zruší podle § 8 odst. 4 zákona č. 83/1990 Sb., jestliže nebyly dány důvody k odmítnutí registrace. Den právní moci takového rozhodnutí soudu je dnem registrace občanského sdružení.

V daném případě podali členové přípravného výboru žalobu k Městskému soudu v Praze (dále jen Městský soud) proti každému z výše uvedených rozhodnutí ministerstva s tím, že o žalobě proti poslednímu rozhodnutí ministerstva o odmítnutí registrace Sudetoněmeckého krajanského sdružení ze dne 18.2.2013 jmenovaný soud dosud nerozhodl.

Dle názoru ministerstva nelze podání návrhu na registraci občanského sdružení s názvem Sudetoněmecké krajanské sdružení hodnotit jinak, než jako zneužití práva, které plně odůvodňuje nezbytnost zásahu do výkonu sdružovacího práva. Ministerstvo má nadále za to, že v daném případě jde o zásah legitimní, mající oporou v zákoně, opodstatněný a nezbytný. V kontextu s výše uvedeným pak nelze než konstatovat, že otázka provedení nebo odmítnutí registrace Sudetoněmeckého krajanského sdružení je odvislá od rozhodnutí soudu. Podotýkáme, že proti rozhodnutí Městského soudu lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, ústavní stížnost k Ústavnímu soudu, jakož i stížnost pro porušení čI. 11 Úmluvy o ochraně lidských práva základních svobod k Evropskému soudu pro lidská práva.

Za stavu, kdy registrace Sudetoněmeckého krajanského sdružení nebyla ministerstvem provedena, mohou sdružené osoby působit pouze jako neformální uskupení mimo právní režim. Pokud se domníváte, že v souvislosti s aktivitami vyvíjenými členy přípravného výboru, jsou naplňovány znaky trestného činu či jiného protiprávního jednání, je třeba se obrátit na orgány činné v trestním řízení. V této souvislosti lze zmínit, že projevy dvou členů přípravného výboru, zmocněnce Tomáše Peciny a Jana Šinágla, související s problematikou prezentovanou v čI. 3 stanov Sudetoněmeckého krajanského sdružení se dotkly cítění některých osob do té míry, že v případě Jana Šinágla podaly trestní oznámení a proti jmenovanému bylo zahájeno trestní stíhání jako obviněného ze spáchání přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku. Dle dostupných informací bylo trestní stíhaní v této věci zastaveno (srov. www.sinagl.cz).

Závěrem pro informaci uvádíme, že dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nová zákonná úprava sdružovacího práva obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který zrušuje zákon č. 83/1990 Sb. K témuž datu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zřizuje spolkový rejstřík. Na základě výše citovaných zákonů přechází v plném rozsahu agenda občanských sdružení, dosud zabezpečovaná ministerstvem, na příslušné soudy.

S ohledem na výše uvedenou podstatu věci tudíž nevyplývá z petice potřeba přijetí jakýchkoli opatření.

PhDr. Ivana Odarčenková
vedoucí oddělení sdružování


Ivana Odarčenková se petentům opomněla pochlubit, že dvě předchozí rozhodnutí už ministerstvu soud zrušil, a za mimořádnou drzost pokládám, jestliže stále trvá na tom, že trestní oznámení, které vedlo k pravomocně zastavenému trestnímu stíhání, má jakoukoli relevanci a lze je přičítat komukoli jinému než oznamovateli.

Ale mohu ji potěšit: ani z ustanovení ObčZ/2012, ani ze zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fysických osob, nikterak neplyne, že by o návrhu na registraci našeho občanského sdružení po 1. lednu místo jejího ministerstva rozhodoval rejstříkový soud, ale řízení dokončí ten, kdo je zahájil.

Aktualisováno.
Na Ivanu Odarčenkovou si samozřejmě stěžujeme.

27 komentářů:

 1. ...bude se stěžovatel po ministerstvu vnitra omluvy a případné další satisfakce domáhat jinými dostupnými právními prostředky, konkrétně cestou zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci....

  Pokud se chcete domáhat omluvy tak postup podle 82/1998 asi neklapne, když tento zákon neřeší zadostiučinění za zásah do osobnostních práv. nebo snad ano?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V posledních cca dvou letech se judikuje, že OdpŠk je použitelný i pro přiznání této formy zadostiučinění. To je celkem racionální výklad, protože jinak by vznikala konkurence mezi osobnostní žalobou a nárokem podle OdpŠk, s risikem jejich rozštěpení do dvou řízení.

   Vymazat
  2. Nemohl byste dat odkazy? Diky

   Vymazat
  3. ...se judikuje, že OdpŠk je použitelný i pro přiznání této formy zadostiučinění...

   Nemáte prosím odkaz na některý z těch judikátů? Děkuji

   Vymazat
  4. Např. rozsudek NS sp. zn. 30 Cdo 1684/2010: "Pokud konstatování porušení práva stěžovatele nepředstavuje samo o sobě postačující a zároveň účinnou náhradu za vzniklou nemajetkovou újmu, je na zvážení soudu, zda nemajetkovou újmu není možné nahradit jinak, např. formou omluvy, zmírněním uloženého trestu, a podobně."

   Vymazat
 2. Lhůta na zodpovězení stížnosti je 60 dnů a MV pokud vím nemá žádné oddělení stížností. Šaškárna...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ministerstva normalne stiznosti hazi do kose a proste vubec neodpovi ani do 60 dnu (mam par takovych).

   Vymazat
  2. Na stížnosti normálně odpovídají, i když jsou výjimky: jedna moje stížnost na průtahy (žádost podle § 80 SprŘ) jim tam leží od poloviny září a neděje se nic.

   Vymazat
  3. Mam jinou zkusenost, proste hazi do kose (od kvetna, ale ted to teprve chci resit). Co se da delat, kdyz neodpovi? Da se podat stiznost na prutahy nebo se musi pozadat nadrizeny organ o prestreni? dik

   Vymazat
  4. Co takhle je popostrčit pomocí předběžného opatření správního soudu, vážený pane Pecino, které by jim uložilo do týdne - cituji německé relace - vyřídit věc do 14 dnů pod pokutou až 100 000 EUR?

   Vymazat
  5. které by jim uložilo do týdne - cituji německé relace - vyřídit věc do 14 dnů pod pokutou až 100 000 EUR?

   Herr Krystlik, obávám se, že realizaci tohoto nápadu brání to, že válka skončila bohužel jiným výsledkem. No a teď mne omluvte, jdu si sbalit pyžamo a zubní kartáček, za chvíli určitě někdo zazvoní... :-P

   Vymazat
  6. Vážený pane Krystlíku, žalobu na průtahy dát jistě mohu, a za pouhý rok-půldruhého budu získám rozsudek. Vynikající idea!

   Vymazat
  7. MV na stížnosti normálně reaguje, zejména když jde o prudiče. Vědí, že tomu neuniknou. Řeší se kdejaká ptákovina, toto je navíc věc i forma stížnosti, která nejde jen tak přehlédnout či ignorovat.

   Vymazat
  8. Ad Anonymní18. prosince 2013 22:45, Tomáš Pecina18. prosince 2013 23:18:

   Z vlastní zkušenosti: Požádal jsem správní soud v Mnichově o vydání předběžného opatření (einstweilige Verfügung) proti jednomu bavorskému Landratsamtu. Do týdne mi soud vyhověl a nařídil dotyčnému okresnímu úřadu věc napravit pod pokutou 100 000 DM (tehdy platily ještě marky a nižší výše pokuty). Lhůty pro vydání předběžného opatření jsou v Německu neúprosné: do týdne.

   Vymazat
  9. V České republice nic takového možné není, předběžným opatřením nelze provedení úkonu nařídit. Musela by se podat normální žaloba, s poplatkem dva tisíce korun, a nejméně rok čekat na výsledek.

   Vymazat
  10. Jestlize neco hodili do kose a ani na stiznost na prutahy nereagovali, pak nezbyva nez podat tu zalobu na prutahy. Ta by mela byt projednana prednostne (=pouze jeden rok), jinak poplatek je 3000 jestli se nemylim.

   Vymazat
  11. Ne, za tento žalobní typ je poplatek nižší, tři tisíce jsou za žalobu proti rozhodnutí.

   Vymazat
 3. Odarčenko je zároveň na ministerstvu vnitra a zároveň a magistrátu prahy?
  http://www.hutka.cz/new/html/vosman6.htm

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odarčenková již dlouho není na MHMP. Upíchli ji na MV a zřídili pro ni nové oddělení, aby mohla být vedoucí a moc se nenadřela.

   Vymazat
 4. Omlouvám se, pane Pecino za zvláštní dotaz. Chtěl bych vědět, když říkáte o SDL NAŠE občanské sdružení, kdo je to ten MY. Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahh. Děkuji. Uklidnil jste mne. Já jen že jako návštěvník toho webu bych nerad byl počítán k jakémukoliv MY, což Vaše výroky zde nepřímo implikují. Mnohem raději jsem počítán k ONI, tam nehrozí, že by se pak tím MY kdokoliv oháněl i za mne.

   Vymazat
 5. Pane Pecino, dovolil jsem si opsat Vaši stížnost, doufám, že nebudete nic proti tomu mít.


  Wolfgang Habermann

  Lubník 59

  56301 Lubník

  Městský úřad Lanškroun

  oddělení stížností

  Nám.J.M.Marků 12

  56316 Lanškroun

  Stěžovatel: Wolfgang Habermann, nar. 07.04.1944

  Lubník 59

  56301 Lubník

  Stížnost

  na postup úřední osoby Richarda Kohouta v „Žádost o stanovisko“

  spisová značka:OŽP/24969/2013/RKo Č.j.: MULA 37004/2013

  V předmětné žádosti OŽP Lanškroun ze dne 11.prosince 2013 podepsané referentem

  odboru životního prostředí Richardem Kohoutem se uvádí na straně 2. v

  odstavci 4. a na straně 3. v odstavci 1. a v odstavci 2. hodnocení časového

  plánování stěžovatele a jeho kádrování, které je z podstatné části lživé. V

  demokratickém právním státě je nepřípustné a neospravedlnitelné, aby se

  podobná, právně i ethicky vadná úvaha objevila v úředním dokumentu, v

  žádosti o stanovisko na adresu jiných osob. Nemůže-li se referent

  životního prostředí Lanškroun Richard Kohout smířit z faktem, že v dané

  věci upozornili účastníci správního řízení na prokazatelnou nečinnost

  OŽP Lanškroun v dané věci, neznamená to, že by tyto svoje osobní náhledy

  a pocity mohl promítat do oficiálních výstupů OŽP v Lanškrouně. Takové

  jednání v neprospěch stěžovatele je neakceptovatelné, neethické, svědčí o

  nedostatěné orientaci v platném právu a je na místě, aby se za ně Městský

  úřad Lanškroun, případně osobně referent životního prostředí Lanškroun

  Richard Kohout stěžovateli písemně omluvil.

  Za těchto okolností stěžovateli nezbývá než podat na postup referenta životního

  prostředí Lanškroun Richarda Kohouta

  s t í ž n o s t

  ve smyslu ustanovení § 175 et.seq. SprŘ a požádat, aby byl v souladu s ustanovením §

  175 odst. 6 Spr.Ř písemně vyrozuměn o výsledku šetření a opatřeních

  přijatých k nápravě.

  Pokud jde o požadavek písemné omluvy, tu stěžovatel očekává ve lhůtě 15 dnů od data

  doručení této stížnosti. Nebude-li tomuto požadavku učiněno zadost, bude

  se stěžovatel po správním orgánu Městského úřadu Lanškroun omluvy a

  případné další satisfakce domáhat jinými dostupnými právními

  prostředky, konkrétně cestou zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za

  škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným úředním

  postupem, ve znění pozdějších předpisů.

  V Lubníku dne 19.prosince 2013

  Wolfgang Habermann

  OdpovědětVymazat
 6. "Neexisuje žádné ustanovení ani přestupkového zákona, ani správního řádu, které by mi ukládalo povinnost prokázat totožnost. ... povinnosti lze ukládat pouze zákonem. V tomto případě toto ustanovení neexistuje, a budeme-li postupovat per analogiam, v zákoně o policii, č. 283/1991 Sb., kde se rovněž orgánu státní správy podává vysvětlení, je tato povinnost určena - je určena § 13, odst. 2, písm. b). Čili domnívám se, že zákonodárce neměl v úmyslu dát správnímu orgánu ve správním řízení oprávnění vyžadovat prokázání totožnosti."

  Zastáváte stále názor, který jste zastával v roce 2001, totiž že správní orgán není oprávněn vyžadovat prokázání totožnosti? Pokud se váš náhled na tuto problematiku změnil, proč? Děkuji. K. Š.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vzhledem k § 36 odst. 4 "nového" správního řádu (500/2004 Sb.) dost zbytečný dotaz, ne?

   Vymazat
  2. Děkuji, § 36 odst. 5 jsem přehlédl. K. Š.

   Vymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>