DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

pátek 27. prosince 2013

Společnost guidemedia neuspěla u Ústavního soudu

Ústavní soud tímto usnesením odmítl stížnost společnosti guidemedia etc proti zajištění prostředků na jejím účtu. Tento výsledek jsem arci predikoval od chvíle, kdy počítač věc přidělil jako soudci zpravodaji Ivaně Janů. Ta miluje publicitu, je miláčkem medií a do životopisu by se jí věru nehodilo, že se zastala někoho, kdo nevyznává, tak jako ona, ideologii (jediné) pravdy a lásky.

Na usnesení překvapuje, že ač by měla být ústavní stížnost zjevně neopodstatněná, k vysvětlení, proč je tomu tak, soud potřeboval šest stran. Pod zjevností si představuji cosi radikálně jiného, i když je pravda, že v jiném mém případu toto vysvětlení Ústavnímu soudu zabralo stran jedenáct.

Zábavná je formulace: V této souvislosti je nutno zdůraznit, že v prvopočátku nemusí být patrné, kolik výtisků knihy bude v nejbližší době prodáno a kolik za jejich prodej bude utrženo, a proto nelze orgánům činným v trestním řízení vytýkat z toho pramenící jistou míru opatrnosti či nevyužití jiného postupu. Učiněné zajištění peněžních prostředků na účtu u banky se vzhledem k tomu jeví jako ústavně konformní. Možnost zajistit peněžní prostředky z výnosů budoucí trestné činnosti v takové interpretaci silně připomíná Minority Report a jeho systém trestní prevence pre-crime: zavřeme vás ještě předtím, než trestný čin spácháte.

Bojující demokracie slavila úspěch i v případě rozhodnutí o stížnosti proti zamítnutí žádosti o uvolnění prostředků na účtu pro úhradu nutných provozních výdajů společnosti. Na usnesení, pod nímž je podepsán soudce David Otevřel, je pozoruhodné, s jakou bohorovností soud odhlédl od ústavněprávní, judikaturou podepřené argumentace stěžovatelky, takže se zdá, jako kdyby ta na obhajobu svého požadavku vůbec nic relevantního nenapsala. Bohužel, u mnoha soudců je dodnes Ústavní soud sprostým slovem.

guidemedia po těchto dvou rozhodnutích fakticky zbankrotovala a lze očekávat, že během několika týdnů bude podán insolvenční návrh. Tak to má v právním státě být: nejdřív trest, potom soud.

pondělí 23. prosince 2013

Pour féliciter 2014!

Všem svým národům (opravuji: čtenářům) přeji krásné a požehnané vánoční svátky a šťastný nový rok, v kterémžto přeji, logicky arci odděleně: extremistům mnoho hodnotných závadových zážitků, bojovníkům zostřené demokracie armádního typu aspoň jednoho nového znalce, který  je nebude uvádět do rozpaků tím, že si za posudek vyúčtuje šestnáct hodin denně, a zároveň nebude působit u soudu dojmem, že mu cestou ukradli šaškovskou čepici, monarchistům korunovaci, komunistům komunismus, ekologistům globální oteplení, energetickým společnostem a na ně napojeným politickým stranám globální ochlazení, Andreji Babišovi čisté lustrační osvědčení, Miloši Zemanovi stabilitu, politickou i vestibulární, tunelu Blanka světlo na konci, Ivo Ištvanovi více odposlechů a schopnost konečně na jejich základě někoho dostat do jiné věznice než vazební, Robertu Šlachtovi počitadlo kliků na fotobuňku, Miloši Čermákovi za jeho žurnalismus aspoň drobné ocenění, třebas jen Pulitzerovu cenu, Ivetě Bartošové nové plavky, Řezníkovi do sklepa Kláru Samkovou, Kláře Samkové ex offo Řezníka, no a všem ostatním štěstí, zdraví, radost a humor, kteréhož nám bude v následujícím roce velmi zapotřebí.

Průběžný výnos sbírky na podporu Petra Kočího

Ve sbírce ve prospěch Petra Kočího přispělo dosud 20 dárců celkovou částkou 18 654 Kč. I když tím není částka pokuty ani zdaleka pokryta, velmi si vážíme této podpory, zejména poskytují-li ji advokáti, kteří se tak veřejně vyslovují proti jednání České advokátní komory.

Děkujeme!

pátek 20. prosince 2013

Policie poskytla první informace k databasi Očista

Policejní presidium přestalo klást odpor a poskytlo nám všechny informace týkající se database závadových osob Očista, o které jsme žádali ([1], [2], [3]). Jsme však zvědaví a proto se ptáme dál.

Chvála advokátské žvanivosti aneb Osel měsíce prosince k NSS

Jen málokdy se mi stalo, abych cenu Osel měsíce uděloval s takovým gustem a s tak velkou mírou jistoty, že laureáty jsou skuteční a stoprocentní pitomci v talárech. Soudci Nejvyššího správního soudu Dagmar Nygrínová, Jiří Palla a Aleš Roztočil splnili kriteria nutná ke vstupu do elitního klubu Oslů s vlajícími prapory.

Posuďte sami: V rozsudku č. j. 4 As 116/2013-63 nejenže nepochopili, k čemu slouží ustanovení § 16 odst. 4 InfZ, ale správní žalobu, která rekapituluje průběh řízení, vysvětluje, že právně zcela identickou situaci vyřešil NSS už ve svém předchozím rozhodnutí (které přesně označuje), a uvádí, že by bylo neúčelné argumentovat podrobněji, odmítli jako příliš stručnou a doporučili krajskému soudu, aby žalobkyni nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, neboť její práva a oprávněné zájmy nebyly v řízení advokátem řádně chráněny (§ 19).

Přeloženo do srozumitelného jazyka, advokát není od toho, aby soudu stručně a srozumitelně vysvětlil, o co jeho klientovi jde a z jakých skutkových a právních východisek to dovozuje, ale jeho úkolem je žvanit – čím květnatěji a rozsáhleji, tím lépe. Dobrým advokátem je podle shora zmíněných jurisprudentů ten jedinec, který dokáže to, co lze přesně a jasně vyjádřit ve dvou odstavcích, rozepsat na pět stran.

Laureátům blahopřeji a děkuji jim – vskutku, něco tak hlubinně, imanentně dementního jako jejich rozsudek jsem nečetl roky! – a pro své čtenáře vyhlašuji předvánoční soutěž O žvanivého slimejše; vítězem se stane ten z vás, který dokáže §§ 5–6 žaloby rozepsat nejoriginálnějším a zároveň ne zjevně irelevantním způsobem tak, aby bylo intelektuální libido soudců Nygrínové, Pally a Roztočila uspokojeno. Biblické a talmudické odkazy jsou vítány, a rozhodně by neuškodil krátký exkurs do způsobu, jak byly podobné žádosti o informace řešeny ve starověkém Egyptě, jak by s nimi naložili podle islámského práva a jaké konotace má podaná žádost o informace v kontextu nejnovější judikatury Evropského soudního dvora.

Nejzdařilejší příspěvky budou oceněny.

středa 18. prosince 2013

Odpověď na petici

O petici proti našemu Sudetoněmeckému krajanskému sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jsme s potěšením informovali, a máme tu odpověď na ni, z pera samotné Ivany Odarčenkové (mezi občanskými aktivisty známé též jako U3). Můžeme-li věřit bojovníkům za národní čistotu občanské společnosti, stojí v ní:

úterý 17. prosince 2013

Turbo

Z hlediska práva nás media poslední dny téměř nezásobují materiálem, vyjma snad lehce pikantní informace, jak se mezi sebou oslovují členové vlády (je dobře to vědět: tak jako oslovení hraběte zní Vaše milosti, knížete Vaše jasnosti, předsedu vlády je dlužno oslovovat Vy vole…).

Nezbývá tedy než se rozepsat o thematu, které bychom jinak asi ani neotevřeli, o elektronickém zmnožovači tarifních impulsů instalovaném ve velkém počtu pražských a zřejmě i mimopražských taxíků. Jedná se zjevně o zařízení způsobilé sloužit k jedinému účelu, k okrádání zákazníků, avšak protože při jedné jízdě nikdy škoda nedosáhne limitní částky 5 000 korun, prostředky příliš kasuisticky pojatého českého trestního práva na tyto podvodníky nedosáhnou.

Což na druhou stranu neznamená, že by magistrátní úředníci a policisté nemohli dělat nic. Pokud turbo v taxíku objeví a prokážou, že ho řidič použil (a tedy o něm nemohl nevědět), jsou oprávněni vozidlo pro účely přestupkového řízení zajistit a poté nechat propadnout nebo zabrat. Vzhledem k sazbě pokuty za přestupek podle § 34e odst. 2 písm. f) silničního zákona, jež činí 50 tisíc korun, to není v nápadném nepoměru k povaze přestupku a podvodník by se u soudu neubránil.

Jenže to se nestane, protože ti, kteří by k tomu byli oprávněni, mají z okrádání turistů svůj podíl. Nebo vy opravdu věříte tomu, že tato benevolence není ze strany taxikářů a provozovatelů taxislužby dobře a pravidelně honorována?

úterý 10. prosince 2013

Denní zprávy z informační fronty

Polojasno. Ministerstvo vnitra zrušilo rozhodnutí policejního presidia o neposkytnutí informací k databasi závadových osob Očista, zato Obvodní soud pro Prahu 1 předstírá svou neexistenci, počínaje si, jak říkají Rusové, тише воды, ниже травы, leč bez úspěchu.

Doblokováno

Nejvyšší správní soud (přešed z námi kritisovaného fontu Palatino na Garamond) zveřejnil na svém webu plné znění rozsudku ve sporu Českých lvů s duchcovskou radnicí. Odůvodnění pokládáme za přesvědčivé a pokud se týká kolise řádných a obstrukčních shromáždění, téměř za převratné.

Soud postuloval několik důležitých závěrů:
  1. Ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) ShromZ může být interpretováno volně, není nutné řešit každou kolisi dvou shromáždění zákazem později oznámeného.

  2. Úřad musí zkoumat, zda jde o skutečnou nebo jen formální kolisi, např. zda se dlouhodobá shromáždění reálně konají.

  3. Shromáždění, které se jeví jako obstrukční, může být a limine zakázáno.

  4. Za oznámení blokačního shromáždění není vyloučen ani postih jako za přestupek proti právu shromažďovacímu.
Pro blokační iniciativy a jejich protagonisty Miroslava Brože a Ivanu Čonkovou to znamená nejhorší možnou zprávu: pokud by se ještě někdy o reservaci celých městských čtvrtí jako v Duchcově pokusili, dostanou pokutu a jejich shromáždění úřady zakážou, a pokud to snad neudělají, stejně kvůli nim nebudou omezovány demonstrace jiných.

A to je, přátelé, definitivní konec blokování v českých zemích.

neděle 8. prosince 2013

Nálepkový proces zpět k obvodnímu soudu

Uplynuly pouhé čtyři roky od zahájení trestního stíhání v kause nálepkových teroristů a máme tu rozhodnutí soudu ve II. stupni. Nejprve Vrchní soud v Praze vyhověl našemu návrhu na delegaci věci Krajskému soudu v Praze, a tento soud poté zprošťující rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 zrušil, naznačiv celkem jasně, že v případě pravicových extremistů se nedá na nějaké důkazy nebo procesní práva obžalovaných příliš hledět, důležité je správné ideologické vyznění rozsudku.

Cituji: Ani hodnocení obsahu předmětných samolepek prvým soudem není zcela korektní, obzvlášť v době, kdy se pravicový extrémismus stále více rozmáhá (nejen v ČR), a tudíž i v důsledku medializace je povědomí široké veřejnosti a zejména mládeže již na vyšší úrovni, než tomu bylo v dřívějších dobách. Propagaci neonacistického hnutí Národní odpor lze pak stěží obhajovat odkazem na principy demokratického státu a nutnost respektovat právo na odlišný názor.

Neboli manifest bojující demokracie kombinovaný s theorií zostřujícího se třídního boje v nejryzejší podobě!

středa 4. prosince 2013

Čeští lvi vyhráli bitvu o Duchcov

Tedy podle enunciátu rozsudku vystaveného na úřední desce Nejvyššího správního soudu to tak vypadá; komentovat budeme samozřejmě až po doručení úplného rozsudku.

pondělí 2. prosince 2013

Nakladatelství guidemedia vydalo Program NSDAP

Nakladatelství guidemedia připravilo pro letošní Vánoce další kontroversní titul, Program NSDAP a jeho světonázorová podstata.

Je dobře, že podobné publikace vycházejí, protože jinak než zveřejňováním authentických materiálů nelze vnímání historie oprostit od ideologického nánosu, s nímž je až dosud vše, co souvisí s německým nacionálním socialismem, spojováno. Komunistická propaganda, pro kterou bylo vítězství nad nacismem jedním z nejdůležitějších legitimisačních motivů, v tomto ohledu přetrvala dodnes, účelně doplňována českou nacionalistickou propagandou, pro niž bylo rovněž mnohé z nedávných dějin výhodné zatušovat nebo rovnou přepsat.

Objednávat můžete v e-shopu.

Aktualisováno.
Proč je program NSDAP tak atraktivní i pro příslušníky českého národa, vysvětluje na svém blogu Tomáš Krystlík. Je to pozoruhodná komparace, a přečed* ji, nemohu neuznat, že v mnohých bodech Češi Hitlera opravdu překonali. Příkladmo, pokud jde o vyčištění území od cizích ethnických elementů, došli dál a postupovali rychleji než nacisté, a poválečné znárodnění veškerého průmyslu a živností, od Škodovky po posledního holiče, ševce a hostinského, nemá obdoby prakticky nikde v Evropě.

*) Podle jazykových teroristů z ÚJČ zní minulý přechodník přečet, ale to je jen dalším důkazem jejich nevzdělanosti a absence základního citu pro jazyk.

Veřejná finanční sbírka na podporu Petra Kočího

Občanské sdružení Jana Šinágla Sodales Solonis o. s. vyhlásilo veřejnou sbírku na podporu advokáta Petra Kočího, který je vystaven persekuci ze strany České advokátní komory. Příspěvky, třebas jen symbolické, můžete posílat na účet č. 68689/5500, variabilní symbol 201301.

Podrobnosti v tiskové zprávě.

Aktualisováno.
Zatím přispělo deset osob celkovou částkou 8 930 Kč. Všem děkujeme a věříme, že se přidají další. Víc než finanční výnos sbírky je důležitý pocit, že s jednáním ČAK přispěvatelé – a jsou mezi nimi i advokáti, kteří vyjádřením podpory sami riskují persekuci – nesouhlasí.