DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

neděle 29. března 2015

Rozsudek za vypuštění

Nudíte se? Kupte si medvídka mývala! Chcete si od soudu odnést odsuzující trestní rozsudek? Vezměte si obhájce ex offo.

Naposledy se o tom přesvědčil známý vypouštěč Pavel Matějný, který po obhajobě osobou, již při největším úsilí o zdvořilé vyjádření k příslušníku advokátního stavu nedokáži nazvat jinak než imbecilem, obdržel za skutek, který byl nejvýše přestupkem, roční podmíněný trest.

A proč? Jeho obhájce se ani neobtěžoval si přečíst, čím obžalovaný argumentoval ve stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, a obhajobu pojal ve stylu, přiznáváme se ke všemu, jen to, pane předsedo, už prosím ukončete, abych mohl na oběd.

sobota 28. března 2015

Spolčovací Hlava XXII aneb Václav Henych vrací úder

Tento plán nemohl vzniknout v hlavě prostého státního úředníka; něco tak záludného si vyžádalo mentalitu osoby morálně zocelené dlouholetým členstvím v KSČ a ošlehané větry první presidentské volby, samotného Velkého Mathematika Václava Henycha, jinak úředníka ministerstva vnitra, který stál za pět a půl roku odpíranou registrací našeho Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, občanského sdružení: protože po rozsudku Nejvyššího správního soudu, jímž došlo k registraci spolku, už nezbylo ministerstvu mnoho prostoru, jak nám v činnosti bránit, vymysleli Henych a jeho lidé Plán B.

Ten je založen na určité nedokonalosti nové úpravy spolčovacího práva, jak je zakotveno v občanském zákoníku a rejstříkovém zákoně (RejZ). Zákon stanoví, že dosavadní evidence občanských sdružení, vedená ministerstvem vnitra, se účinností zákona, tedy 1. lednem 2014, stává spolkovým rejstříkem podle nové úpravy (§ 125 odst. 1 RejZ). Protože rejstříky vedou soudy, ustanovení § 125 odst. 2 RejZ upravuje, v jakých lhůtách jim ministerstvo předá spisy, arci nepraví nic o tom, co s případy registrací, k nimž dojde až po účinnosti RejZ na základě přechodného ustanovení § 3041 odst. 1 ObčZ, což dopadá právě i na registraci našeho spolku, která byla nastolena rozhodnutím soudu.

Abychom mohli právně jednat, potřebujeme po 1. lednu 2014 nezbytně zápis ve spolkovém rejstříku; ten měl být proveden bez návrhu na základě rozsudku NSS. Městský soud v Praze, velmi pravděpodobně na základě přátelského doporučení ministerstva, však podle rozsudku zápis neprovedl a nepokládal ani za potřebné nás uvědomit o důvodech svého rozhodnutí: neexistující právnická osoba nemá žádná práva. A aby byla paralysace naší činnosti pojištěna i z druhé strany, Henychovi lidé nám odepřeli stanovy s doložkou registrace, s odůvodněním, že nám je pošlou, až jim soudy vrátí spis – takže v optimálním případě nikdy.

Právní bitva o registraci tedy zdaleka neskončila, svých práv se nyní budeme muset domáhat v řízení o provedení zápisu do rejstříku (patrně serií návrhů na určení lhůty k provedení procesního úkonu) a v dalším soudním řízení o uložení povinnosti zaslat nám stanovy s registrační doložkou. Jisto je jediné: neustoupíme, a jak děl klasik genru, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender.

Přijde den, zúčtujeme spolu, Henychu!

pátek 27. března 2015

Jen svých pár nepřátel mít

Coco ví, že obvinění
z přestupku není maličkost.
Přišlo nám psaní, z jihomoravského krajského úřadu, stran Cocova zaštěkání. Což není pro pravidelné čtenáře tohoto blogu zpráva nikterak překvapující, dobře vědí, že jde o závažný delikt a o opravdový právní oříšek, hard case, jakých na našem, ani nejsložitější materie se nevystříhajícím blogu, neřešíme mnoho.

Zábavným shledávám arci pasus, kde se píše, jak úředníci bystrckého úřadu způsobilí zastoupit v posici předsedy přestupkové komise vyloučenou Šárku Sedláčkovou jeden po druhém deklarovali, že nemohou, cítíce se vůči mně podjatými. Příslušný seznam s důvody vyloučení zatím nemám, leč hodlám si ho časem opatřit; prozatím se mohu než dohadovat, co tak strašného jsem, během svého několikahodinového pobytu na území Brna-Bystrce, byl učinil, a vzhledem k existenci přestupkové sankce zákazu pobytu počínám se hrozit, kam všude postupně nebudu smět.

středa 25. března 2015

Byla to lež cílená

Problematika státem organisovaných provokačních kampaní mne zaujala, a proto jsem ombudsmance Šabatové poslal žádost o informace, jíž požaduji dokumenty o tom, co si vlastně její úřad od neziskovky objednal. Pokud si objednal lež, tedy aby bylo třetí osobě předstíráno něco, co není pravda, bylo by to závažným překročením pravomocí veřejného ochránce práv.

Orgány veřejné moci mohou, a v některých případech musejí, před občany určité informace utajovat, avšak rozhodně jim nesmějí sdělovat nepravdivé informace, a nesmějí k tomu ani užívat jiných. Případy, kdy zákon státnímu orgánu povinnost lhát ukládá, jako např. § 83 odst. 5 PolZ, lze bez dalšího pokládat za ústavně nekonformní; to je však jiná problematika, která s ombudsmankou řízenou provokací nesouvisí.

úterý 24. března 2015

Něco procesního diskursu k databasi DNA

K prvnímu dílčímu rozuzlení spěje náš spor o neoprávněnou evidenci DNA tričkonosiče Lukáše R. v policejní databasi DNA. Ministerstvo vnitra se vyjádřilo, a učinilo tak chytře, citujíc snad desetkrát, aniž by naznačilo, že opakuje stále to samé, námi v loni červnu kritisovaný rozsudek tria Nygrínová-Palla-Roztočil. My se bráníme, ale reálně se zdá být téměř jisté, že rozhodnutí nepadne dřív než u Nejvyššího správního soudu, možná u jeho rozšířeného senátu.

V případech obrany před neoprávněnou evidencí genetických informací jeví se nám poněkud kuriosním, že civilní soudy, přes svou tradičně špatnou pověst, pokud jde o ústavněprávní materii, poskytují žalobcům více ochrany než NSS, u něhož by se, s ohledem na úzké sepětí správního a ústavního práva, očekávala větší citlivost v těchto otázkách. Na druhou stranu je fakt, že ti tři mají potíže s orientací i v látce právně podstatně jednodušší, takže buďme rádi, že neadjudikovali ještě větší nehoráznost; dostane-li kasační stížnost senát Nygrínové, může stěžovatel rovnou sepisovat ústavní stížnost.

Rozhodnutí o spálené vlajce pravomocné

Ani růžový podklad podání nepomohl státní zástupkyni OSZ pro Prahu 1 Zdeňce Galkové, aby její stížnost týkající se spálené vlajky Evropské unie nebyla městským soudem zamítnuta, a to formulacemi zcela nekompromisními. Soudce zpravodaj Richard Petrásek, inter alia, napsal:
Pakliže státní zástupce poukazuje, že by státy patřící do Evropské unie mohly oprávněně vnímat spálení jejich symbolu jako hanobení nebo urážku, podle městského soudu předmětem ochrany u přečinu dle § 358 odst. 1 tr. zákoníku je klidné občanské soužití proti závažnějším útokům narušujícím veřejný klid a pořádek, nikoli vlajka Evropské unie, ani státy sdružené v Evropské unii. Městský soud nesouhlasí s názorem státního zástupce, že obviněný spálením vlajky Evropské unie de facto projevil neúctu vůči občanům zemí, sdruženým v Evropské  unii, neboť, pomineme-li fakt, že obviněný sám je občan státu Evropské unie, svým jednáním projevil neúctu k Evropské unii jako k instituci.
Cosi mi říká, že toto rozhodnutí si Z. Galková do rámečku nad lůžko neumístí.

Náklady obhajoby, které, jak je zvykem, zaplatí vděčný daňový poplatník, budou s ohledem na rychlý spád řízení poměrně nízké, cca jen 40–50 tisíc korun.

pondělí 23. března 2015

Další obstrukce ministerstva

Nejnovější zprávy z oblasti registrace Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Ministerstvo vnitra sice přiznalo porážku, avšak prozatím odmítá splnit zákonnou povinnost a zaslat nám stanovy s registrační doložkou s výmluvou, že nemá spis; ten ovšem nemusí mít ještě klidně půl roku, protože Městský soud v Praze dosud nerozhodl o čtvrtém, nyní nicotném rozhodnutí o odmítnutí registrace.

Bez stanov nejsme schopni prokázat ani svou právní subjektivitu (existenci právnické osoby), ani pravomoc za spolek právně jednat navenek. To ministerstvo dobře ví a proto volí tento postup.

Bez ohledu na tyto obstrukce jsme se rozhodli svolat ustavující valnou hromadu spolku, na níž budou projednány nové stanovy, odpovídající úpravě ObčZ. Zvána je i veřejnost, z níž obzvláště se těšíme na zástupce různých komunistických, legionářsko-odbojářských a hraničářských spolků; plivátka se znakem spolku buďtež v dostatečném počtu zajištěna přímo v sále.

Po skončení formální části valné hromady se chystám přednést slavnostní projev zaměřený na česko-německé vztahy v minulosti, současnosti i budoucnosti, stranou neponechav ani stručnou, leč vyčerpávající rekapitulaci všech úspěchů, kterých během své existence dosáhl mnichovský (Posseltův) spolek.