DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

úterý 6. října 2009

Advokát jako orgán veřejné moci

Dnem 1. 9. 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorisované konversi dokumentů, jež připouští, aby autorisovanou konversi dokumentů prováděli vedle tzv. kontaktních míst veřejné správy i advokáti. Novelisovaný zákon o advokacii k tomu v § 25c dodává, že advokát smí konversi provést jen v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Je to již třetí případ, kdy je úkon advokáta postaven na roveň úkonu orgánu veřejné moci: nejprve bylo umožněno, aby prohlášení advokáta o pravosti podpisu nahradilo úředně ověřený podpis na listinách sloužících jako podklad pro vklad do katastru nemovitostí, poté bylo advokátům dovoleno ověřovat podpisy na jakékoli listině, a nyní smějí provádět i autorisovanou konversi listin z "papírové" do elektronické podoby a zpět.

Ačkoli důvody pro tuto novelisaci jsou zřejmé (advokáti budou pro svou činnost potřebovat velký počet konversí a kdyby měli pokaždé navštěvovat CzechPoint, zdržovalo by je to od jiné, důležitější práce), nejsem si jist, zda je tato kombinace veřejnoprávní pravomoci slučitelná s obranou soukromých zájmů, k níž jsou advokáti ex definitione povoláni.

Nepochybuji, že se mezi advokáty najdou chytráci, kteří svou novou pravomoc zneužijí. Zkusme zkonstruovat několik typických scénářů:

Advokát může kupř. vytvořit nikdy neexistující exekuční titul a nechat na jeho základě nařídit exekuci. Oprávněný se sice ubrání (a po několika měsících bude jeho majetek odblokován), ale následky exekuce budou znamenat faktickou likvidaci jeho podnikání. A advokát? Ten se snadno vymluví na to, že podklad ke konversi dodal (nedohledatelný, neboť neexistující) klient, a on konvertoval v dobré víře, že jde o authentický rozsudek nebo platební rozkaz. Ano, totéž lze realisovat i bez konverse, avšak celý postup se takto zjednoduší a dopadnout pachatele trestného činu padělání nebo pozměňování veřejné listiny může být prakticky nemožné.

Nepřeberné možnosti skýtá konverse soukromých listin. Zatímco prohlášení o pravosti podpisu, jenž je falešný, vystavuje advokáta risiku trestního stíhání, konverse smlouvy o darování veškerého majetku klientovi je bez risika. "Dárce" bude postaven před téměř nesplnitelný úkol prokázat, že danou listinu nikdy nepodepsal, a "obdarovaný" se mezitím s advokátem rozdělí o výtěžek akce.

Třetí zajímavou možností je antedatace právních úkonů. Z materiálního substrátu listiny (pro neprávníky: z papíru) lze obvykle poměrně přesně zjistit, o jak starou listinu se jedná. Po provedené konversi se ovšem nezjistí nic, a tak bývalí jednatelé obchodních společností budou moci vesele rozdávat a rozprodávat majetek svým kamarádům, aniž by byli vystaveni risiku odhalení. Stačí najít ke konversi (a jde-li o nemovitosti, k antedataci prohlášení o pravosti) ochotného advokáta…

Z těchto i jiných důvodů se proto domnívám, že prorůstání advokacie do sféry veřejné moci je krok nesprávným směrem. Ne snad, že by neexistovali úplatní notáři, avšak u nich jsou záruky osobní integrity přece jen o něco větší než u advokátů.

1 komentář:

  1. Typický postkommunistický bordel. Všichni dělají všechno a nikdo nedělá nic pořádně.

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>