DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

středa 22. října 2014

Zúčtování aneb Náklady za Petráska

Protože státní zástupce nepodal odvolání proti rozsudku, jímž byl prvomájový řečník z Německa Robin S. v plném rozsahu zproštěn obžaloby, rozsudek nabyl právní moci a nastává čas účtování. Náklady obhajoby, včetně úhrady za tlumočení, činí cca 155 tisíc korun, výdaje spojené s cestami obžalovaného ke třem hlavním líčením, plus jeho ušlá mzda, dosud nejsou přesně stanoveny, ale budou se pohybovat kolem 30 tisíc, a na náhradě nemajetkové újmy za nedůvodné trestní stíhání bude Robin S. po českém státu předběžně požadovat 250 000 Kč.

Děkujeme, Jene Petrásku, s láskou tví vděční daňoví poplatníci!

pondělí 20. října 2014

Ivo Svoboda u bezpečnostního pohovoru

S nadcházejícím podzimem na sebe opět upozornila poslední dobou lehce pohasínající hvězda tohoto blogu i boje proti politickému extremismu obecně JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D. O jeho strastech tváří v tvář Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ) si můžete počíst zde, a jak bude jeho spor pokračovat, lze průběžně kontrolovat zde. Pokud jde o zmiňovaný úřad, jsem ten poslední, kdo by jeho práci i kvalitu jeho personálu chtěl chválit (a souhlasím s Michalem Vieweghem, který o něm ve své beletrii píše jako o jedné z předních expositur mafie a cizích zájmů v tomto státě), pročež se spokojuji s poznámkou, že nedostatky bezpečnostní spolehlivosti I. Svobody dokáže po pětiminutovém rozhovoru odhalit průměrně intelektuálně disponovaný chovanec ústavu pro choromyslné, proto není divu, že uspěli i agenti Bezpečnostní informační služby.

sobota 18. října 2014

Já chci jenom vidět strážníky v akci aneb Petrásek před kamerou

Ne, nebudu pokrytec a nehodlám tvrdit, že následující post nemá žádný vztah ke čtvrtečnímu odvolání proti zprošťujícímu rozsudku za Hitlera. Na druhé straně, kdyby státní zástupce Jan Petrásek odvolání nebyl podal (nebo aspoň konečně připustil svou podjatost a vyloučil se), byl by mne postavil před složité rozhodování a potenciálně tak připravil mé čtenáře o audiovisuální zážitek, jakých jsem jim za více než pět let existence svého extremistického blogu mohl zprostředkovat jen nemnoho.

Jde přirozeně o největší kausu, jíž se zde obíráme, o affaire Coco, a téměř půlhodinový videozáznam zachycuje Petráska v poloze, již shledávám prostě neodolatelnou a nemám nejmenších pochyb, že některé hlášky z jeho monologu v oblasti širší Bystrce zlidoví, příkladmo přimět někoho k dialogu (rozuměj: zbuserovat) nebo insitní žalná pasáž, kde státní zástupce běduje nad osudem přestupkových udavačů, již se nemají možnost na úřadě dozvědět, nakolik bylo jejich udání úspěšné a jak přísně byl jimi odhalený pachatel postižen. Mít v tu chvíli namísto cigarety v ruce Yorickovu lebku, mohl by se řečený výtečník směle vydat na prkna, jež znamenají svět. A mimochodem, že Petrásek není jen tak někdo, ale státní zástupce, se strážníci od něj jaksi mimoděk dozvídají hned v první minutě nahrávky, v rámci zjištění totožnosti.Pro úplnost zveřejňujeme i rozhodnutí, jímž byl Petrásek shledán nevinným. Původně jsem měl v úmyslu podat podnět k přezkumnému řízení, ale po zhlédnutí videa již takové nutkání nemám: člověk, který předvádí na veřejnosti to, co on, zasluhuje od svého okolí porozumění a citlivé, vstřícné zacházení; třeba se to ještě dá léčit.

Dodatečně uspokojíme zvědavost čtenářstva, i pokud jde o další dokumenty ze spisu, jimiž např. snadno vyvrátíme tvrzení, že svědek V. potvrdil Petráskovu versi nebo že si napadená ve výpovědích protiřečila; jako teaser pro tuto chvíli postačiž uvést, že úřední záznamy z místa činu byly ve skutečnosti tři, z 8. 7., ze 14. 7. a z 13. 8.

Aktualisováno.
Za těchto okolností se arci nelze s tím, jak videozáznam vyhodnotila Petráskova nadřízená Kateřina Jirásková, spokojit, a je na místě požádat o intervenci krajského státního zástupce.

Aktualisováno.
Video z kamery druhého strážníka je nudné (ovšem, ne každý má komediální talent Felixe Holzmanna), avšak prokazuje, že si poškozená před komisí v ničem nevymýšlela; tvrzení komise, že její výpověď byla svědectvím MVDr. V. vyvrácena, je jednoduše směšné: pokud V. viděl jeden ze čtyř dílčích konfliktů, a to z poměrně velké vzdálenosti, není tím vyvráceno tvrzení, že Petrásek do poškozené strkal. K naplnění skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití arci stačí, že ji prokazatelně neoprávněně omezoval ve volném pohybu.


Aktualisováno.
Post, jak jsme slíbili, ukončujeme dvěma dokumenty z Petráskova přestupkového spisu. Na pokynech městské státní zástupkyně Jiráskové přestupkové komisi oceňme jemnost, s níž je úředníkům naznačováno, jaký výsledek řízení je žádoucí (dalo to práci, ale jak víme, bylo jí v posledku plně vyhověno), a výpověď svědka V. můžeme porovnat s tím, co o ní stojí ve shora zmíněném rozhodnutí. Řízení bylo evidentně vedeno zásadou, že pokud je to potřebné, černá je bílá a vice versa. Dva nově objevené úřední záznamy zveřejňovat nebudeme, neboť by to bylo netaktické z hlediska dalšího postupu, konstatujíce toliko, že všechny tři se navzájem liší mj. tím, kdo je podepsal a jaký počet řádků je v nich vynechán: to nasvědčuje domněnce, že změn bylo ve skutečnosti více, než se zdá, jen nejsou na těch vyhotoveních, která nám byla poskytnuta, patrné. Pravda je tam venku: tedy v počítačovém systému městské policie, odkud se arci stěží kdy dostane.

pátek 17. října 2014

Fuka v nesnázích

Hezké, arci nijak zvlášť složité, cvičení z občanského práva hmotného představil na svém webu František Fuka. Onen se stal obětí podvodníka, jenž z něj vylákal částku v kryptoměně, v hodnotě 2.200 Kč, tedy – patrně záměrně – nižší než 5.000 Kč, a to tak, že druhé oběti podvodu slíbil poslat zboží – léky –, pokud ta za ně tuto částku uhradí na Fukův účet. Což se stalo, peníze dorazily a proběhl i převod kryptoměny, načež oběť č. 2 skončila bez peněz a bez léků, Fuka s penězi bez bitcoinů a podvodník bezplatně s nimi.

Právně to vidím tak, že byla platně uzavřena smlouva o koupi bitcoinů, druhá smlouva, na prodej léků, platně uzavřena nebyla, neboť podvodník prodej toliko fingoval a jeho skutečným úmyslem bylo přimět oběť č. 2, aby za něj domněle zaplatila kryptoměnu (§ 583 ObčZ). Fukovi tudíž vzniklo bezdůvodné obohacení, které byl povinen bezodkladně vydat (a pochybil, pokud tak neučinil dobrovolně, protože mu nyní k újmě přirostou náklady řízení), a právo požadovat po podvodníkovi, aby kryptoměnu řádně uhradil. Posledně zmíněný, je-li schopen ovládat svůj e-mailový účet s dostatečnou mírou anonymity, je ovšem vysmátý, protože podvod se škodou dva tisíce korun není trestným činem a co policie v rámci vyšetřování předtím, než věc postoupí přestupkovému orgánu, zjistí, nelze na tomto vytříbenými mravy se pyšnícím blogu ani napsat.

Jak to u soudu skutečně dopadne, můžeme sledovat např. zde.

čtvrtek 16. října 2014

Státní zástupce se odvolal proti zproštění vydavatelů

Dokonale nepodjatý státní zástupce Jan Petrásek dnes podal odvolání proti zprošťujícímu rozsudku v kause knihy Hitlerových projevů, takže pokračujeme druhým kolem u Krajského soudu v Brně.

Poněkud překvapuje, že podle infoSoudu mělo být odvolání podáno až 16. října, tedy třináct dnů po doručení rozsudku obhajobě (odvolací lhůta je osmidenní), ale i kdyby snad odvolání bylo opožděné, oni to tam v Brně, jak je znám, už nějak ošolíchají.

středa 15. října 2014

Kausa Dubský aneb K procesním právům duševně nemocných obviněných

V souvislost s tragedií ve Žďáru nad Sázavou, kdy kdosi neodhadl nebezpečnost propouštěné pacientky trpící schizofrenií a odnesli to tři lidé bodnými ranami a jeden zaplatil životem, objevují se v tisku další pozoruhodné texty na podobná themata. Příkladmo tento kousek, v němž se vyznamenala svou hloupostí a neschopností (řekněme raději explicitně: donebevolající pitomostí) proslavená soudkyně pražského městského soudu Silvie Slepičková.

Z hlediska reportujícího novináře bylo vše v nejlepším pořádku, obžalovaný si na rozsudek počkal pěkně v Bohnicích a když ošetřující lékař uzná za vhodné, třeba mu ho časem dají přečíst. Něco takového je ale v právním státě absolutně nepřípustné. Z článku je patrno, že soud překročil maximální přípustnou dobu vazby – čtyři roky –, což zřejmě vyřešil tím, že obžalovanému nařídil detenci. Jenže to dost dobře nejde: buď je obviněný cvok, a pak nelze trestní řízení vůbec vést [např. § 173 odst. 1 písm. c) TrŘ], anebo cvok není, a pak ho nelze zavřít do léčebny a je nutné umožnit mu výkon všech procesních práv, zejména práva účastnit se hlavního líčení; tertium non datur.

úterý 14. října 2014

Recidiva

Jean Valjean byl poslán na galeje, protože ukradl pecen chleba. Dvaadvacetiletý pachatel z Bruntálu může jít do vězení, protože ukradl koblihu. Koblihu v ceně čtyři korun a devadesáti haléřů snědl v prostorách mezi regály, a když poté u pokladny platil další zboží, nenahlásil ji ani neuhradil, pravila poučeně policejní mluvčí. A jelikož byl za obdobnou trestnou činnost v posledních třech letech už trestán, zahájila policie jeho trestní stíhání. Krádež vody z městské kašny i úkladnou krádež knedlíku jsme tu už řešili, krádež koblihy, minimálně z hlediska trestního práva, dosud nikoli; přemýšlím, zda studentům na policejních rychlokursech nezapomínají cosi důležitého sdělit.