DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

pátek 23. března 2018

Špatné zprávy

Bad things come in threes, říkají Angličani. Přesně tak je tomu teď v českém právu.

První špatnou zprávou byl pozměňovací návrh Pirátů prolamující advokátní mlčenlivost, který napoprvé u poslanců neprošel, avšak ti, kteří ho mladým hochům a dívkám podstrčili, to jistě budou zkoušet znovu. Následuje krátká pausa na nafackování, příhodný koncept uvedený do praxe D-FENSem.

Po ní můžeme přejít ke druhé zprávě, což je boj o GIBS. V něm jde o to, zda Babišova vláda v demisi přinutí zmíněný orgán, aby dělal svou práci tak špatně, jak si přeje trestně stíhaný premier, a nikoli – jako dosud – tak špatně, jak si přejí jiní. Kdo vyhraje, není zatím jasné, kdo bude poražen, ano: my.

Za třetí bude zakrátko vyhlášen rozsudek nad Davidem Rathem. Odsouzení by znamenalo, že by soud frapantně porušil zásadu rovnosti zbraní, protože rozhodnutí Nejvyššího soudu o stížnosti pro porušení zákona v neprospěch obviněného by mělo jiný než akademický význam. Neméně devastující by byl arci i rozsudek zprošťující, z důvodů, jež patrně netřeba rozvádět. I v tomto případě tedy věru báječná volba…

čtvrtek 22. března 2018

Podezření

Ne, neměl jsem tam chodit. Moje chyba. Odůvodnění zamítavého rozsudku v kause nezákonných prohlídek ve dvou bytech, zazněvší z úst soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 Otílie Hrehové, se natolik vymyká provedenému dokazování i logice, že je nesnadné jakkoli je racionálně uchopit.

Jak jsme informovali, policie, hledajíc Lukáše Borla, podnikla v r. 2016 serii razií v bytech osob, o nichž se domnívala, že onoho mohou skrývat. Poškození se tomu brání u soudu, a dnes se dozvěděli, že policie mohla razii uskutečnit, protože měla ve všech případech podezření hraničící s jistotou, že v prohledávaném bytě se Borl nachází: připomínáme, že v osm večer pojala ono podezření v Praze, a následujícího dne brzy ráno v Brně. Fakt, že hledaný se nikde nenašel, řečenou výtečnou soudkyni nevyvedl z konceptu: zřejmě utekl kanalisací, případně se kvantově teleportoval.

I my máme podezření hraničící s jistotu: že O. Hrehová má intelektuální potenci, jež ji plně kvalifikuje pro působení u soudu, arci výhradně ve styku s podlahovou plochou, nikoli s účastníky řízení, a při obsluze mopu, ne při rozhodování o tak důležitých věcech, jako je právo každého na ochranu domovní svobody.

sobota 17. března 2018

Kam s ním?

Doba, jež bývá – hrubě nespravedlivě – nazývána temným středověkem, měla, pokud se trestní politiky státu týče, jasnou a nezpochybnitelnou logiku, vedenou fundamentální a praxí prověřenou právní zásadou mladý viselec na stáří nekrade. Popravy byly relativně levné, pobyty ve vazbě krátké a spravedlnost vzorně efektivní a odstrašující. Novověk přinesl humanismus, moderní penologii a s ní myšlenku, že zločince je možné napravit již na tomto a nikoli až na onom světě. Výsledek je, tak jako u většiny novot, tristní, zato růst nákladů enormní.

Věznění zločinců je neefektivní a nákladnou kratochvílí, vyhlídka na to, že se z nich po propuštění stanou vzorní občané a daňoví poplatníci a nikoli ještě větší ničemové než na počátku inkarcerace, mírně řečeno nevalná, a každý stát by se proto svých vězňů nejraději zbavil. Totéž platí i o Jihoafrické republice, které k vlastní nelibosti nezbývá než věznit nejslavnějšího žijícího českého gangstera Radovana Krejčíře. Proto, když selhal Krejčířův pokus o útěk z tamního kriminálu, zavládlo v oné zemi rozčarování; to však nyní vystřídala opatrná naděje, an vězeň prohlásil, že by se chtěl nechat vydat do České republiky, a soud tomuto procesu dal nyní zelenou.

Pokud se plán realisuje, hrozí, že odsouzený svůj slib splní a po převozu procesně použitelným způsobem vyjmenuje osoby, kterým v době své aktivní podnikatelské dráhy platil za beztrestnost. Nejhorší variantou by bylo, že by na všechno existovaly i důkazy, a pokud je tomu opravdu tak, pak, troufáme si tvrdit, by mythy opředený Mrázkův archiv byl oproti archivu Krejčířovu než příslovečným jahodovým puddingem.

Ale netřeba zoufat, milí orgáni činní v trestném řízení: naděje v podobných případech umírá poslední. Umělecky to už před desítkami let vyjádřili klasikové trestněprávního genru, kteří ve filmu Čtyři vraždy stačí, drahoušku, věrně popsali nejen roli soudního znalce, ale geniálně ztvárnili i nadcházející události v kause Krejčíř.

pátek 16. března 2018

My z vás už tu blázna uděláme

Neužívejte marihuanu. A když už ji užíváte, rozhodně tak nečiňte v kostýmu piráta s tvrzením, že jste maskotem České pirátské strany, protože tyto skutečnosti cumulative postačují české justici v dojemném souznění s neméně kvalitní českou psychiatrií k tomu, aby vás nedobrovolně hospitalisovala, ačkoli žádným duševním onemocněním netrpíte. Bývá s tím pak u Ústavního soudu velké mrzení.

Okolnosti případu J. H., v onom nálezu traktované, jsou úsměvné, avšak stav psychiatrie v této zemi úsměv nevzbuzuje, jak jsme se mohli přesvědčit v jednom z právě řešených případů. I tam šlo o zjevně nedůvodnou nedobrovolnou hospitalisaci v bohnické psychiatrické nemocnici, a co předvedla tamní lékařka – ty uvozovky jsou věru nezbytné – MUDr. Martina Michálková, se nám v retrospektivě jeví ještě neuvěřitelnější než pirátská episoda pana J. H. Když např. nedobrovolně hospitalisovaná pacientka prohlásila, že by chtěla udělit plnou moc svému advokátovi, bylo v Bohnicích svoláno cosi na způsob lékařského koncilia, aby bylo posouzeno, zda to její zdravotní stav umožňuje a zda jí to nemocnice dovolí, a stejné obstrukce provázela i snaha advokáta pacientku navštívit. Jako trest za to, že si pacientka chtěla zvolit advokáta, jí bylo okamžitě zakázáno používat mobilní telefon: prostě, česká psychiatrie tak, jak ji všichni známe a máme ji rádi. Případ jde nyní rovněž k Ústavnímu soudu. Na ukázku předkládáme obecenstvu něco z procesní korespondence: [1], [2].

středa 14. března 2018

Vystrčením to začíná aneb Veterán neunikl

S nepřáteli naší křehké demokracie nelze mít soucit: to jednou rekvalifikujete vystrčení holého zadku veterána Martina Zapletala na projíždějící konvoj spojenecké americké armády na přestupek, a delikvent si pak myslí, že si může ve veřejném prostoru říkat, co ho napadne. Kdepak, svoboda slova není bezbřehá, přátelé, říkat smíme zásadně jen to, co si myslí naše vláda. Usnesení, výpověď.

úterý 13. března 2018

Fikce vhození

O tzv. fikci náhradního doručení na tomto blogu píšeme opakovaně: je to institut, který by v rámci jakékoli smysluplné justiční reformy musel být zrušen, a to se zpětnou účinností, protože jde o naprosté popření práva na spravedlivý proces, o persifláž práva a výsměch spravedlnosti.

Dnes, jda kolem tabla s dopisními schránkami, jsem s nemalým děsem zjistil, že svými klienty neskonale milovaná Česká pošta dokázala tuto fikci posunout na novou, vyšší úroveň. Protože mezi schránkami nenašel doručovatel tu se jménem adresáta, oddělil dodejku a obálku se zeleným pruhem, mimochodem od exekutora z Litoměřic, připíchl na nástěnku vedle schránek. Nevidět to na vlastní oči, nevěřil bych tomu: byla tu uplatněna nejen fikce doručení, ale fikce vhození zásilky do neexistující schránky osoby, která v domě s největší pravděpodobností nebydlí – pokud kdy vůbec bydlela. Pošta i soud mají vyřízeno, problém má povinný, který by, pokud by se snad chtěl této zvůli pošetile bránit, musel prokázat, že mu doručovatel zásilku do schránky nevhodil.

Na pravdu nejsme připraveni

Nejsme děti! skandovali dělníci ČKD na slavném, nyní již, tuším, neexistujícím dvoře, a poté vypískali komunistického aparátníka Miroslava Štěpána, který se před nimi pokoušel hájit zásah 17. listopadu 1989 na Národní třídě.

Díky soudci Janu Musilovi se opět jako děti můžeme cítit. Jeho nález, kterým Ústavní soud zakázal poskytovat veřejnosti informace o platech a odměnách pracovníků placených z našich daní, se podle očekávání bleskurychle rozšířil po celé zemi. Tak jako nesmíme vědět, kolik berou úředníci ministerstva, nebudeme mít přístup ani k informacím o příjmech moderátorů České televise. Jak vysvětlil její ředitel Petr Dvořák, česká společnost není dostatečně zralá na to, aby podobné informace znala.

Nám nezbývá než lakonicky dodat, že zhruba za měsíc po svém vystoupení dlel Miroslav Štěpán v cele na Pankráci.

pondělí 12. března 2018

Jsou domácí úkoly povinné?

Ministerstvo má jasno: jsou. My o tom ovšem tak zcela přesvědčeni nejsme, aniž bychom arci paušálně odmítali pohled opačný.

Právně má otázka zákonnosti domácích úkolů několik aspektů, přičemž je příznačné, že spořící se strany zdůrazňují jen ty z nich, které se jeví prima facie přisvědčovat jejich argumentaci:
  1. Volný čas dítěte. Škola nemůže regulovat činnost žáků a studentů během jejich volného času. To plyne a contrario z ustanovení § 22 odst. 1 školského zákona (ŠkolZ), které obsahuje taxativní výčet povinností žáka, a volným časem žáka nelze disponovat ani prostřednictvím školního řádu, protože i ten může podrobněji upravovat pouze takové povinnosti, které jsou založeny zákonem (čl. 4 odst. 1 Listiny), a jeho obsah je opět taxativně vymezen, konkrétně v § 30 odst. 1 a 2 ŠkolZ.

  2. Domácí úkol jako příprava na vyučování. Povinnost žáka řádně se vzdělávat, daná ustanovením § 22 odst. 1 písm. a) ŠkolZ, dovoluje široký výklad, jenž umožňuje zahrnout do řádného vzdělávání se i domácí přípravu na vyučování. Tak jako není excesivním požadavkem chtít, aby si dítě doneslo na hodinu výtvarné výchovy spadlý list, může být součástí přípravy vypracování písemného domácího úkolu. Zda v tomto případě jde či nejde o exces ze zákonného vymezení povinností žáka, by musel stanovit soud, a existuje obava, že tato nová judikatura nebude universálně použitelná, protože v každém jednotlivém případě se může lišit pracnost úkolu i jejich případně nedovolený souběh v různých předmětech. Důležitým argumentem by mohl být čl. 31 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, podle něhož má dítě právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku, jakož i na svobodnou účast v kulturním životě a umělecké činnosti. Nadměrné zatěžování dětí domácími úkoly je zásahem do tohoto práva.

  3. Možnost klasifikace domácího úkolu. Zajímavou variantou je připustit, že vypracovat domácí úkol není přímo právní povinností žáka, avšak je přípustné, aby se fakt jeho předložení a kvality vypracování promítl do hodnocení žáka – do jeho známky z příslušného předmětu. Tam má škola relativně nejvíc volnosti: pokud školní řád v souladu s § 30 odst. 2 ŠkolZ určí, že jedním z kriterií pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka nebo studenta je kvalita domácí přípravy ve formě vypracovaných domácích úloh, může to pro odpůrce povinných domácích úkolů představovat obtížně překonatelnou překážku.
Proto se domníváme, že věc není tak černobílá, jak je vesměs líčena, a bude na soudech, jaký postoj k otázce povinných domácích úkolů zaujmou. S ohledem na to, že soudci se stávají většinou lidé bytostně konformní a neprůbojní, jimž v dětství nečinilo obtíží strávit nad úkoly celé odpoledne, byli bychom spíše skeptiky.

neděle 11. března 2018

Plán

Nejzajímavějším ze sporů, které v současné době se státem vedu, je patrně spor podle InfZ o zadávací dokumentaci k zakázce na prolomení šifrovacích algorithmů. O žádné prolamování se přirozeně nejedná, je to od počátku věcně nesmyslná, korupční zakázka, ze které úředník ministerstva vnitra, který její přidělení brněnskému universitnímu pracovišti zařídil, dostal luxusní vývar; což je, pro mne stejně jako pro orgány činné v trestním řízení, arci daleko mimo mez prokazatelného. Akademici cosi sepsali, ministerstvo to zaplatilo a obratem hodilo do koše, a úředník má zas o nějakou tu stovku tisíc tučnější konto.

Zajímavé ovšem je, jak soudy k mé žádosti o informace přistoupily. Městský soud v Praze, v senátu nechvalně známé, fenomenálně hloupé soudkyně Evy Pechové, si zadávací dokumentaci vyžádal, spolu s průvodními dokumenty si ji přečetl, a v druhém rozsudku mi sdělil, že je utajována oprávněně, ovšem proč, to vědět nesmím: na to je dokumentace příliš tajná. A paradoxně správní rozhodnutí ministra jako nepřezkoumatelné zrušil.

Proti tomu jsem podal kasační stížnost, ale protože vím, jak loni dopadl u Evropského soudu pro lidská práva Václav Regner, budu volit poněkud jinou taktiku: odmítám jakákoli svá podání v této věci odůvodňovat, protože nemám přístup ke klíčovému důkazu, který byl v řízení proveden. Budu tedy chtít, aby kasační stížnost za mě odůvodnil sám Nejvyšší správní soud. Jen tak lze zajistit aspoň minimální standard ochrany mých procesních práv. A protože je jasné, že odůvodnění kasační stížnosti bude odkazovat na tajnou zprávu, musí být logicky i ono tajné, a tajný samozřejmě bude, pokud jde o odůvodnění, i rozsudek, který se s touto tajnou kasační stížností vypořádá.

S tímto rozsudkem se, po mezikroku u Ústavního soudu, vypravím do Štrasburku, a snad se mi podaří přesvědčit jeho soudce, že se jedná už o takovou komedii, že na ni prostě nemohou dát své razítko: což už bezmála odmítli učinit v kause V. Regnera. Nebýt naivity soudců ze západních zemí, kteří nevědí, že v celém postkomunistickém světě jsou tajné služby rejdištěm bývalých agentů komunistických tajných služeb, dopadlo by hlasování plena opačně, což je zcela zřejmé z disentů, jejichž studium lze čtenářům doporučit daleko spíš než majoritní votum.

O pokrocích na tomto poli budu pravidelně informovat.

pátek 9. března 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj se vzepřelo Babišovi

Přirozeně, že jen nepatrně, malounko: spíše než o skutečnou vzpouru jde o drobnou vlnku rozechvěvší ether informačního práva, po níž se opět dostaví kýžený klid na práci, aby mohlo být líp. Rozhodnutí.

Šikana Heleny Králové dokonána

Velké zklamání připravil každému, kdo se o justiční problematiku zajímá, kárný senát Karla Šimky, který uznal vinnou soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 1 Helenu Královou, formálně obviněnou z nerespektování právního názoru odvolacího soudu, fakticky však z toho, že odmítla dat soudní razítko na razii Ištvana a Šlachty v Úřadu vlády a jí iniciovaný pád Nečasovy vlády, následovaný postupným převzetím moci Zemanem a Babišem v procesu, jenž bývá nazýván Velkou protikorupční revolucí.

Rozhodnutí budeme podrobněji komentovat, jakmile bude v anonymisované podobě vystaveno, prozatím jen připomínáme, že vázanost právním názorem odvolacího soudu je koncept, který byl opakovaně přezkoumáván Ústavním soudem, přičemž argumentace tohoto soudu je značně strohá a nepřesvědčivá a nadto je v daném případě Králové, inter alia, vytýkáno, jak hodnotila důkazy – výpověď milence obviněné Nagyové Petra Nečase – a nikoli, jak věc posoudila právně.

Signál byl vyslán a byl, žel, Karlem Šimkou vyslyšen; čeští soudci, jakkoli špatní, mají nyní o důvod víc poslouchat přání svého ministra, zejména v politicky citlivých věcech – ledaže by se Králové rozhodl pomoci Ústavní soud, v což arci nevěříme.

úterý 6. března 2018

Jak pracují slovenští znalci

Do naší exposice Co vše je možné na Slovensku přibyly dva nové exponáty: znalecký posudek Martiny Fiamové a znalecký posudek Vojtecha Kárpátyho, oba podané v r. 2015 v trestní věci Mariána Magáta, dodnes neskončené. Slovenští znalci se dosud nenaučili ani to, že svá tvrzení týkající se historie musejí podepřít aspoň jedním odkazem na prameny, nejspíše v naději, že orgány činné v trestním řízení padnou před jejich dílem na záda s výkřikem: Cože, to napsal znalec!? To přece musí být pravda!

Pozornost při studiu věnujte rovněž formulaci otázek, které jsou evidentně právní a nikoli odborné povahy. Ani to, jak se zdá, na Slovensku při stíhání nebezpečných extremistů (a politické oposice) nevadí.

Příjemnou zábavu, přátelé!

pondělí 5. března 2018

Anonymisace

Chcete vědět, kolik který zaměstnanec ministerstva vnitra bere? Žádný problém, vše je k disposici v dokumentu, který ministerstvo žadatelům poskytlo. Tak podrobně jsme to snad ani nepotřebovali!

Kultura represe

Přestupkové právo leží spíše na okraji odborného zájmu našeho blogu. Možná neprávem, protože i v něm se dějí důležité věci.

Příkladmo pokud jde o přestupky dopravní: Již mnoho let existují podnikatelské subjekty, které svým klientům nabízejí právní ochranu před přestupkovou odpovědností, resp. jejími nepříznivými důsledky, a to zpravidla za pevnou, paušální roční taxu. Státní orgány se periodicky mediálně rozčilují, avšak z toho, že pojišťovny proti pokutám evidentně fungují a nabízejí své služby dál, jeví se být pravděpodobným, že jejich business prosperuje, možná nikoli skvěle, ale určitě nikoli tak špatně, aby zanikl na svou špatnou pověst.

Je pojištění proti pokutě za dopravní přestupek legitimní, a jsou legitimní methody, které jsou při obhajobě klientů pojišťoven využívány? Připomeňme, že jde o celou řadu obstrukčních postupů, příkladmo nepravdivé obvinění nežijící třetí osoby nebo, jak referováno ve shora uvedeném článku, účelovou změnu provozovatele motorového vozidla.

Domníváme se, že v rovině právní nemůže být o kladné odpovědi na takto položenou otázku sporu, a v rovině ethické bychom neměli materii posuzovat isolovaně od toho, jak si počíná druhá strana, a provést test proporcionality mezi tím, jakým způsobem se obviněný brání, a tím, proti čemu a proti komu stojí.

V této zemi, a to arci nejen v oblasti dopravně-deliktní, vládne totiž setrvalá kultura represe. Její projevy můžeme vidět na každém kroku, resp. na každém kilometru české silnice. Vezměme měření rychlosti. Jestliže jsou měřicí aparatury, zejména ty přenosné, instalovány nikoli na místa, kde by překročení rychlostního limitu svědčilo o skutečně nebezpečném chování řidiče, nýbrž tam, kde je pokutovat lukrativní, budeme poměřovat domněle neethické jednání pojišťovny proti neméně neethickému jednání státu, který neukládá sankci za chování nebezpečné, nýbrž toliko formálně protiprávní.

Přiznejme si, že v mase ukládaných sankcí jen nepatrný zlomek postihuje jednání, které by bylo z hlediska bezpečnosti na silnicích skutečně risikové a sankce účinná, a to nemusí jít přímo o postih za delikt typu prošlé obinadlo nebo nepředpisová kurvatura nůžek v lékárničce, ale třeba i o nedávno mediálně traktovanou pokutu cyklistce, která si při pádu s kola způsobila úraz: již z pouhého popisu události přitom vyplývá, že dostatečnou a účinnou prevenci zajistila v tomto případě sama gravitace.

Dokonce, můžeme-li zobecnit, řekli bychom, že vztah mezi uloženou pokutou za rychlou jízdou v místě, jako je to, kde byl dopaden silniční pirát Suchánek, a nápravou delikventa z hlediska bezpečnějšího řízení automobilu je přibližně stejný, jako se má večerní zaříkávání afrického šamana k incidenci dešťových srážek následujícího dne.

Státní orgán, který, dma se pýchou nad svou mocí, se holedbá, jak s pojišťovnami proti pokutám zatočí, by si měl uvědomit, že to byl on, kdo proměnil tuto zemi a její silniční síť v dějiště jakési celonárodní bojové hry, nikoli nepodobné paintballu, arci bez smysluplných a racionálních pravidel, a nemůže nyní být tím, kdo se dovolává porušování posvátných morálních principů protistranou.

Pokud jde o tyto podnikatele, jsme tudíž názoru, že se jen opět z lesa ozvalo tak, jak se do něj zavolalo. I my jsme, v tomto smyslu, Berlíňany, tedy pojišťovnami proti pokutám.

sobota 3. března 2018

Navara

Uvědomiv si, že hranice mezi zábavným a trapným bývá začasté znejasněna zkreslujícím zrakem osobního účastenství (o čemž by mohli poskytnout dlouhosáhlé explikace vypravěči lidoví i jiní), dal jsem si, aniž bych arci měl za nutné zvláště to svým čtenářům intimovat – a ač tak zpravidla nečiním –, letos novoroční předsevzetí: už nikdy nebudu psát o Davidu Navarovi.

Uplynuly dva měsíce a já předsevzetí porušuji, očekávaje právem přívalovou vlnu čtenářské kritiky. Čeho bych uvedl na svou obhajobu, nemám.

Navarovo dovolání, vyjádření žalované.

čtvrtek 1. března 2018

Dejte si po hubičce!

Takto vyzývá Kalafuna Švandu a Dorotku v prvním jednání Tylovy hry Strakonický dudák aneb Hody divých žen a já jsem nikdy nevěděl, byl-li tento dvojsmysl záměrem samotného autora anebo ho tam vpravili až naši moderní, cyničtí herci – příkladmo Ladislav Pešek ve filmové inscenaci z r. 1955.

Ať je pravda jakákoli, po hubičce si dali zastupitelé Městské části Praha 2, přímo při zasedání svého orgánu. Udělitelkou předmětné facky byla místostarostka Alexandra Udženija (ODS), šťastným příjemcem Dan Richter. Vlepení oné snad předcházelo i jakési polévání vodou, v tomto ohledu jsou arci prameny strožší a jednostrannější.

O podobném incidentu jsme psali před čtyřmi lety, vyslovivše hypothesu, že je-li facka mezi rovnými, tedy právnickou terminologií řečeno, alapa inter æquos, řeší se incident v přestupkovém řízení, facka nižšího vyššímu je trestný čin, a nyní uvidíme, zda je správná extrapolace, že facka mezi dvěma privilegovanými nebude veřejnoprávně pojednána vůbec.